Ca

Translating to: ca

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

(all pages) (totes les pàgines)
+ Add another entry + Afegeix una altra entrada
+ add a new entry + afegeix una nova entrada
+ add a new list + afegeix una nova llista
… and %1 more new notifications … i %1 notificacions noves
<a href="https://www.wikidot.com/panel:adsense">AdSense configuration panel</a> | <a href="http://www.wikidot.com/faq:adsense">AdSense FAQ</a> Fjfjfhfhhf
<li>all pages and their content</li> <li>page tags</li> <li>category settings</li> <li>permission settings</li> <li>themes (including custom themes)</li> <li>forum structure (groups and categories)</li> Djdjdjdj
A campaign with this identifier already exists Ja existeix una campanya amb aquest identificador
A campaign with this name already exists Ja existeix una campanya amb aquest nom
A category group is a collection of forum categories and the largest unit in the forum. Un grup de categories és una col·lecció de categories de fòrums i la unitat més gran del fòrum.
A few HTML tags are allowed: Es permeten algunes etiquetes HTML:
A few notes Algunes notes
A few tips for your Site Alguns consells per al vostre lloc
A few tips just for you: Alguns consells només per a tu:
A few useful tools to manage this Site. Algunes eines útils per gestionar aquest lloc.
A file named %1 already exists as an attachment to page %2. You don't have permission to overwrite or delete files on this page, so please choose other name for the file and try again. Ja existeix un fitxer anomenat %1 com a fitxer adjunt a la pàgina %2. No teniu permís per sobreescriure o suprimir fitxers en aquesta pàgina, així que tria un altre nom per al fitxer i torna-ho a provar.
A file named %1 already exists as an attachment to page %2. Do you want to overwrite it? Ja existeix un fitxer anomenat %1 com a fitxer adjunt a la pàgina %2. Voleu sobreescriure'l?
A moderator resigned from your site Un moderador ha dimitir del vostre lloc
A new member joined your site Un nou membre s'ha unit al vostre lloc
A small error processing your order has occurred. If the problem persists please contact sales@wikidot.com. S'ha produït un petit error en processar el vostre ordre. Si el problema continua, poseu-vos en contacte amb sales@wikidot.com.
ALL TOT
API Access Ddd
API Settings Rrrr
API access Trrr
About En quant a
About Wikidot.com En quant a Wikidot.com
About me Sobre mi
Above page content Sobre el coontingut de la pàgina
Above sidebar Per sobre de la barra lateral
Abuse Excés
Accept Acceptar
Accept invitation Acceptar invitació
Access Policy Política d'accés
Access policy Política d'accés
Access to this profile is restricted. L'accés a aquest perfil està restringit.
According to <a href="http://openid.net">OpenID.net</a>: Segons <a href="http://openid.net">OpenID.net</a>:
According to the data above, you are a subject to VAT tax. <strong>%1% VAT will be included</strong> in all your purchases at Wikidot.com. Segons les dades anteriors, sou subjecte a l'impost de l'IVA. <strong>%1% VAT will be included</strong> in all your purchases at Wikidot.com.
According to the data above, you are subject to VAT "reverse charge". <strong>VAT will not be added</strong> to your purchases. Segons les dades anteriors, està subjecte a "càrrecs inversos" de l'IVA. <strong>VAT will not be added</strong> to your purchases.
According to the data above, you are subject to VAT exemption. <strong>VAT will not be added</strong> to your purchases. Segons les dades anteriors, està subjecte a l'exempció de l'IVA. <strong>VAT will not be added</strong> to your purchases.
Account Compte
Account notifications Notificacions del compte
Account type Tipus de compte
Account type: Tipus de compte:
Account upgrade confirmation Confirmació d'actualització del compte
Action Acció
Action: Acció:
Actions Accions
Activate forum now Activar el fòrum ara
Activate my account now Activar el meu compte ara
Active features Característiques actives
Activities settings Configuració d'activitats
Activity Activitat
Ad position Posició de l'anunci
Ad unit is being displayed in your side bar, just above its content. La unitat d'anuncis es mostra a la barra lateral, just a sobre del seu contingut.
Ad unit is being displayed in your side bar, just below its content. La unitat d'anuncis es mostra a la barra lateral, just a sota del seu contingut.
AdSense for your website AdSense per al vostre lloc web
AdSense is an on-line advertising program that helps you earn money with your Wikidot site. The AdSense configuration panel is detached from the Site Manager and located at our main website. AdSense és un programa de publicitat en línia que us ajuda a guanyar diners amb el vostre lloc de Wikidot. El panell de configuració d'AdSense es separa del Administrador del lloc i es troba al nostre lloc web principal.
AdSense limits you to one ad unit at a given predefined location AdSense us limita a un bloc d'anuncis en una ubicació predefinida determinada
Add Afegeix
Add a New Comment Afegeix un comentari nou
Add a contact Afegeix un contacte
Add a custom location Afegeix una ubicació personalitzada
Add a new meta tag Afegeix una nova metaetiqueta
Add autonumbering Afegeix una numeració automàtica
Add autonumbering to a category Afegeix la numeració automàtica a una categoria
Add contact Afegeix contacte
Add custom label Afegeix etiqueta personalitzada
Add more Afegir més
Add more recipients Afegeix més destinataris
Add new IP block Afegeix un bloc IP nou
Add new posts Afegeix publicacions noves
Add pingbacks Afegeix pingbacks
Add pingbacks to a category Afegiu pingbacks a una categoria
Add to All Pages Afegeix a totes les pàgines
Add to This Page Afegeix a aquesta pàgina
Add to cart afegeix a la cistella
Add to contacts Afegir a contactes
Add to contacts? Afegir a contactes?
Add user Afegeix un usuari
Add user to block list Afegeix un usuari a la llista de bloqueig
Added tags: %s. Etiquetes afegides: %s.
Added to administrators S'ha afegit als administradors
Added to moderators S'ha afegit als moderadors
Adding <em>%1</em> as a contact S'està afegint <em>%1</em> com a contacte
Adding a meta tag with the name already used will effectively replace the existing entry. <br/><br/> Meta entries added to a page override global meta information added to all pages. Si afegiu una metaetiqueta amb el nom ja utilitzat, substituirà de manera efectiva l'entrada existent. <br/><br/> Les entrades Meta s'afegeixen a una pàgina que supera la informació meta global afegida a totes les pàgines.
Address Adreça
Address of the list: Adreça de la llista:
Address of the site: Address of the site:
Address of the site:
Adreça del lloc:
Admin Administrador
Admin notifications for site Notificacions d'administrador del lloc
Admin of Administrador de
Administer your petition campaigns Administreu les vostres campanyes de petició
Administrator of the following sites: Administrador dels següents llocs:
Administrators Administradors
Admins Administradors
Ads to be displayed on: Anuncis que es mostraran a:
Ads visibility options Opcions de visibilitat d'anuncis
Advanced Settings Configuració avançada
Advertising Publicitat
After you provide a valid password, if you already have a Wikidot.com account you will be asked to log in, if not you will be asked to create a user account - this will take just a minute. Després de proporcionar una contrasenya vàlida, si ja teniu un compte de Wikidot.com, se us demanarà que inicieu sessió, si no, se us demanarà que creeu un compte d'usuari: això trigarà només un minut.
All Tot
All Members Tots els membres
All categories Totes les categories
All registered Users Tots els usuaris registrats
All transactions and data are transferred using secure 128-bit SSL encryption. <br/> Read our policies: <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Terms of Service</a>, <a href="http://www.wikidot.com/legal:privacy-policy" target="_blank">Privacy Policy</a> and <a href="http://www.wikidot.com/faq:upgrades" target="_blank">Upgrades FAQ</a>. Totes les transaccions i dades es transfereixen mitjançant un xifrat SSL segur de 128 bits. <br/> Llegiu les nostres polítiques: <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Terms of Service</a>, <a href="http://www.wikidot.com/legal:privacy-policy" target="_blank">Privacy Policy</a> and <a href="http://www.wikidot.com/faq:upgrades" target="_blank">Upgrades FAQ</a>.
Allow Wikidot users to post links with a karma level greater than or equal to Permet als usuaris de Wikidot publicar enllaços amb un nivell de karma superior o igual que
Allow hotlinking to uploaded files Permetre enllaços ràpids als fitxers carregats
Alphabetically Alfabèticament
Already have a Wikidot account? Ja teniu un compte de Wikidot?
Already rated Ja està classificat
An administrator resigned from your site Un administrador ha renunciat al vostre lloc
An error has occurred while connecting to Google AdSense servers. S'ha produït un error en connectar-se als servidors d'AdSense de Google.
An error initializing PayPal payments has occurred. Please try again or contact support@wikidot.com. S'ha produït un error en inicialitzar els pagaments de PayPal. Torneu-ho a intentar o poseu-vos en contacte amb support@wikidot.com.
An error initializing bitcoin payments has occurred. Please try again or contact support@wikidot.com. S'ha produït un error en inicialitzar els pagaments bitcoins. Torneu-ho a intentar o poseu-vos en contacte amb support@wikidot.com.
An error initializing bitcoin payments has occurred. Please try again or contact support@wikidot.com. Code: 1 S'ha produït un error en inicialitzar els pagaments bitcoins. Torneu-ho a intentar o poseu-vos en contacte amb support@wikidot.com. Codi: 1
An error occurred when processing your request. S'ha produït un error en processar la vostra sol·licitud.
An error occurred while processing the request. S'ha produït un error en processar la sol·licitud.
Anchor text (optional): Text d'ancoratge (opcional):
Anchor text: Text d'àncora:
And to I a
And visible only to: I visible només per:
And what won't be? I què no serà?
Anonymous Anònim
Anonymous abuse Abús anònim
Anonymous edit Edició anònima
Anonymous user Usuari anònim
Anonymous user info Informació d'usuari anònim
Anonymously De forma anònima
Anonymously? De forma anònima?
Another Wikidot.com site already maps the "%s" domain. Un altre lloc Wikidot.com ja assigna el domini "%s".
Another Wikidot.com site already redirects the "%s" domain. Un altre lloc de Wikidot.com ja redirigeix el domini "%s".
Another account is using this email address: please try again with another email address you own Un altre compte utilitza aquesta adreça de correu electrònic: torneu-ho a provar amb una altra adreça de correu electrònic que posseeixi
Anyone can be a member Qualsevol pot ser membre
Anyone can view Qualsevol pot veure
App id: Identificador de l'aplicació:
Apparently, the reason was: Pel que sembla, la raó era:
Appearance & Behaviour Aparença i Comportament
Appears beneath the name. Apareix sota el nom.
Appears on the top-left corner of your Wikidot site. Apareix a la cantonada superior esquerra del vostre lloc Wikidot.
Append Afegir
Append content without editing the whole page source. Afegiu el contingut sense editar l'origen de la pàgina sencera.
Application text Text d'aplicació
Application text: Text d'aplicació:
Applications Aplicacions
Apply Aplicar
Applying is disabled for this site. L'aplicació està desactivada per a aquest lloc.
April Abril
Are you a human? Leave blank this stupid checkbox. Ets un ésser humà? Deixeu en blanc aquesta casella de verificació estúpida.
Are you a human? You are so fast :) Ets un ésser humà? Ets tan ràpid :)
Are you really really really sure? Anyway, remember there is an UNDO for this operation. Cccc
Are you sure you do not want to be a member of this site any more? Estàs segur que ja no vols ser membre d'aquest lloc?
Are you sure you want to add <em>%1</em> as your new contact? Estàs segur que vols afegir <em>%1</em> com a contacte nou?
Are you sure you want to ban (block) address <strong class="ban-ip-dialog-ip"></strong> from modifying the site as an anonymous user? Estàs segur que vols prohibir (bloquejar) l'adreça <strong class="ban-ip-dialog-ip"></strong> de modificar el lloc com a usuari anònim?
Are you sure you want to ban (block) user <strong class="ban-user-dialog-user-name"></strong> from accessing the site in the future? Estàs segur que vols prohibir (bloquejar) l'usuari <strong class="ban-user-dialog-user-name"></strong> d'accedir al lloc en el futur?
Are you sure you want to delete the above post? There is no way to recover deleted posts. Estàs segur que vols esborrar la publicació anterior? No hi ha manera de recuperar missatges eliminats.
Are you sure you want to delete the invitation for <strong class="delete-invitation-dialog-user-email"></strong>? Estàs segur que vols suprimir la invitació a <strong class="delete-invitation-dialog-user-email"></strong>?
Are you sure you want to delete this layout? Esteu segur que voleu eliminar aquest disseny?
Are you sure you want to delete this theme? Esteu segur que voleu suprimir aquest tema?
Are you sure you want to remove <strong class="remove-admin-dialog-user-name"></strong> from site administrators? Estàs segur que vols eliminar <strong class="remove-admin-dialog-user-name"></strong> dels administradors del lloc?
Are you sure you want to remove <strong class="remove-moderator-dialog-user-name"></strong> from site moderators? Estàs segur que vols eliminar <strong class="remove-moderator-dialog-user-name"></strong> dels moderadors del lloc?
Are you sure you want to remove the block for the IP <strong class="delete-ip-list"></strong>? Esteu segur que voleu eliminar el bloc de l'IP <strong class="delete-ip-list"></strong>?
Are you sure you want to remove the user block for the user <strong class="delete-user-list"></strong>? Esteu segur que voleu eliminar el bloc d'usuaris de l'usuari <strong class="delete-user-list"></strong>?
Are you sure you want to remove user <strong class="remove-ban-user-dialog-user-name"></strong> from the members <u>and</u> ban from accessing the site in the future? <br/><br/> If the user is also an administrator/moderator of this site their privileges will be lost too. Estàs segur que vols eliminar l'usuari <strong class="remove-ban-user-dialog-user-name"></strong> de la prohibició dels membres <u>and</u> d'accedir al lloc en el futur? <br/><br/> Si l'usuari també és administrador/moderador d'aquest lloc, els seus privilegis també es perdran.
Are you sure you want to remove user <strong class="remove-user-dialog-user-name"></strong> from the members? <br/><br/> If the user is also an administrator/moderator of this site their privileges will be lost too. Estàs segur que vols eliminar l'usuari <strong class="remove-user-dialog-user-name"></strong> dels membres? <br/><br/> Si l'usuari també és administrador/moderador d'aquest lloc, els seus privilegis també es perdran.
Are you sure you want to remove your membership application for site Estàs segur que vols eliminar l'aplicació de pertinença al lloc?
Are you sure you want to resign from being a site administrator? Estàs segur que vols dimitir de ser administrador del lloc?
Are you sure you want to resign from being a site moderator? Estàs segur que vols dimitir de ser moderador de lloc?
As easy as can be &mdash; if you already have a Facebook account, we will log you in or create a new Wikidot account within seconds! Fffffffff
As the URL element one can use www location (http://..., https://...), ftp location (ftp://...) and a few others. <br/><br/> Malformed URL elements will not be parsed by the wiki engine. Com a element d'URL, es pot utilitzar la ubicació www (http://..., https://...), la ubicació del ftp (ftp:// ...) i alguns altres. <br/><br/> El motor wiki no analitzarà elements de l'URL malformats.
Assign new Master Admin? Assignar un nou administrador mestre?
Attached files… Fitxers adjunts…
Attempts Intents
Attention should be also paid to the pages that depend on this one either by directly linking to it or by including it. Click below to see what pages depend on this one. També s'haurien d'atendre les pàgines que depenen d'això, ja sigui enllaçant directament amb ell o incloent-lo. Feu clic a continuació per veure quines pàgines depenen d'aquest.
August Agost
Authentication error. Error d'autenticació.
Author Autor
Author of the post Autor de la publicació
Author of the thread Autor del fil
Auto Watching Vigilància automàtica
Auto accept from L'acceptació automàtica de
Auto mark activities as read Marqueu automàticament les activitats com a llegides
Auto-watch sites I join, pages I create, edit or comment. Mira automàticament els llocs que jo uneixo, les pàgines que cree, edite o comente.
Automatic page numbering Numeració de pàgina automàtica
Automatic update related to page rename: "%s" to "%s". Actualització automàtica relacionada amb el canvi de nom de la pàgina: "%s" a "%s".
Autonumbering Autenticació
Autonumbering of pages Numeració automàtica de pàgines
Availability of the above features might depend on the subscription plan chosen. La disponibilitat de les funcions anteriors podria dependre del pla de subscripció triat.
Avatar Avatar
Avatar, Karma, Pro icons Avatar i karma
The above can be inserted almost anywhere, but the recommended locations are e.g.: <a href="/nav:side"><tt>nav:side</tt></a> (sidebar) or main content of a page. <br/><br/> If you choose to allow Ads in the page and the module is not found - Ads will be displayed in the footer.<br/> If you choose to allow Ads only in the footer, the module will be ignored. <br/><br/> To customize the layout of links you can pass additional parameters to the module: L'anterior es pot inserir gairebé en qualsevol lloc, però les ubicacions recomanades són, per exemple: <a href="/nav:side"><tt>nav:side</tt></a> (barra lateral) o contingut principal d'una pàgina. <br/><br/> Si seleccioneu permetre anuncis a la pàgina i el mòdul no es troba - els anuncis es mostraran al peu de pàgina. <br/> Si seleccioneu permetre els anuncis només al peu de pàgina, el mòdul ser ignorat. <br/><br/> Per personalitzar el disseny dels enllaços, podeu passar paràmetres addicionals al mòdul:
The account has been activated. Signing in… S'ha activat el compte. S'està iniciant la sessió …
The account has been already activated. You may need to sign in with your login and password. El compte ja s'ha activat. És possible que hàgiu d'iniciar sessió amb el vostre nom d'usuari i contrasenya.
The ad unit is displayed above the page content, right below the title. El bloc d'anuncis es mostra a sobre del contingut de la pàgina, just a sota del títol.
The ad unit is displayed below the page content, but above the footer. This is a very good location because your visitors can spot ads right after finishing reading the page. El bloc d'anuncis es mostra sota el contingut de la pàgina, però a sobre del peu de pàgina. Aquesta és una ubicació molt bona perquè els visitants poden detectar anuncis just després d'haver acabat de llegir la pàgina.
The adresses you enter here will be <strong>added</strong> to the list below when you click "upload". <br/> Most of the CSV formats will do, including these from GMail and MS Outlook. Les adreces que introduïu aquí seran <strong>added</strong> a la llista següent quan feu clic a "carrega". <br/> La majoria dels formats CSV es faran, inclosos aquests des de GMail i MS Outlook.
The ads are displayed at the very bottom of a page, below the page footer. Els anuncis es mostren a la part inferior d'una pàgina, a sota del peu de pàgina.
The amount will be paid to L'import es pagarà a
accept acceptar
accepted membership application sol·licitud d'adhesió acceptada
action acció
actions accions
active actiu
activity at Activitat a
add new post in this thread afegeix una nova publicació en aquest fil
add to watched afegiu a la vista
added/removed file from fitxer afegit/eliminat de
administrators administradors
ago enrere
align left alinear a l'esquerra
align right alinear a la dreta
all registered tots registrats
all wikidot users tots els usuaris wikidot
allow Ads anywhere on the page Permeteu anuncis a qualsevol lloc de la pàgina
allow Ads in the page body Permet els anuncis al cos de la pàgina
and i
and have total of %1 storage (%2 used) i teniu un total de %1 d'emmagatzematge (%2 usat)
and others i altres
anonymous anònim
anonymous users usuaris anònims
append afegir
application accepted Ddf
application declined Ddd
attach a new file to this page adjuntar un nou fitxer a aquesta pàgina
attached file, arxiu adjunt,
attachments (files) fitxers adjunts (fitxers)
avatar, Pro icons (skip karma) Ffffd
avatar, karma (skip Pro icons) Ddddd

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment