Uk

Translating to: uk

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

%1 characters left Залишилось %1 символів
%1 characters left. Only 4 lines. Залишилось %1 символів. Лише 4 рядки.
1. Choose your plan. 1. Оберіть тарифний план.
2. Complete the payment. 2. Здійсніть платіж.
<li>create more Sites,</li> <li>fully control advertising on your Sites and earn money</li> <li>upload larger files,</li> <li>easily manage available storage per-Site,</li> <li>more members for all your private Sites,</li> <li>get access to advanced Site traffic statistics,</li> <li>enable secure SSL access to any of your Sites,</li> <li>and <strong><a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">much more!</a></strong></li> <li>створити більше сайтів;</li> <li>повністю контролювати рекламу на вашому сайті й заробляти гроші;</li> <li>завантажувати файли великих розмірів;</li> <li>без труднощів розпоряджатись виділеним для сайту обсягом пам'яті;</li> <li>запросити більше учасників до всіх ваших приватних сайтів;</li> <li>отримати доступ до розширеної статистики відвідування сайту;</li> <li>ввімкнути захищений доступ SSL для будь-якого з ваших сайтів;</li> <li>і <strong><a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">навіть більше!</a></strong></li>
CAPTCHA verification disabled Верифікацію CAPTCHA вимкнено.
CSS code seems to be too long. Код CSS занадто довгий.
CSS code: Код CSS:
Campaign identifier does not match any defined petition Ідентифікатор кампанії не відповідає жодній визначеній петиції
Can not fetch group data. Неможливо отримати дані про групи.
Can not fetch photoset data - photoset might not exist or not be public (or other problem). Неможливо отримати дані серії фоторобіт — її може не існувати чи вона може не бути публічною (або інша проблема).
Can not find related page. Неможливо знайти потрібну сторінку.
Can't rename non-existing page Неможливо перейменувати сторінку, якої не існує
Can't rename that file Неможливо перейменувати цей файл
Cancel Скасувати
Cancel my vote Скасувати мою оцінку
Canceling order… Замовлення скасовується…
Cannot fetch Flickr photo (id: %s). The photo either does not exist, or is private Не виходить отримати фото з Flickr (id: %s). Світлини або не існує, або вона є приватною.
Cannot prolong the same feature multiple times. Не можна здійснити одну й ту саму функцію кілька разів.
Card processing exception. Помилка при роботі з картою
Categories Категорії
Categories with autonumbering Категорії з автонумерацією
Categories with pingbacks enabled Категорії з увімкненими пінґбеками
Category Категорія
Category "%s" can not be found. Категорію "%s" не знайдено.
Category contains non-numeric pages. Категорія містить нечислові сторінки.
Category name Назва категорії
Category name: Назва категорії:
Category names can only contain letters, numbers and the dash character ("-"). Назва категорії може містити лише букви, цифри і знак дефіса ("-").
Category not valid Недійсна категорія
Category string too long. Назва категорії задовга.
Change Змінити
Change comments Змінити коментарі
Change email Змінити ел. пошту
Change payment method Змінити спосіб оплати
Change the Master Administrator Змінити головного адміністратора
Change the name (also URL address, possibly the category) of the page. Змінити назву (а також адресу, можливо й категорію) сторінки.
Change type Змінити тип
Changes saved. Зміни збережено.
Changing your e-mail will also affect your logging in. You will be required to login using your new email (after confirming) and password (does not change). Зміна електронної адреси також вплине на вході у систему. Вам доведеться входити, використовуючи нову електронну адресу (після підтвердження) і пароль (не змінюється).
Check It Перевірити
Check again Перевірити знову
Check out how this page has evolved in the past. Перевірте, як розвивалася ця сторінка.
Check pending applications Перевірте подані зголошення на участь
Check pricing and upgrade Перевірте політику цін та розширення
Choose <em>Base</em> to create as much as possible from scratch. Виберіть <em>Base</em>, щоб створити з нуля якомога більше.
Choose a file to upload: Виберіть файл для завантаження:
Choose an existing category Виберіть наявну категорію
Choose another campaign Виберіть іншу [рекламну] кампанію
Choose how your Wiki looks like Виберіть зовнішній вигляд своєї Вікі
Choose layout Виберіть макет
Choose the category: Виберіть категорію:
Choose the payment method: Виберіть спосіб платежу:
Choose the recipient from your contacts Виберіть одержувача зі списку контактів:
Choose the structure of you Wiki Виберіть структуру своєї Вікі
City Місто
City: Місто:
Clear Очистити
Clear flags Очистити прапорці
Clear mapping Очистити розмітку
Clear this location Очистити це місцезнаходження
Click here to edit contents of this page. Натисніть тут, щоб редагувати вміст сторінки.
Click here to toggle editing of individual sections of the page (if possible). Watch headings for an "edit" link when available. Натисніть тут, щоб перемкнутися на редагування окремих розділів сторінки (якщо це можливо). Перегляньте заголовки для посилання "редагувати", якщо це можливо.
Click here to toggle editing of individual sections of the page (if possible). Watch headings for an "edit" link when available. Натисніть тут, щоб перемкнутися на редагування окремих розділів сторінки (якщо це можливо). Перегляньте заголовки для посилання "редагувати", якщо це можливо.
Client type: Тип клієнта:
Clone Клонувати
Clone again Клонувати знову
Clone the Wiki Клонувати Вікі
Clone this Wiki Клонувати цю Вікі
Clone this site Клонувати цей сайт
Close Закрити
Close diff view Закрити порівняння
Close message Закрити повідомлення
Close preview Закрити перегляд коментаря
Close this box Закрити це віконце
Close this window Закрити це вікно
Close this window, you will not need it anymore Закрийте це вікно, вам воно не знадобиться
Close window Закрити вікно
Closed Закрито
Closed — anyone can view, but membership is restricted Закрито — переглядати можуть усі, але членство обмежене
Code type: Тип коду:
Collect Зібрати
Collect (and display) following fields Зберіть (і відображте) такі поля
Collect and view statistics Зберіть і перегляньте статистику
Combined transfer from all your sites this month. Комбіноване передання з усіх ваших сайтів цього місяця.
Comment Коментар
Comments Коментарі
Comments for page Коментарі до сторінки
Communication error has occurred. Сталася помилка зв'язку.
Community Спільнота
Company Компанія
Company name: Назва компанії:
Compare versions Порівняйте версії
Completed Завершено
Confirm Підтвердити
Confirm Wikidot.com account termination Підтвердьте видалення облікового запису Wikidot.com
Confirm my signature Підтвердити мій підпис
Congratulations! Вітаємо!
Connect your account with Facebook with just a few clicks З'єднайте свій обліковий запис з Facebook всього за кілька кроків
Connection error to BlockChain API. Помилка підключення до API BlockChain.
Contact Контакт
Contacts list Список контактів
Content must not be longer than 1024 characters. Вміст не має перевищувати 1024 символів.
Content of my Вміст мого
Content type Тип вмісту
Continue Продовжити
Control ads on your Wiki Контроль реклами у своїй Вікі
Control spam and abuse Контроль за спамом і порушеннями
Correct the code manually Виправте код вручну
Could not select that theme Неможливо вибрати цю тему
Could not send the email - please try again later Не вдалося надіслати електронний лист — будь ласка, спробуйте ще раз пізніше
Could not set parent page: A page cannot be its own parent! Неможливо встановити батьківську сторінку: сторінка не може бути сама собі батьківською!
Could not upload the file: it is larger than the maximum allowed Не вдалося завантажити файл: він більший за допустимий максимум
Country Країна
Country: Країна:
Create Створити
Create a New Layout Створити новий макет
Create a New Theme Створити нову тему
Create a backup Створити резервну копію
Create a backup of your Wiki. It will contain every page and every file uploaded. You can't automatically restore your Wiki from backup. <br/><br/> Wikidot is safe enough not to create backup at all. Створіть резервну копію вашої вікі. Вона міститиме кожну сторінку та кожний завантажений файл. Ви не зможете автоматично відновити свою Вікі з резервної копії. <br/><br/> Wikidot є досить безпечним, аби не створювати резервну копію.
Create a new account Створити новий обліковий запис
Create a new account with Facebook Connect Створити новий обліковий запис з Facebook Connect
Create a new campaign Створити нову кампанію
Create a new forum category Створити нову категорію на форумі
Create a new forum group Створити нову групу на форумі
Create a new group Створити нову групу
Create a new page Створити нову сторінку
Create a new thread Створити нове обговорення
Create account Створити обліковий запис
Create an account Створити обліковий запис
Create backup Створити резервну копію
Create new threads Створити нові теми
Create page Створити сторінку
Create site Створити сайт
Created on Створено
Credit card Кредитна карта
Cross-site security Міжсайтова безпека
Current and active features Поточні та активні функції
Current category Поточна категорія
Current extra access list Поточний додатковий список доступу
Current meta tags: Поточні метатеґи:
Current name Поточне ім'я
Current name (address) of this site is: <strong>%1</strong>.wikidot.com. If you want to change it (i.e. the part before the ".wikidot.com" domain) please use the following form. <br/><br/> Please note however that this might confuse your users since they will not be able to access this wiki with the old web address. <br/><br/> This action is available only to the Master Administrator of the site. <br/><br/> Once again: please, use it with care. Поточне ім'я (адреса) цього сайту: <strong>%1</strong>.wikidot.com. Якщо ви хочете змінити його (наприклад, частину перед доменом ".wikidot.com"), скористайтеся такою формою. <br/><br/> Однак зверніть увагу, що це може заплутати користувачів, оскільки вони не зможуть отримати доступ до цієї Вікі зі старою вебадресою. <br/><br/> Ця дія доступна лише головному адміністратору сайту. <br/><br/> Ще раз: будь ласка, використовуйте це обережно.
Current page Поточна сторінка
Current page name Назва поточної сторінки
Current revision number Номер поточної версії
Current site storage size: %1 used of total %2, %3 still free Поточний стан вільного місця: %1 використано з доступних %2, %3 ще вільно.
Currently no categories are marked as Pingbacks. Наразі жодна категорія не відмічена як сповіщення.
Currently no categories are marked as autonumbered. Наразі жодна категорія не відмічена як автонумерація.
Currently you have no buddy icon. If you want to upload one, please use the options below: Наразі у вас немає значка приятеля. Якщо ви хочете завантажити його, скористайтеся наведеними нижче параметрами.
Custom Користувацьке
Custom Domain Користувацький домен
Custom domain Користувацький домен
Custom domain: Користувацький домен:
Custom footer Користувацький нижній колонтитул
Custom layouts Користувацькі макети
Custom license Користувацька ліцензія
Custom profile pages are only available for Pro sites Сторінки зі спеціальним профілем доступні лише для сайтів Pro
The campaign can not be found. Кампанію не знайдено.
The category already contains pages that have non-numeric names. If you choose to override this warning, the pages will be left untouched and should not affect the autonumbering scheme. <br/><br/> However, each new page you will try to create will automatically be numbered. Moving and renaming pages will be limited too. У категорії вже містяться сторінки, які мають нечислові назви. Якщо ви вирішите знехтувати цим попередженням, сторінки залишаться недоторканими і не повинні впливати на схему автонумерації. <br/><br/> Однак кожна нова сторінка, яку ви намагатиметесь створити, буде автоматично пронумерована. Переміщення та перейменування сторінок також буде обмежено.
The category can not be found. Категорію не знайдено.
The confirmation email has been sent to the email address you have specified. Please check your mailbox and click on the confirmation link in the email to validate your signature. Електронний лист із підтвердженням було надіслано на вказану вами адресу електронної пошти. Перевірте свою поштову скриньку та натисніть на посилання з підтвердженням в електронному листі, щоби підтвердити свій підпис.
The confirmation link is missing or invalid. In case the problem repeats please contact us at support@wikidot.com. Посилання з підтвердженням відсутнє або недійсне. Якщо проблема повторюється, зв'яжіться з нами за адресою support@wikidot.com.
The confirmation link is not active anymore. Посилання з підтвердженням більше не дійсне.
The conflicting locks are Конфліктні блокування
The coupon code you have entered does not exist. Введеного коду купона не існує.
The custom license text should not be longer than 300 characters. Текст користувацької ліцензії не має перевищувати 300 символів.
cancel скасувати
card карта
category категорія
center центр
change змінити
changed meta tags of змінені метатеґи
changed tags of змінені теґи
changed title of змінено назву
changes змін
characters left. символів лишилось.
characters left<br/> символів лишилось<br/>
choose your new password оберіть новий пароль
city, country + whatever you consider important місто, країна + все, що вважаєте важливим
clear flags очистити прапорці
clear float очистити плавучі елементи
clear floats (both) прибрати плавучі елементи (зліва і справа)
clear floats (left); прибрати плавучі елементи (зліва)
clear floats (right); прибрати плавучі елементи (справа)
close закрити
co-members + contacts співучасників + контактів
code код
code block блок коду
code block wizard майстер блоку коду
code wizard майстер коду
comment коментар
comment at прокоментовано
commented прокоментував(-ла)
commented at прокоментував(-ла)
comments коментарі
contacts only тільки контактів
content source text changed змінився текст статті
create a new page in this category створити нову сторінку в цій категорії
create pages створити сторінки
created створено
created a new page "%s" at %s створено нову сторінку "%s" в %s
created page створена сторінка

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment