Nl

Translating to: nl

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

%1 characters left %1 karakters over
%1 characters left. Only 4 lines. %1 tekens over. Slechts 4 regels.
1. Choose your plan. 1. Kies uw plan.
2. Complete the payment. 2. Voltooi de betaling.
<li>create more Sites,</li> <li>fully control advertising on your Sites and earn money</li> <li>upload larger files,</li> <li>easily manage available storage per-Site,</li> <li>more members for all your private Sites,</li> <li>get access to advanced Site traffic statistics,</li> <li>enable secure SSL access to any of your Sites,</li> <li>and <strong><a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">much more!</a></strong></li> <li>maak meer sites,</li> <li>controleer de advertenties op je sites volledig en verdien geld</li> <li>upload grotere bestanden,</li> <li>beheer eenvoudig de beschikbare opslagruimte per site,< /li> <li>meer leden voor al je privésites,</li> <li>krijg toegang tot geavanceerde siteverkeerstatistieken,</li> <li>schakel beveiligde SSL-toegang in tot al je sites,</li> <li>en <strong><a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">veel meer!</a></strong></li>
CAPTCHA verification disabled CAPTCHA-verificatie uitgeschakeld
CSS code seems to be too long. CSS code blijkt te lang te zijn
CSS code: CSS code:
Campaign identifier does not match any defined petition De campagne-ID komt niet overeen met een gedefinieerde petitie
Can not fetch group data. Kan groep gegevens niet ophalen.
Can not fetch photoset data - photoset might not exist or not be public (or other problem). Kan fotosetgegevens niet ophalen - fotoset bestaat mogelijk niet of is niet openbaar (of ander probleem).
Can not find related page. Gerelateerde pagina's werden niet gevonden.
Can't rename non-existing page Kan een niet-bestaande pagina niet hernoemen
Can't rename that file Kan dat bestand niet hernoemen
Cancel Annuleer
Cancel my vote Annuleer mijn stem
Canceling order… Bezig met het annuleren van de bestelling…
Cannot fetch Flickr photo (id: %s). The photo either does not exist, or is private Kan Flickr-foto niet ophalen (id: %s). De foto bestaat niet of is privé
Cannot prolong the same feature multiple times. Kan dezelfde functie niet meerdere keren verlengen.
Card processing exception. Uitzondering voor kaartverwerking.
Categories Categorieën
Categories with autonumbering Categorieën met automatische nummering
Categories with pingbacks enabled Categorieën waarvoor pingbacks zijn ingeschakeld
Category Categorie
Category "%s" can not be found. Volgende categorie: "%s" werd niet gevonden.
Category contains non-numeric pages. Categorie bevat niet-numerieke pagina's.
Category name Categorienaam
Category name: Categorienaam:
Category names can only contain letters, numbers and the dash character ("-"). Gebruik enkel letter, getallen en/of "-" voor de categorienaam
Category not valid Categorie niet geldig
Category string too long. Categorienaam is te lang
Change Wijzig
Change comments Wijzig commentaar
Change email Wijzig email adres
Change payment method Wijzig betalingsmethode
Change the Master Administrator Verander de Master Administrator
Change the name (also URL address, possibly the category) of the page. Verander de naam (ook de URL, indien mogelijk de categorie) van de pagina.
Change type Wijzig lettertype
Changes saved. Wijzigingen opgeslagen.
Changing your e-mail will also affect your logging in. You will be required to login using your new email (after confirming) and password (does not change). Het wijzigen van je e-mailadres heeft ook invloed op je aanmelding. Je moet inloggen met je nieuwe e-mailadres (na bevestiging) en wachtwoord (verandert niet).
Check It Controleer het
Check again Controleer nogmaals
Check out how this page has evolved in the past. Bekijk de veranderingen van deze pagina uit het verleden
Check pending applications Controleer op 'hangende' aanvragen
Check pricing and upgrade Controleer prijzen en upgrade
Choose <em>Base</em> to create as much as possible from scratch. Kies <em>Base</em> om zoveel mogelijk helemaal opnieuw te maken.
Choose a file to upload: Kies een bestand om up te loaden
Choose an existing category Selecteer een bestaande categorie
Choose another campaign Kies een andere campagne
Choose how your Wiki looks like Kies hoe uw Wiki eruit ziet
Choose layout Kies lay-out
Choose the category: Kies de categorie:
Choose the payment method: Kies de betaalmethode:
Choose the recipient from your contacts Kies de ontvanger van je contacten
Choose the structure of you Wiki Kies de structuur van je Wiki
City Gemeente
City: Gemeente:
Clear Wis
Clear flags Wis vlaggen
Clear mapping Verwijder de mapping
Clear this location Verwijder deze locatie
Click here to edit contents of this page. Klik hier om de inhoud van de pagina te wijzigen.
Click here to toggle editing of individual sections of the page (if possible). Watch headings for an "edit" link when available. Klik hier om het bewerken van afzonderlijke secties van de pagina in of uit te schakelen (indien mogelijk). Let op de kopjes voor een link 'bewerken', indien beschikbaar.
Click here to toggle editing of individual sections of the page (if possible). Watch headings for an "edit" link when available. Klik hier om het bewerken van afzonderlijke secties van de pagina in of uit te schakelen (indien mogelijk). Let op de kopjes voor een link 'bewerken', indien beschikbaar.
Client type: Type klant:
Clone Kloon
Clone again Kloon opnieuw
Clone the Wiki Kloon de Wiki
Clone this Wiki Kloon deze Wiki
Clone this site Kopieer deze site
Close Sluit
Close diff view Andere weergave sluiten
Close message Sluit booschap
Close preview Sluit voorbeschouwen
Close this box Sluit deze box
Close this window Sluit dit venster
Close this window, you will not need it anymore Sluit dit venster, je hebt het niet meer nodig.
Close window Sluit venster
Closed Afgesloten
Closed — anyone can view, but membership is restricted Gesloten: iedereen kan kijken, maar het lidmaatschap is beperkt
Code type: type code:
Collect Verzamel
Collect (and display) following fields Verzamel (en toon) de volgende velden
Collect and view statistics Verzamel en bekijk statistieken
Combined transfer from all your sites this month. Gecombineerde overdracht van al uw sites deze maand.
Comment Geef commentaar
Comments Commentaar
Comments for page Commentaar voor deze pagina
Communication error has occurred. Er is een communicatiefout opgetreden
Community Gemeenschap
Company Bedrijf
Company name: Naam van het bedrijf:
Compare versions Vergelijk versies
Completed Klaar
Confirm Bevestig
Confirm Wikidot.com account termination Bevestig de beëindiging van het Wikidot.com-account
Confirm my signature Bevestig mijn handtekening
Congratulations! Gefeliciteerd!
Connect your account with Facebook with just a few clicks Verbind uw account met slechts een paar klikken met Facebook
Connection error to BlockChain API. Verbindingsfout met BlockChain API.
Contact Contact
Contacts list Contactlijst
Content must not be longer than 1024 characters. Inhoud mag niet langer zijn dan 1024 karakters.
Content of my Inhoud van mijn
Content type Type inhoud
Continue Ga verder
Control ads on your Wiki Beheer advertenties op uw Wiki
Control spam and abuse Beheers spam en misbruik
Correct the code manually Verbeter de code handmatig
Could not select that theme Kan dat thema niet selecteren
Could not send the email - please try again later Kan de email niet verzenden - probeer a.u.b. later
Could not set parent page: A page cannot be its own parent! Kan bovenliggende pagina niet instellen: Een pagina kan niet zijn eigen bovenliggende pagina zijn!
Could not upload the file: it is larger than the maximum allowed Kan het bestand niet uploaden: het is groter dat maximaal toegestaan
Country Land
Country: Land:
Create Maak
Create a New Layout Maak een nieuwe lay-out
Create a New Theme Maak een nieuw thema
Create a backup Maak een backup
Create a backup of your Wiki. It will contain every page and every file uploaded. You can't automatically restore your Wiki from backup. <br/><br/> Wikidot is safe enough not to create backup at all. Maak een back-up van je Wiki. Het bevat elke pagina en elk geüpload bestand. Je kunt je Wiki niet automatisch herstellen vanaf een back-up. <br/><br/> Wikidot is veilig genoeg om helemaal geen back-up te maken.
Create a new account Maak een nieuw account
Create a new account with Facebook Connect Maak een nieuw account aan met Facebook Connect
Create a new campaign Maak een nieuwe campagne
Create a new forum category Maak een nieuwe forumcategorie
Create a new forum group Maak een nieuwe forum groep
Create a new group Maak een nieuwe groep
Create a new page x een nieuwe pagina maken
Create a new thread Maak een nieuwe thread
Create account Maak je lid
Create an account Maak een account
Create backup Maak een backup
Create new threads Maak nieuwe threads
Create page Maak nieuwe pagina
Create site Maak site
Created on Gemaakt op
Credit card Creditcard
Cross-site security 'Cross-site' beveiliging
Current and active features Huidige en actieve functies
Current category Deze categorie
Current extra access list Huidige extra toegangslijst
Current meta tags: Huidige metatags:
Current name Huidige naam
Current name (address) of this site is: <strong>%1</strong>.wikidot.com. If you want to change it (i.e. the part before the ".wikidot.com" domain) please use the following form. <br/><br/> Please note however that this might confuse your users since they will not be able to access this wiki with the old web address. <br/><br/> This action is available only to the Master Administrator of the site. <br/><br/> Once again: please, use it with care. De huidige naam (adres) van deze site is: <strong>%1</strong>.wikidot.com. Als je het wilt wijzigen (dat wil zeggen het gedeelte vóór het domein ".wikidot.com") gebruik dan het volgende formulier. <br/><br/> Houd er echter rekening mee dat dit je gebruikers in verwarring kan brengen, aangezien zij geen toegang tot deze wiki zullen hebben met het oude webadres. <br/><br/> Deze actie is alleen beschikbaar voor de hoofdbeheerder van de site. <br/><br/> Nogmaals: gebruik het alstublieft met zorg.
Current page Huidige pagina
Current page name Huidige paginanaam
Current revision number Huidige aanpassing
Current site storage size: %1 used of total %2, %3 still free Huidige sitecapaciteit beslaat %1 van %2, nog %3 over.
Currently no categories are marked as Pingbacks. Momenteel zijn er geen categorieën gemarkeerd als Pingbacks.
Currently no categories are marked as autonumbered. Momenteel zijn er geen categorien met automatische nummering
Currently you have no buddy icon. If you want to upload one, please use the options below: Momenteel heb je geen buddy-pictogram. Als u er een wilt uploaden, gebruikt u de onderstaande opties:
Custom Aangepast
Custom Domain Aangepaste domeinnaam
Custom domain Eigen domeinnaam
Custom domain: Aangepast domein:
Custom footer Eigen voettekst
Custom layouts Aangepaste lay-outs
Custom license Aangepaste licentie
Custom profile pages are only available for Pro sites Aangepaste profielpagina's zijn alleen beschikbaar voor Pro-sites
The campaign can not be found. De campagne kan niet worden gevonden.
The category already contains pages that have non-numeric names. If you choose to override this warning, the pages will be left untouched and should not affect the autonumbering scheme. <br/><br/> However, each new page you will try to create will automatically be numbered. Moving and renaming pages will be limited too. De categorie bevat al pagina's met niet-numerieke namen. Als je ervoor kiest deze waarschuwing te negeren, blijven de pagina's ongewijzigd en heeft dit geen invloed op het automatische nummeringsschema. <br/><br/> Elke nieuwe pagina die je probeert te maken, wordt echter automatisch genummerd. Het verplaatsen en hernoemen van pagina's zal ook beperkt zijn.
The category can not be found. De categorie werd niet gevonden.
The confirmation email has been sent to the email address you have specified. Please check your mailbox and click on the confirmation link in the email to validate your signature. De bevestigingsmail is verzonden naar het door jouw opgegeven e-mailadres. Controleer je mailbox en klik op de bevestigingslink in de e-mail om uw handtekening te valideren.
The confirmation link is missing or invalid. In case the problem repeats please contact us at support@wikidot.com. De bevestigingslink ontbreekt of is ongeldig. Als het probleem zich herhaalt, neem dan contact met ons op via support@wikidot.com.
The confirmation link is not active anymore. De bevestigingslink is niet meer actief.
The conflicting locks are Dit zijn de conflicterende vergrendelingen
The coupon code you have entered does not exist. De couponcode die je hebt ingevoerd bestaat niet.
The custom license text should not be longer than 300 characters. De eigen licentie-tekst mag niet langer dan 300 karakters zijn
cancel annuleer
card kaart
category categorie
center middelpunt
change verander
changed meta tags of gewijzigde metatags van
changed tags of gewijzigde tags van
changed title of gewijzigde titel van
changes veranderingen
characters left. tekens resterend.
characters left<br/> resterende tekens <br/>
choose your new password kies je nieuwe wachtwoord
city, country + whatever you consider important stad, land + wat jij belangrijk vindt
clear flags flaggen weghalen
clear float vlot weghalen
clear floats (both) vloten weghalen (beide)
clear floats (left); vloten weghalen (links)
clear floats (right); vloten weghalen (rechts)
close sluit
co-members + contacts medeleden + contacten
code code
code block codeblok
code block wizard codeblok-wizard
code wizard code-wizard
comment reactie
comment at reageer op
commented gereageerd
commented at gereageerd op
comments reacties
contacts only alleen contacten
content source text changed De bron van de pagina-inhoud is veranderd
create a new page in this category een nieuwe pagina in deze categorie maken
create pages pagina's aanmaken
created gemaakt
created a new page "%s" at %s heeft een nieuwe pagina "%s" gemaakt op %s
created page gemaakte pagina

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment