Sr

Translating to: sr

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

(all pages) (све странице)
+ Add another entry Додај још један унос
+ add a new entry Додај нов унос
+ add a new list Додај нов списак
… and %1 more new notifications додај још %1 нових обавештења
<a href="https://www.wikidot.com/panel:adsense">AdSense configuration panel</a> | <a href="http://www.wikidot.com/faq:adsense">AdSense FAQ</a> <a href="https://www.wikidot.com/panel:adsense">Подешавања AdSense-а</a> | <a href="http://www.wikidot.com/faq:adsense">AdSense — ЧПП</a>
<li>all pages and their content</li> <li>page tags</li> <li>category settings</li> <li>permission settings</li> <li>themes (including custom themes)</li> <li>forum structure (groups and categories)</li> <li>све странице и њихов садржај</li> <li>тагови</li> <li>подешавања за категорије</li> <li>подешавања за дозволе</li> <li>теме (укључујући прилагођене теме)</li> <li>структура форума (групе и категорије)</li>
A campaign with this identifier already exists Већ постоји кампања с овим идентификатором
A campaign with this name already exists Већ постоји кампања овог имена
A category group is a collection of forum categories and the largest unit in the forum. Група категорија је скуп форумских категорија и највећа целина на форуму
A few HTML tags are allowed: Дозвољени HTML тагови:
A few notes Неколико напомена
A few tips for your Site Неколико савета за ваш сајт
A few tips just for you: Неколико савета за вас
A few useful tools to manage this Site. Неколико корисних алатки за управљање сајтом.
A file named %1 already exists as an attachment to page %2. You don't have permission to overwrite or delete files on this page, so please choose other name for the file and try again. Фајл под именом %1 већ постоји као прилог страници %2. Немате дозволу да прегазите или обришете фајлове са ове странице. Одаберите ново име и покушајте поново.
A file named %1 already exists as an attachment to page %2. Do you want to overwrite it? Фајл под именом %1 већ постоји као прилог страници %2. Да ли желите да га прегазите?
A moderator resigned from your site Модератор је поднео оставку на овом сајту
A new member joined your site Нови члан се придружио вашем сајту
A small error processing your order has occurred. If the problem persists please contact sales@wikidot.com. Грешке при обради наруџбине. Ако проблем потраје, пишите нам на: sales@wikidot.com.
ALL СВЕ ИЗМЕНЕ
API Access Приступ кроз API
API Settings Подешавања за API
API access Приступ кроз API
About О себи
About Wikidot.com О Викидоту
About me О мени
Above page content Садржај горњег дела странице
Above sidebar Доња трака
Abuse Злоупотреба
Accept Прихвати
Accept invitation Прихвати позивницу
Access Policy Политика приступа
Access policy Политика приступа
Access to this profile is restricted. Приступ овом профилу је ограничен.
According to <a href="http://openid.net">OpenID.net</a>: Сагласно са страницом <a href="http://openid.net">OpenID.net</a>:
According to the data above, you are a subject to VAT tax. <strong>%1% VAT will be included</strong> in all your purchases at Wikidot.com. Према горе наведеним подацима, обавезни сте да платите ПДВ. <strong>%1% ПДВ-а биће обрачунато</strong> за све ваше куповине на Wikidot.com.
According to the data above, you are subject to VAT "reverse charge". <strong>VAT will not be added</strong> to your purchases. Према горе наведеним подацима, имате право на повраћај ПДВ-а. <strong>ПДВ неће бити обрачунат</strong> на ваше куповине.
According to the data above, you are subject to VAT exemption. <strong>VAT will not be added</strong> to your purchases. Према горе наведеним подацима, изузети сте од плаћања ПДВ-а. <strong>ПДВ неће бити обрачунат</strong> на ваше куповине.
Account Налог
Account notifications Обавештења о налогу
Account type Врста налога
Account type: Врста налога:
Account upgrade confirmation Потврда надоградње налога
Action Радња
Action: Радња:
Actions Радње
Activate forum now Активирај форум одмах
Activate my account now Активирај мој налог одмах
Active features Активне функције
Activities settings Подешавања активности
Activity Активност
Ad position Положај огласа
Ad unit is being displayed in your side bar, just above its content. Огласна јединица се налази на бочној траци, одмах изнад њеног садржаја.
Ad unit is being displayed in your side bar, just below its content. Огласна јединица се налази на бочној траци, одмах испод њеног садржаја.
AdSense for your website AdSense за ваш сајт
AdSense is an on-line advertising program that helps you earn money with your Wikidot site. The AdSense configuration panel is detached from the Site Manager and located at our main website. AdSense је огласни програм на мрежи помоћу кога можете зарађивити новац на свом сајту. Подешавање AdSense-а не налази се у оквиру Администраторске табле, већ на нашем главном сајту.
AdSense limits you to one ad unit at a given predefined location AdSense Вас ограничава на једну огласну јединицу на унапред одређеном месту
Add Додај
Add a New Comment Додај нови коментар
Add a contact Додај контакт
Add a custom location Додај корисничку локацију
Add a new meta tag Додај нови метатаг
Add autonumbering Додај аутоматско разбројавање
Add autonumbering to a category Додај аутоматско разбројавање категорији
Add contact Додај контакт
Add custom label Додај корисничку ознаку
Add more Додај још
Add more recipients Додај још прималаца
Add new IP block Додај нови блок IP адреса
Add new posts Додај нове поруке
Add pingbacks Додај повратне пингове
Add pingbacks to a category Додај повратне пингове у категорију
Add to All Pages Додај у „Све странице“
Add to This Page Додај у „Ову страницу“
Add to cart Додај у кошару
Add to contacts Додај у контакте
Add to contacts? Додати у контакте?
Add user Додај корисника
Add user to block list Додај корисника на списак блокираних
Added tags: %s. Додати тагови: %s.
Added to administrators Додат у администраторе
Added to moderators Додат у модераторе
Adding <em>%1</em> as a contact Додај корисника <em>%1</em> као контакт
Adding a meta tag with the name already used will effectively replace the existing entry. <br/><br/> Meta entries added to a page override global meta information added to all pages. Додавање истоименог метатага ће заменити већ постојећи. <br/><br/> Метауноси додати на страницу надвладаће опште метаподатке на свим страницама.
Address Адреса
Address of the list: Адресе са списка:
Address of the site: Адресе сајта:
Admin Администратор
Admin notifications for site Обавештења за администраторе сајта
Admin of Администратор
Administer your petition campaigns Администрирајте своје петиције
Administrator of the following sites: Администратор следећих сајтова:
Administrators Администратори
Admins Админи
Ads to be displayed on: Прикажи огласе у/на:
Ads visibility options Додај могућности за видљивост
Advanced Settings Проширена подешавања
Advertising Оглашавање
After you provide a valid password, if you already have a Wikidot.com account you will be asked to log in, if not you will be asked to create a user account - this will take just a minute. Након уношења важеће лозинке, ако већ имате налог на Викидоту, мораћете да се пријавите. Ако немате налог на Викидоту, мораћете да га отворите. Овај поступак не траје дуго.
All Све
All Members Сви чланови
All categories Све категорије
All registered Users Сви регистровани корисници
All transactions and data are transferred using secure 128-bit SSL encryption. <br/> Read our policies: <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Terms of Service</a>, <a href="http://www.wikidot.com/legal:privacy-policy" target="_blank">Privacy Policy</a> and <a href="http://www.wikidot.com/faq:upgrades" target="_blank">Upgrades FAQ</a>. Плаћање и слање података заштићено је 128-битним шифровањем. <br/> Прочитајте наше <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Услове коришћења</a>, <a href="http://www.wikidot.com/legal:privacy-policy" target="_blank">Изјаву о приватности</a> и страницу <a href="http://www.wikidot.com/faq:upgrades" target="_blank">Надоградња — ЧПП</a>.
Allow Wikidot users to post links with a karma level greater than or equal to Дозволи корисницима Викидота с кармом већом од овог нивоа или једнаком њему да
Allow hotlinking to uploaded files Дозволи директно линковање отпремљених фајлова
Alphabetically Азбучним редом
Already have a Wikidot account? Већ имате налог на Викидоту?
Already rated Већ оцењено
An administrator resigned from your site Администратор је дао оставку на вашем сајту
An error has occurred while connecting to Google AdSense servers. Грешка приликом повезивања са серверима AdSense-а.
An error initializing PayPal payments has occurred. Please try again or contact support@wikidot.com. Грешка при плаћању PayPal-ом. Покушајте поново или нам пишите на: support@wikidot.com.
An error initializing bitcoin payments has occurred. Please try again or contact support@wikidot.com. Грешка при плаћању биткоином. Покушајте поново или нам пишите на: support@wikidot.com.
An error initializing bitcoin payments has occurred. Please try again or contact support@wikidot.com. Code: 1 Грешла при плаћању биткоинима. Покушајте поново или нам пишите на: support@wikidot.com.
An error occurred when processing your request. Грешка при обради вашег захтева.
An error occurred while processing the request. Грешка при обради захтева.
Anchor text (optional): Видљив текст (изборно):
Anchor text: Видљив текст:
And to И у/на
And visible only to: Видљив овим корисницима:
And what won't be? Шта неће бити?
Anonymous Анонимни корисник
Anonymous abuse Анонимна злоупотреба
Anonymous edit Анонимна измена
Anonymous user Анонимни корисник
Anonymous user info Подаци о анонимном кориснику
Anonymously Анонимно
Anonymously? Анонимно?
Another Wikidot.com site already maps the "%s" domain. Други Викидотов сајт већ пресликава домен „%s“.
Another Wikidot.com site already redirects the "%s" domain. Други Викидотов сајт већ преусмерава домен „%s“.
Another account is using this email address: please try again with another email address you own Други налог већ користи ову адресу е-поште — покушајте поново са својом другом имејл адресом
Anyone can be a member Било ко може бити члан
Anyone can view Било ко може да гледа
App id: Бр. апликације:
Apparently, the reason was: Разлог је следећи:
Appearance & Behaviour Изглед и функције
Appears beneath the name. Налази се испод имена.
Appears on the top-left corner of your Wikidot site. Налази се у горњем левом углу вашег Викидота.
Append Прикачи
Append content without editing the whole page source. Прикачи садржај без измене извора странице.
Application text Текст пријаве
Application text: Текст пријаве:
Applications Пријаве
Apply Примени
Applying is disabled for this site. Пријављивање је онемогућено на овом сајту.
April април
Are you a human? Leave blank this stupid checkbox. Ако сте човек, оставите ову кућицу непопуњеном.
Are you a human? You are so fast :) Ви сте човек? Заиста сте брзи!
Are you really really really sure? Anyway, remember there is an UNDO for this operation. Јесте ли сасвим сигурни? Свеједно, ову радњу можете опозвати.
Are you sure you do not want to be a member of this site any more? Заиста више не желите бити члан овог сајта?
Are you sure you want to add <em>%1</em> as your new contact? Јесте ли сигурни да желите додати корисника <em>%1</em> у своје контакте?
Are you sure you want to ban (block) address <strong class="ban-ip-dialog-ip"></strong> from modifying the site as an anonymous user? Сигурно желите да забраните IP адереси <strong class="ban-ip-dialog-ip"></strong> да прави измене као анонимни корисник?
Are you sure you want to ban (block) user <strong class="ban-user-dialog-user-name"></strong> from accessing the site in the future? Сигурно желите да забраните IP адреси <strong class="ban-user-dialog-user-name"></strong> приступ сајту у будућности?
Are you sure you want to delete the above post? There is no way to recover deleted posts. Сигурно желите да обришете ову поруку? Обрисане поруке не могу се повратити.
Are you sure you want to delete the invitation for <strong class="delete-invitation-dialog-user-email"></strong>? Сигурно желите да поништите позивницу кориснику <strong class="delete-invitation-dialog-user-email"></strong>?
Are you sure you want to delete this layout? Сигурно желите да обришете овај распоред?
Are you sure you want to delete this theme? Сигурно желите да обришете ову тему?
Are you sure you want to remove <strong class="remove-admin-dialog-user-name"></strong> from site administrators? Сигурно желите да укинете администраторска права кориснику <strong class="remove-admin-dialog-user-name"></strong>?
Are you sure you want to remove <strong class="remove-moderator-dialog-user-name"></strong> from site moderators? Сигурно желите да укинете модераторска права кориснику class="remove-moderator-dialog-user-name"></strong>?
Are you sure you want to remove the block for the IP <strong class="delete-ip-list"></strong>? Сигурно желите да укинете блокаду приступа овој IP: <strong class="delete-ip-list"></strong>?
Are you sure you want to remove the user block for the user <strong class="delete-user-list"></strong>? Сигурно желите да укинете блокаду приступа кориснику <strong class="delete-user-list"></strong>?
Are you sure you want to remove user <strong class="remove-ban-user-dialog-user-name"></strong> from the members <u>and</u> ban from accessing the site in the future? <br/><br/> If the user is also an administrator/moderator of this site their privileges will be lost too. Сигурно желите да уклоните корисника <strong class="remove-ban-user-dialog-user-name"></strong> са списка чланова <u>и</u> забраните му приступ сајту у будућности? <br/><br/> Ако је корисник администратор или модератор овог сајта, изгубиће те привилегије.
Are you sure you want to remove user <strong class="remove-user-dialog-user-name"></strong> from the members? <br/><br/> If the user is also an administrator/moderator of this site their privileges will be lost too. Сигурно желите да уклоните корисника <strong class="remove-ban-user-dialog-user-name"></strong> са списка чланова? <br/><br/> Ако је корисник администратор или модератор овог сајта, изгубиће те привилегије.
Are you sure you want to remove your membership application for site Заиста желите да поништите пријаву за чланство на сајт?
Are you sure you want to resign from being a site administrator? Заиста желите да дате оставку на место администратора сајта?
Are you sure you want to resign from being a site moderator? Заиста желите да дате оставку на место модератора сајта?
As easy as can be &mdash; if you already have a Facebook account, we will log you in or create a new Wikidot account within seconds! Врло једноставно: ако већ имате налог на Фејсбуку, пријавите се њиме или направите зачас налог на Викидоту!
As the URL element one can use www location (http://..., https://...), ftp location (ftp://...) and a few others. <br/><br/> Malformed URL elements will not be parsed by the wiki engine. Као URL се може користити веб адреса (http://..., https://...), FTP локација (ftp://...) и још неколико других. <br/><br/> Мањкави URL-ови неће бити парсирани.
Assign new Master Admin? Промени главног администратора
Attached files… Додати фајлови…
Attempts Покушаји
Attention should be also paid to the pages that depend on this one either by directly linking to it or by including it. Click below to see what pages depend on this one. Обратите пажњу на странице зависне од ове, било да су укључене на њу, било да садрже линкове ка њој. Кликните доле да видите које су то странице.
August август
Authentication error. Грешка при потврди.
Author Аутор
Author of the post Аутор поруке
Author of the thread Аутор расправе
Auto Watching Аутоматско праћење
Auto accept from Аутоматски прихвати са/од
Auto mark activities as read Аутоматски обележи активности као прочитане
Auto-watch sites I join, pages I create, edit or comment. Аутоматски прати сајтове којима приступим и странице које направим, уређујем их или коментаришем.
Automatic page numbering Аутоматско разбројавање страница
Automatic update related to page rename: "%s" to "%s". Аутоматски ажурирај преименовање странице: „%s“ у „%s“.
Autonumbering Аутоматско разбројавање
Autonumbering of pages Аутоматско разбројавање страница
Availability of the above features might depend on the subscription plan chosen. Доступност горе наведених могућности може зависити од врсте налога који сте изабрали.
Avatar Аватар
Avatar, Karma, Pro icons Аватар, карма, про иконе
The above can be inserted almost anywhere, but the recommended locations are e.g.: <a href="/nav:side"><tt>nav:side</tt></a> (sidebar) or main content of a page. <br/><br/> If you choose to allow Ads in the page and the module is not found - Ads will be displayed in the footer.<br/> If you choose to allow Ads only in the footer, the module will be ignored. <br/><br/> To customize the layout of links you can pass additional parameters to the module: Ово можете унети било где, али препоручујемо места: <a href="/nav:side"><tt>nav:side</tt></a> бочна трака или главни садржај странице. <br/><br/> Ако одобрите огласе на страници а модул не буде пронађен, огласи ће бити приказани у подножју.<br/> Ако одобрите огласе само у подножју, модул ће бити занемарен. <br/><br/> За уређивање распореда линкова можете доделити додатне параметре модулу:
The account has been activated. Signing in… Налог је активиран. Пријављујем се…
The account has been already activated. You may need to sign in with your login and password. Налог је већ активиран. Пријавите се својим имејлом и лозинком.
The ad unit is displayed above the page content, right below the title. Огласна јединица налази се изнад садржаја странице, одмах испод наслова.
The ad unit is displayed below the page content, but above the footer. This is a very good location because your visitors can spot ads right after finishing reading the page. Огласна јединица налази се испод садржаја, али изнад подножја. Ово је веома добро место, јер тако ваши посетиоци могу да виде рекламе одмах након читања странице.
The adresses you enter here will be <strong>added</strong> to the list below when you click "upload". <br/> Most of the CSV formats will do, including these from GMail and MS Outlook. Адресе које унесете биће <strong>додате</strong> на доњу листу кад кликнете на "пошаљи". <br/> Већина CSV формата одговара, укључујући GMail and MS Outlook.
The ads are displayed at the very bottom of a page, below the page footer. Огласи се налазе на самом дну странице, испод подножја.
The amount will be paid to Износ ће бити плаћен
accept прихвати
accepted membership application прихваћено чланство
action Радња
actions Радње
active активан
activity at
add new post in this thread додај нову поруку у ову расправу
add to watched додај на списак праћења
added/removed file from фајл додат/уклоњен из
administrators администратори
ago раније
align left поравнај улево
align right поравнај удесно
all registered сви регистровани
all wikidot users сви корисници викидота
allow Ads anywhere on the page дозволи огласе свуда на страници
allow Ads in the page body дозволи огласе у телу странице
and и
and have total of %1 storage (%2 used) укупно %1 складишног простора (%2 искоришћено)
and others и други
anonymous анонимни
anonymous users анонимни корисник
append прикачи
application accepted
application declined
attach a new file to this page приложи нови фајл на ову страницу
attached file, приложени фајл,
attachments (files) приложени фајлови
avatar, Pro icons (skip karma) аватар, иконе про налога (занемари карму)
avatar, karma (skip Pro icons) аватар, карма (занемари иконе про налога)

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment