Fi

Translating to: fi

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

%1 characters left %1 merkkiä jäljellä
%1 characters left. Only 4 lines. %1 merkkiä ja 4 riviä jäljellä.
1. Choose your plan. 1. Valitse suunnitelmasi.
2. Complete the payment. 2. Suorita maksu.
<li>create more Sites,</li> <li>fully control advertising on your Sites and earn money</li> <li>upload larger files,</li> <li>easily manage available storage per-Site,</li> <li>more members for all your private Sites,</li> <li>get access to advanced Site traffic statistics,</li> <li>enable secure SSL access to any of your Sites,</li> <li>and <strong><a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">much more!</a></strong></li>
CAPTCHA verification disabled CAPTCHA -tarkistus poistettu käytöstä
CSS code seems to be too long. CSS-koodi on liian pitkä.
CSS code: CSS-koodi:
Campaign identifier does not match any defined petition Kampanjatunniste ei vastaa mitään määriteltyä adressia
Can not fetch group data. Ryhmädataa ei voitu noutaa.
Can not fetch photoset data - photoset might not exist or not be public (or other problem). Valokuvastodataa ei voitu noutaa - voi olla että kuvastoa ei ole tai se ei ole julkinen (tai joku toinen ongelma).
Can not find related page. Liittyvää sivua ei löytynyt.
Can't rename non-existing page Olematonta sivua ei voi uudelleennimetä
Can't rename that file Ei voida uudelleennimetä
Cancel Peruuta
Cancel my vote Peruuta ääneni
Canceling order… Peruutetaan tilausta…
Cannot fetch Flickr photo (id: %s). The photo either does not exist, or is private Flickr -kuvan nouto (id: %s) epäonnistui. Kuvaa ei joko ole, tai se on yksityinen.
Cannot prolong the same feature multiple times. Samaa ominaisuutta ei voida pidentää useita kertoja.
Card processing exception. Kortin käsittelypoikkeus.
Categories Kategoriat
Categories with autonumbering Autonumeroidut kategoriat
Categories with pingbacks enabled
Category Kategoria
Category "%s" can not be found. Kategoriaa "%s" ei löydy.
Category contains non-numeric pages. Kategoria sisältää ei-numeerisia sivuja.
Category name Kategorian nimi
Category name: Kategorian nimi:
Category names can only contain letters, numbers and the dash character ("-"). Kategorian nimi voi sisältää vain kirjaimia, numeroita ja väliviivoja ("-").
Category not valid Epäkelpo kategoria
Category string too long. Kategorian merkkijono liian pitkä.
Change Muuta
Change comments Muuta kommentteja
Change email Muuta sähköpostiosoitettasi
Change payment method Muuta maksutapaa
Change the Master Administrator Muuta pääylläpitäjää
Change the name (also URL address, possibly the category) of the page. Vaihda sivun nimeä (sekä osoitetta ja mahdollisesti kategoriaa).
Change type Muuta tyyppiä
Changes saved. Muutokset tallennettu.
Changing your e-mail will also affect your logging in. You will be required to login using your new email (after confirming) and password (does not change).
Check It Tarkista
Check again Tarkista uudelleen
Check out how this page has evolved in the past. Tutki, miten sivu on kehittynyt.
Check pending applications Tarkista odottavat hakemukset
Check pricing and upgrade Tarkista hinnat ja päivitä
Choose <em>Base</em> to create as much as possible from scratch. Valitse <em>Base</em> luodaksesi mahdollisimman paljon alusta asti itse.
Choose a file to upload: Valitse ladattava tiedosto:
Choose an existing category Valitse olemassaoleva kategoria
Choose another campaign Valitse toinen kampanja
Choose how your Wiki looks like Valitse miltä wikisi näyttää
Choose layout Valitse layout
Choose the category: Valitse kategoria:
Choose the payment method: Valitse maksumetodi
Choose the recipient from your contacts Valitse vastaanottaja yhteystiedoistasi
Choose the structure of you Wiki Valitse Wikisi rakenne
City Kaupunki
City: Kaupunki:
Clear Pyyhi
Clear flags Tyhjennä liput
Clear mapping Pyyhi asetukset
Clear this location Pyyhi tämä sijainti
Click here to edit contents of this page. Klikkaa tästä muokataksesi tämän sivun sisältöä.
Click here to toggle editing of individual sections of the page (if possible). Watch headings for an "edit" link when available.
Click here to toggle editing of individual sections of the page (if possible). Watch headings for an "edit" link when available.
Client type: Asiakasohjelman tyyppi:
Clone Kloonaa
Clone again Kloonaa uudelleen
Clone the Wiki Kloonaa Wiki
Clone this Wiki Kloonaa tämä Wiki
Clone this site Kloonaa tämä sivusto
Close Sulje
Close diff view Sulje vertailunäkymä
Close message Sulje viesti
Close preview Sulje esikatselu
Close this box Sulje tämä ikkuna
Close this window Sulje tämä ikkuna
Close this window, you will not need it anymore Sulje tämä ikkuna, et tarvitse sitä enää.
Close window Sulje ikuna
Closed Suljettu
Closed — anyone can view, but membership is restricted Suljettu - kuka tahansa voi katsella, mutta jäsenyys on rajoitettu.
Code type: Koodityyppi:
Collect Kerää
Collect (and display) following fields Kerää (ja näytä) seuraavat kentät
Collect and view statistics Kerää ja tutki tilastoja
Combined transfer from all your sites this month.
Comment Kommentti
Comments Kommentit
Comments for page Sivun kommentit
Communication error has occurred. Yhteysvirhe.
Community Yhteisö
Company Yritys
Company name: Yrityksen nimi:
Compare versions Vertaa versioita
Completed Valmistunut
Confirm Vahvista
Confirm Wikidot.com account termination Vahvista Wikidot.com -tilin poisto
Confirm my signature Vahvista allekirjoitukseni
Congratulations! Onnittelut!
Connect your account with Facebook with just a few clicks Yhdistä tunnuksesi Facebookiin muutamalla klikkauksella
Connection error to BlockChain API. Yhteysvirhe BlockChain APIin.
Contact Yhteystieto
Contacts list Yhteystietolista
Content must not be longer than 1024 characters. Sisältö ei saa olla 1024 merkkiä pidempi.
Content of my Sisältö kohteesta
Content type Sisällön tyyppi
Continue Jatka
Control ads on your Wiki Hallinnoi Wikisi mainoksia
Control spam and abuse Hallinnoi roskapostia ja väärinkäyttöä
Correct the code manually Korjaa koodi manuaalisesti
Could not select that theme Teemaa ei voitu valita
Could not send the email - please try again later Sähköpostin lähetys epäonnistui - yritä myöhemmin uudelleen
Could not set parent page: A page cannot be its own parent! Emosivua ei voitu määrittää: sivu ei voi olla itsensä emosivu!
Could not upload the file: it is larger than the maximum allowed Tiedostoa ei voitu ladata: se on sallittua suurempi
Country Maa
Country: Maa:
Create Luo
Create a New Layout Luo uusi ulkoasu
Create a New Theme Luo uusi teema
Create a backup Tee varmuuskopio
Create a backup of your Wiki. It will contain every page and every file uploaded. You can't automatically restore your Wiki from backup. <br/><br/> Wikidot is safe enough not to create backup at all. Luo varmuuskopio sivustostasi. Kopio sisältää jokaisen sivun ja jokaisen sivustolle ladatun tiedoston. Et voi automaattisesti palauttaa sivustoa varmuuskopiosta. <br/><br/> Wikidot on tarpeeksi turvallinen ilman varmuuskopiotakin.
Create a new account Luo uusi tili
Create a new account with Facebook Connect Luo uusi tili Facebook Connectin kautta
Create a new campaign Luo uusi kampanja
Create a new forum category Luo uusi keskustelukategoria
Create a new forum group Luo uusi keskusteluryhmä
Create a new group Luo uusi ryhmä
Create a new page Luo uusi sivu
Create a new thread Luo uusi viestiketju
Create account Luo tili
Create an account Luo tili
Create backup Tee varmuuskopio
Create new threads Luo uusia ketjuja
Create page Luo sivu
Create site Luo sivusto
Created on Luotu
Credit card Luottokortti
Cross-site security Sivustojen välinen turvallisuus
Current and active features Tämänhetkiset aktiiviset ominaisuudet
Current category Tämänhetkinen kategoria
Current extra access list Tämänhetkinen lisäpääsylista
Current meta tags: Metatagit:
Current name Tämänhetkinen nimi
Current name (address) of this site is: <strong>%1</strong>.wikidot.com. If you want to change it (i.e. the part before the ".wikidot.com" domain) please use the following form. <br/><br/> Please note however that this might confuse your users since they will not be able to access this wiki with the old web address. <br/><br/> This action is available only to the Master Administrator of the site. <br/><br/> Once again: please, use it with care.
Current page Tämänhetkinen sivu
Current page name Tämänhetkinen sivun nimi
Current revision number Tämänhetkinen revision numero
Current site storage size: %1 used of total %2, %3 still free Tämänhetkinen levytila: %1 käytetty %2:sta, %3 vapaana
Currently no categories are marked as Pingbacks.
Currently no categories are marked as autonumbered. Tällä hetkellä kategorioita ei ole autonumeroitu.
Currently you have no buddy icon. If you want to upload one, please use the options below:
Custom Oma
Custom Domain Oma verkkotunnus
Custom domain Oma verkkotunnus
Custom domain: Oma verkkotunnus:
Custom footer Oma alatunniste
Custom layouts Omat sivupohjat
Custom license Oma lisenssi
Custom profile pages are only available for Pro sites
The campaign can not be found. Kampanjaa ei löytynyt.
The category already contains pages that have non-numeric names. If you choose to override this warning, the pages will be left untouched and should not affect the autonumbering scheme. <br/><br/> However, each new page you will try to create will automatically be numbered. Moving and renaming pages will be limited too. Tämä kategoria sisältää sivuja, joilla on ei-numeeriset nimet. Jos ohitat tämän varoituksen, kyseiset sivut jätetään kuten ne ovat, eivätkä vaikuta autonumerointiin. <br/><br/> Jokainen luotu uusi sivu kuitenkin numeroidaan automaattisesti. Sivujen siirto ja uudelleennimeäminen tulee myös olemaan rajoitettua.
The category can not be found. Kategoriaa ei löytynyt.
The confirmation email has been sent to the email address you have specified. Please check your mailbox and click on the confirmation link in the email to validate your signature. Vahvistussähköpostiviesti on lähetetty antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkista sähköpostilaatikkosi ja klikkaa vahvistuslinkkiä todentaaksesi allekirjoituksesi.
The confirmation link is missing or invalid. In case the problem repeats please contact us at support@wikidot.com.
The confirmation link is not active anymore.
The conflicting locks are Ristiriitaiset lukitukset ovat
The coupon code you have entered does not exist. Syöttämääsi kuponkikoodia ei löytynyt.
The custom license text should not be longer than 300 characters. Oman lisenssin teksti ei saa olla 300 merkkiä pidempi.
cancel peruuta
card kortti
category kategoria
center keskitä
change muuta
changed meta tags of
changed tags of
changed title of
changes muutokset
characters left. merkkiä jäljellä.
characters left<br/> merkkiä jäljellä<br/>
choose your new password valitse salasanasi
city, country + whatever you consider important kaupunki, maa tai mitä tahansa koet tärkeäksi
clear flags
clear float
clear floats (both)
clear floats (left);
clear floats (right);
close sulje
co-members + contacts
code koodi
code block koodilohko
code block wizard koodilohkovelho
code wizard koodivelho
comment kommentti
comment at
commented kommentoitu
commented at kommentoitu
comments kommentit
contacts only vain kontaktit
content source text changed sisällön lähdekoodia muutettu
create a new page in this category luo uusi sivu tähän kategoriaan
create pages sivujen luomisoikeus
created luotu
created a new page "%s" at %s
created page luotu sivu

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment