Translating to: pl

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

+ Bulk invitations + Masowe zaproszenia
<li> 123.45.67.89 - blocks a single host </li> <li> 123.45.67.0/24 or 123.45.67.* - blocks a range of IP addresses from 123.45.67.1 to 123.45.67.255 </li> <li> 123.45.0.0/16 or 123.45.*.* - blocks a range of addresses from 123.45.0.1 to 123.45.255.255 </li> <li> 123.45.67.89 - blokuje pojedynczego hosta </li> <li> 123.45.67.0/24 lub 123.45.67.* - blokuje adresy IP od 123.45.67.1 do 123.45.67.255 </li> <li> 123.45.0.0/16 lub 123.45.*.* - blokuje adresy od 123.45.0.1 do 123.45.255.255 </li>
Back Wróć
Back to messages Wróć do listy
Background color: Kolor tła:
Backlinks Linki zwrotne
Backup Kopia zapasowa
Backup failed - will be enqueued in 30min Backup nie powiódł się - zostanie dodany do kolejki w ciągu 30 minut
Backup file size: Rozmiaru backupu:
Ban Ban
Ban user? Zbanować użytkownika?
Base font size Bazowa wielkość czcionki
Basic Free Darmowy podstawowy
Basic information Podstawowe informacje
Because of your inactivity the 15-minute lock you obtained when you began editing has expired. Z powodu braku twojej aktywności wygasła 15-minutowa blokada, którą otrzymałeś przy rozpoczęciu edycji strony.
Before you change the footer Zanim zmienisz stopkę
Below footer Poniżej stopki
Below is the complete history of your orders, with corresponding VAT invoices where applicable. Poniżej znajduje się kompletna historia Twoich zamówień, wraz z fakturami VAT tam, gdzie to możliwe.
Below is the list of all notifications related to this site. Poniżej znajdują się wszystkie notyfikacje odnoszące się do tej witryny.
Below page content Poniżej zawartości strony
Below please find the details related to your order. Make sure this represents what you want to buy. Znajdź poniżej szczegóły dotyczące Twojego zamówienia. Upewnij się, że przedstawiają one to, co chcesz zakupić.
Below sidebar Poniżej paska bocznego
Below you can assign default page skeletons/templates (pages from the <em>template:</em> category) to new created pages in particular categories. Poniżej możesz przydzielić domyślne szablony stron (strony z kategorii <em>template:</em>) do nowo stworzonych stron z danych kategorii.
Below you can choose a theme for your site. You can select an individual theme for each page category. Poniżej możesz wybrać temat swojej strony. Możesz wybrać indywidualny temat dla każdej kategorii stron.
Best regards
-- The Wikidot.com Team
Z poważaniem -- Administracja Wikidot.com
Best regards<br/> &mdash; The <a href="%1">Wikidot.com</a> Team Z poważaniem<br/> — Administracja <a href="%1">Wikidot.com</a>
Between posts Pomiędzy postami
Bibliography Bibliografia
Bibliography item <em>%s</em> not found. Przedmiot bibliografii <em>%s</em> nieznaleziony.
Billing address Adres rachunku
Billing preferences Preferencje rachunku
Birthday Urodziny
Birthday: Urodziny:
Bitcoin address: Adres Bitcoin
Block Blokuj
Block Users and IP addresses Zablokuj użytkowników i adresy IP
Block cloning of this Site Zablokuj klonowanie tego projektu.
Block cross-site inclusion Zablokuj łączenie między-projektowe.
Block link Zablokuj link
Block this page Zablokuj tę stronę
Block user Blokuj użytkownika
Blocked users Blokowani użytkownicy
Blocks Blokady
Body font Czcionka
Body: Treść:
Bootstrap version Wersja Bootstrap'a
Browse signatures Przeglądaj sygnatury
Bug report Raport błędu
By Przez
By choosing "force lock acquire" you will remove conflicting locks and try to recreate your lock. <strong>Use with caution.</strong> <br/><br/> Warning: please note that page lock interception should not be used without a reason. While our mechanisms guarantee gracefull exits from conflicts without uncontrolled content loss, please use lock interception only when necessary. Wybierając "wymuś usunięcie blokady" usuniesz konflikt blokady i spróbujesz odzyskać swoja blokadę. <strong>Używaj ostrożnie.</strong> <br/><br/> Uwaga: zauważ, że przejęcie blokady strony nie powinno być używane bez powodu. Podczas kiedy nasze mechanizmy gwarantują eleganckie wyjście z konfliktów bez niekontrolowanej utraty zawartości, proszę używać przechwycenia blokady tylko w sytuacji konieczności.
By creating an account you accept our Tworząc konto zgadzasz się na nasze
By default Ads are displayed in the page footer. If you want to place Ads in the page body you have to use the module <tt>MonetizeTextLinkAds</tt> simply by pasting the following code: Domyślnie reklamy wyświetlane są w stopce strony. Jeśli chcesz umieścić reklamy w głównej części strony musisz użyć modułu <tt>MonetizeTextLinkAds</tt> po prostu kopiując następujący kod:
By preceding the page name with "deleted:" it can be moved to a different category (namespace). It is more or less equivalent to delete but no information is lost. Jeśli poprzedzisz nazwę strony frazą "deleted:", zostanie ona przeniesiona do innej kategorii. Mniej więcej jest to równoznaczne z usunięciem strony, jednak informacje będzie można odtworzyć.
back to the lists wróc na listę
backlinks linki zwrotne
bibcite cytat bibliografii
bibliography bibliografia
bibliography block blok bibliografii
bibliography citation cytat bibliografii
bold pogrubienie
bold (ctrl+b) pogrubienie (ctrl+b)
both unsecure and SSL enabled dostęp niezabezpieczony i SSL włączony
bottom of the page only tylko na dole strony
bottom of the pages only tylko na dole stron
bulleted list lista wypunktowana
by przez
by password poprzez hasło

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment