Translating to: pl

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

%1 characters left %1 znaków pozostało
%1 characters left. Only 4 lines. %1 znaków pozostało. Tylko cztery linijki.
1. Choose your plan. 1. Wybierz swój plan
2. Complete the payment. 2. Wykonaj swoją płatność.
<li>create more Sites,</li> <li>fully control advertising on your Sites and earn money</li> <li>upload larger files,</li> <li>easily manage available storage per-Site,</li> <li>more members for all your private Sites,</li> <li>get access to advanced Site traffic statistics,</li> <li>enable secure SSL access to any of your Sites,</li> <li>and <strong><a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">much more!</a></strong></li> <li>utworzenie więcej projektów,</li> <li>objęcie pełnej kontroli nad reklamami na Twoim projekcie i zarabianie</li> <li>przesyłanie większych plików,</li> <li>łatwe zarządzanie dostępnym miejscem na projektach,</li> <li>więcej członków dla wszystkich Twoich prywatnych projektów,</li> <li>uzyskanie dostęp do zaawansowanych statystyk ruchu na projekcie,</li> <li>włączenie bezpiecznego dostępu SSL dla dowolnego projektu,</li> <li>i <strong><a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">wiele więcej!</a></strong></li>
CAPTCHA verification disabled Weryfikacja CAPTCHA zablokowana
CSS code seems to be too long. Kod CSS zdaje się być za długi.
CSS code: kod CSS:
Campaign identifier does not match any defined petition Identyfikator kampanii nie jest rozpoznany.
Can not fetch group data. Nie można pobrać informacji o grupie.
Can not fetch photoset data - photoset might not exist or not be public (or other problem). Nie można pobrać danych kolekcji zdjęć - kolekcja może nie istnieć lub nie być publiczna (bądź inny problem).
Can not find related page. Nie można znaleźć powiązanej strony.
Can't rename non-existing page Nie można zmienić nazwy nieistniejącej strony
Can't rename that file Nie można zmienić nazwy tego pliku
Cancel Anuluj
Cancel my vote Usuń mój głos
Canceling order… Usuwanie zamówienia…
Cannot fetch Flickr photo (id: %s). The photo either does not exist, or is private Nie można osiągnąć zdjęcia Flickr (id: %s). Zdjęcie albo nie istnieje, albo jest prywatne
Cannot prolong the same feature multiple times. Nie można przedłużyć tego zakupu wiele razy.
Card processing exception. Błąd podczas przetwarzania danych karty.
Categories Kategorie
Categories with autonumbering Kategorie z autonumerowaniem
Categories with pingbacks enabled Kategorie z włączonymi pingbackami
Category Kategoria
Category "%s" can not be found. Nie można znaleźć kategorii "%s".
Category contains non-numeric pages. Kategoria zawiera strony nienumerowane.
Category name Nazwa kategorii
Category name: Nazwa kategorii:
Category names can only contain letters, numbers and the dash character ("-"). Nazwa kategorii może zawierać tylko litery, cyfry oraz myślnik ("-").
Category not valid Niepoprawna kategoria
Category string too long. Ciąg znaków dla kategorii jest zbyt długi.
Change Zmień
Change comments Komentarz do zmiany
Change email Zmień adres email
Change payment method Zmień sposób płatności
Change the Master Administrator Zmień Głównego Administratora
Change the name (also URL address, possibly the category) of the page. Zmień nazwę (a także adres URL lub kategorię) tej strony.
Change type Typ zmiany
Changes saved. Zmiany zapisane.
Changing your e-mail will also affect your logging in. You will be required to login using your new email (after confirming) and password (does not change). Zmiana Twojego maila wpłynie również na Twoje logowanie. Będziesz musiał logować się przy użyciu nowego maila (po potwierdzeniu) i hasła (nie ulegnie zmianie).
Check It Sprawdź
Check again Sprawdź ponownie
Check out how this page has evolved in the past. Zobacz historię zmian tej strony.
Check pending applications Zobacz oczekujące podania
Check pricing and upgrade Zobacz ceny i ulepszenia
Choose <em>Base</em> to create as much as possible from scratch. Wybierz <em>Base</em> by stworzyć temat od podstaw.
Choose a file to upload: Wybierz plik:
Choose an existing category Wybierz istniejącą kategorię
Choose another campaign Wybierz inną kampanię
Choose how your Wiki looks like Wybierz jak będzie wyglądać Twoja Wiki
Choose layout Wybierz układ
Choose the category: Wybierz kategorię:
Choose the payment method: Wybierz sposób zapłaty:
Choose the recipient from your contacts Wybierz odbiorcę z Twojej listy kontaktów
Choose the structure of you Wiki Wybierz strukturę swojej Wiki
City Miasto
City: Miasto:
Clear Wyczyść
Clear flags Wyczyść flagi
Clear mapping Wyczyść mapowanie
Clear this location Wyczyść tę lokalizację
Click here to edit contents of this page. Kliknij, aby edytować zawartość strony.
Click here to toggle editing of individual sections of the page (if possible). Watch headings for an "edit" link when available. Kliknij tutaj, aby przełączyć edycję indywidualnych sekcji strony (jeśli możliwe). Obserwuj nagłówki w poszukiwaniu linka "edytuj" kiedy będzie to dostępne.
Click here to toggle editing of individual sections of the page (if possible). Watch headings for an "edit" link when available. Kliknij tutaj, aby przełączyć edycję indywidualnych sekcji strony (jeśli możliwe). Obserwuj nagłówki w poszukiwaniu linka "edytuj" kiedy będzie to dostępne.
Client type: Typ klienta:
Clone Sklonuj
Clone again Sklonuj ponownie
Clone the Wiki Sklonuj Wiki
Clone this Wiki Sklonuj tę Wiki
Clone this site Sklonuj ten projekt
Close Zamknij
Close diff view Zamknij widok zmian
Close message Zamknij wiadomosc
Close preview Zamknij podgląd
Close this box Zamknij
Close this window Zamknij to okno
Close this window, you will not need it anymore Możesz zamknąć to okno, nie będzie już potrzebne
Close window Zamknij okno
Closed Zamknięta
Closed — anyone can view, but membership is restricted Zamknięta — każdy może oglądać, ale członkostwo jest ograniczone
Code type: Typ kodu:
Collect Zbierz
Collect (and display) following fields Zbierz (i wyświetl) następujące pola
Collect and view statistics Zbierz i zobacz statystyki
Combined transfer from all your sites this month. Połączony transfer ze wszystkich Twoich projektów w tym miesiącu.
Comment Skomentuj
Comments Komentarze
Comments for page Komentarze do strony
Communication error has occurred. Błąd komunikacji.
Community Społeczność
Company Firma
Company name: Nazwa firmy:
Compare versions Porównaj wersje
Completed Ukończone
Confirm Potwierdź
Confirm Wikidot.com account termination Potwierdź usunięcie konta Wikidot.com
Confirm my signature Potwierdź moją sygnaturę
Congratulations! Gratulacje!
Connect your account with Facebook with just a few clicks Połącz swoje konto z Facebook'iem jedynie kilkoma kliknięciami.
Connection error to BlockChain API. Błąd połączenia z BlockChain API.
Contact Kontakt
Contacts list Lista kontaktów
Content must not be longer than 1024 characters. Treść nie może być dłuższa niż 1024 znaki.
Content of my Zawartość mojego
Content type Rodzaj zawartości
Continue Kontunuuj
Control ads on your Wiki Kontroluj reklamy na Twojej Wiki
Control spam and abuse Kontroluj spam i nadużycia
Correct the code manually Popraw kod ręcznie
Could not select that theme Nie można wybrać tego tematu
Could not send the email - please try again later Nie można wysłać wiadomości email - spróbuj później
Could not set parent page: A page cannot be its own parent! Nie można ustawić strony nadrzędnej. Strona nie stroną nadrzędną siebie samej
Could not upload the file: it is larger than the maximum allowed Nie można dodać pliku: jest większy niż dopuszczalny limit
Country Kraj
Country: Kraj:
Create Utwórz
Create a New Layout Utwórz nowy układ
Create a New Theme Utwórz nowy temat
Create a backup Utwórz backup
Create a backup of your Wiki. It will contain every page and every file uploaded. You can't automatically restore your Wiki from backup. <br/><br/> Wikidot is safe enough not to create backup at all. Utwórz backup swojej Wiki. Będzie on zawierał wszystkie strony i wszystkie wysłane pliki. Nie możesz automatycznie odnowić swojej Wiki z backup'a. <br/><br/> Wikidot jest na tyle bezpieczny, że nie musisz robić kopii zapasowej.
Create a new account Zarejestruj się
Create a new account with Facebook Connect Zarejestruj się przy użyciu Facebook Connect
Create a new campaign Utwórz nową kampanię
Create a new forum category Utwórz nową kategorię forum
Create a new forum group Utwórz nową grupę forum
Create a new group Utwórz nową grupę
Create a new page Utwórz nową stronę
Create a new thread Zacznij nowy wątek
Create account Załóż konto
Create an account Załóż kono
Create backup Utwórz backup
Create new threads Utworzenie nowych wątków
Create page Utwórz stronę
Create site Nowy projekt
Created on Utworzona
Credit card Karta kredytowa
Cross-site security Zabezpieczenia pomiędzy projektami
Current and active features Aktualne i aktywne funkcje
Current category Aktualna kategoria
Current extra access list Lista aktualnych dodatkowych dostępów
Current meta tags: Lista aktualnych meta tagów:
Current name Aktualna nazwa
Current name (address) of this site is: <strong>%1</strong>.wikidot.com. If you want to change it (i.e. the part before the ".wikidot.com" domain) please use the following form. <br/><br/> Please note however that this might confuse your users since they will not be able to access this wiki with the old web address. <br/><br/> This action is available only to the Master Administrator of the site. <br/><br/> Once again: please, use it with care. Obecna nazwa (adres) tego projektu to: <strong>%1</strong>.wikidot.com. Jeśli chcesz ją zmienić (np.: część przed domeną ".wikidot.com") użyj proszę poniższego formularza. <br/><br/> Zauważ jednak, że może to wywołać zamieszanie wśród Twoich użytkowników, ponieważ nie będą mogli wejść na Twoją wiki poprzez stary adres. <br/><br/> Czynność ta dostępna jest jedynie dla Głównego Administratora projektu. <br/><br/> Po raz kolejny: używaj tego z ostrożnością.
Current page Aktualna strona
Current page name Aktualna nazwa strony
Current revision number Numer aktualnej wersji
Current site storage size: %1 used of total %2, %3 still free Aktualny rozmiar magazynu: %1 użyte, %2 całkowitego miejsca, %3 wciąż wolne
Currently no categories are marked as Pingbacks. Obecnie żadne kategorie nie są zaznaczone jako pingbacki.
Currently no categories are marked as autonumbered. Aktualnie żadne kategorie nie posiadają autonumeracji.
Currently you have no buddy icon. If you want to upload one, please use the options below: Obecnie nie posiadasz ikonki buddy. Jeśli chcesz ją przesłać, użyj opcji poniżej:
Custom Niestandardowe
Custom Domain Własna domena
Custom domain Mapowanie domeny
Custom domain: Własna domena:
Custom footer Własna stopka
Custom layouts Własne układy
Custom license Własna licencja
Custom profile pages are only available for Pro sites Własne strony profilowe są dostępne jedynie dla projektów Pro
The campaign can not be found. Nie można znaleźć kampanii.
The category already contains pages that have non-numeric names. If you choose to override this warning, the pages will be left untouched and should not affect the autonumbering scheme. <br/><br/> However, each new page you will try to create will automatically be numbered. Moving and renaming pages will be limited too. Kategoria zawiera już strony, które mają nazwy nienumeryczne. Jeśli zdecydujesz się zignorować to ostrzeżenie, strony pozostaną nienaruszone i nie powinny wpływać na system numerowania. <br/> Jednak każda strona, którą spróbujesz utworzyć, zostanie automatycznie numerowana. Przenoszenie i zmiana nazwy strony będą również ograniczone.
The category can not be found. Nie można znaleźć kategorii.
The confirmation email has been sent to the email address you have specified. Please check your mailbox and click on the confirmation link in the email to validate your signature. Potwierdzająca wiadomość e-mail została wysłana na podany przez ciebie adres. Sprawdź swoją skrzynkę i kliknij w link potwierdzający aby potwierdzić swój podpis.
The confirmation link is missing or invalid. In case the problem repeats please contact us at support@wikidot.com. Link potwierdzający jest zagubiony bądź niewłaściwy. W przypadku powtarzania się problemu skontaktuj się z nami przez support@wikidot.com.
The confirmation link is not active anymore. Link potwierdzający nie jest już aktywny.
The conflicting locks are Konfliktujące blokady to
The coupon code you have entered does not exist. Taki kod kuponu nie istnieje.
The custom license text should not be longer than 300 characters. Tekst własnej licencji nie może być dłuższy niż 300 znaków.
cancel anuluj
card karta
category kategoria
center do środka
change zmień
changed meta tags of zmieniono meta tagi na
changed tags of zmieniono tagi na
changed title of zmień tytuł na
changes zmiany
characters left. znaków zostało.
characters left<br/> znaków zostało <br/>
choose your new password wybierz nowe hasło
city, country + whatever you consider important miasto, państwo + inne ważne dla ciebie rzeczy
clear flags wyczyść flagi
clear float wyczyść elementy pływające
clear floats (both) wyczyść elementy pływające (oba)
clear floats (left); wyczyść element pływający (lewy);
clear floats (right); wyczyść element pływający (prawy);
close zamknij
co-members + contacts współczłonkowie + kontakty
code kod
code block blok kodu
code block wizard asystent bloku kodu
code wizard asystent kodu
comment komentarz
comment at komentarz na
commented skomentowano
commented at skomentowano
comments komentarze
contacts only tylko kontakty
content source text changed zmiana źródła strony
create a new page in this category utworzyć nowej strony w tej kategorii
create pages tworzenie stron
created utworzone
created a new page "%s" at %s utworzył nową stronę "%s" na %s
created page utworzono stronę

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment