Af

Translating to: af

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

+ Bulk invitations + Grootmaat uitnodigings
<li> 123.45.67.89 - blocks a single host </li> <li> 123.45.67.0/24 or 123.45.67.* - blocks a range of IP addresses from 123.45.67.1 to 123.45.67.255 </li> <li> 123.45.0.0/16 or 123.45.*.* - blocks a range of addresses from 123.45.0.1 to 123.45.255.255 </li> Gsbegsbgnegbb
Back Terug
Back to messages Terug na boodskappe
Background color: Ddddd
Backlinks Terug-skakels
Backup Berging
Backup failed - will be enqueued in 30min Rugsteun was onsuksesvol - sal weer geprosesseer word in die volgende 30 minute
Backup file size: Rugsteunlêergrootte:
Ban Verban
Ban user? Verbied/verban gebruiker?
Base font size Basis FONT-grootte
Basic Free Basis gratis
Basic information Basiese inligting
Because of your inactivity the 15-minute lock you obtained when you began editing has expired. As gevolg van jou onaktiwiteit in die 15-minute sloot wat jou toegeken is aan die begin van die redigering het verval.
Before you change the footer Voordat jy die voetnota verander
Below footer Onder voetnota
Below is the complete history of your orders, with corresponding VAT invoices where applicable. Hieronder is die volledige geskiedenis van jou bestellings, met ooreenstemmende BTW fakture, waar van toepassing.
Below is the list of all notifications related to this site. Hier is die lys van alle kennisgewings wat verband hou met hierdie webwerf.
Below page content Onder die inhoud van die bladsy
Below please find the details related to your order. Make sure this represents what you want to buy. Hier vind u die besonderhede wat verband hou met jou bestelling. Maak seker dat dit verteenwoordig wat jy wil koop.
Below sidebar Onder die systafie
Below you can assign default page skeletons/templates (pages from the <em>template:</em> category) to new created pages in particular categories. Ccc
Below you can choose a theme for your site. You can select an individual theme for each page category. Xxd
Best regards
-- The Wikidot.com Team
Beste groete -- Die Wikidot.com Span
Best regards<br/> &mdash; The <a href="%1">Wikidot.com</a> Team Beste groete<br/> &mdash; Die <a href="%1">Wikidot.com</a> Span
Between posts Tussen plasings
Bibliography Bibliografie
Bibliography item <em>%s</em> not found. Bibliografie item <em>%s</em> is nie gevind nie.
Billing address Faktuur adres
Billing preferences Voorkeure vir fakture
Birthday Verjaarsdag
Birthday: Verjaarsdag:
Bitcoin address: Dxccre
Block Blok
Block Users and IP addresses Effef4
Block cloning of this Site Wfvwvffwv
Block cross-site inclusion Sacczac
Block link Blokkeer skakels
Block this page Blokkeer hierdie blasdy
Block user Blokkeer gebruiker
Blocked users Blokkeer hierdie gebruiker
Blocks Blokkasies
Body font FONT instelling vir gewone teks
Body: Liggaam:
Bootstrap version Wddcwcwdcd
Browse signatures Handtekening vir inskrywings
Bug report Foutverslag
By deur
By choosing "force lock acquire" you will remove conflicting locks and try to recreate your lock. <strong>Use with caution.</strong> <br/><br/> Warning: please note that page lock interception should not be used without a reason. While our mechanisms guarantee gracefull exits from conflicts without uncontrolled content loss, please use lock interception only when necessary. Deur die keuse van "krag slot verwerf" sal botsende slotte verwyder en probeer word, om jou slot te herskep. <strong> Gebruik met omsigtigheid</strong> <br/> <br/> Waarskuwing: Let asseblief daarop dat bladsy slot onderskepping moet nie gebruik word sonder 'n rede. Terwyl ons meganismes waarborg grasieuseuitgange van konflikte sonder onbeheerde inhoud verlies, gebruik slot onderskepping slegs wanneer dit nodig is.
By creating an account you accept our 3cdwwcc3c3d
By default Ads are displayed in the page footer. If you want to place Ads in the page body you have to use the module <tt>MonetizeTextLinkAds</tt> simply by pasting the following code: By verstek word advertensies vertoon in die bladsy voetskrif. As jy wil advertensies wil plaas in die bladsy liggaam sal jy die module <tt>MonetizeTextLinkAds</tt> moet gebruik, deur dit eenvoudig in die die volgende kode te plak:
By preceding the page name with "deleted:" it can be moved to a different category (namespace). It is more or less equivalent to delete but no information is lost. Om vir die bladsy se naam die voorvoegsel "verwyder:" te gebruik, kan dit verskuif word na 'n ander kategorie (<em>'namespace'</em>). Dit is dan min of meer gelykstaande aan verwyder, maar geen inligting is verlore nie.
back to the lists terug na die lys
backlinks Terugskakels
bibcite bibcite (bibliografie aanhaling)
bibliography bibliografie
bibliography block bibliografie blok
bibliography citation bibliografie aanhaling
bold vet
bold (ctrl+b) vet (ctrl+b)
both unsecure and SSL enabled beide onveilige en SSL aangeskakel
bottom of the page only aan die onderkant van die bladsy
bottom of the pages only slegs aan die onderkant van die bladsye
bulleted list kolpuntlys
by deur
by password by wagwoord

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment