Vi

Translating to: vi

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

(all pages) (mọi trang)
+ Add another entry + Thêm một mục
+ add a new entry + Thêm mục mới
+ add a new list + Thêm danh sách mới
… and %1 more new notifications … và %1 thông báo mới
<a href="https://www.wikidot.com/panel:adsense">AdSense configuration panel</a> | <a href="http://www.wikidot.com/faq:adsense">AdSense FAQ</a> <a href="https://www.wikidot.com/panel:adsense">Bảng cài đặt AdSense</a> | <a href="http://www.wikidot.com/faq:adsense">Câu hỏi thường gặp về AdSense</a>
<li>all pages and their content</li> <li>page tags</li> <li>category settings</li> <li>permission settings</li> <li>themes (including custom themes)</li> <li>forum structure (groups and categories)</li> <li>mọi trang và nội dung của chúng</li> <li>tag trang</li> <li>cài đặt thể loại</li> <li>cài đặt quyền hạn</li> <li>giao diện (gồm giao diện tùy chỉnh)</li> <li>cấu trúc diễn đàn (nhóm và thể loại)</li>
A campaign with this identifier already exists Một chiến dịch với mã định danh này đã tồn tại
A campaign with this name already exists Một chiến dịch với tên này đã tồn tại
A category group is a collection of forum categories and the largest unit in the forum. Một nhóm thể loại là một tập hợp các thể loại diễn đàn và là đơn vị lớn nhất trong diễn đàn.
A few HTML tags are allowed: Một vài tag HTML được cho phép:
A few notes Một vài lưu ý
A few tips for your Site Một vài lời khuyên cho trang của bạn
A few tips just for you: Một vài lời khuyên cho bạn
A few useful tools to manage this Site. Một vài công cụ để hỗ trợ trang của bạn
A file named %1 already exists as an attachment to page %2. You don't have permission to overwrite or delete files on this page, so please choose other name for the file and try again. Tệp có tên %1 đã tồn tại dưới dạng tệp đính kèm cho trang %2. Bạn không có quyền ghi đè hoặc xóa tệp trên trang này, vì vậy vui lòng chọn tên khác cho tệp và thử lại.
A file named %1 already exists as an attachment to page %2. Do you want to overwrite it? Tệp có tên %1 đã tồn tại dưới dạng tệp đính kèm cho trang %2. Bạn có muốn ghi đè lên nó?
A moderator resigned from your site Một Kiểm Duyệt Viên đã từ chức
A new member joined your site Một thành viên mới đã tham gia
A small error processing your order has occurred. If the problem persists please contact sales@wikidot.com. Đã xảy ra một lỗi nhỏ khi xử lý đơn đặt hàng của bạn. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với sales@wikidot.com.
ALL TẤT CẢ
API Access Quyền truy cập API
API Settings Cài đặt API
API access Truy cập API
About Giới thiệu
About Wikidot.com Giới thiệu về Wikidot.com
About me Giới thiệu bản thân
Above page content Phía trên nội dung trang
Above sidebar Phía trên thanh cạnh
Abuse Lạm dụng
Accept Chấp nhận
Accept invitation Chấp nhận lời mời
Access Policy Chính sách Truy cập
Access policy Chính sách truy cập
Access to this profile is restricted. Hồ sơ này giới hạn truy cập.
According to <a href="http://openid.net">OpenID.net</a>: Theo <a href="http://openid.net">OpenID.net</a>:
According to the data above, you are a subject to VAT tax. <strong>%1% VAT will be included</strong> in all your purchases at Wikidot.com. Theo dữ liệu trên, bạn là đối tượng chịu thuế GTGT. <strong>%1% GTGT sẽ được bao gồm</strong> trong tất cả các giao dịch mua của bạn tại Wikidot.com.
According to the data above, you are subject to VAT "reverse charge". <strong>VAT will not be added</strong> to your purchases. Theo dữ liệu trên, bạn là đối tượng chịu thuế GTGT "trả ngược". <strong>GTGT sẽ không được bao gồm</strong> trong các giao dịch mua của bạn.
According to the data above, you are subject to VAT exemption. <strong>VAT will not be added</strong> to your purchases. Theo dữ liệu trên, bạn thuộc đối tượng được miễn thuế GTGT. <strong>GTGT sẽ không được bao gồm</strong> trong các giao dịch mua của bạn.
Account Tài khoản
Account notifications Thông báo tài khoản
Account type Loại tài khoản
Account type: Loại tài khoản:
Account upgrade confirmation Xác nhận nâng cấp tài khoản
Action Chức năng
Action: Chức năng:
Actions Hành động
Activate forum now Kích hoạt diễn đàn ngay
Activate my account now Kích hoạt tài khoản của tôi ngay
Active features Các tính năng được kích hoạt
Activities settings Cài đặt hoạt động
Activity Hoạt động
Ad position Vị trí quảng cáo
Ad unit is being displayed in your side bar, just above its content. Đơn vị quảng cáo đang được hiển thị trong thanh cạnh của bạn, ngay phía trên nội dung của nó.
Ad unit is being displayed in your side bar, just below its content. Đơn vị quảng cáo đang được hiển thị trong thanh cạnh của bạn, ngay phía dưới nội dung của nó.
AdSense for your website AdSense cho trang của bạn
AdSense is an on-line advertising program that helps you earn money with your Wikidot site. The AdSense configuration panel is detached from the Site Manager and located at our main website. AdSense là một chương trình quảng cáo trực tuyến giúp bạn kiếm tiền với trang Wikidot của mình. Bảng cấu hình AdSense được tách ra khỏi Trình quản lý trang web và nằm trên trang web chính của chúng tôi.
AdSense limits you to one ad unit at a given predefined location AdSense giới hạn bạn ở một đơn vị quảng cáo tại một vị trí xác định trước nhất định
Add Thêm
Add a New Comment Thêm bình luận mới
Add a contact Thêm vào liên lạc
Add a custom location Thêm địa điểm
Add a new meta tag Thêm tag meta
Add autonumbering Thêm đánh số tự động
Add autonumbering to a category Thêm đánh số tự động vào mục
Add contact Thêm vào liên lạc
Add custom label Thêm nhãn cá nhân
Add more Thêm nữa
Add more recipients Thêm người nhận
Add new IP block Thêm hộp IP mới
Add new posts Thêm bài mới
Add pingbacks Thêm pingback
Add pingbacks to a category Thêm pingback vào mục
Add to All Pages Thêm vào Mọi Trang
Add to This Page Thêm vào Trang Này
Add to cart Thêm vào giỏ
Add to contacts Thêm vào liên lạc
Add to contacts? Thêm vào liên lạc?
Add user Thêm người dùng
Add user to block list Thêm người dùng vào danh sách chặn
Added tags: %s. Thêm tag: %s.
Added to administrators Đã thêm vào Quản trị viên
Added to moderators Đã thêm vào Kiểm duyệt viên
Adding <em>%1</em> as a contact Thêm <em>%1</em> vào liên lạc
Adding a meta tag with the name already used will effectively replace the existing entry. <br/><br/> Meta entries added to a page override global meta information added to all pages. Thêm tag meta có cùng tên sẽ thực hiện thay thế tag có sẵn. <br/><br/> Nhập liệu meta thêm vào một trang sẽ viết đè các thông tin meta chung của toàn bộ trang.
Address Địa chỉ
Address of the list: Địa chỉ của danh sách
Address of the site: Địa chỉ của trang
Admin Quản trị viên
Admin notifications for site Thông báo quản trị viên cho trang
Admin of Quản trị viên của
Administer your petition campaigns Quản lý chiến dịch thỉnh cầu
Administrator of the following sites: Quản trị viên của các trang sau:
Administrators Các quản trị viên
Admins Các quản trị viên
Ads to be displayed on: Quảng cáo được hiển thị trên:
Ads visibility options Tùy chọn hiển thị quản cáo
Advanced Settings Cài Đặt Nâng Cao
Advertising Quảng Cáo
After you provide a valid password, if you already have a Wikidot.com account you will be asked to log in, if not you will be asked to create a user account - this will take just a minute. Sau khi bạn cung cấp mật khẩu hợp lệ, nếu bạn đã có tài khoản Wikidot.com, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập, nếu không, bạn sẽ được yêu cầu tạo tài khoản người dùng - quá trình này sẽ chỉ mất một phút.
All Tất cả
All Members Tất cả thành viên
All categories Tất cả thể loại
All registered Users Toàn bộ Người Dùng đã đăng ký
All transactions and data are transferred using secure 128-bit SSL encryption. <br/> Read our policies: <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Terms of Service</a>, <a href="http://www.wikidot.com/legal:privacy-policy" target="_blank">Privacy Policy</a> and <a href="http://www.wikidot.com/faq:upgrades" target="_blank">Upgrades FAQ</a>. Tất cả các giao dịch và dữ liệu được chuyển bằng cách sử dụng mã hóa SSL 128-bit an toàn. <br/> Đọc các chính sách của chúng tôi: <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Điều khoản dịch vụ</a>, <a href="http://www.wikidot.com/legal:privacy-policy" target="_blank">Chính sách bảo mật</a> và <a href="http://www.wikidot.com/faq:upgrades" target="_blank">Câu hỏi thường gặp về nâng cấp</a>.
Allow Wikidot users to post links with a karma level greater than or equal to Cho phép người dùng Wikidot đăng đường link với mức hoạt động trên
Allow hotlinking to uploaded files Cho phép hotlink đến các tệp được đăng
Alphabetically Theo thứ tự bảng chữ cái
Already have a Wikidot account? Đã có tài khoản Wikidot?
Already rated Đã đánh giá
An administrator resigned from your site Một quản trị viên đã từ chức
An error has occurred while connecting to Google AdSense servers. Đã xảy ra lỗi khi đang kết nối tới Google AdSense servers.
An error initializing PayPal payments has occurred. Please try again or contact support@wikidot.com. Đã xảy ra lỗi khi khởi chạy thanh toán PayPal. Vui lòng thử lại hoặc liên hệ với support@wikidot.com.
An error initializing bitcoin payments has occurred. Please try again or contact support@wikidot.com. Đã xảy ra lỗi khi khởi tạo thanh toán bằng bitcoin. Vui lòng thử lại hoặc liên hệ với support@wikidot.com.
An error initializing bitcoin payments has occurred. Please try again or contact support@wikidot.com. Code: 1 Đã xảy ra lỗi khi khởi tạo thanh toán bằng bitcoin. Vui lòng thử lại hoặc liên hệ với support@wikidot.com. Mã: 1
An error occurred when processing your request. Đã xảy ra lỗi khi xử lý yêu cầu
An error occurred while processing the request. Đã xảy ra lỗi khi xử lý yêu cầu
Anchor text (optional): Chữ liên kết (không bắt buộc):
Anchor text: Chữ liên kết:
And to Và đến
And visible only to: Chỉ nhìn thấy được bởi:
And what won't be? Và cái gì sẽ không được?
Anonymous Vô danh
Anonymous abuse Lạm dụng vô danh
Anonymous edit Chỉnh sửa vô danh
Anonymous user Người dùng vô danh
Anonymous user info Thông tin người dùng vô danh
Anonymously Ẩn Danh
Anonymously? Ẩn Danh?
Another Wikidot.com site already maps the "%s" domain. Một trang Wikidot.com khác đã kết nối miền "%s".
Another Wikidot.com site already redirects the "%s" domain. Một trang Wikidot.com khác đã chuyển hướng miền "%s".
Another account is using this email address: please try again with another email address you own Một tài khoản khác đang sử dụng địa chỉ email này: vui lòng thử lại với một địa chỉ email khác mà bạn sở hữu
Anyone can be a member Mọi người đều có thể làm thành viên
Anyone can view Mọi người đều có thể xem
App id: Id ứng dụng:
Apparently, the reason was: Rõ ràng, lý do là:
Appearance & Behaviour Hình thức và Hành vi
Appears beneath the name. Xuất hiện dưới tên
Appears on the top-left corner of your Wikidot site. Xuất hiện ở góc trên bên trái của trang Wikidot của bạn.
Append Nối
Append content without editing the whole page source. Nối các nội dung nhưng không thay đổi hoàn toàn trang gốc.
Application text Thông tin ứng tuyển
Application text: Thông tin ứng tuyển:
Applications Các đơn ứng tuyển
Apply Tiếp tục
Applying is disabled for this site. Trang này không cho phép ứng tuyển.
April Tháng tư
Are you a human? Leave blank this stupid checkbox. Bạn có phải là con người? Để trống hộp kiểm ngu ngốc này.
Are you a human? You are so fast :) Bạn có phải là người không? Bạn nhanh thật đó :)
Are you really really really sure? Anyway, remember there is an UNDO for this operation. Bạn có thật sự thật sự thật sự chắc chắn không? Nhân tiện, nhớ là bạn luôn có thể LÙI LẠI việc này.
Are you sure you do not want to be a member of this site any more? Bạn có chắc chắn muốn rời khỏi trang này?
Are you sure you want to add <em>%1</em> as your new contact? Bạn có chắc chắn muốn thêm <em>%1</em> vào liên lạc?
Are you sure you want to ban (block) address <strong class="ban-ip-dialog-ip"></strong> from modifying the site as an anonymous user? Bạn có chắc chắn muốn cấm (chặn) địa chỉ <strong class="ban-ip-dialog-ip"></strong> khỏi chỉnh sửa trang một cách vô danh?
Are you sure you want to ban (block) user <strong class="ban-user-dialog-user-name"></strong> from accessing the site in the future? Bạn có chắc chắn muốn cấm (chặn) người dùng <strong class="ban-user-dialog-user-name"></strong> khỏi truy cập trang?
Are you sure you want to delete the above post? There is no way to recover deleted posts. Bạn có muốn xóa post trên? Không thể hồi phục các post đã xóa.
Are you sure you want to delete the invitation for <strong class="delete-invitation-dialog-user-email"></strong>? Bạn có chắc chắn muốn xóa đơn ứng tuyển của <strong class="delete-invitation-dialog-user-email"></strong>?
Are you sure you want to delete this layout? Bạn muốn xóa bố cục này không?
Are you sure you want to delete this theme? Bạn muốn xóa giao diện này không?
Are you sure you want to remove <strong class="remove-admin-dialog-user-name"></strong> from site administrators? Bạn có chắc chắn muốn loại bỏ <strong class="remove-admin-dialog-user-name"></strong> khỏi danh sách Quản trị viên?
Are you sure you want to remove <strong class="remove-moderator-dialog-user-name"></strong> from site moderators? Bạn có chắc chắn muốn loại bỏ <strong class="remove-moderator-dialog-user-name"></strong> khỏi danh sách Kiểm duyệt viên?
Are you sure you want to remove the block for the IP <strong class="delete-ip-list"></strong>? Bạn có muốn bỏ chặn IP <strong class="delete-ip-list"></strong>?
Are you sure you want to remove the user block for the user <strong class="delete-user-list"></strong>? Bạn có muốn bỏ chặn người dùng <strong class="delete-user-list"></strong>?
Are you sure you want to remove user <strong class="remove-ban-user-dialog-user-name"></strong> from the members <u>and</u> ban from accessing the site in the future? <br/><br/> If the user is also an administrator/moderator of this site their privileges will be lost too. Bạn có thật sự chắc chắn muốn tước tư cách thành viên của người dùng <strong class="remove-ban-user-dialog-user-name"></strong> <u>và</u> cấm người này tham gia trang trong tương lai không? <br/><br/> Nếu người này là quản trị viên/kiểm duyệt viên của trang thì quyền hạn của họ cũng sẽ bị mất.
Are you sure you want to remove user <strong class="remove-user-dialog-user-name"></strong> from the members? <br/><br/> If the user is also an administrator/moderator of this site their privileges will be lost too. Bạn có thật sự chắc chắn muốn tước tư cách thành viên của người dùng <strong class="remove-user-dialog-user-name"></strong> không? <br/><br/> Nếu người này là quản trị viên/kiểm duyệt viên của trang thì quyền hạn của họ cũng sẽ bị mất.
Are you sure you want to remove your membership application for site Bạn có chắc chắn muốn xóa đơn ứng tuyển vào trang này?
Are you sure you want to resign from being a site administrator? Bạn có chắc chắn muốn từ chức Quản trị viên?
Are you sure you want to resign from being a site moderator? Bạn có chắc chắn muốn từ chức Kiểm duyệt viên?
As easy as can be &mdash; if you already have a Facebook account, we will log you in or create a new Wikidot account within seconds! Vui lòng không sử dụng tính năng đăng ký bằng Facebook tính năng này hiện bị hỏng và bạn sẽ không thể đăng kí được.
As the URL element one can use www location (http://..., https://...), ftp location (ftp://...) and a few others. <br/><br/> Malformed URL elements will not be parsed by the wiki engine. Với URL có thể sử dụng vị trí www (http://..., https://...), vị trí ftp (ftp://...) và một vài những cái khác. <br/><br/> Các URL hỏng, không hợp lệ sẽ không được xử lý bởi phần mềm wiki.
Assign new Master Admin? Nhượng quyền Trưởng Quản trị mới?
Attached files… Các tệp đính kèm…
Attempts Lần thử
Attention should be also paid to the pages that depend on this one either by directly linking to it or by including it. Click below to see what pages depend on this one. Cũng cần chú ý các trang phụ thuộc vào trang này bằng cách liên kết trực tiếp đến đây hoặc nhúng. Bấm vào bên dưới để xem xem trang nào phụ thuộc vào trang này.
August Tháng tám
Authentication error. Lỗi xác nhận
Author Tác giả
Author of the post Tác giả của post
Author of the thread Tác giả của chủ đề
Auto Watching Tự động Theo dõi
Auto accept from Tự động chấp nhận từ
Auto mark activities as read Tự động đánh dấu hoạt động là đã đọc
Auto-watch sites I join, pages I create, edit or comment. Tự động theo dõi trang tôi tham gia, trang tôi tạo, sửa hoặc bình luận.
Automatic page numbering Tự động đánh số trang
Automatic update related to page rename: "%s" to "%s". Tự động cập nhật liên quan đến đổi tên trang: "%s" sang "%s".
Autonumbering Tự động đánh số
Autonumbering of pages Tự động đánh số các trang
Availability of the above features might depend on the subscription plan chosen. Sự khả dụng của các tính năng trên có thể phụ thuộc vào gói đăng ký được chọn.
Avatar Ảnh đại diện
Avatar, Karma, Pro icons Ảnh đại diện, Thanh hoạt động, Biểu tượng Pro
The above can be inserted almost anywhere, but the recommended locations are e.g.: <a href="/nav:side"><tt>nav:side</tt></a> (sidebar) or main content of a page. <br/><br/> If you choose to allow Ads in the page and the module is not found - Ads will be displayed in the footer.<br/> If you choose to allow Ads only in the footer, the module will be ignored. <br/><br/> To customize the layout of links you can pass additional parameters to the module: Những cái trên có thể được thêm vào hầu như bất kỳ nơi nào, nhưng các vị trí được khuyến nghị gồm: <a href="/nav:side"><tt>nav:side</tt></a> (thanh cạnh) hoặc nội dung chính của trang. <br/><br/> Nếu bạn cho phép quảng cáo trong trang và không có module - QC sẽ được hiển thị trong chân trang.<br/> Nếu bạn chỉ cho phép QC trong chân trang, module sẽ không có tác dụng gì. <br/><br/> Để tùy chỉnh bố cục liên kết bạn có thể đưa thêm tham số cho module:
The account has been activated. Signing in… Tài khoản đã được kích hoạt. Đang đăng nhập…
The account has been already activated. You may need to sign in with your login and password. Tài khoản này đã kích hoạt. Bạn cần đăng nhập bằng mật khẩu.
The ad unit is displayed above the page content, right below the title. QC được hiển thị trên nội dung trang, ngay dưới tiêu đề.
The ad unit is displayed below the page content, but above the footer. This is a very good location because your visitors can spot ads right after finishing reading the page. QC được hiển thị dưới nội dung trang, nhưng trên chân trang. Đây là vị trí rất tốt vì người đọc có thể thấy QC ngay sau khi đọc trang xong.
The adresses you enter here will be <strong>added</strong> to the list below when you click "upload". <br/> Most of the CSV formats will do, including these from GMail and MS Outlook. Các địa chỉ bạn nhập vào đây sẽ được <strong>thêm</strong> vào danh sách bên dưới khi bạn nhấn "tải lên". <br/> Hầu hết định dạng CSV sẽ dùng được, bao gồm các định dạng từ Gmail và Outlook.
The ads are displayed at the very bottom of a page, below the page footer. Quảng cáo được hiển thị ở dưới cùng của trang, dưới chân trang.
The amount will be paid to Khoản tiền sẽ được trả cho
accept chấp nhận
accepted membership application các đơn ứng tuyển đã được chấp nhận
action chức năng
actions các chức năng
active kích hoạt
activity at hoạt động tại
add new post in this thread thêm post mới vào chủ đề
add to watched thêm vào theo dõi
added/removed file from thêm/xóa tệp khỏi
administrators các quản trị viên
ago trước
align left căn trái
align right căn phải
all registered toàn bộ tài khoản đã đăng kí
all wikidot users toàn bộ người dùng wikidot
allow Ads anywhere on the page cho phép QC xuất hiện trên bất cứ đâu của trang
allow Ads in the page body cho phép QC xuất hiện ở nội dung trang
and
and have total of %1 storage (%2 used) và có tổng cộng %1 dung lượng (đã sử dụng %2)
and others và những thứ khác
anonymous vô danh
anonymous users người dùng vô danh
append thêm vào
application accepted đơn được xét duyệt
application declined đơn bị từ chối
attach a new file to this page đính kèm một tệp mới vào trang này
attached file, tệp đính kèm,
attachments (files) những tệp đính kèm
avatar, Pro icons (skip karma) ảnh đại diện, biểu tượng Pro (bỏ qua thanh hoạt động)
avatar, karma (skip Pro icons) ảnh đại diện, mức hoạt động (bỏ qua biểu tượng Pro)

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment