Sv

Translating to: sv

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

(all pages) (alla sidor)
+ Add another entry + Lägg till ännu ett inlägg
+ add a new entry + lägg till ett inlägg
+ add a new list + lägg till ny lista
… and %1 more new notifications … och %1 fler nya meddelanden
<a href="https://www.wikidot.com/panel:adsense">AdSense configuration panel</a> | <a href="http://www.wikidot.com/faq:adsense">AdSense FAQ</a>
<li>all pages and their content</li> <li>page tags</li> <li>category settings</li> <li>permission settings</li> <li>themes (including custom themes)</li> <li>forum structure (groups and categories)</li>
A campaign with this identifier already exists En kampanj med denna identifikatör finns redan
A campaign with this name already exists En kampanj med detta namn finns redan
A category group is a collection of forum categories and the largest unit in the forum. En kategorigrupp är en samling forumkategorier och den största enheten i forumet.
A few HTML tags are allowed: Några HTML-taggar tillåts:
A few notes Några anteckningar
A few tips for your Site Några tips för din webbplats
A few tips just for you: Ett par tips till dig:
A few useful tools to manage this Site. Några användbara verktyg för administration av webbplatsen.
A file named %1 already exists as an attachment to page %2. You don't have permission to overwrite or delete files on this page, so please choose other name for the file and try again. En fil med namnet %1 finns redan som bilaga till sidan %2. Du har inte rättighet att skriva över eller radera filer på den här sidan; vänligen välj ett annat namn på filen och pröva igen.
A file named %1 already exists as an attachment to page %2. Do you want to overwrite it? En fil med namnet %1 finns redan som bilaga till sidan %2. Vill du skriva över den?
A moderator resigned from your site En moderator avgick från din webbplats
A new member joined your site En ny medlem har registrerat sig på din webbplats
A small error processing your order has occurred. If the problem persists please contact sales@wikidot.com. Ett litet fel uppstod i behandlingen av ditt kommando. Om problemet kvarstår, vänligen kontakta sales@wikidot.com (på engelska).
ALL ALLA
API Access
API Settings API-inställningar
API access API-åtkomst
About Om
About Wikidot.com Om Wikidot.com
About me Om mig
Above page content
Above sidebar
Abuse Missbruk
Accept Acceptera
Accept invitation Acceptera inbjudning
Access Policy Åtkomstpolicy
Access policy Åtkomstpolicy
Access to this profile is restricted. Åtkomst till denna profil är begränsad.
According to <a href="http://openid.net">OpenID.net</a>: Enligt <a href="http://openid.net">OpenID.net</a>:
According to the data above, you are a subject to VAT tax. <strong>%1% VAT will be included</strong> in all your purchases at Wikidot.com.
According to the data above, you are subject to VAT "reverse charge". <strong>VAT will not be added</strong> to your purchases.
According to the data above, you are subject to VAT exemption. <strong>VAT will not be added</strong> to your purchases.
Account Konto
Account notifications Kontomeddelanden
Account type Kontotyp
Account type: Kontotyp:
Account upgrade confirmation Bekräftelse av kontouppgradering
Action Åtgärd
Action: Åtgärd:
Actions Åtgärder
Activate forum now Aktivera forum nu
Activate my account now Aktivera mitt konto nu
Active features Aktiva funktioner
Activities settings
Activity Aktivitet
Ad position
Ad unit is being displayed in your side bar, just above its content.
Ad unit is being displayed in your side bar, just below its content.
AdSense for your website AdSense för din webbplats
AdSense is an on-line advertising program that helps you earn money with your Wikidot site. The AdSense configuration panel is detached from the Site Manager and located at our main website. AdSense är ett onlineprogram för marknadsföring som hjälper dig att tjäna pengar på din Wikidot-sajt. AdSense-programmets konfigurationspanel står utanför sidoredigeringen på vår huvudsakliga webbplats.
AdSense limits you to one ad unit at a given predefined location AdSense begränsar dig till ett reklaminlägg på en på förhand angiven plats
Add Lägg till
Add a New Comment Lägg till ny kommentar
Add a contact Lägg till en kontakt
Add a custom location Lägg till en anpassad plats
Add a new meta tag Lägg till ny metatagg
Add autonumbering Lägg till automatisk numrering
Add autonumbering to a category Lägg till automatisk numrering till en kategori
Add contact Lägg till kontakt
Add custom label Lägg till en anpassad etikett
Add more Lägg till mera
Add more recipients Lägg till fler mottagare
Add new IP block
Add new posts Lägg till nya inlägg
Add pingbacks Lägg till pingbacks
Add pingbacks to a category Lägg till pingbacks i en kategori
Add to All Pages Lägg till på Alla Sidor
Add to This Page Lägg till på Denna Sida
Add to cart Lägg i varukorg
Add to contacts Lägg till i kontakter
Add to contacts? Lägga till i kontakter?
Add user Lägg till användare
Add user to block list Lägg till användare i blockeringslistan
Added tags: %s. Nya taggar har lagts till: %s.
Added to administrators Lade till administratör
Added to moderators Lade till moderator
Adding <em>%1</em> as a contact Lägger till <em>%1</em> som kontakt
Adding a meta tag with the name already used will effectively replace the existing entry. <br/><br/> Meta entries added to a page override global meta information added to all pages.
Address Adress
Address of the list: Listans adress:
Address of the site: Webbplatsens adress:
Admin Administratör
Admin notifications for site Administratörsmeddelanden för webbplatsen
Admin of Administratör för
Administer your petition campaigns
Administrator of the following sites: Administratör av följande webbplatser:
Administrators Administratörer
Admins Administratörer
Ads to be displayed on:
Ads visibility options
Advanced Settings Avancerade inställningar
Advertising Reklam
After you provide a valid password, if you already have a Wikidot.com account you will be asked to log in, if not you will be asked to create a user account - this will take just a minute. När du har angett ett giltigt lösenord kommer du att bli ombedd att logga in om du redan har ett Wikidot.com-konto. Om du inte har ett användarkonto kommer du att bli ombedd att skapa ett - det tara bara en minut.
All Alla
All Members Alla medlemmar
All categories Alla kategorier
All registered Users Alla registrerade användare
All transactions and data are transferred using secure 128-bit SSL encryption. <br/> Read our policies: <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Terms of Service</a>, <a href="http://www.wikidot.com/legal:privacy-policy" target="_blank">Privacy Policy</a> and <a href="http://www.wikidot.com/faq:upgrades" target="_blank">Upgrades FAQ</a>.
Allow Wikidot users to post links with a karma level greater than or equal to Tillåt Wikidot-användare att lägga till länkar med en karmanivå motsvarande eller högre än
Allow hotlinking to uploaded files
Alphabetically Alfabetiskt
Already have a Wikidot account?
Already rated Redan rankad
An administrator resigned from your site En administratör avgick från din webbplats
An error has occurred while connecting to Google AdSense servers. Ett fel uppstod vid försök till kontakt med Googles AdSense-servrar.
An error initializing PayPal payments has occurred. Please try again or contact support@wikidot.com.
An error initializing bitcoin payments has occurred. Please try again or contact support@wikidot.com.
An error initializing bitcoin payments has occurred. Please try again or contact support@wikidot.com. Code: 1
An error occurred when processing your request. Ett fel uppstod i behandlingen av din begäran.
An error occurred while processing the request.
Anchor text (optional): Ankartext (valfri):
Anchor text: Ankartext:
And to
And visible only to: Och endast synlig för:
And what won't be?
Anonymous Anonym
Anonymous abuse
Anonymous edit Anonym redigering
Anonymous user Anonym användare
Anonymous user info Anonym användarinfo
Anonymously Anonymt
Anonymously? Anonymt?
Another Wikidot.com site already maps the "%s" domain.
Another Wikidot.com site already redirects the "%s" domain.
Another account is using this email address: please try again with another email address you own Ett annat konto använder redan denna e-postadress. Vänligen pröva igen med en annan e-postadress som ägs av dig.
Anyone can be a member
Anyone can view
App id:
Apparently, the reason was: Angiven anledning:
Appearance & Behaviour Utseende & Beteende
Appears beneath the name. Visas under namnet.
Appears on the top-left corner of your Wikidot site. Visas på övre vänstra hörnet på din Wikidot-webbplats.
Append Lägg till
Append content without editing the whole page source. Lägg till innehåll utan att editera hela sidans källa.
Application text Tillämpningens text
Application text: Tillämpningens text:
Applications Tillämpningar
Apply Tillämpa
Applying is disabled for this site. Tillämpning fungerar inte på denna webbplats.
April April
Are you a human? Leave blank this stupid checkbox. Är du en människa? Lämna den här korkade kryssrutan tom.
Are you a human? You are so fast :) Är du en människa? Du är så snabb :)
Are you really really really sure? Anyway, remember there is an UNDO for this operation. Är du väldigt väldigt väldigt säker? Hur som helst, kom ihåg att det går att välja UNDO för detta kommando.
Are you sure you do not want to be a member of this site any more? Är du säker på att du inte vill vara medlem på denna webbplats längre?
Are you sure you want to add <em>%1</em> as your new contact? Är du säker på att du vill lägga till <em>%1</em> som din nya kontakt?
Are you sure you want to ban (block) address <strong class="ban-ip-dialog-ip"></strong> from modifying the site as an anonymous user?
Are you sure you want to ban (block) user <strong class="ban-user-dialog-user-name"></strong> from accessing the site in the future?
Are you sure you want to delete the above post? There is no way to recover deleted posts. Är du säker på att du vill radera ovanstående inlägg? Raderade inlägg kan inte återfås.
Are you sure you want to delete the invitation for <strong class="delete-invitation-dialog-user-email"></strong>?
Are you sure you want to delete this layout?
Are you sure you want to delete this theme? Vill du verkligen radera det här temat?
Are you sure you want to remove <strong class="remove-admin-dialog-user-name"></strong> from site administrators?
Are you sure you want to remove <strong class="remove-moderator-dialog-user-name"></strong> from site moderators?
Are you sure you want to remove the block for the IP <strong class="delete-ip-list"></strong>?
Are you sure you want to remove the user block for the user <strong class="delete-user-list"></strong>?
Are you sure you want to remove user <strong class="remove-ban-user-dialog-user-name"></strong> from the members <u>and</u> ban from accessing the site in the future? <br/><br/> If the user is also an administrator/moderator of this site their privileges will be lost too.
Are you sure you want to remove user <strong class="remove-user-dialog-user-name"></strong> from the members? <br/><br/> If the user is also an administrator/moderator of this site their privileges will be lost too.
Are you sure you want to remove your membership application for site Är du säker på att du vill radera din ansökan om medlemskap för webbplats
Are you sure you want to resign from being a site administrator? Är du säker på att du vill avgå som webbplatsens administratör?
Are you sure you want to resign from being a site moderator? Är du säker på att du vill avgå som webbplatsens moderator?
As easy as can be &mdash; if you already have a Facebook account, we will log you in or create a new Wikidot account within seconds!
As the URL element one can use www location (http://..., https://...), ftp location (ftp://...) and a few others. <br/><br/> Malformed URL elements will not be parsed by the wiki engine.
Assign new Master Admin? Utse ny huvudadministratör?
Attached files… Bifogade filer…
Attempts Försök
Attention should be also paid to the pages that depend on this one either by directly linking to it or by including it. Click below to see what pages depend on this one. Man bör uppmärksamma även de sidor som är beroende av denna, antingen genom att länka direkt till dem eller genom att inkludera dem. Klicka nedan för att se vilka sidor som är beroende av denna.
August Augusti
Authentication error. Autentiseringsfel.
Author Skapad av
Author of the post Inläggsförfattare
Author of the thread Trådskapare
Auto Watching
Auto accept from
Auto mark activities as read Markera händelser som lästa automatiskt
Auto-watch sites I join, pages I create, edit or comment.
Automatic page numbering Automatisk sidnumrering
Automatic update related to page rename: "%s" to "%s".
Autonumbering Automatisk numrering
Autonumbering of pages Automatisk sidnumrering
Availability of the above features might depend on the subscription plan chosen.
Avatar Avatar
Avatar, Karma, Pro icons
The above can be inserted almost anywhere, but the recommended locations are e.g.: <a href="/nav:side"><tt>nav:side</tt></a> (sidebar) or main content of a page. <br/><br/> If you choose to allow Ads in the page and the module is not found - Ads will be displayed in the footer.<br/> If you choose to allow Ads only in the footer, the module will be ignored. <br/><br/> To customize the layout of links you can pass additional parameters to the module:
The account has been activated. Signing in… Kontot har aktiverats. Loggar in…
The account has been already activated. You may need to sign in with your login and password. Kontot har redan aktiverats. Du måste kanske logga in med ditt användarnamn och lösenord.
The ad unit is displayed above the page content, right below the title.
The ad unit is displayed below the page content, but above the footer. This is a very good location because your visitors can spot ads right after finishing reading the page.
The adresses you enter here will be <strong>added</strong> to the list below when you click "upload". <br/> Most of the CSV formats will do, including these from GMail and MS Outlook.
The ads are displayed at the very bottom of a page, below the page footer.
The amount will be paid to Summan betalas till
accept godkänna
accepted membership application godkänd medlemsansökan
action åtgärd
actions åtgärder
active aktiv
activity at
add new post in this thread lägg till nytt inlägg till denna tråd
add to watched lägg till bevakade
added/removed file from
administrators administratörer
ago sedan
align left vänsterställ
align right högerställ
all registered
all wikidot users alla wikidot-användare
allow Ads anywhere on the page tillåt reklam var som helst på sidan
allow Ads in the page body tillåt reklam inuti sidan
and och
and have total of %1 storage (%2 used) och har totalt %1 utrymme (%2 använt)
and others och övriga
anonymous anonym
anonymous users anonyma användare
append lägg till
application accepted
application declined
attach a new file to this page bifoga ny fil till den här sidan
attached file, bifogad fil,
attachments (files) bifogade filer
avatar, Pro icons (skip karma)
avatar, karma (skip Pro icons)

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment