Da

Translating to: da

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

%1 characters left %1 symboler tilbage
%1 characters left. Only 4 lines. %1 symboler tilbage. Kun 4 linjer.
1. Choose your plan. 1. Vælg din plan.
2. Complete the payment. 2. Færdiggør betalingen.
<li>create more Sites,</li> <li>fully control advertising on your Sites and earn money</li> <li>upload larger files,</li> <li>easily manage available storage per-Site,</li> <li>more members for all your private Sites,</li> <li>get access to advanced Site traffic statistics,</li> <li>enable secure SSL access to any of your Sites,</li> <li>and <strong><a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">much more!</a></strong></li> <li>skab flere hjemmesider,</li> <li>fuld kontrol over reklamer på dine hjemmesider og tjen penge</li> <li>upload større filer,</li> <li>nemt redigere muligt lagerplads per-Site,</li> <li>flere medlemmer for alle dine private hjemmesider,</li> <li>få adgang til advanceret hjemmesidetrafikstatistiker,</li> <li>muliggør SSL-sikkerhedsadgang til alle dine hjemmesider,</li> <li>og <strong><a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">meget mer!</a></strong></li>
CAPTCHA verification disabled CAPTCHA-kontrol deaktiveret
CSS code seems to be too long. Det ser ud som om CSS-koden er blevet for lang.
CSS code: CSS-kode:
Campaign identifier does not match any defined petition Ieryk
Can not fetch group data. Kan ikke hente gruppedata.
Can not fetch photoset data - photoset might not exist or not be public (or other problem). Kan ikke hente
Can not find related page. Kan ikke finde relateret side.
Can't rename non-existing page Dhmmhfvnx
Can't rename that file Atjjgzgzn
Cancel Luk
Cancel my vote Luk min afstemning
Canceling order… Annulerer ordre…
Cannot fetch Flickr photo (id: %s). The photo either does not exist, or is private Kan ikke hente Flickrbillede (id: %s). Fotoet enten ikke eksisterer, eller er privat.
Cannot prolong the same feature multiple times. Kan ikke forlænge den samme funktion flere gange.
Card processing exception. Kortbehandlingsundtagelse.
Categories Kategorier
Categories with autonumbering Kategorier med autonummering
Categories with pingbacks enabled Kategorier med aktiveret pingbacks
Category DgjhtaBF
Category "%s" can not be found. Kategorien "%s" kan ikke blive fundet.
Category contains non-numeric pages. Kategori indeholder ikke-numeriske sider.
Category name Kategorinavn
Category name: Kategorinavn:
Category names can only contain letters, numbers and the dash character ("-"). Kategorinavne kan kun indeholde bogstaver, tal og 'dash'-tegn ("-").
Category not valid Sgnngzg x
Category string too long. Kategoristregen er for lang.
Change Mhxhmdngx
Change comments Ændr kommentarer
Change email Skift e-mail
Change payment method Skift betalingsmetode
Change the Master Administrator Dngngdbgz
Change the name (also URL address, possibly the category) of the page. Skift sidens navn (også URL-adresse, måske kategori)
Change type Skift type
Changes saved. Ryqjtwyjs
Changing your e-mail will also affect your logging in. You will be required to login using your new email (after confirming) and password (does not change). At skifte din e-mail vil også påvirke din indlogning. Du vil skulle logge ind med din nye e-mail (efter bekræftigelse) og password (ændrer sig ikke).
Check It Tjek det
Check again Tjek igen
Check out how this page has evolved in the past. Tjek hvordan denne side har udviklet sig tidligere.
Check pending applications Tjek færdigbehandlede ansøgninger
Check pricing and upgrade Tjek priser og opgrader
Choose <em>Base</em> to create as much as possible from scratch. Vælg <em>Base</em> for at skabe så meget som muligt helt fra bunden.
Choose a file to upload: Vælg en fil du vil uploade:
Choose an existing category Vælg en eksisterende kategori
Choose another campaign Vælg en anden kampagne
Choose how your Wiki looks like Rkudhm
Choose layout Aryhatfah
Choose the category: Vælg kategorien:
Choose the payment method: Vælg betalingsmetode:
Choose the recipient from your contacts Vælg modtager fra dine kontakter
Choose the structure of you Wiki Ykdjtsyj
City By
City: By:
Clear Ryd
Clear flags Snxh
Clear mapping Ryd mapper
Clear this location Ryd denne lokation
Click here to edit contents of this page. Klik her for at redigere indholdet af denne side.
Click here to toggle editing of individual sections of the page (if possible). Watch headings for an "edit" link when available. Xvsfnvz
Click here to toggle editing of individual sections of the page (if possible). Watch headings for an "edit" link when available. Dgsg
Client type: Klienttype:
Clone Kopier
Clone again Afbbrbfe
Clone the Wiki Shthf
Clone this Wiki Htwsht
Clone this site Kopier denne side
Close Luk
Close diff view Luk diff-visning
Close message Luk beskeden
Close preview Luk forhåndsvisningen
Close this box Luk denne boks
Close this window Luk dette vindue
Close this window, you will not need it anymore Luk dette vindue, du vil ikke få brug for det mere
Close window Luk vindue
Closed Lukket
Closed — anyone can view, but membership is restricted Lukket - alle kan vise, men medlemskab er begrænset
Code type: Kodetype:
Collect Saml
Collect (and display) following fields Saml (og vis) følgende felter
Collect and view statistics Sgnnhd
Combined transfer from all your sites this month. Sjsnbf
Comment Kommentér
Comments Kommentarer
Comments for page Kommentarer for side
Communication error has occurred. Kommunikationsfejl opstod.
Community Whfhff
Company Virksomhed
Company name: Virksomheds navn:
Compare versions Sammenlign versioner
Completed Færdiggjort
Confirm Bekræft
Confirm Wikidot.com account termination Bekræft sletning af Wikidot.com-bruger
Confirm my signature Bekræft min signatur
Congratulations! Khxmg
Connect your account with Facebook with just a few clicks Forbind din bruger med Facebook med kun få klik
Connection error to BlockChain API. Xnggng
Contact Kontakt
Contacts list Kontaktliste
Content must not be longer than 1024 characters. Indholdet må ikke være længere end 1024 symboler
Content of my Mit indhold
Content type Indholdstype
Continue Fortsæt
Control ads on your Wiki Wbfsbfbf
Control spam and abuse Whthfahr
Correct the code manually Ret koden manuelt
Could not select that theme Kunne ikke vælge temaet
Could not send the email - please try again later Kunne ikke sende e-mailen - prøv venligst igen senere
Could not set parent page: A page cannot be its own parent! Kunne ikke sætte som overside: En side kan ikke være sin egen overside!
Could not upload the file: it is larger than the maximum allowed Kunne ikke oploade filen: den er større end tilladt
Country Land
Country: Land:
Create Lav
Create a New Layout Qgrafb
Create a New Theme Lav et nyt tema
Create a backup Lav en backup
Create a backup of your Wiki. It will contain every page and every file uploaded. You can't automatically restore your Wiki from backup. <br/><br/> Wikidot is safe enough not to create backup at all. Vfafvavaf
Create a new account Lav en ny bruger
Create a new account with Facebook Connect Lav en ny bruger med Facebook Connect
Create a new campaign Lav en ny kampagne
Create a new forum category Yjehrahtw
Create a new forum group Lav en ny forumgruppe
Create a new group Lav en ny gruppe
Create a new page Lav en ny side
Create a new thread Lav en ny tråd
Create account Lav bruger
Create an account Lav en bruger
Create backup Lav backup
Create new threads Tilføj ny tråd
Create page Tilføj side
Create site Lav websted
Created on Lavet på
Credit card Kreditkort
Cross-site security Tværs-webstedsikkerhed
Current and active features Nuværende og aktive funktioner
Current category Nuværende kategori
Current extra access list Nuværende ekstra adgangsliste
Current meta tags: Nuværende metatags:
Current name Nuværende navn
Current name (address) of this site is: <strong>%1</strong>.wikidot.com. If you want to change it (i.e. the part before the ".wikidot.com" domain) please use the following form. <br/><br/> Please note however that this might confuse your users since they will not be able to access this wiki with the old web address. <br/><br/> This action is available only to the Master Administrator of the site. <br/><br/> Once again: please, use it with care. Nuværende navn (adresse) for denne hjemmeside er: <strong>%1</strong>.wikidot.com. Hvis du gerne vil ændre det (det vil sige delen før ".wikidot.com" i domænet) så brug venligst det følgende boks. <br/><br/> Bemærk dog at dette kan forvirre brugerne, da de ikke vil være i stand til at få adgang til denne wiki med den gamle webadresse. <br/><br/> Denne handling er kun mulig for Overadministratoren (Master Administrator) af hjemmesiden. <br/><br/> Og igen: brug det med omtanke.
Current page Nuværende side
Current page name Nuværende sidenavn
Current revision number Nuværende ændringsnummer
Current site storage size: %1 used of total %2, %3 still free Nuværende hjemmesidestørrelse: %1 brugt ud af %2, %3 tilbage
Currently no categories are marked as Pingbacks. Lige nu er ingen kategorier markeret som Pingsbacks.
Currently no categories are marked as autonumbered. Lige nu er ingen kategorier markeret som autonummereret.
Currently you have no buddy icon. If you want to upload one, please use the options below: Lige nu har du ikke noget profilbillede. Hvis du gerne vil uploade et, brug venligst indstillingerne nedenunder:
Custom Dnsg
Custom Domain Gsnbga
Custom domain Brugerdefineret domæne
Custom domain: Brugerdefineret domæne:
Custom footer Brugerdefineret sidefod
Custom layouts Ahdhg
Custom license Jejye
Custom profile pages are only available for Pro sites Athbfa
The campaign can not be found. Kampagnen kunne ikke findes.
The category already contains pages that have non-numeric names. If you choose to override this warning, the pages will be left untouched and should not affect the autonumbering scheme. <br/><br/> However, each new page you will try to create will automatically be numbered. Moving and renaming pages will be limited too. Kategorien indeholder sider der har ikke-nummeriske navne. Hvis du vælger at ignorere denne advarsel vil siderne forblive urørte og ikke blive nummerede. <br/><br/> Dog vil hver nye side du prøver at skabe automatisk blive nummeret. Flytning og omdøbning af sider vil også være begrænset.
The category can not be found. Kategorien kunne ikke findes.
The confirmation email has been sent to the email address you have specified. Please check your mailbox and click on the confirmation link in the email to validate your signature. En bekræftelses-e-mail er blevet sendt til den e-mailadresse du har angivet. Kontroller venligst din indbakke og klik på bekræftelseslinket i e-mailen for at godkende din signatur.
The confirmation link is missing or invalid. In case the problem repeats please contact us at support@wikidot.com. Djnrtgnd
The confirmation link is not active anymore. Dnndg
The conflicting locks are De modstridende låse er
The coupon code you have entered does not exist. Den kuponkode, du har indtastet eksisterer ikke.
The custom license text should not be longer than 300 characters. Den brugerdefinerede linsenstekst må ikke være længere end 300 symboler.
cancel luk
card kort
category kategori
center i midten
change ændr
changed meta tags of Ddd
changed tags of Ddr
changed title of Xxx
changes ændringer
characters left. tegn tilbage.
characters left<br/> tegn tilbage<br/>
choose your new password Ddd
city, country + whatever you consider important by, land + hvad du synes er vigtigt
clear flags ryd andmeldelser
clear float billedside
clear floats (both) billedsider (begge)
clear floats (left); sæt billedet til venstre
clear floats (right); sæt billedet til højre
close luk
co-members + contacts Xxxx
code kode
code block kodeblokering
code block wizard kodeblokeringsguide
code wizard kodeguide
comment kommentér
comment at Dss
commented kommenteret
commented at kommenteret på
comments kommentarer
contacts only Tff
content source text changed indholdstekst- og/eller koder ændret
create a new page in this category lav en ny side i denne kategori
create pages lav sider
created Ddd
created a new page "%s" at %s Ese
created page lav side

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment