Sr

Translating to: sr

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

%1 characters left преостало је још %1 знакова
%1 characters left. Only 4 lines. %1 знакова преостало. Само четири реда.
1. Choose your plan. 1. Одаберите свој план
2. Complete the payment. 2. Обавите плаћање
<li>create more Sites,</li> <li>fully control advertising on your Sites and earn money</li> <li>upload larger files,</li> <li>easily manage available storage per-Site,</li> <li>more members for all your private Sites,</li> <li>get access to advanced Site traffic statistics,</li> <li>enable secure SSL access to any of your Sites,</li> <li>and <strong><a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">much more!</a></strong></li> <li>направите још сајтова,</li> <li>имајте потпуну контролу над огласима на свом сајту и зарадите новац</li> <li>шаљите велике фајлове,</li> <li>расподелите по жељи свој складишни простор између сајтова,</li> <li>више чланова за све ваше сајтове,</li> <li>приступите детаљнијим статистикама свог сајта,</li> <li>омогућите сигуран SSL приступ било ком од својих сајтова,</li> <li>и <strong><a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">још много тога!</a></strong></li>
CAPTCHA verification disabled Онемогућен потврдни код
CSS code seems to be too long. Изгледа да је CSS код предугачак.
CSS code: CSS код:
Campaign identifier does not match any defined petition Идентификатор кампање не поклапа се са предодређеном петицијом
Can not fetch group data. Не могу да добавим податке о групи.
Can not fetch photoset data - photoset might not exist or not be public (or other problem). Не могу да добавим податке о композицији слика — можда не постоји или није јавна (или неки други проблем).
Can not find related page. Не могу да нађем сродну страницу.
Can't rename non-existing page Не могу да преименујем непостојећу страницу
Can't rename that file Не могу да преименујем тај фајл
Cancel Откажи
Cancel my vote Поништи мој глас
Canceling order… Отказујем наруџбину…
Cannot fetch Flickr photo (id: %s). The photo either does not exist, or is private Не могу да добавим слику са Фликра (%s). Слика не постоји или је приватна
Cannot prolong the same feature multiple times. Не могу да продужим исту функцију више пута.
Card processing exception. Грешка при обради кредитне картице.
Categories Категорије
Categories with autonumbering Категорије са аутоматским разбројавањем
Categories with pingbacks enabled Категорије са омогућеним повратиним пинговима
Category Категорија
Category "%s" can not be found. Не могу да нађем категорију „%s“
Category contains non-numeric pages. Категорија садржи небројчане странице.
Category name Име категорије
Category name: Име категорије:
Category names can only contain letters, numbers and the dash character ("-"). Имена категорија могу садржати само слова, бројеве и цртицу [-].
Category not valid Неважећа категорија
Category string too long. Нит категорије је предугачка.
Change Измена
Change comments Коментар о измени
Change email Промени имејл
Change payment method Промени начин плаћања
Change the Master Administrator Промени главног администратора
Change the name (also URL address, possibly the category) of the page. Промени име (такође URL адресу, вероватно и категорију) ове странице.
Change type Промени врсту
Changes saved. Промене сачуване.
Changing your e-mail will also affect your logging in. You will be required to login using your new email (after confirming) and password (does not change). Промена имејла утицаће на ваше пријављивање на сајт. Мораћете да се пријављујете уз помоћ новог имејла (кад га потврдите) и лозинке (не мења се).
Check It Провери
Check again Провери поново
Check out how this page has evolved in the past. Проверите како се ова страница мењала у прошлости.
Check pending applications Проверите апликације на чекању
Check pricing and upgrade Проверите цену и надоградите налог
Choose <em>Base</em> to create as much as possible from scratch. Изаберите <em>Основ</em> да бисте направили што више почевши од нуле.
Choose a file to upload: Одаберите фајл за доставу:
Choose an existing category Одаберите постојећу категорију
Choose another campaign Одаберите другу кампању
Choose how your Wiki looks like Одаберите изглед Викија
Choose layout Одаберите распоред
Choose the category: Одаберите категорију:
Choose the payment method: Одаберите начин плаћања:
Choose the recipient from your contacts Одаберите примаоце од својих контаката
Choose the structure of you Wiki Одаберите структуру своје Вики
City Град
City: Град:
Clear Обриши
Clear flags Обриши пријаве
Clear mapping Обриши пресликавање
Clear this location Обриши ову локацију
Click here to edit contents of this page. Кликните овде за уређивање ове странице.
Click here to toggle editing of individual sections of the page (if possible). Watch headings for an "edit" link when available. Кликните овде за уређивање појединачних одељака странице (ако је то могуће). Линк „Уреди“ појавиће се поред сваког поднаслова (уколико их има).
Click here to toggle editing of individual sections of the page (if possible). Watch headings for an "edit" link when available. Кликните овде за уређивање појединачних одељака странице (ако је то могуће). Линк „Уреди“ појавиће се поред сваког поднаслова (уколико их има).
Client type: Врста странке:
Clone Клонирај
Clone again Клонирај поново
Clone the Wiki Клонирај ову Вики
Clone this Wiki Клонирај ову Вики
Clone this site Клонирај овај сајт
Close Затвори
Close diff view Затвори приказ измена
Close message Затвори поруку
Close preview Затвори преглед
Close this box Затвори ово поље
Close this window Затвори овај прозор
Close this window, you will not need it anymore Затворите овај прозор, неће вам више требати
Close window Затвори прозор
Closed Затворен сајт
Closed — anyone can view, but membership is restricted Затворено — сви могу да гледају, али је чланство ограничено
Code type: Врста кода:
Collect Сакупи
Collect (and display) following fields Сакупи и прикажи следећа поља
Collect and view statistics Сакупи и прикажи статистику
Combined transfer from all your sites this month. Комбиновани пренос података са свих ваших сајтова овог месеца.
Comment Коментар
Comments Коментари
Comments for page Коментари на страници
Communication error has occurred. Грешка у комуникацији.
Community Заједница
Company Предузеће
Company name: Име предузећа:
Compare versions Упореди измене
Completed Завршено
Confirm Потврди
Confirm Wikidot.com account termination Потврдите гашење налога на Викидоту
Confirm my signature Потврди потпис
Congratulations! Честитамо!
Connect your account with Facebook with just a few clicks Повежите свој налог са Фејсбуком у само неколико кликова
Connection error to BlockChain API. Грешка у повезивању с BlockChain API-јем.
Contact Контакт
Contacts list Списак контаката
Content must not be longer than 1024 characters. Садржај не сме бити дужи од 1.024 знака.
Content of my Садржај:
Content type Врста садржаја
Continue Настави
Control ads on your Wiki Управљај огласима на својој Вики
Control spam and abuse Управљај нежељеним порукама и злоупотребама
Correct the code manually Исправите код ручно
Could not select that theme Не могу да одаберем ту тему
Could not send the email - please try again later Не могу да пошаљем имејл — покушајте поново касније
Could not set parent page: A page cannot be its own parent! Не могу да поставим надстраницу — страница не може сама себи бити надређена!
Could not upload the file: it is larger than the maximum allowed Не могу да приложим фајл јер је већи од дозвољене величине.
Country Држава
Country: Држава:
Create Направи
Create a New Layout Направи нов распоред
Create a New Theme Направи нову тему
Create a backup Направи сигурносну копију
Create a backup of your Wiki. It will contain every page and every file uploaded. You can't automatically restore your Wiki from backup. <br/><br/> Wikidot is safe enough not to create backup at all. Направите сигурносну копију своје Вики. Садржаће све странице и све достављене прилоге. Не можете аутоматски повратити своју Вики са сигурносне копије. <br/><br/> Викидот је довољно безбедан да не прави сигурносне копије.
Create a new account Отвори нов налог
Create a new account with Facebook Connect Отворите нови налог преко налога на Фејсбуку
Create a new campaign Направи нову кампању
Create a new forum category Направи нову форумску категорију
Create a new forum group Направи нов скуп форума
Create a new group Направи нов скуп
Create a new page Направи нову страницу
Create a new thread Започни нову тему
Create account Отвори налог
Create an account Нови налог
Create backup Направи сигурносну копију
Create new threads Направи нове теме
Create page Направи страницу
Create site Направи сајт
Created on Направљено дана
Credit card Кредитна картица
Cross-site security Унакрсна заштита сајтова Викидота
Current and active features Тренутне и активне функције
Current category Тренутна категорија
Current extra access list Тренутни проширени списак за приступ
Current meta tags: Тренутни метатагови
Current name Тренутно име
Current name (address) of this site is: <strong>%1</strong>.wikidot.com. If you want to change it (i.e. the part before the ".wikidot.com" domain) please use the following form. <br/><br/> Please note however that this might confuse your users since they will not be able to access this wiki with the old web address. <br/><br/> This action is available only to the Master Administrator of the site. <br/><br/> Once again: please, use it with care. Тренутно име (адреса) овог сајта је: <strong>%1</strong>.wikidot.com. Ако желите да га промените (нпр. део испред домена ".wikidot.com"), употребите следећи образац. <br/><br/> Имајте на уму да промена адресе може збунити ваше кориснике, пошто неће моћи да дођу до сајта преко старе адресе. <br/><br/> Ова могућност је доступна само главном администратору. <br/><br/> Још једном понављамо: користите ову могућност врло пажљиво.
Current page Тренутна страница
Current page name Тренутно име странице
Current revision number Тренутни број измене странице
Current site storage size: %1 used of total %2, %3 still free Тренутни складишни простор: од укупних %2 искоришћено је %1, а %3 је још увек слободно
Currently no categories are marked as Pingbacks. Нема категорија са повратним пинговима.
Currently no categories are marked as autonumbered. Тренутно нема аутоматски разбројаних категорија.
Currently you have no buddy icon. If you want to upload one, please use the options below: Тренутно немате аватар. Ако желите да га доставите, користите доле понуђене могућности:
Custom Кориснички прилагођено
Custom Domain Прилагођени домен
Custom domain Прилагођени домен
Custom domain: Прилагођени домен:
Custom footer Корисничко подножје
Custom layouts Кориснички распоред
Custom license Корисничка лиценца
Custom profile pages are only available for Pro sites Корисничке профилне странице доступне су само уз про сајтове
The campaign can not be found. Нема кампање коју сте тражили.
The category already contains pages that have non-numeric names. If you choose to override this warning, the pages will be left untouched and should not affect the autonumbering scheme. <br/><br/> However, each new page you will try to create will automatically be numbered. Moving and renaming pages will be limited too. Категорија већ садржи странице које имају небројчана имена. Уколико желите да занемарите ово упозорење, странице ће остати недирнуте и не би требало да утичу на образац за аутоматско разбројавање. <br/><br/> Међутим, свака нова страница коју покушате да направите биће аутоматски убројена. Премештање и преименовање страница биће такође ограничено.
The category can not be found. Нема тражене категорије.
The confirmation email has been sent to the email address you have specified. Please check your mailbox and click on the confirmation link in the email to validate your signature. Потврдни имејл је послат на назначену адресу. Проверите доалзно сандуче и кликните на потврдну везу у имејлу да бисте потврдили потпис.
The confirmation link is missing or invalid. In case the problem repeats please contact us at support@wikidot.com. Линк за потврду недостаје или није валидан. Уколико се проблем понавља, молимо вас да нас контактирате на support@wikidot.com.
The confirmation link is not active anymore. Линк за потврду није више активан.
The conflicting locks are Сукобљене блокаде су
The coupon code you have entered does not exist. Не постоји шифра купона коју сте унели.
The custom license text should not be longer than 300 characters. Прилагођени текст лиценце не би требало да прелази дужину од 300 знакова.
cancel поништи
card картица
category категорија
center по средини
change измена
changed meta tags of промењени метатагови
changed tags of промењени тагови
changed title of промењен наслов
changes измене
characters left. знакова преостало.
characters left<br/> знакова преостало<br/>
choose your new password изаберите нову лозинку
city, country + whatever you consider important Град, држава и остало што сматрате битним
clear flags одбаци пријаве злоупотребе
clear float одбаци прелом
clear floats (both) одбаци преломе (оба)
clear floats (left); одбаци преломе (леви)
clear floats (right); одбаци преломе (десни)
close затвори
co-members + contacts сучланови и контакти
code код
code block кодни блок
code block wizard чаробњак за кодни блок
code wizard чаробњак за код
comment коментар
comment at
commented је написао
commented at је написао у
comments Кратак опис
contacts only само контакти
content source text changed измењен је садржај странице
create a new page in this category направи нову страницу у овој категорији
create pages прављење страница
created направљено
created a new page "%s" at %s
created page је направио страницу

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment