Ro

Translating to: ro

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

(all pages) (toate paginile)
+ Add another entry + Adaugă altă intrare
+ add a new entry + adaugă o nouă intrare
+ add a new list + adaugă o lista nouă
… and %1 more new notifications … şi cu 1% mai multe notificări noi
<a href="https://www.wikidot.com/panel:adsense">AdSense configuration panel</a> | <a href="http://www.wikidot.com/faq:adsense">AdSense FAQ</a> <a href="https://www.wikidot.com/panel:adsense">Panou de configurare AdSense</a> | <a href="http://www.wikidot.com/faq:adsense"> Întrebări frecvente despre AdSense</a>
<li>all pages and their content</li> <li>page tags</li> <li>category settings</li> <li>permission settings</li> <li>themes (including custom themes)</li> <li>forum structure (groups and categories)</li>
A campaign with this identifier already exists O campanie cu acest identificator există deja
A campaign with this name already exists O campanie cu acest nume există deja
A category group is a collection of forum categories and the largest unit in the forum. Un grup al unei categorii este o colecție de categorii și cea mai mare unitate într-un forum.
A few HTML tags are allowed: Câteva etichete HTML sunt permise:
A few notes Câteva note
A few tips for your Site Câteva sfaturi pentru situl tău
A few tips just for you: Câteva sfaturi doar pentru tine:
A few useful tools to manage this Site. Câteva instrumente folositoare pentru administrarea acestui site.
A file named %1 already exists as an attachment to page %2. You don't have permission to overwrite or delete files on this page, so please choose other name for the file and try again. Un fişier numit %1 deja există ca şi un ataşament la pagina %2. Tu nu ai permisiunea să rescrii sau să ştergi fişierele de pe această pagină, aşa că te rog alege alt nume pentru fişier şi încearcă din nou.
A file named %1 already exists as an attachment to page %2. Do you want to overwrite it? Un fişier numit %1 deja există ca şi un ataşament la pagina %2. Vrei sa îl rescrii?
A moderator resigned from your site Un moderator a demisionat de pe situl tău
A new member joined your site Un nou membru s-a alăturat sitului tău
A small error processing your order has occurred. If the problem persists please contact sales@wikidot.com. A apărut o mică eroare la procesarea comenzii. Dacă problema persistă, te rog contactează sales@wikidot.com.
ALL TOATE
API Access
API Settings Setări API
API access Acces API
About Despre
About Wikidot.com Despre Wikidot.com
About me Despre mine
Above page content Mai sus de conținutul paginii
Above sidebar Mai sus de bara laterală
Abuse Abuz
Accept Accept
Accept invitation Acceptă invitaţia
Access Policy Politică de acces
Access policy Politică de acces
Access to this profile is restricted. Accesul la acest profil este interzis.
According to <a href="http://openid.net">OpenID.net</a>:
According to the data above, you are a subject to VAT tax. <strong>%1% VAT will be included</strong> in all your purchases at Wikidot.com.
According to the data above, you are subject to VAT "reverse charge". <strong>VAT will not be added</strong> to your purchases.
According to the data above, you are subject to VAT exemption. <strong>VAT will not be added</strong> to your purchases.
Account Cont
Account notifications Notificările contului
Account type Tip de cont
Account type: Tip de cont:
Account upgrade confirmation Confirmarea îmbunătățirii contului
Action Acţiune
Action: Acțiune:
Actions Acțiuni:
Activate forum now Activa forumul acum
Activate my account now Activează contul meu acum
Active features Caracteristici active
Activities settings Setările activităților
Activity Activitate
Ad position
Ad unit is being displayed in your side bar, just above its content.
Ad unit is being displayed in your side bar, just below its content.
AdSense for your website AdSense pentru siteul tău
AdSense is an on-line advertising program that helps you earn money with your Wikidot site. The AdSense configuration panel is detached from the Site Manager and located at our main website.
AdSense limits you to one ad unit at a given predefined location AdSense te limitează la unităţi de anunţuri unul la un anumit loc predefinit
Add Adaugă
Add a New Comment Adaugă un nou comentariu
Add a contact Adaugă un contact
Add a custom location Adaugă o locație personalizată
Add a new meta tag Adaugă o noua etichetă meta
Add autonumbering Adaugă auto-numerotare
Add autonumbering to a category Adaugă auto-numerotare la o categorie
Add contact Adaugă contact
Add custom label Adaugă o etichetă personalizată
Add more Adaugă mai mult
Add more recipients Adaugă mai mulţi destinatari
Add new IP block
Add new posts Adaugă noi postări
Add pingbacks
Add pingbacks to a category Adaugă pingback unei categorii
Add to All Pages Adaugă la toate paginile
Add to This Page Adaugă la această pagină
Add to cart Adaugă în coș
Add to contacts Adaugă la contacte
Add to contacts? Adăugați la contacte?
Add user Adaugă utilizator
Add user to block list Adaugă utilizatorul la lista de blocare
Added tags: %s. Etichete adăugate: %s.
Added to administrators Adăugat la administratori
Added to moderators Adăugat la moderatori
Adding <em>%1</em> as a contact Adăugarea <em>% 1 </ em> ca o persoană de contact
Adding a meta tag with the name already used will effectively replace the existing entry. <br/><br/> Meta entries added to a page override global meta information added to all pages. Adăugarea unei metaetichete cu numele deja folosit va înlocui efectiv intrarea existentă. <br/><br/> Meta intrările adăugate la o pagină înlocuiesc meta informațiile globale adăugate la toate paginile.
Address Adresă
Address of the list:
Address of the site: Adresa siteului:
Admin Admin
Admin notifications for site Notificări de admin pentru site
Admin of Admin a
Administer your petition campaigns Administrează petiţia ta de campanie
Administrator of the following sites: Administrator al următoarelor situri:
Administrators Administratori
Admins
Ads to be displayed on: Reclamele vor fi afișate în:
Ads visibility options Opțiuni de vizibilitate a reclamelor
Advanced Settings Setari avansate
Advertising Publicitate
After you provide a valid password, if you already have a Wikidot.com account you will be asked to log in, if not you will be asked to create a user account - this will take just a minute.
All Toate
All Members Toti membrii
All categories Toate categoriile
All registered Users
All transactions and data are transferred using secure 128-bit SSL encryption. <br/> Read our policies: <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Terms of Service</a>, <a href="http://www.wikidot.com/legal:privacy-policy" target="_blank">Privacy Policy</a> and <a href="http://www.wikidot.com/faq:upgrades" target="_blank">Upgrades FAQ</a>.
Allow Wikidot users to post links with a karma level greater than or equal to Permite utilizatorilor Wikidot să posteze linkuri cu un nivel de karma mai mare sau egal cu
Allow hotlinking to uploaded files
Alphabetically Alfabetic
Already have a Wikidot account? Ai deja un cont Wikidot?
Already rated Deja evaluat
An administrator resigned from your site Un administrator a demisionat din situl tău
An error has occurred while connecting to Google AdSense servers. A apărut o eroare la conectarea la serverele Google AdSense.
An error initializing PayPal payments has occurred. Please try again or contact support@wikidot.com. A apărut o eroare la iniţializarea plăţilor PayPal. Te rog încearcă din nou sau contactează support@wikidot.com.
An error initializing bitcoin payments has occurred. Please try again or contact support@wikidot.com. A apărut o eroare la inițializarea plăților bitcoin. Vă rugăm să încercați din nou sau să contactați support@wikidot.com.
An error initializing bitcoin payments has occurred. Please try again or contact support@wikidot.com. Code: 1
An error occurred when processing your request. A apărut o eroare când s-a procesat cererea.
An error occurred while processing the request. A apărut o eroare în timp ce se procesa cererea.
Anchor text (optional): Text ancoră (opţional):
Anchor text: Text ancoră:
And to
And visible only to: Și vizibil doar la:
And what won't be?
Anonymous Anonim
Anonymous abuse
Anonymous edit Editare anonimă
Anonymous user Utilizator anonim
Anonymous user info Informaţiile utilizatorului anonim
Anonymously
Anonymously?
Another Wikidot.com site already maps the "%s" domain. Un alt site Wikidot.com deja şi-a însuşit domeniul "%s".
Another Wikidot.com site already redirects the "%s" domain. Un alt site Wikidot.com deja redirecţionează domeniul "%s".
Another account is using this email address: please try again with another email address you own Un alt cont foloseşte aceasta adresa: te rog încearcă din nou cu o alta adresa de email ce o deţii
Anyone can be a member
Anyone can view
App id:
Apparently, the reason was: Aparent, motivul a fost:
Appearance & Behaviour
Appears beneath the name. Apare sub nume.
Appears on the top-left corner of your Wikidot site. Apare în colţul din stânga sus a sitului Wikidot.
Append Adaugă
Append content without editing the whole page source. Adaugă conţinut fără să editezi întreaga sursă a paginii.
Application text Textul aplicaţiei
Application text: Textul aplicației:
Applications Aplicaţii
Apply Aplică
Applying is disabled for this site. Aplicarea a fost dezactivată pentru acest site.
April Aprilie
Are you a human? Leave blank this stupid checkbox.
Are you a human? You are so fast :)
Are you really really really sure? Anyway, remember there is an UNDO for this operation.
Are you sure you do not want to be a member of this site any more?
Are you sure you want to add <em>%1</em> as your new contact? Eşti sigur că vrei sa adaugi pe <em>%1</em> ca şi noul tău contact?
Are you sure you want to ban (block) address <strong class="ban-ip-dialog-ip"></strong> from modifying the site as an anonymous user?
Are you sure you want to ban (block) user <strong class="ban-user-dialog-user-name"></strong> from accessing the site in the future?
Are you sure you want to delete the above post? There is no way to recover deleted posts. Eşti sigur că vrei sa ştergi postarea de mai sus? Nu va mai fii nicio posibilitatea de a recupera postările şterse.
Are you sure you want to delete the invitation for <strong class="delete-invitation-dialog-user-email"></strong>?
Are you sure you want to delete this layout?
Are you sure you want to delete this theme?
Are you sure you want to remove <strong class="remove-admin-dialog-user-name"></strong> from site administrators?
Are you sure you want to remove <strong class="remove-moderator-dialog-user-name"></strong> from site moderators?
Are you sure you want to remove the block for the IP <strong class="delete-ip-list"></strong>?
Are you sure you want to remove the user block for the user <strong class="delete-user-list"></strong>?
Are you sure you want to remove user <strong class="remove-ban-user-dialog-user-name"></strong> from the members <u>and</u> ban from accessing the site in the future? <br/><br/> If the user is also an administrator/moderator of this site their privileges will be lost too.
Are you sure you want to remove user <strong class="remove-user-dialog-user-name"></strong> from the members? <br/><br/> If the user is also an administrator/moderator of this site their privileges will be lost too.
Are you sure you want to remove your membership application for site Eşti sigur că vrei sa elimini aplicaţia ta de membru din acest site
Are you sure you want to resign from being a site administrator?
Are you sure you want to resign from being a site moderator?
As easy as can be &mdash; if you already have a Facebook account, we will log you in or create a new Wikidot account within seconds!
As the URL element one can use www location (http://..., https://...), ftp location (ftp://...) and a few others. <br/><br/> Malformed URL elements will not be parsed by the wiki engine.
Assign new Master Admin? Desemnezi un nou Maestru Admin?
Attached files… Fișiere atașate…
Attempts Încercări
Attention should be also paid to the pages that depend on this one either by directly linking to it or by including it. Click below to see what pages depend on this one. O atenţie deosebită trebuie acordată, de asemenea, paginile care depind de acesta, fie direct, prin conectarea la aceasta sau de către aceasta, inclusiv. Click mai jos pentru a vedea ce pagini depind de aceasta.
August August
Authentication error. Eroare de autentificare.
Author Autor
Author of the post Autorul postării
Author of the thread Autorul threadului
Auto Watching
Auto accept from
Auto mark activities as read
Auto-watch sites I join, pages I create, edit or comment.
Automatic page numbering
Automatic update related to page rename: "%s" to "%s". Actualizarea automată a renumirii pagini: din "%s" în "s%"
Autonumbering
Autonumbering of pages Auto-numerotarea paginilor
Availability of the above features might depend on the subscription plan chosen.
Avatar Avatar
Avatar, Karma, Pro icons
The above can be inserted almost anywhere, but the recommended locations are e.g.: <a href="/nav:side"><tt>nav:side</tt></a> (sidebar) or main content of a page. <br/><br/> If you choose to allow Ads in the page and the module is not found - Ads will be displayed in the footer.<br/> If you choose to allow Ads only in the footer, the module will be ignored. <br/><br/> To customize the layout of links you can pass additional parameters to the module:
The account has been activated. Signing in…
The account has been already activated. You may need to sign in with your login and password.
The ad unit is displayed above the page content, right below the title.
The ad unit is displayed below the page content, but above the footer. This is a very good location because your visitors can spot ads right after finishing reading the page.
The adresses you enter here will be <strong>added</strong> to the list below when you click "upload". <br/> Most of the CSV formats will do, including these from GMail and MS Outlook.
The ads are displayed at the very bottom of a page, below the page footer.
The amount will be paid to
accept accept
accepted membership application aplicaţie de membru acceptată
action acţiune
actions acţiuni
active activ
activity at
add new post in this thread adaugă o nouă postare în acest thread
add to watched adaugă la fani
added/removed file from
administrators administratori
ago în urmă
align left aliniază la stânga
align right aliniază la dreapta
all registered
all wikidot users toți utilizatorii Wikidot
allow Ads anywhere on the page permite reclame peste tot în pagină
allow Ads in the page body permite reclame în structura paginii
and și
and have total of %1 storage (%2 used) și un total de %1 memorie (%2 folosită)
and others și ceilalți
anonymous anonim
anonymous users utilizator anonim
append atașare
application accepted
application declined
attach a new file to this page adaugă un nou fişier la această pagină
attached file, fișier atașat,
attachments (files) ataşamente (fişiere)
avatar, Pro icons (skip karma) avatar, iconițe Pro (fără karma)
avatar, karma (skip Pro icons) avatar, karma (fără iconițe Pro)

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment