Uk

Translating to: uk

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

(all pages) (усі сторінки)
+ Add another entry + додати ще запис
+ add a new entry + додати новий запис
+ add a new list + додати новий список
… and %1 more new notifications … та ще %1 нових сповіщень
<a href="https://www.wikidot.com/panel:adsense">AdSense configuration panel</a> | <a href="http://www.wikidot.com/faq:adsense">AdSense FAQ</a> <a href="https://www.wikidot.com/panel:adsense">Панель конфігурації AdSense</a> | <a href="http://www.wikidot.com/faq:adsense">AdSense FAQ</a>
<li>all pages and their content</li> <li>page tags</li> <li>category settings</li> <li>permission settings</li> <li>themes (including custom themes)</li> <li>forum structure (groups and categories)</li> <li>всі сторінки і їх вміст</li> <li>теґи сторінки </li> <li>налаштування категорії</li> <li>налаштування доступу</li> <li>теми (включаючи користувацькі)</li> <li>структура форуму (групи і категорії)</li>
A campaign with this identifier already exists Кампанія з таким кодом уже існує
A campaign with this name already exists Кампанія з таким ім'ям уже існує
A category group is a collection of forum categories and the largest unit in the forum. Група категорій містить категорії форуму і є його найбільшою одиницею.
A few HTML tags are allowed: Декілька HTML-тегів дозволено:
A few notes Кілька зауважень
A few tips for your Site Кілька порад по Вашому сайту
A few tips just for you: Кілька порад особисто для Вас:
A few useful tools to manage this Site. Корисні інструменти для керування цим сайтом.
A file named %1 already exists as an attachment to page %2. You don't have permission to overwrite or delete files on this page, so please choose other name for the file and try again. Файл %1 вже існує у вигляді вкладення до сторінки %2. У Вас немає права перезаписувати або видаляти файли на цій сторінці, тому, будь ласка, перейменуйте файл і спробуйте ще раз.
A file named %1 already exists as an attachment to page %2. Do you want to overwrite it? Файл %1 вже існує у вигляді вкладення до сторінки %2. Чи хочете його перезаписати?
A moderator resigned from your site Модератор Вашого сайту подав у відставку
A new member joined your site До Вашого сайту приєднався учасник
A small error processing your order has occurred. If the problem persists please contact sales@wikidot.com. Відбулася невелика помилка при обробці Вашого запиту. Якщо помилка не зникає, зв'яжіться з sales@wikidot.com.
ALL ВСЕ
API Access Доступ до API
API Settings Налаштування API
API access Доступ через API
About Опис
About Wikidot.com Про Wikidot.com
About me Про себе
Above page content Над вмістом сторінки
Above sidebar Над бічною панеллю
Abuse Вандалізм
Accept Прийняти
Accept invitation Прийняти запрошення
Access Policy Керування доступом
Access policy Керування доступом
Access to this profile is restricted. Доступ до цього профілю обмежено.
According to <a href="http://openid.net">OpenID.net</a>: Слідуючи <a href="http://openid.net">OpenID.net</a>:
According to the data above, you are a subject to VAT tax. <strong>%1% VAT will be included</strong> in all your purchases at Wikidot.com. Слідуючи даними вище, на Вас поширюється податок ПДВ. <strong>%1% ПДВ буде включено</strong> в усі Ваші купівлі на Wikidot.com.
According to the data above, you are subject to VAT "reverse charge". <strong>VAT will not be added</strong> to your purchases. Слідуючи даними вище, на Вас поширюється самонарахування ПДВ. <strong>ПДВ не буде додано</strong> до вартості Ваших купівель.
According to the data above, you are subject to VAT exemption. <strong>VAT will not be added</strong> to your purchases. Слідуючи даними вище, Ваші купівлі не обкладаються ПДВ. <strong>ПДВ не буде додано</strong> до вартості ваших купівель.
Account Обліковий запис
Account notifications Сповіщення облікового запису
Account type Тип облікового запису
Account type: Тип облікового запису:
Account upgrade confirmation Підтвердження розширення облікового запису
Action Дія
Action: Ваша дія:
Actions Дії
Activate forum now Активувати форум зараз
Activate my account now Активувати мій обліковий запис зараз
Active features Активні функції
Activities settings Налаштування активності
Activity Діяльність
Ad position Розташування рекламного блоку
Ad unit is being displayed in your side bar, just above its content. Рекламний блок відображається на Вашій бічній панелі прямо над її вмістом.
Ad unit is being displayed in your side bar, just below its content. Рекламний блок відображається на Вашій бічній панелі прямо під її вмістом.
AdSense for your website AdSense для Вашого сайту
AdSense is an on-line advertising program that helps you earn money with your Wikidot site. The AdSense configuration panel is detached from the Site Manager and located at our main website. AdSense - це програма онлайн-реклами, яка допомагає Вам заробити гроші за допомогою Вашого ж сайту на Wikidot. Панель конфігурації AdSense відокремлена від панелі управління сайтом і розташована на нашому основному сайті.
AdSense limits you to one ad unit at a given predefined location AdSense допускає не більше одного рекламного блоку в будь-якому заданому місці
Add Додати
Add a New Comment Додати новий коментар
Add a contact Додати контакт
Add a custom location Додати користувацьку локацію
Add a new meta tag Додати новий мета-теґ
Add autonumbering Додати автонумерацію
Add autonumbering to a category Додати автонумерацію до категорії
Add contact Додати контакт
Add custom label Додати користувацьку мітку
Add more Додати ще
Add more recipients Додати одержувачів
Add new IP block Додати новий блок за IP
Add new posts Додати нові пости
Add pingbacks Додати пінґбеки
Add pingbacks to a category Додати пінґбеки у категорію
Add to All Pages Додати до всіх сторінок
Add to This Page Додати до цієї сторінки
Add to cart Додати в кошик
Add to contacts Додати до контактів
Add to contacts? Додати до контактів?
Add user Додати користувача
Add user to block list Внести користувача до списка заблокованих
Added tags: %s. Додані теґи: %s.
Added to administrators Доданий в адміністратори
Added to moderators Доданий в модератори
Adding <em>%1</em> as a contact Додавання <em>%1</em> як контакту
Adding a meta tag with the name already used will effectively replace the existing entry. <br/><br/> Meta entries added to a page override global meta information added to all pages. Додавання мета-тега з ім'ям уже використовуваного рівно заміні дійсного запису. <br/><br/> Мета-дані, додані на одну сторінку, перезаписують глобальну мета-інформацію, додану до всіх сторінок.
Address Адреса
Address of the list: Адреса списку:
Address of the site: Адреса сайту:
Admin Адмін
Admin notifications for site Адміністраторські сповіщення по сайту
Admin of Адмін з
Administer your petition campaigns Керування Вашими петиціями
Administrator of the following sites: Адміністратор на таких сайтах:
Administrators Адміністратори
Admins Адміни
Ads to be displayed on: Виводити рекламу на:
Ads visibility options Опції відображення реклами
Advanced Settings Додаткові налаштування
Advertising Реклама
After you provide a valid password, if you already have a Wikidot.com account you will be asked to log in, if not you will be asked to create a user account - this will take just a minute. Після введення дійсного пароля, якщо у Вас вже є аккаунт на Wikidot.com, Вас проситимуть у нього увійти, якщо немає - Вас проситимуть створити його, це займе всього хвилинку.
All Усі
All Members Всі учасники
All categories Усі категорії
All registered Users Всі зареєстровані користувачі
All transactions and data are transferred using secure 128-bit SSL encryption. <br/> Read our policies: <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Terms of Service</a>, <a href="http://www.wikidot.com/legal:privacy-policy" target="_blank">Privacy Policy</a> and <a href="http://www.wikidot.com/faq:upgrades" target="_blank">Upgrades FAQ</a>. Всі переклади і дані передаються за допомогою безпечного 128-бітного SSL-шифрування. <br/> Докладніше: <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Умови використання</a>, <a href="http://www.wikidot.com/legal:privacy-policy" target="_blank">Політика конфіденційності</a> та <a href="http://www.wikidot.com/faq:upgrades" target="_blank">Часті питання щодо розширення</a>.
Allow Wikidot users to post links with a karma level greater than or equal to Дозволити користувачам Wikidot розміщувати посилання з рівнем карми більшим чи рівним
Allow hotlinking to uploaded files Дозволити хотлінкінґ для завантаження файлів
Alphabetically В алфавітному порядку
Already have a Wikidot account? Вже є аккаунт на Wikidot?
Already rated Уже голосував(-ла)
An administrator resigned from your site Адміністратор вашого сайту подав у відставку
An error has occurred while connecting to Google AdSense servers. Помилка зв'язку з серверами Google AdSense.
An error initializing PayPal payments has occurred. Please try again or contact support@wikidot.com. Помилка при ініціалізації платежів PayPal. Спробуйте ще раз або зв'яжіться з support@wikidot.com.
An error initializing bitcoin payments has occurred. Please try again or contact support@wikidot.com. Помилка при ініціалізації платежів Біткойн. Спробуйте ще раз або зв'яжіться з support@wikidot.com.
An error initializing bitcoin payments has occurred. Please try again or contact support@wikidot.com. Code: 1 Помилка при ініціалізації платежів Біткойн. Спробуйте ще раз або зв'яжіться з support@wikidot.com. Код: 1
An error occurred when processing your request. Помилка при обробці Вашого запиту.
An error occurred while processing the request. Помилка при обробці запиту.
Anchor text (optional): Текст анкора (необов'язково):
Anchor text: Текст анкора:
And to І до
And visible only to: І доступний тільки для:
And what won't be? А що не буде?
Anonymous Анонім
Anonymous abuse Анонімний вандалізм
Anonymous edit Анонімне редагування
Anonymous user Анонімний користувач
Anonymous user info Інфо анонімного користувача
Anonymously Анонімно
Anonymously? Анонімно?
Another Wikidot.com site already maps the "%s" domain. Домен "%s" вже приєднано до іншого сайту Wikidot.
Another Wikidot.com site already redirects the "%s" domain. Інший сайт Wikidot вже здійснює перенаправлення домену "%s".
Another account is using this email address: please try again with another email address you own Ця адреса e-mail вже використовується іншим обліковим записом. Спробуйте вказати інший e-mail, що належить Вам
Anyone can be a member Хто завгодно може бути учасником
Anyone can view Хто завгодно може переглядати
App id:
Apparently, the reason was: Причина, зважаючи на все, така:
Appearance & Behaviour Зовнішній вигляд і режим роботи
Appears beneath the name. Написаний під ім'ям.
Appears on the top-left corner of your Wikidot site. Вказано в лівому верхньому кутку Вашого сайту на Wikidot.
Append Додати
Append content without editing the whole page source. Додати вміст, не змінюючи всю сторінку.
Application text Текст зголошення на участь
Application text: Текст зголошення на участь:
Applications Зголошення
Apply Підтвердити
Applying is disabled for this site. Подавання зголошень на участь у цьому сайті.
April Квітень
Are you a human? Leave blank this stupid checkbox. Ви людина? Не ставте цей дурний прапорець.
Are you a human? You are so fast :) Ви людина? Ви так швидкі :)
Are you really really really sure? Anyway, remember there is an UNDO for this operation. Ви зовсім-зовсім впевнені? У всякому разі, пам'ятайте, цю операцію можна СКАСУВАТИ.
Are you sure you do not want to be a member of this site any more? Ви впевнені, що більше не хочете бути учасником цього сайту?
Are you sure you want to add <em>%1</em> as your new contact? Ви точно хочете задати <em>%1</em> як свій новий контакт?
Are you sure you want to ban (block) address <strong class="ban-ip-dialog-ip"></strong> from modifying the site as an anonymous user? Ви впевнені, що хочете заблокувати адресою <strong class="ban-ip-dialog-ip"></strong> редагування сайту, як анонімному користувачу?
Are you sure you want to ban (block) user <strong class="ban-user-dialog-user-name"></strong> from accessing the site in the future? Ви впевнені, що хочете заблокувати користувачеві <strong class="ban-user-dialog-user-name"></strong> подальший доступ до сайту?
Are you sure you want to delete the above post? There is no way to recover deleted posts. Ви впевнені, що хочете видалити це повідомлення? Відновити видалені повідомлення неможливо.
Are you sure you want to delete the invitation for <strong class="delete-invitation-dialog-user-email"></strong>? Ви впевнені, що хочете видалити запрошення для <strong class="delete-invitation-dialog-user-email"></strong>?
Are you sure you want to delete this layout? Ви точно хочете видалити цей макет?
Are you sure you want to delete this theme? Ви точно хочете видалити цю тему?
Are you sure you want to remove <strong class="remove-admin-dialog-user-name"></strong> from site administrators? Ви впевнені, що хочете прибрати <strong class="remove-admin-dialog-user-name"></strong> з адміністраторів сайту?
Are you sure you want to remove <strong class="remove-moderator-dialog-user-name"></strong> from site moderators? Ви впевнені, що хочете прибрати <strong class="remove-moderator-dialog-user-name"></strong> з модераторів сайту?
Are you sure you want to remove the block for the IP <strong class="delete-ip-list"></strong>? Ви впевнені, що хочете розблокувати IP <strong class="delete-ip-list"></strong>?
Are you sure you want to remove the user block for the user <strong class="delete-user-list"></strong>? Ви впевнені, що хочете розблокувати користувача <strong class="delete-user-list"></strong>?
Are you sure you want to remove user <strong class="remove-ban-user-dialog-user-name"></strong> from the members <u>and</u> ban from accessing the site in the future? <br/><br/> If the user is also an administrator/moderator of this site their privileges will be lost too. Ви впевнені, що хочете прибрати користувача <strong class="remove-ban-user-dialog-user-name"></strong> з членів сайту <u>і</u> заблокувати йому подальший доступ до сайту? <br/><br/> Якщо користувач також є адміністратором/модератором цього сайту, він позбудеться і своїх привілеїв.
Are you sure you want to remove user <strong class="remove-user-dialog-user-name"></strong> from the members? <br/><br/> If the user is also an administrator/moderator of this site their privileges will be lost too. Ви впевнені, що хочете прибрати користувача <strong class="remove-user-dialog-user-name"></strong> з членів сайту? <br/><br/> Якщо користувач також є адміністратором/модератором цього сайту, він позбудеться і своїх привілеїв.
Are you sure you want to remove your membership application for site Ви впевнені, що хочете відкликати заявку на участь у сайті
Are you sure you want to resign from being a site administrator? Ви впевнені, що хочете подати у відставку з посади адміністратора сайту?
Are you sure you want to resign from being a site moderator? Ви впевнені, що хочете подати у відставку з посади модератора сайту?
As easy as can be &mdash; if you already have a Facebook account, we will log you in or create a new Wikidot account within seconds! Простіше за все &mdash; якщо у Вас вже є обліковий запис Facebook, Ви можете увійти за його допомогою або ж створити новий обліковий запис Wikidot за кілька секунд!
As the URL element one can use www location (http://..., https://...), ftp location (ftp://...) and a few others. <br/><br/> Malformed URL elements will not be parsed by the wiki engine. Посилання як URL елемент може використовувати розташування www (http://..., https://...), розташування ftp (ftp://...) і кілька інших. <br/><br/> Неправильно сформовані URL-адреса не будуть оброблятися вікі-рушієм.
Assign new Master Admin? Призначити нового головного адміністратора?
Attached files… Вкладені файли…
Attempts Спроби
Attention should be also paid to the pages that depend on this one either by directly linking to it or by including it. Click below to see what pages depend on this one. Слід також приділити увагу сторінкам, які залежать від цієї, або шляхом прямих посилань до неї, або шляхом їх включення. Натисніть тут, щоб побачити залежні сторінки.
August Серпень
Authentication error. Помилка аутентифікації.
Author Автор
Author of the post Автор повідомлення
Author of the thread Автор теми
Auto Watching Автоматичне спостереження
Auto accept from Автоматично приймати від
Auto mark activities as read Автоматично відзначати діяльність як прочитану
Auto-watch sites I join, pages I create, edit or comment. Автоматично підписуватися на оновлення сайтів, до яких я приєднуюся, і сторінок, які я створюю, редагую і коментую.
Automatic page numbering Автонумерація сторінок
Automatic update related to page rename: "%s" to "%s". Автопоновлення в зв'язку з перейменуванням сторінки: "%s" на "%s".
Autonumbering Автонумерація
Autonumbering of pages Автонумерація сторінок
Availability of the above features might depend on the subscription plan chosen. Наявність зазначених функцій залежить від обраного плану передплати.
Avatar Аватар
Avatar, Karma, Pro icons Аватар, карма, іконки Про
The above can be inserted almost anywhere, but the recommended locations are e.g.: <a href="/nav:side"><tt>nav:side</tt></a> (sidebar) or main content of a page. <br/><br/> If you choose to allow Ads in the page and the module is not found - Ads will be displayed in the footer.<br/> If you choose to allow Ads only in the footer, the module will be ignored. <br/><br/> To customize the layout of links you can pass additional parameters to the module: Вищевказане може бути вставлено куди завгодно, але рекомендовано до: <a href="/nav:side"><tt>nav:side</tt></a> (бічна панель) або до основного вмісту сторінки. <br/><br/> Якщо Ви обрали дозвіл реклами на сторінці, а модуль не знайдено - рекламу буде показано в нижньому колонтитулі.<br/> Якщо ж Ви обрали дозвіл реклами тільки у нижньому колонтитулі, модуль буде проігноровано. <br/><br/> Щоб налаштувати розташування посилань, Ви можете додати додаткові параметри до модуля:
The account has been activated. Signing in… Обліковий запис активовано. Здійснюється вхід…
The account has been already activated. You may need to sign in with your login and password. Обліковий запис уже активовано. Увійдіть до нього під своїм логіном і паролем.
The ad unit is displayed above the page content, right below the title. Рекламний блок відображається над вмістом сторінки, прямо під заголовком.
The ad unit is displayed below the page content, but above the footer. This is a very good location because your visitors can spot ads right after finishing reading the page. Рекламний блок відображається під вмістом сторінки, але над нижнім колонтитулом. Це дуже гарне розташування, тому що Ваші відвідувачі зможуть сфокусуватися на рекламі відразу після прочитання сторінки.
The adresses you enter here will be <strong>added</strong> to the list below when you click "upload". <br/> Most of the CSV formats will do, including these from GMail and MS Outlook.
The ads are displayed at the very bottom of a page, below the page footer. Реклама відображається внизу сторінки під нижнім колонтитулом сторінки.
The amount will be paid to Сума буде сплачена:
accept прийняти
accepted membership application прийняв запит на участь
action дія
actions дії
active активний
add new post in this thread додати повідомлення у цю тему
add to watched додати в спостережувані
added/removed file from додано/прибрано файл з
administrators адміністратори
ago тому
align left вирівняти по лівому краю
align right вирівняти по правому краю
all registered усіх зареєстрованих
all wikidot users всі користувачі Wikidot
allow Ads anywhere on the page дозволити рекламу в будь-якій частині сторінки
allow Ads in the page body дозволити рекламу в тілі сторінки
and та
and have total of %1 storage (%2 used) і маєте в сумі %1 відведеної пам'яті (%2 використовується)
and others та інші
anonymous анонім
anonymous users анонімні користувачі
append додати
attach a new file to this page додати до сторінки новий файл
attached file, вкладений файл,
attachments (files) вкладення (файли)
avatar, Pro icons (skip karma) аватар, іконки Про (пропустити карму)
avatar, karma (skip Pro icons) аватар, карма (пропустити іконки Про)

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment