Translating to: pl

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

(all pages) (wszystkie strony)
+ Add another entry + Dodaj nowy wpis
+ add a new entry + dodaj nowy wpis
+ add a new list + dodaj nową listę
… and %1 more new notifications … oraz %1 nowych notyfikacji
<a href="https://www.wikidot.com/panel:adsense">AdSense configuration panel</a> | <a href="http://www.wikidot.com/faq:adsense">AdSense FAQ</a> <a href="https://www.wikidot.com/panel:adsense">Panel koniguracyjny AdSense</a> | <a href="http://www.wikidot.com/faq:adsense">AdSense FAQ</a>
<li>all pages and their content</li> <li>page tags</li> <li>category settings</li> <li>permission settings</li> <li>themes (including custom themes)</li> <li>forum structure (groups and categories)</li>
A campaign with this identifier already exists Kampania o takim identyfikatorze już istnieje
A campaign with this name already exists Kampania o takiej nazwie już istnieje
A category group is a collection of forum categories and the largest unit in the forum. Grupa kategorii jest zbiorem kategorii na forum i przy okazji najwyższym poziomem organizacji forum.
A few HTML tags are allowed: Kilka znaczników HTML jest dozwolonych:
A few notes Kilka uwag
A few tips for your Site Kilka wskazówek dla twojego projektu
A few tips just for you: Kilka wskazówek dla Ciebie:
A few useful tools to manage this Site. Kilka użytecznych narzędzi.
A file named %1 already exists as an attachment to page %2. You don't have permission to overwrite or delete files on this page, so please choose other name for the file and try again. Plik o nazwie %1 już istnieje jako załącznik do strony %2. Nie masz uprawnień aby nadpisać lub usunąć pliki na tej stronie. Proszę wybierz inną nazwę dla pliku i spróbuj ponownie.
A file named %1 already exists as an attachment to page %2. Do you want to overwrite it? Plik o nazwie %1 już istnieje jako załącznik do strony %2. Czy chcesz do nadpisać?
A moderator resigned from your site Moderator odszedł z projektu
A new member joined your site Nowy użytkownik dołączył do projektu
A small error processing your order has occurred. If the problem persists please contact sales@wikidot.com. Nastąpił mały błąd przy przetwarzaniu zamówienia. Jeśli problem się powtórzy, skontaktuj się z sales@wikidot.com
ALL WSZYSTKIE
API Access Dostęp przez API
API Settings Ustawienia API
API access Dostęp przez API
About Opis
About Wikidot.com O Wikidot.com
About me O mnie
Above page content
Above sidebar
Abuse Nadużycia
Accept Akceptuj
Accept invitation Akceptuj zmiany
Access Policy Polityka dostępu
Access policy Polityka dostępu
Access to this profile is restricted. Dostęp do tego profilu jest ograniczony.
According to <a href="http://openid.net">OpenID.net</a>: According to <a href="http://openid.net">OpenID.net</a>:
According to the data above, you are a subject to VAT tax. <strong>%1% VAT will be included</strong> in all your purchases at Wikidot.com.
According to the data above, you are subject to VAT "reverse charge". <strong>VAT will not be added</strong> to your purchases.
According to the data above, you are subject to VAT exemption. <strong>VAT will not be added</strong> to your purchases.
Account Konto
Account notifications Powiadomienia
Account type Typ konta
Account type: Typ konta:
Account upgrade confirmation Zgoda na udoskonalenie konta
Action Działanie
Action: Akcja:
Actions Akcje
Activate forum now Aktywuj forum
Activate my account now Aktywuj moje konto
Active features Aktywne dodatki
Activities settings
Activity Aktywność
Ad position Pozycja reklamy
Ad unit is being displayed in your side bar, just above its content.
Ad unit is being displayed in your side bar, just below its content.
AdSense for your website AdSense dla Twojej strony
AdSense is an on-line advertising program that helps you earn money with your Wikidot site. The AdSense configuration panel is detached from the Site Manager and located at our main website.
AdSense limits you to one ad unit at a given predefined location Możesz mieć tylko jeden element reklamowy w podanym miejscu
Add Dodaj
Add a New Comment Dodaj nową wypowiedź
Add a contact Dodaj do kontaktów
Add a custom location Dodaj niestandardową lokalizację
Add a new meta tag Dodaj nowy meta tag
Add autonumbering Dodaj autonumerację
Add autonumbering to a category Dodaj autonumerację do kategorii
Add contact Dodaj kontakt
Add custom label
Add more Dodaj więcej
Add more recipients Dodaj więcej odbiorców
Add new IP block
Add new posts Dodawanie nowych wiadomości
Add pingbacks Dodaj pingbacks
Add pingbacks to a category Dodaj pingbacks do kategorii
Add to All Pages Dodaj do Wszystkich Stron
Add to This Page Dodaj do Tej Strony
Add to cart Do koszyka
Add to contacts Dodaj do kontaktów
Add to contacts? Dodać do kontaktów?
Add user Dodaj użytkownika
Add user to block list Dodaj użytkownika do listy blokowanych
Added tags: %s. Dodano tagi: %s.
Added to administrators Dodany do administratorów
Added to moderators Dodany do moderatorów
Adding <em>%1</em> as a contact Dodawanie <em>%1</em> do kontaktów
Adding a meta tag with the name already used will effectively replace the existing entry. <br/><br/> Meta entries added to a page override global meta information added to all pages.
Address Adres
Address of the list: Adres listy:
Address of the site: Adres strony:
Admin Administrator
Admin notifications for site Powiadomienia Administratora dla projektu
Admin of Administrator
Administer your petition campaigns Zarządzaj kampaniami petycji
Administrator of the following sites: Administrator następujących projektów:
Administrators Administratorzy
Admins Admini
Ads to be displayed on: Reklamy będą wyświetlane:
Ads visibility options
Advanced Settings Zaawansowane ustawienia
Advertising Reklama
After you provide a valid password, if you already have a Wikidot.com account you will be asked to log in, if not you will be asked to create a user account - this will take just a minute.
All Wszystkie
All Members Wszyscy użytkownicy
All categories Wszystkie kategorie
All registered Users
All transactions and data are transferred using secure 128-bit SSL encryption. <br/> Read our policies: <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Terms of Service</a>, <a href="http://www.wikidot.com/legal:privacy-policy" target="_blank">Privacy Policy</a> and <a href="http://www.wikidot.com/faq:upgrades" target="_blank">Upgrades FAQ</a>.
Allow Wikidot users to post links with a karma level greater than or equal to Pozwól na publikowanie linków użytkownikom Wikidota z karmą równą lub wyższą od
Allow all Members of this Wiki to send invitations? Pozwolić wszystkim członkom strony na wysyłanie zaproszeń?
Allow hotlinking to uploaded files
Alphabetically Alfabetycznie
Already have a Wikidot account?
Already rated Już ocenione
An administrator resigned from your site Administrator odszedł z projektu
An error has occurred while connecting to Google AdSense servers. Nastąpił błąd podczas łączenia do serwerów Google AdSense.
An error initializing PayPal payments has occurred. Please try again or contact support@wikidot.com. Nastąpił błąd inicjalizacji płatności przez PayPal. Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z support@wikidot.com.
An error initializing bitcoin payments has occurred. Please try again or contact support@wikidot.com.
An error initializing bitcoin payments has occurred. Please try again or contact support@wikidot.com. Code: 1
An error occurred when processing your request. Nastąpił błąd podczas obsługi żądania.
An error occurred while processing the request.
Anchor text (optional): Tekst zakładki (opcjonalnie):
Anchor text: Tekst zakładki:
And to
And visible only to: Oraz widoczne tylko dla:
And what won't be?
Anonymous Anonimowy
Anonymous abuse
Anonymous edit Anonimowa edycja
Anonymous user Anonimowy użytkownik
Anonymous user info Informacja o anonimowym użytkowniku
Anonymously
Anonymously?
Another Wikidot.com site already maps the "%s" domain. Inny projekt na Wikidot.com już używa domeny "%s".
Another Wikidot.com site already redirects the "%s" domain. Inny projekt na Wikidot.com już przekierowywuje domenę "%s".
Another account is using this email address: please try again with another email address you own Inne konto już używa tego adresu email: spróbuj z innym adresem email
Anyone can be a member
Anyone can view
Apparently, the reason was: Prawdopodobnie powodem jest:
Appearance & Behaviour
Appears beneath the name. Pojawia się pod nazwą projektu.
Appears on the top-left corner of your Wikidot site. Pojawia się w górnej lewej części każdego ekranu.
Append Dołącz tekst
Append content without editing the whole page source. Dopisz treść na koniec strony.
Application text Treść podania
Application text: Treść podania:
Applications Podania
Apply Zastosuj
Applying is disabled for this site. Członkostwo przez podanie jest wyłączone.
April Kwiecień
Are you a human? Leave blank this stupid checkbox.
Are you a human? You are so fast :)
Are you really really really sure? Anyway, remember there is an UNDO for this operation. Czy jesteś absolutnie pewien? Pamiętaj, że nie będziesz mógł cofnąć swojej decyzji.
Are you sure you do not want to be a member of this site any more? Jesteś pewien, że nie chcesz już być członkiem tej strony?
Are you sure you want to add <em>%1</em> as your new contact? Jesteś pewien, że chcesz dodać <em>%1</em> jako nowy kontakt?
Are you sure you want to ban (block) address <strong class="ban-ip-dialog-ip"></strong> from modifying the site as an anonymous user?
Are you sure you want to ban (block) user <strong class="ban-user-dialog-user-name"></strong> from accessing the site in the future?
Are you sure you want to delete the above post? There is no way to recover deleted posts. Jesteś pewien że chcesz usunąć tę wiadomość? Nie ma możliwości przewrócenia usuniętych wiadomości.
Are you sure you want to delete the invitation for <strong class="delete-invitation-dialog-user-email"></strong>?
Are you sure you want to delete this layout?
Are you sure you want to delete this theme?
Are you sure you want to remove <strong class="remove-admin-dialog-user-name"></strong> from site administrators?
Are you sure you want to remove <strong class="remove-moderator-dialog-user-name"></strong> from site moderators?
Are you sure you want to remove the block for the IP <strong class="delete-ip-list"></strong>?
Are you sure you want to remove the user block for the user <strong class="delete-user-list"></strong>?
Are you sure you want to remove user <strong class="remove-ban-user-dialog-user-name"></strong> from the members <u>and</u> ban from accessing the site in the future? <br/><br/> If the user is also an administrator/moderator of this site their privileges will be lost too.
Are you sure you want to remove user <strong class="remove-user-dialog-user-name"></strong> from the members? <br/><br/> If the user is also an administrator/moderator of this site their privileges will be lost too.
Are you sure you want to remove your membership application for site Jesteś pewien że chcesz wycofać swoje podanie o członkostwo do projektu
Are you sure you want to resign from being a site administrator? Jesteś pewien, że chcesz zrezygnować z roli administratora?
Are you sure you want to resign from being a site moderator? Jesteś pewien, że chcesz zrezygnować z roli moderatora?
As easy as can be &mdash; if you already have a Facebook account, we will log you in or create a new Wikidot account within seconds!
As the URL element one can use www location (http://..., https://...), ftp location (ftp://...) and a few others. <br/><br/> Malformed URL elements will not be parsed by the wiki engine.
Assign new Master Admin? Przypisz nowego głownego administratora?
Attached files… Załączone pliki…
Attempts Liczba prób
Attention should be also paid to the pages that depend on this one either by directly linking to it or by including it. Click below to see what pages depend on this one. Zwróć również uwagę na inną strony, które posiadają zależności z tą poprzez odnośniki lub dołączenia. Kliknij poniżej, aby zobaczyć, które strony zależą od tej.
August Sierpień
Authentication error. Błąd autentykacji
Author autor
Author of the post Autor wiadomości
Author of the thread Autor wątku
Auto Watching
Auto accept from
Auto mark activities as read
Auto-watch sites I join, pages I create, edit or comment. Obserwuj automatycznie projekty do których dołączam, strony które tworzę, edytuję lub komentuję.
Automatic page numbering
Automatic update related to page rename: "%s" to "%s". Automatyczna zmiana w związku z zmianą nazwy stron "%s" na "%s".
Autonumbering
Autonumbering of pages Autonumeracja stron
Availability of the above features might depend on the subscription plan chosen. Dostępność powyższych dodatków może zależeć od wybranego planu subskrypcji.
Avatar Avatar
Avatar, Karma, Pro icons
The above can be inserted almost anywhere, but the recommended locations are e.g.: <a href="/nav:side"><tt>nav:side</tt></a> (sidebar) or main content of a page. <br/><br/> If you choose to allow Ads in the page and the module is not found - Ads will be displayed in the footer.<br/> If you choose to allow Ads only in the footer, the module will be ignored. <br/><br/> To customize the layout of links you can pass additional parameters to the module:
The account has been activated. Signing in…
The account has been already activated. You may need to sign in with your login and password.
The ad unit is displayed above the page content, right below the title.
The ad unit is displayed below the page content, but above the footer. This is a very good location because your visitors can spot ads right after finishing reading the page.
The adresses you enter here will be <strong>added</strong> to the list below when you click "upload". <br/> Most of the CSV formats will do, including these from GMail and MS Outlook.
The ads are displayed at the very bottom of a page, below the page footer.
The amount will be paid to Kwota będzie wpłacona dla
accept akceptuj
accepted membership application zaakceptowane podanie o członkostwo
action Opcje
actions opcje
active aktywny
add new post in this thread dodawać nowych wiadomości w tym wątku
add to watched dodaj do obserwowanych
added/removed file from
administrators administratorzy
ago temu
align left do lewej
align right do prawej
all registered
all wikidot users wszyscy użytkownicy Wikidota
allow Ads anywhere on the page pozwól na reklamy gdziekolwiek na stronie
allow Ads in the page body pozwól na reklamy w treści strony
and i
and have total of %1 storage (%2 used)
and others
anonymous anonimowy użytkownik
anonymous users anonimowi użytkownicy
append dodaj
attach a new file to this page dołączać plików do tej strony
attached file, dołączony plik
attachments (files) załączniki (pliki)
avatar, Pro icons (skip karma) avatar, ikona Pro (pomiń karmę)
avatar, karma (skip Pro icons) avatar, karma (pomiń ikonę Pro)

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment