Vi

Translating to: vi

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

%1 characters left Còn %1 ký tự
%1 characters left. Only 4 lines. Còn %1 ký tự. Chỉ 4 dòng.
1. Choose your plan. 1. Chọn gói đăng ký.
2. Complete the payment. 2. Hoàn thành giao dịch.
<li>create more Sites,</li> <li>fully control advertising on your Sites and earn money</li> <li>upload larger files,</li> <li>easily manage available storage per-Site,</li> <li>more members for all your private Sites,</li> <li>get access to advanced Site traffic statistics,</li> <li>enable secure SSL access to any of your Sites,</li> <li>and <strong><a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">much more!</a></strong></li> <li>tạo thêm trang,</li> <li>quản lý đầy đủ quảng cáo trên các trang của bạn và kiếm tiền</li> <li>tải tập tin lớn hơn,</li> <li>dễ dàng quản lý dung lượng lưu trữ mỗi trang,</li> <li>thêm thành viên cho các trang riêng tư,</li> <li>truy cập số liệu trang chi tiết,</li> <li>bật truy cập SSL bảo mật cho các trang của bạn,</li> <li>và <strong><a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">thêm nữa!</a></strong></li>
CAPTCHA verification disabled Xác minh CAPTCHA bị vô hiệu hóa
CSS code seems to be too long. Code CSS có vẻ hơi quá dài.
CSS code: Mã CSS:
Campaign identifier does not match any defined petition Mã định danh chiến dịch không khớp với bất kỳ chiến dịch hiện có nào
Can not fetch group data. Không thể lấy dữ liệu nhóm.
Can not fetch photoset data - photoset might not exist or not be public (or other problem). Không thể lấy dữ liệu photoset - photoset có thể không tồn tại hoặc không công khai (hoặc vấn đề khác).
Can not find related page. Không tìm thấy trang liên quan.
Can't rename non-existing page Không thể đổi tên của trang không tồn tại
Can't rename that file Không thể đổi tên tệp
Cancel Hủy bỏ
Cancel my vote Hủy bỏ đánh giá
Canceling order… Hủy bỏ yêu cầu
Cannot fetch Flickr photo (id: %s). The photo either does not exist, or is private Không thể lấy ảnh Flickr (id: %s). Ảnh hoặc không tồn tại, hoặc riêng tư
Cannot prolong the same feature multiple times. Không thể kéo dài tính năng nhiều lần.
Card processing exception. Lỗi xử lý thẻ.
Categories Thư mục
Categories with autonumbering Mục có đánh số tự động
Categories with pingbacks enabled Mục có kích hoạt pingback
Category Thư mục
Category "%s" can not be found. Mục "%s" không thể được tìm thấy.
Category contains non-numeric pages. Mục bao gồm trang khác định dạng số.
Category name Tên thư mục
Category name: Tên thư mục:
Category names can only contain letters, numbers and the dash character ("-"). Tên thư mục chỉ có thể chứa các ký tự, chữ số và dấu gạch ngang ("-")
Category not valid Thư mục không hợp lệ
Category string too long. Tên thư mục quá dài
Change Thay đổi
Change comments Thay đổi bình luận
Change email Thay đổi email
Change payment method Đổi phương thức thanh toán
Change the Master Administrator Thay đổi Trưởng Quản trị
Change the name (also URL address, possibly the category) of the page. Thay đổi tên (kèm theo URL và thư mục) của trang.
Change type Thay đổi thể loại
Changes saved. Đã lưu những thay đổi
Changing your e-mail will also affect your logging in. You will be required to login using your new email (after confirming) and password (does not change). Việc thay đổi email của bạn sẽ ảnh hưởng phiên đăng nhập của bạn. Bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập lại bằng email mới (sau khi xác nhận) và mật khẩu (không đổi). Lưu ý rằng nếu bạn sử dụng email có số (ví dụ: vidu29@gmail.com), bạn sẽ không nhận được email xác nhận do một lỗi Wikidot.
Check It Kiểm tra
Check again Kiểm tra lại
Check out how this page has evolved in the past. Xem trang này đã phát triển như thế nào trong quá khứ.
Check pending applications Kiểm tra những đơn ứng tuyển đang chờ
Check pricing and upgrade Kiểm tra giá cả và nâng cấp
Choose <em>Base</em> to create as much as possible from scratch. Chọn <em>Base</em> để tạo nhiều nhất có thể từ đầu.
Choose a file to upload: Chọn tệp để đăng:
Choose an existing category Chọn thư mục tồn tại
Choose another campaign Chọn chiến dịch khác
Choose how your Wiki looks like Chọn hình thức của wiki
Choose layout Chọn hình thức bố trí
Choose the category: Chọn thư mục:
Choose the payment method: Chọn phương thức thanh toán:
Choose the recipient from your contacts Chọn một người nhận từ liên hệ của bạn
Choose the structure of you Wiki Chọn cấu trúc Wiki
City Thành phố
City: Thành phố:
Clear Xóa
Clear flags Xóa nhãn đánh dấu
Clear mapping Xóa danh sách mapping
Clear this location Xóa địa điểm này
Click here to edit contents of this page. Nhấp vào đây để chỉnh sửa nội dung của trang.
Click here to toggle editing of individual sections of the page (if possible). Watch headings for an "edit" link when available. Nhấp vào đây để chọn chỉnh sửa của các phần riêng của trang (nếu có thể). Xem các đề mục để tìm một link "chỉnh sửa" khi có.
Click here to toggle editing of individual sections of the page (if possible). Watch headings for an "edit" link when available. Nhấp vào đây để chọn chỉnh sửa của các phần riêng của trang (nếu có thể). Xem các đề mục để tìm một link "chỉnh sửa" khi có.
Client type: Loại máy khách:
Clone Tạo bản sao
Clone again Sao lại
Clone the Wiki Sao Wiki
Clone this Wiki Sao Wiki này
Clone this site Sao trang này
Close Đóng
Close diff view Đóng hộp so sánh
Close message Đóng tin nhắn
Close preview Đóng bản xem trước
Close this box Đóng hộp thoại này
Close this window Đóng cửa sổ này
Close this window, you will not need it anymore Đóng cửa sổ này, bạn không cần nó nữa
Close window Đóng cửa sổ
Closed Đã đóng
Closed — anyone can view, but membership is restricted Đã đóng - Mọi người đều có thể xem, nhưng giới hạn đăng nhập
Code type: Loại code:
Collect Thu thập
Collect (and display) following fields Thu thập (và hiển thị) các trường sau
Collect and view statistics Thu thập và xem số liệu
Combined transfer from all your sites this month. Lưu lượng tổng từ mọi trang của bạn tháng này.
Comment Bình luận
Comments Bình luận
Comments for page Bình luận trên trang
Communication error has occurred. Đã xuất hiện lỗi giao tiếp.
Community Cộng đồng
Company Công ty
Company name: Tên công ty:
Compare versions So sánh các phiên bản
Completed Hoàn tất
Confirm Xác nhận
Confirm Wikidot.com account termination Xác nhận kết thúc tài khoản Wikidot
Confirm my signature Xác nhận chữ ký
Congratulations! Chúc mừng!
Connect your account with Facebook with just a few clicks Chúng tôi khuyên bạn không nên dùng dịch vụ này.
Connection error to BlockChain API. Lỗi kết nối tới BlockChain API.
Contact Liên lạc
Contacts list Danh sách liên hệ
Content must not be longer than 1024 characters. Nội dung không được vượt quá 1024 ký tự
Content of my Nội dung của
Content type Loại nội dung
Continue Tiếp tục
Control ads on your Wiki Quản lý qc trên Wiki của bạn
Control spam and abuse Quản lý spam và lạm dụng
Correct the code manually Sửa code thủ công
Could not select that theme Không thể chọn theme đấy
Could not send the email - please try again later Không thể gửi email - vui lòng thử lại sau
Could not set parent page: A page cannot be its own parent! Không thể đặt trang mẹ: Một trang không thể làm trang mẹ của chính nó!
Could not upload the file: it is larger than the maximum allowed Không thể đăng tệp: Dung lượng lớn hơn cho phép
Country Quốc gia
Country: Quốc gia:
Create Tạo
Create a New Layout Tạo hình thức bố trí mới
Create a New Theme Tạo Theme Mới
Create a backup Tạo bản sao
Create a backup of your Wiki. It will contain every page and every file uploaded. You can't automatically restore your Wiki from backup. <br/><br/> Wikidot is safe enough not to create backup at all. Tạo bản sao lưu Wiki của bạn. Nó sẽ bao gồm mọi trang và mọi tệp đã đăng. Bạn không thể tự động khôi phục wiki của bạn từ bản sao lưu. <br/><br/> Wikidot đủ an toàn để không cần tạo bản sao lưu.
Create a new account Tạo tài khoản mới
Create a new account with Facebook Connect Tạo tài khoản mới với Kết Nối Facebook
Create a new campaign Tạo chiến dịch mới
Create a new forum category Tạo thư mục diễn đàn mới
Create a new forum group Tạo nhóm diễn đàn mới
Create a new group Tạo nhóm mới
Create a new page Tạo trang mới
Create a new thread Tạo chủ đề mới
Create account Tạo tài khoản
Create an account Tạo tài khoản
Create backup Tạo bản sao
Create new threads Tạo chủ đề mới
Create page Tạo trang
Create site Tạo trang web
Created on Tạo vào ngày
Credit card Thẻ tín dụng
Cross-site security Bảo mật xuyên trang
Current and active features Tính năng hiện kích hoạt
Current category Thư mục hiện tại
Current extra access list Danh sách truy cập bổ sung hiện tại
Current meta tags: Tag meta hiện có:
Current name Tên hiện tại
Current name (address) of this site is: <strong>%1</strong>.wikidot.com. If you want to change it (i.e. the part before the ".wikidot.com" domain) please use the following form. <br/><br/> Please note however that this might confuse your users since they will not be able to access this wiki with the old web address. <br/><br/> This action is available only to the Master Administrator of the site. <br/><br/> Once again: please, use it with care. Tên (địa chỉ) hiện tại của trang này là: <strong>%1</strong>.wikidot.com. Nếu bạn muốn thay đổi nó (phần trước ".wikidot.com" domain) hãy dùng form sau. <br/><br/> Lưu ý rằng điều này có thể gây hiểu nhầm cho người dùng vì họ sẽ không thể truy cập wiki với địa chỉ cũ. <br/><br/> Hành động này chỉ khả dụng cho Trưởng Quản trị viên. <br/><br/> Nhắc lại: hãy, cân nhắc trước khi sử dụng.
Current page Trang hiện tại
Current page name Tên trang hiện tại
Current revision number Phiên bản hiện tại
Current site storage size: %1 used of total %2, %3 still free Dung lượng còn lại: %1 đã dùng trong %2, còn lại %3
Currently no categories are marked as Pingbacks. Hiện tại không có thể loại nào được đánh dấu là Pingback.
Currently no categories are marked as autonumbered. Hiện tại không có thể loại nào được đánh dấu là tự động đếm.
Currently you have no buddy icon. If you want to upload one, please use the options below: Hiện bạn không có biểu tượng. Nếu bạn muốn tải một biểu tượng, sử dụng tùy chọn dưới đây:
Custom Tự tạo
Custom Domain Tên Miền Tùy Chỉnh
Custom domain Tên miền tùy chỉnh
Custom domain: Tên miền tùy chỉnh:
Custom footer Chân trang tùy chỉnh
Custom layouts Giao diện tùy chỉnh
Custom license Giấy phép tùy chỉnh
Custom profile pages are only available for Pro sites Trang tài khoản tùy chỉnh chỉ có cho các trang Pro
The campaign can not be found. Không tìm thấy chiến dịch
The category already contains pages that have non-numeric names. If you choose to override this warning, the pages will be left untouched and should not affect the autonumbering scheme. <br/><br/> However, each new page you will try to create will automatically be numbered. Moving and renaming pages will be limited too. Thể loại đã chứa các trang có tên không phải số. Nếu bạn muốn ghi đè cảnh báo này, các trang đó sẽ không bị ảnh hưởng và không ảnh hưởng quá trình tự động đếm. <br/><br/> Tuy nhiên, mỗi trang mới bạn cố tạo sẽ bị tự động đánh số. Di chuyển và đổi tên trang cũng sẽ bị giới hạn.
The category can not be found. Thư mục này không được tìm thấy.
The confirmation email has been sent to the email address you have specified. Please check your mailbox and click on the confirmation link in the email to validate your signature. Thư xác nhận đã được gửi đến địa chỉ email của bạn. Vui lòng kiểm tra hộp thư của bạn và vào link xác nhận để chứng thực chữ ký của bạn.
The confirmation link is missing or invalid. In case the problem repeats please contact us at support@wikidot.com. Link xác nhận bị thiếu hoặc sai. Nếu vấn đề tiếp tục hãy liên hệ tại support@wikidot.com.
The confirmation link is not active anymore. Link xác nhận này không còn hoạt động.
The conflicting locks are Những khóa đối nghịch là
The coupon code you have entered does not exist. Mã giảm giá bạn đã nhập không tồn tại.
The custom license text should not be longer than 300 characters. Giấy phép tùy chọn không được dài quá 300 ký tự.
cancel hủy bỏ
card thẻ
category thư mục
center giữa
change thay đổi
changed meta tags of đã thay đổi tag meta của
changed tags of đã thay đổi tag của
changed title of thay đổi tiêu đề của
changes các thay đổi
characters left. ký tự còn lại.
characters left<br/> ký tự còn lại<br/>
choose your new password chọn mật khẩu mới
city, country + whatever you consider important thành phố, quốc gia + hoặc bất cứ những gì bạn cho là quan trọng
clear flags bỏ cờ
clear float bỏ float
clear floats (both) bỏ float (cả hai)
clear floats (left); bỏ float (trái);
clear floats (right); bỏ float (phải);
close đóng
co-members + contacts thành viên cùng trang + liên hệ
code
code block khối mã
code block wizard hướng dẫn khối mã
code wizard hướng dẫn mã
comment bình luận
comment at bình luận tại
commented đã bình luận
commented at bình luận vào lúc
comments bình luận
contacts only chỉ trong danh bạ
content source text changed nội dung văn bản nguồn đã bị thay đổi
create a new page in this category tạo trang mới trong mục này
create pages tạo trang
created tạo
created a new page "%s" at %s đã tạo trang mới "%s" tại %s
created page tạo trang

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment