Translating to: pl

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

%d - number of the page, %s - original title <br/> Example: [Issue %d] %s<br/> Default format is %s, showing just the original title. %d - numer strony, %s - wpisany tytuł <br/> Przykład: [Problem %d] %s<br/> Domyślny format to %s, który pokazuje po prostu wpisany tytuł.
<p> Dear %1, </p> <p> Thank you for choosing <a href="http://www.wikidot.com">Wikidot.com</a> for your websites. Your %2 expires in %3 days. By extending your %2 account status before it expires, you ensure that all your sites remain editable and that your uploaded files remain accessible. </p> <p> Without %2 status, your account will revert to five sites and 500MB of uploaded files. We will not delete your data: you can upgrade your account at a later time, and regain full control over your sites and files. </p> <p> Act now to keep your %2 status and all the advantages of a Professional Wikidot account. </p> Drogi/a %1, <br/> Dziękujemy za wybranie <a href="http://www.wikidot.com">Wikidot.com</a> dla Twoich witryn. Twoje %2 wygasa za %3 dni. Przedłużając status %2 swojego konta przed wygaśnięciem upewniasz się, że wszystkie Twoje strony pozostaną możliwe do edycji i że Twoje przesłane pliki pozostaną dostępne. <br/> Bez statusu %2 Twoje konto zostanie wycofane do pięciu projektów i 500 MB przesłanych plików. Nie usuniemy Twoich danych: możesz ulepszyć swoje konto później i odzyskać pełna kontrole nad swoimi projektami i plikami. <br/> Zareaguj teraz, aby utrzymać swój status %2 i wszystkie zalety Profesjonalnego konta Wikidot.
<p> Dear %1, </p> <p> Thank you for choosing Wikidot for your websites. </p> <p> Your %2 has now expired. Your Wikidot account is now limited to five sites and 500MB of uploaded files. Additionally, your sites will now show the Wikidot toolbar, and bottom sites panel. In some cases, your sites may also show advertisements. </p> <p> We have not deleted your data: you can upgrade your account at any time, and regain full control over your sites and files. Upgrade now to restore your %2 status and all the advantages of a Professional Wikidot account. </p> Drogi/a %1, <br/> Dziękujemy za wybranie Wikidota dla Twoich witryn. <br/> Twoje %2 właśnie wygasło. Twoje konto Wikidot jest obecnie ograniczone do pięciu projektów i 500MB plików. Dodatkowo Twoje projekty będą teraz wyświetlać pasek narzędziowy Wikidota i dolny panel projektów. W niektórych przypadkach twoje projekty mogą również wyświetlać reklamy. <br/> Nie usunęliśmy Twoich danych: możesz ulepszyć swoje konto w każdej chwili i odzyskać pełną kontrolę nad swoimi projektami i plikami. Ulepsz teraz, aby odnowić swój status %2 i wszystkie zalety Profesjonalnego konta Wikidot.
<strong>30-day free Pro Trial</strong>. <strong>30-dni darmowego Pro Trial</strong>.
<strong><a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">Description and comparison of the Pro plans</a></strong> <strong><a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">Opisy i porównania planów Pro</a></strong>
<strong>Do you want to change the Twitter user to post status updates as?</strong> You need to log in to your Twitter account and revoke access for "Tweet My Wiki" application before clicking "Stop posting updates to Twitter". Otherwise Twitter will keep automatically authorizing the application for the account previously set up. <strong>Czy chcesz zmienić użytkownika serwisu Twitter, z którego konta będą wysyłane wiadomości?</strong> Musisz zalogować się na swoje konto Twittera i odwołać dostęp do aplikacji "Tweet My Wiki" zanim klikniesz "Wyłącz publikacje na Twitterze." W przeciwnym wypadku Twitter nadal będzie autoryzował aplikację dla poprzedniego użytkownika.
Dashboard Panel administracyjny
Data Form definition contains an error: Definicja w Formularzu Danych zawiera błąd:
Data collecting takes time and your statistics may not be available for a while. Zebranie danych zajmuje czas, więc Twoje statystyki mogą przez pewien czas nie być dostępne.
Date Data
Date changed Data zmiany
Date completed: Data zakończenia:
Date created Data utworzenia
Date expires Data wygaśnięcia
Date requested: Data rządania:
Date starts Data rozpoczęcia
Date: Data:
Day Dzien
Dear Drogi/a
Dear %1 Drogi/a %1
Dear %2 Drogi/a %2
December Grudzień
Decision sent. Decyzja wysłana.
Default Domyślny
Default currency not set. Domyślna waluta nie została ustawiona.
Default landing page for unauthorized visitors: Domyślna strona dla niezalogowanych użytkownikow:
Default landing page name is too long. Nazwa domyślnej strony docelowej jest zbyt długa.
Default landing page should be given and be valid. Musisz podać nazwę strony docelowej, która istnieje.
Default nesting Domyślne zagnieżdżenie
Default nesting level: Domyślny poziom zagnieżdżenia:
Default page source too long (max. %d characters) Domyślne źródło strony za długie (maksymalnie %d znaków)
Default page title too long (max. %d characters) Domyślny tytuł strony za długi (maksymalnie %d znaków)
Default start page Domyślna strona startowa
Define your own footer instead of standard "Hosted by Wikidot.com" Zdefiniuj własną stopkę zamiast standardowej "Hosted by Wikidot.com"
Delete Usuń
Delete Completely Usuń całkowicie
Delete Message Usuń wiadomość
Delete Wiki Usuń Wiki
Delete account Usuń konto
Delete campaign Usuń kampanię
Delete file error. Please try again. Błąd usuwania pliku. Spróbuj ponownie.
Delete forum post Usuń wiadomość z forum
Delete it if you wish. However due to caching issues you might need to hit "reload" in your browser to see the changes. It might also take max 1 hour for the change to be visible for others depending on their image caching. After you delete it, you can upload a new Windows 8 icon. Jeśli chcesz, to ją usuń. Jednak z powodu problemów cachingu możesz musieć kliknąć "odśwież" w swojej przeglądarce, aby zobaczyć zmiany. W zależności od cachowania obrazków może to również zabrać maksymalnie 1 godzinę, nim zmiany będą widoczne dla innych. Po jej usunięciu będziesz mógł przesłać nową ikonkę Windows 8.
Delete it if you wish. However due to caching issues you might need to hit "reload" in your browser to see the changes. It might also take up to 1 hour for the change to be visible for others depending on their image caching. After you delete it, you can upload a new iOS icon. Jeśli chcesz, to ją usuń. Jednak z powodu problemów cachingu możesz musieć kliknąć "odśwież" w swojej przeglądarce, aby zobaczyć zmiany. W zależności od cachowania obrazków może to również zabrać maksymalnie 1 godzinę, nim zmiany będą widoczne dla innych. Po jej usunięciu będziesz mógł przesłać nową ikonkę iOS.
Delete it if you wish. However due to caching issues you might need to hit "reload" in your browser to see the changes. It might also take max 1 hour for the change to be visible for others depending on their image caching. After you delete it, you can upload a new favicon. Jeśli chcesz, to ją usuń. Jednak z powodu problemów cachingu możesz musieć kliknąć "odśwież" w swojej przeglądarce, aby zobaczyć zmiany. W zależności od cachowania obrazków może to również zabrać maksymalnie 1 godzinę, nim zmiany będą widoczne dla innych. Po jej usunięciu będziesz mógł przesłać nowego favicona.
Delete layout Usuń układ
Delete my Wikidot account Usuń moje konto na Wikidot
Delete page Usuń stronę
Delete post Usuń wypowiedź
Delete theme Usuń motyw
Deleted Usunięte
Deleted forum discussions should go here. Usunięte dyskusję powinny trafiać tutaj.
Deleted threads Usunięte wątki
Delivery failed Dostarczenie nie powiodło się
Describe the file for others Opisz plik dla innych
Description Opis
Destination page Strona docelowa
Diff changes Zmiany (diff)
Direct card payment, %1 card ending in …. Bezpośrednia płatność kartą, %1 karta kończy się ….
Direct payments with VISA / MasterCard is not yet available. Although we are working hard to bring this functionality as soon as possible, please use secure payments with PayPal at the moment. Bezpośrednia płatność przy użyciu VISA / MasterCard nie jest jeszcze dostępna. Chociaż pracujemy ciężko, aby umożliwić tą funkcjonalność tak szybko, jak to możliwe, obecnie proszę użyj bezpiecznych płatności PayPal.
Disable locks Wyłącz zamknięcia
Disabled Wyłaczone
Disconnect from Facebook Rozłącz z Facebookiem
Discuss Dyskutuj
Discussion Dyskusja
Discussions can have different structures: nested (threaded) of flat (linear). <br/><br/> In the nested mode it is possible (up to the specified nesting level) to answer to any particular post in the discussion, create digressions etc. Replies have larger indentation. <br/><br/> In the linear mode each new post is appended at the end of the topic which does not allow creating independent paths. <br/><br/> WARNING: please note that changing nesting for an active forum can confuse users. Dyskusje mogą mieć różne struktury: zagnieżdżone (przewleczone) lub płaskie (liniowe). <br/><br/> W trybie zagnieżdżenia możliwe jest (aż do określonego poziomu zagnieżdżenia) odpowiadanie na dany post w dyskusji, tworzenie dygresji itp. Odpowiedzi mają większe wcięcie. <br/><br/> W liniowym trybie każdy nowy post jest dodawany do końca tematu, co nie pozwala na tworzenie niezależnych ścieżek. <br/><br/> UWAGA: zauważ proszę, że zmienienie zagnieżdżenia dla aktywnego forum może spowodować zamieszanie wśród użytkowników.
Display ads to logged-in Wikidot users. Wyświetlaj reklamy zalogowanym użytkownikom Wikidot.
Display bottom toolbar Wyświetlaj dolny pasek
Display bottom toolbar on sites Wyświetlaj dolny pasek na witrynach
Display top toolbar Wyświetlaj górny pasek
Display top toolbar on sites Wyświetlaj górny pasek na witrynach
Displaying ads in the body of the page Wyświetlaj reklamy na dole strony
Do not notify watchers Nie powiadamiaj obserwujących
Do you copy? Masz to?
Do you really want to change your mind and rate this with <strong>%1</strong> point? Na pewno chcesz zmienić swoje zdanie i ocenić tę stronę punktem <strong>%1</strong>?
Do you want to enable "per page" forum threads? If so, every page from marked categories would contain a button at the bottom called "Discuss" which leads to a forum thread dedicated to the discussion about the particular page. <br/><br/> Also note that page discussion/comments can be enabled independently (and embedded within a page) for each page using the <a href="http://www.wikidot.com/doc:comments-module" target="_blank">Comments module</a>. Czy chcesz włączyć wątki forumowe "na stronę"? Jeśli tak, każda strona z zaznaczonych kategorii zawierać będzie na dole przycisk "Dyskusja", który prowadzić będzie do wątku na forum poświęconemu danej stronie. <br/><br/> Zauważ również, że dyskusja/komentarze do strony mogą być włączone niezależnie (i osadzone na stronie) dla każdej strony przy użyciu <a href="http://www.wikidot.com/doc:comments-module" target="_blank">modułu komentarzy</a>.
Does this page contain objectionable content? Czy ta strona zawiera niewłaściwą treść?
Doh! Doh!
Down to editor Przewiń do edycji
Down to versions Przewiń do wersji
Download Pobierz
Download content of your Wiki Pobierz zawartość Twojej Wiki
Download data Pobierz dane
Download from an existing web location Pobierz z istniejącej lokalizacji
Due to severe abuse Wikidot sites does no longer allow site members to send email invitations. Admins can still invite new members via email though in "Send email invitations" tab. Ze względu na poważne naduzycia witryny Wikidotu nie pozwalają już na zapraszanie mailowe członków przez zwykłych użytkowników. Administratorzy nadal mogą zapraszać nowych użytkowników mailowo za pomocą zakładki "Wyślij zaproszenia email".
The <em>display</em> option refers to the <a href="#petition-display-paragraph">PetitionList</a> module described below. Opcja <em>display</em> odnosi się do modułu PetitionList opisanego poniżej.
The data you have entered is: Dane, które zostały podane, to:
The default footer contains important links and information. Removal of Wikidot.com branding imposes more responsibility on you, the administrator of this Site. When changing the footer please follow the following guidelines. Domyślna stopka zawiera ważne linki i informacje. Usunięcie oznaczeń Wikidot.com spowoduje zwiększenie Twojej odpowiedzialności jako administratora projektu. Przy zmienianiu stopki przestrzegaj poniższych wytycznych.
The delegation works fine with the following identity providers: Delegacja działa poprawnie z następującymi dostawcami identyfikacji:
The destination page does not exist Strona docelowa nie istnieje
The documents are identical - no changes. Źródła wersji sa identyczne - żadnych zmian.
date data
days dni
decline odrzuć
decrease indent zmniejsz wcięcie
decrease list nesting zmniejsz wcięcie
default domyślny
default forum permissions domyślne uprawnienia forum
definition list lista definicji
delegation delegacja
delete usuń
delete block usuń blokadę
delete entry skasuj wpis
delete file in this page usuwać plików z tej strony
delete pages usuwanie stron
delete this page usunąć tej strony
details szczegóły
disable wyłącz
disabled wyłączony
div div
div block element element blokowy div
do not tell nie powiem

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment