Vi

Translating to: vi

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

+ Bulk invitations + Mời nhiều
<li> 123.45.67.89 - blocks a single host </li> <li> 123.45.67.0/24 or 123.45.67.* - blocks a range of IP addresses from 123.45.67.1 to 123.45.67.255 </li> <li> 123.45.0.0/16 or 123.45.*.* - blocks a range of addresses from 123.45.0.1 to 123.45.255.255 </li> <li> 123.45.67.89 - chặn một máy </li> <li> 123.45.67.0/24 or 123.45.67.* - chặn một dãy IP từ 123.45.67.1 đến 123.45.67.255 </li> <li> 123.45.0.0/16 or 123.45.*.* - chặn một dãy IP từ 123.45.0.1 to 123.45.255.255 </li>
Back Quay lại
Back to messages Quay lại hộp thư
Background color: Màu nền
Backlinks Backlink
Backup Bản sao
Backup failed - will be enqueued in 30min Sao lưu thất bại - sẽ thử lại sau 30p
Backup file size: Độ lớn tệp bản sao
Ban Trục xuất
Ban user? Trục xuất người dùng
Base font size Độ lớn font chữ gốc
Basic Free Miễn Phí Cơ Bản
Basic information Thông tin cơ bản
Because of your inactivity the 15-minute lock you obtained when you began editing has expired. Do không hoạt động nên khóa 15 phút của bạn đã kết thúc.
Before you change the footer Trước khi bạn thay đổi chân trang
Below footer Dưới chân trang
Below is the complete history of your orders, with corresponding VAT invoices where applicable. Bên dưới là toàn bộ lịch sử giao dịch của bạn, với hóa đơn GTGT nếu có.
Below is the list of all notifications related to this site. Bên dưới là danh sách mọi thông báo liên quan đến trang này.
Below page content Dưới nội dung trang
Below please find the details related to your order. Make sure this represents what you want to buy. Bên dưới là chi tiết về giao dịch mua hàng của bạn. Chắc chắn rằng chi tiết này là về sản phẩm bạn muốn mua.
Below sidebar Dưới thanh cạnh
Below you can assign default page skeletons/templates (pages from the <em>template:</em> category) to new created pages in particular categories. Bên dưới bạn có thể thêm xương/bản mẫu trang mặc định (trang từ thể loại <em>template:</em>) đến các trang mới trong các thể loại cụ thể.
Below you can choose a theme for your site. You can select an individual theme for each page category. Bên dưới bạn có thể chọn một giao diện cho trang của bạn. Bạn có thể chọn một giao diện riêng cho từng thể loại trang.
Best regards
-- The Wikidot.com Team
Thân mến -- Đội Ngũ Wikidot.com
Best regards<br/> &mdash; The <a href="%1">Wikidot.com</a> Team Thân mến<br/> &mdash; Đội Ngũ <a href="%1">Wikidot.com</a>
Between posts Giữa các post
Bibliography Tiểu sử
Bibliography item <em>%s</em> not found. Không tìm thấy bản tiểu sử <em>%s</em>.
Billing address Địa chỉ hoá đơn
Billing preferences Tùy chọn hoá đơn
Birthday Sinh nhật
Birthday: Sinh nhật:
Bitcoin address: Đại chỉ bitcoin:
Block Chặn
Block Users and IP addresses Chặn người dùng và địa chỉ IP
Block cloning of this Site Chặn sao chép trang này
Block cross-site inclusion Chặn nhúng xuyên trang
Block link Chặn link
Block this page Chặn trang này
Block user Chặn người dùng
Blocked users Người dùng đã chặn
Blocks Chặn
Body font Phông chữ
Body: Thân văn bản
Bootstrap version Phiên bản Bootstrap
Browse signatures Tra cứu chữ ký
Bug report Báo lỗi
By Bởi
By choosing "force lock acquire" you will remove conflicting locks and try to recreate your lock. <strong>Use with caution.</strong> <br/><br/> Warning: please note that page lock interception should not be used without a reason. While our mechanisms guarantee gracefull exits from conflicts without uncontrolled content loss, please use lock interception only when necessary. Bằng việc chọn "Phá khóa" bạn sẽ loại bỏ những khóa đối nghịch khác và tái tạo khóa của bạn. <strong> Hãy cân nhắc trước khi dùng </strong> <br/> <br/> Cảnh báo: hãy chú ý rằng không nên phá khóa đối nghịch mà không có lý do. Mặc dù hệ thống sẽ giữ lại những bổ sung của người dùng khác, vui lòng sử dụng phá khóa khi cần thiết.
By creating an account you accept our Bằng việc tạo tài khoản mới bạn chấp nhận chính sách
By default Ads are displayed in the page footer. If you want to place Ads in the page body you have to use the module <tt>MonetizeTextLinkAds</tt> simply by pasting the following code: Mặc định QC được hiển thị trong chân trang. Nếu bạn muốn đặt quảng cáo trong nội dung (thân) trang bạn cần dùng module <tt>MonetizeTextLinkAds</tt> chỉ bằng cách dán mã sau:
By preceding the page name with "deleted:" it can be moved to a different category (namespace). It is more or less equivalent to delete but no information is lost. Bằng cách đặt "deleted:" trước tên trang, nó có thể được di chuyển vào thể loại (không gian tên) khác. Nó có thể giống hoặc không giống xóa nhưng không có thông tin nào bị mất.
back to the lists Quay lại link
backlinks backlink
bibcite chú thích tiểu sử
bibliography tiểu sử
bibliography block hộp tiểu sử
bibliography citation ghi công tiểu sử
bold Bôi đen
bold (ctrl+b) Bôi đen (Ctrl+B)
both unsecure and SSL enabled Bật cả không bảo mật và SSL
bottom of the page only chỉ bên dưới trang
bottom of the pages only chỉ bên dưới các trang
bulleted list Danh sách có chấm đầu dòng
by bởi
by password bởi mật khẩu

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment