Ca

Translating to: ca

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

%1 characters left S'han deixat %1 caràcters
%1 characters left. Only 4 lines. S'han deixat %1 caràcters. Només 4 línies.
1. Choose your plan. 1. Tria el teu pla.
2. Complete the payment. 2. Completa el pagament.
<li>create more Sites,</li> <li>fully control advertising on your Sites and earn money</li> <li>upload larger files,</li> <li>easily manage available storage per-Site,</li> <li>more members for all your private Sites,</li> <li>get access to advanced Site traffic statistics,</li> <li>enable secure SSL access to any of your Sites,</li> <li>and <strong><a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">much more!</a></strong></li> Fifiririeieie
CAPTCHA verification disabled S'ha desactivat la verificació de CAPTCHA
CSS code seems to be too long. El codi CSS sembla massa llarg.
CSS code: Codi CSS:
Campaign identifier does not match any defined petition L'identificador de la campanya no coincideix amb cap petició definida
Can not fetch group data. No es poden obtenir dades del grup.
Can not fetch photoset data - photoset might not exist or not be public (or other problem). No es poden obtenir dades de fotografies: el fotoset podria no existir o no ser públic (o un altre problema).
Can not find related page. No es pot trobar la pàgina relacionada.
Can't rename non-existing page No es pot canviar el nom de la pàgina no existent
Can't rename that file No es pot canviar el nom d'aquest fitxer
Cancel Cancel·lar
Cancel my vote Cancel·lar el meu vot
Canceling order… S'està cancel·lant l'ordre …
Cannot fetch Flickr photo (id: %s). The photo either does not exist, or is private No es pot obtenir la foto de Flickr (id: %s). La fotografia ja no existeix, o és privada
Cannot prolong the same feature multiple times. No es pot prolongar la mateixa funció diverses vegades.
Card processing exception. Excepció de processament de targetes.
Categories Categories
Categories with autonumbering Categories amb autenticació
Categories with pingbacks enabled Riiririr
Category Categoria
Category "%s" can not be found. No es pot trobar la categoria "%s".
Category contains non-numeric pages. La categoria conté pàgines no numèriques.
Category name Nom de la categoria
Category name: Nom de la categoria:
Category names can only contain letters, numbers and the dash character ("-"). Els noms de categoria només poden contenir lletres, números i el caràcter de tauler ("-").
Category not valid Categoria no vàlida
Category string too long. Cadena de categoria massa llarga.
Change Canvia
Change comments Canvia els comentaris
Change email Canviar e-mail
Change payment method Canvieu el mètode de pagament
Change the Master Administrator Canvieu l'Administrador Mestre
Change the name (also URL address, possibly the category) of the page. Canvieu el nom (també adreça URL, possiblement la categoria) de la pàgina.
Change type Tipus de canvi
Changes saved. S'han desat els canvis.
Changing your e-mail will also affect your logging in. You will be required to login using your new email (after confirming) and password (does not change). Si canvieu el vostre correu electrònic, també afectarà el vostre inici de sessió. Us demanareu que inicieu la sessió amb el vostre nou correu electrònic (després de la confirmació) i la contrasenya (no canvia).
Check It Comprova-ho
Check again Torna a comprovar-ho
Check out how this page has evolved in the past. Vegeu com aquesta pàgina ha evolucionat en el passat.
Check pending applications Comproveu les aplicacions pendents
Check pricing and upgrade Consultar preus i actualitzar
Choose <em>Base</em> to create as much as possible from scratch. Trieu <em>Base</em> per crear el màxim possible des de zero.
Choose a file to upload: Trieu un fitxer per carregar:
Choose an existing category Trieu una categoria existent
Choose another campaign Trieu una altra campanya
Choose how your Wiki looks like Trieu com es veu el vostre wiki
Choose layout Tria el disseny
Choose the category: Tria la categoria:
Choose the payment method: Trieu el mètode de pagament:
Choose the recipient from your contacts Tria el destinatari dels teus contactes
Choose the structure of you Wiki Tria l'estructura de la teua Wiki
City Ciutat
City: Ciutat:
Clear Esborrar
Clear flags Drrr
Clear mapping Ggggh
Clear this location Esborra aquesta ubicació
Click here to edit contents of this page. Feu clic aquí per editar els continguts d'aquesta pàgina.
Click here to toggle editing of individual sections of the page (if possible). Watch headings for an "edit" link when available. Feu clic aquí per canviar l'edició de seccions individuals de la pàgina (si és possible). Mireu els encapçalaments d'un enllaç "edita" quan estigui disponible.
Click here to toggle editing of individual sections of the page (if possible). Watch headings for an "edit" link when available. Feu clic aquí per canviar l'edició de seccions individuals de la pàgina (si és possible). Mireu els encapçalaments d'un enllaç "edita" quan estigui disponible.
Client type: Tipus de client:
Clone Clonar
Clone again Torna a clonar
Clone the Wiki Clona el wiki
Clone this Wiki Clona aquesta Wiki
Clone this site Cloneu aquest lloc
Close Tanca
Close diff view Tanca diffs
Close message Tanca el missatge
Close preview Previsualització prèvia
Close this box Tanca aquesta casella
Close this window Tanca aquesta finestra
Close this window, you will not need it anymore Tanca aquesta finestra, ja no la necessitaràs
Close window Tanca la finestra
Closed Tancat
Closed — anyone can view, but membership is restricted Tancat: qualsevol pot veure, però la pertinença està restringida
Code type: Tipus de codi:
Collect Recollir
Collect (and display) following fields Recopila (i mostra) els següents camps
Collect and view statistics Recopilació i visualització d'estadístiques
Combined transfer from all your sites this month. Transferència combinada de tots els vostres llocs aquest mes.
Comment Comentari
Comments Comentaris
Comments for page Comentaris per a la pàgina
Communication error has occurred. S'ha produït un error de comunicació.
Community Comunitat
Company Empresa
Company name: Nom de la companyia:
Compare versions Comparar versions
Completed Completat
Confirm Confirma
Confirm Wikidot.com account termination Confirma la terminació del compte de Wikidot.com
Confirm my signature Confirme la meva signatura
Congratulations! Felicitacions!
Connect your account with Facebook with just a few clicks Connecta el teu compte a Facebook amb uns quants clics
Connection error to BlockChain API. Error de connexió a l'API BlockChain.
Contact Contacte
Contacts list Llista de contactes
Content must not be longer than 1024 characters. El contingut no pot superar els 1024 caràcters.
Content of my Contingut del meu
Content type Tipus de contingut
Continue Continua
Control ads on your Wiki Controla els anuncis a la teva Wiki
Control spam and abuse Controla el correu brossa i l'excés
Correct the code manually Corregeix el codi manualment
Could not select that theme No s'ha pogut seleccionar aquest tema
Could not send the email - please try again later No s'ha pogut enviar el correu electrònic. Torneu-ho a provar més tard
Could not set parent page: A page cannot be its own parent! No s'ha pogut establir la pàgina pare: una pàgina no pot ser el seu propi pare!
Could not upload the file: it is larger than the maximum allowed No s'ha pogut carregar el fitxer: és més gran que el màxim permès
Country País
Country: País:
Create Crear
Create a New Layout Crea un Disseny Nou
Create a New Theme Crea un Tema Nou
Create a backup Crea una còpia de seguretat
Create a backup of your Wiki. It will contain every page and every file uploaded. You can't automatically restore your Wiki from backup. <br/><br/> Wikidot is safe enough not to create backup at all. Crea una còpia de seguretat de la teva Wiki. Contindrà totes les pàgines i tots els fitxers carregats. No pots restaurar automàticament la teva wiki des de la còpia de seguretat. <br/><br/> Wikidot és prou segur com per no crear cap còpia de seguretat.
Create a new account Crear un compte nou
Create a new account with Facebook Connect Crea un compte nou amb Facebook Connect
Create a new campaign Crea una campanya nova
Create a new forum category Crea una nova categoria de fòrum
Create a new forum group Crea un nou grup de fòrums
Create a new group Crea un grup nou
Create a new page Crea una nova pàgina
Create a new thread Crea un fil nou
Create account Crear compte
Create an account Crear un compte
Create backup Crea una còpia de seguretat
Create new threads Crea nous fils
Create page Crea una pàgina
Create site Crea un lloc
Created on Qhxhxj0
Credit card Targeta de crèdit
Cross-site security Seguretat creuada
Current and active features Característiques actives
Current category Categoria actual
Current extra access list Llista d'accés addicional actual
Current meta tags: Metaetiquetes actuals:
Current name Nom actual
Current name (address) of this site is: <strong>%1</strong>.wikidot.com. If you want to change it (i.e. the part before the ".wikidot.com" domain) please use the following form. <br/><br/> Please note however that this might confuse your users since they will not be able to access this wiki with the old web address. <br/><br/> This action is available only to the Master Administrator of the site. <br/><br/> Once again: please, use it with care. El nom actual (adreça) d'aquest lloc és: <strong>%1</strong>.wikidot.com. Si voleu canviar-lo (és a dir, la part abans del domini ".wikidot.com"), utilitzeu el següent formulari. <br/><br/> Tingueu en compte però que això podria confondre els vostres usuaris ja que no podran accedir a aquesta wiki amb l'adreça web antiga. <br/><br/> Aquesta acció només està disponible per a l'administrador principal del lloc. <br/><br/> Una vegada més: si us plau, utilitzeu-ho amb compte.
Current page Pàgina actual
Current page name Nom de la pàgina actual
Current revision number Número de revisió actual
Current site storage size: %1 used of total %2, %3 still free Mida actual de l'emmagatzematge del lloc: %1 s'utilitza del total de %2,%3 encara està lliure
Currently no categories are marked as Pingbacks. Actualment, no hi ha cap categoria marcada com Pingbacks.
Currently no categories are marked as autonumbered. Actualment, no hi ha cap categoria marcada com a numeració automàtica.
Currently you have no buddy icon. If you want to upload one, please use the options below: Actualment no teniu cap icona d'amic. Si voleu carregar una, utilitzeu les opcions següents:
Custom Personalitzar
Custom Domain Domini personalitzat
Custom domain Domini personalitzat
Custom domain: Domini personalitzat:
Custom footer Footer personalitzat
Custom layouts Dissenys personalitzats
Custom license Llicència personalitzada
Custom profile pages are only available for Pro sites Les pàgines de perfil personalitzades només estan disponibles per a llocs Pro
The campaign can not be found. No es pot trobar la campanya.
The category already contains pages that have non-numeric names. If you choose to override this warning, the pages will be left untouched and should not affect the autonumbering scheme. <br/><br/> However, each new page you will try to create will automatically be numbered. Moving and renaming pages will be limited too. La categoria ja conté pàgines que no tenen noms numèrics. Si decidiu substituir aquesta advertència, les pàgines quedaran intactes i no haurien d'afectar l'esquema de numeració automàtica. <br/><br/> Tot i això, cada pàgina nova que intentareu crear serà numerada automàticament. Les pàgines de canvi i canvi de nom també estaran limitats.
The category can not be found. No es pot trobar la categoria.
The confirmation email has been sent to the email address you have specified. Please check your mailbox and click on the confirmation link in the email to validate your signature. El correu electrònic de confirmació s'ha enviat a l'adreça de correu electrònic que heu especificat. Comproveu la vostra bústia de correu i feu clic a l'enllaç de confirmació del correu electrònic per validar la vostra signatura.
The confirmation link is missing or invalid. In case the problem repeats please contact us at support@wikidot.com. Falta el vincle de confirmació o no és vàlid. En cas que es repeteixi el problema, poseu-vos en contacte amb nosaltres a support@wikidot.com.
The confirmation link is not active anymore. El vincle de confirmació ja no està actiu.
The conflicting locks are Els bloquejos conflictius són
The coupon code you have entered does not exist. El codi de cupó que heu introduït no existeix.
The custom license text should not be longer than 300 characters. El text de la llicència personalitzada no ha de tenir més de 300 caràcters.
cancel cancel·lar
card targeta
category categoria
center centre
change canviar
changed meta tags of s'han canviat les metaetiquetes de
changed tags of ha canviat les etiquetes de
changed title of ha canviat el títol de
changes canvis
characters left. caràcters deixats.
characters left<br/> s'han deixat els caràcters <br/>
choose your new password tria la vostra nova contrasenya
city, country + whatever you consider important ciutat, país + el que considereu important
clear flags Sgdgdh
clear float Dhdndndn
clear floats (both) Hfhghgj
clear floats (left); Hrhrhrj
clear floats (right); Jtrjf
close Tanca
co-members + contacts co-membres + contactes
code codi
code block bloc de codi
code block wizard assistent de bloc de codi
code wizard assistent de codi
comment comentar
comment at Cccfff
commented comentat
commented at ha comentat a
comments comentaris
contacts only només contactes
content source text changed s'ha canviat el text de la font del contingut
create a new page in this category crea una nova pàgina en aquesta categoria
create pages crear pàgines
created creat
created a new page "%s" at %s Ddddd
created page pàgina creada

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment