Uk

Translating to: uk

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

%d - number of the page, %s - original title <br/> Example: [Issue %d] %s<br/> Default format is %s, showing just the original title. %d - номер сторінки, %s - оригінальний заголовок <br/> Наприклад: [Issue %d] %s<br/> Формат за замовчуванням - %s, показується як оригінальний заголовок.
<p> Dear %1, </p> <p> Thank you for choosing <a href="http://www.wikidot.com">Wikidot.com</a> for your websites. Your %2 expires in %3 days. By extending your %2 account status before it expires, you ensure that all your sites remain editable and that your uploaded files remain accessible. </p> <p> Without %2 status, your account will revert to five sites and 500MB of uploaded files. We will not delete your data: you can upgrade your account at a later time, and regain full control over your sites and files. </p> <p> Act now to keep your %2 status and all the advantages of a Professional Wikidot account. </p> <p> Шановний(-на) %1, </p> <p> Дякуэмо за вибір <a href="http://www.wikidot.com">Wikidot.com</a> для Ваших сайтів. Ваш %2 закінчується через %3 днів. Продовженням Вашого %2 статусу облікового запису до його закінчення, Ви забезпечуєте те, що всі Ваші сайти залишаться редагованими і що завантажені файли залишаться доступними. </p> <p> Без %2 статусу, Вам будуть доступні тільки 5 сайтів і 500MB завантажених файлів. Ми не видаляємо Ваші дані: Ви зможете підвищити статус облікового запису пізніше, повернувши повний доступ до своїх сайтів і файлів. </p> <p> Дійте зараз, щоб зберегти Ваш %2 статус і всі переваги Професійного Wikidot профілю. </p>
<p> Dear %1, </p> <p> Thank you for choosing Wikidot for your websites. </p> <p> Your %2 has now expired. Your Wikidot account is now limited to five sites and 500MB of uploaded files. Additionally, your sites will now show the Wikidot toolbar, and bottom sites panel. In some cases, your sites may also show advertisements. </p> <p> We have not deleted your data: you can upgrade your account at any time, and regain full control over your sites and files. Upgrade now to restore your %2 status and all the advantages of a Professional Wikidot account. </p> <p> Шановний(-на) %1, </p> <p> Дякуємо за вибір Wikidot для Ваших сайтів. </p> <p> Ваш %2 закінчився. Ваш обліковий запис Wikidot обмежений до п'яти сайтів і 500MB завантажених файлів. Окрім того, Ваші сайти тепер відображають панель інструментів Wikidot і нижню панель сайтів. У деяких випадках, Ваші сайти можуть відображати рекламу. </p> <p> Ми не видалили Ваші дані: Ви зможете підвищити статус облікового запису пізніше, повернувши повний доступ до своїх сайтів і файлів. Підвищіть статус, щоб повернути Ваш %2 статус і всі переваги Професійного Wikidot профілю. </p>
<strong>30-day free Pro Trial</strong>. <strong>30-денний пробний Pro-режим</strong>.
<strong><a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">Description and comparison of the Pro plans</a></strong> <strong><a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">Опис і порівняння тарифних Pro-планів</a></strong>
<strong>Do you want to change the Twitter user to post status updates as?</strong> You need to log in to your Twitter account and revoke access for "Tweet My Wiki" application before clicking "Stop posting updates to Twitter". Otherwise Twitter will keep automatically authorizing the application for the account previously set up. <strong>Ви хочете змінити користувача Twitter, від імені якого публікуються оновлення?</strong> Вам необхідно увійти у свій обліковий запис на Twitter і закрити доступ додатком "Tweet My Wiki", після чого натиснути на "Припинити публікувати оновлення у Twitter". В іншому випадку, Twitter продовжить автоматично використовувати додаток на профілі, підключеному до нього раніше.
Dashboard Панель приладів
Data Form definition contains an error: Визначення форми даних містить помилку:
Data collecting takes time and your statistics may not be available for a while. Збір даних вимагає часу, тож Ваша статистика може бути недоступною на деякий час.
Date Дата
Date changed Дата зміни
Date completed: Дата завершення:
Date created Дата створення
Date expires Дата закінчення дії
Date requested: Дата запиту:
Date starts Дата початку
Date: Дата:
Day День
Dear Шановний(-на)
Dear %1 Шановний(-на) %1
Dear %2 Шановний(-на) %2
December Грудень
Decision sent. Рішення відправлено.
Default За замовчуванням
Default currency not set. Валюта за замовчуванням не задана.
Default landing page for unauthorized visitors: Цільова сторінка за замовчуванням для неавторизованих відвідувачів:
Default landing page name is too long. Назва цільової сторінки занадто довга.
Default landing page should be given and be valid. Цільова сторінка за замовчуванням має бути вказана і бути вірною.
Default nesting Стандартна вкладеність
Default nesting level: Стандартний рівень вкладеності:
Default page source too long (max. %d characters) Задовгий стандартний вихідний код сторінки (макс. %d символів)
Default page title too long (max. %d characters) Задовга стандартна назва сторінки (макс. %d символів)
Default start page Стартова сторінка за замовчуванням
Define your own footer instead of standard "Hosted by Wikidot.com" Зробіть свій власний нижній колонтитул замість стандартного «розміщено на Wikidot.com»
Delete Видалити
Delete Completely Видалити повністю
Delete Message Видалити повідомлення
Delete Wiki Видалити Wiki
Delete account Видалити обліковий запис
Delete campaign Видалити кампанію
Delete file error. Please try again. Помилка при видаленні файлу. Будь ласка, спробуйте ще раз.
Delete forum post Видалити повідомлення форуму
Delete it if you wish. However due to caching issues you might need to hit "reload" in your browser to see the changes. It might also take max 1 hour for the change to be visible for others depending on their image caching. After you delete it, you can upload a new Windows 8 icon. Видаліть її, якщо бажаєте. Однак через особливості кешування, можливо, Вам знадобиться оновити сторінку, щоб побачити зміни. Оновлення картинки для інших може зайняти до однієї години в залежності від їх налаштувань кеша. Після того як вона видалиться, Ви можете завантажити нову іконку Windows 8.
Delete it if you wish. However due to caching issues you might need to hit "reload" in your browser to see the changes. It might also take up to 1 hour for the change to be visible for others depending on their image caching. After you delete it, you can upload a new iOS icon. Видаліть її, якщо бажаєте. Однак через особливості кешування, можливо, Вам знадобиться оновити сторінку, щоб побачити зміни. Оновлення картинки для інших може зайняти до однієї години в залежності від їх налаштувань кеша. Після того як вона видалиться, Ви можете завантажити нову іконку iOS.
Delete it if you wish. However due to caching issues you might need to hit "reload" in your browser to see the changes. It might also take max 1 hour for the change to be visible for others depending on their image caching. After you delete it, you can upload a new favicon. Видаліть її, якщо бажаєте. Однак через особливості кешування, можливо, Вам знадобиться оновити сторінку, щоб побачити зміни. Оновлення картинки для інших може зайняти до однієї години в залежності від їх налаштувань кеша. Після того як вона видалиться, Ви можете завантажити нову іконку сайту.
Delete layout Видалити макет
Delete my Wikidot account Видалити мій обліковий запис на Wikidot
Delete page Видалити сторінку
Delete post Видалити повідомлення
Delete theme Видалити гілку повідомлень
Deleted Видалено
Deleted forum discussions should go here. Видалені повідомлення на форумі потрапляють сюди.
Deleted threads Видалені гілки повідомлень
Delivery failed Доставка не вдалася
Describe the file for others Опишіть файл для інших
Description Опис
Destination page Сторінка призначення
Diff changes Різниця змін
Direct card payment, %1 card ending in …. Прямий платіж карткою, номер картки %1 закінчується на ….
Direct payments with VISA / MasterCard is not yet available. Although we are working hard to bring this functionality as soon as possible, please use secure payments with PayPal at the moment. Прямі платежі з VISA / MasterCard поки не доступні. Ми старанно працюємо над якомога швидшим запровадженням цієї опції, але Ви поки можете використовувати безпечні платежі від PayPal.
Disable locks Вимкнути блокування
Disabled Вимкнено
Disconnect from Facebook Від'єднатися від Facebook
Discuss Обговорити
Discussion Обговорення
Discussions can have different structures: nested (threaded) of flat (linear). <br/><br/> In the nested mode it is possible (up to the specified nesting level) to answer to any particular post in the discussion, create digressions etc. Replies have larger indentation. <br/><br/> In the linear mode each new post is appended at the end of the topic which does not allow creating independent paths. <br/><br/> WARNING: please note that changing nesting for an active forum can confuse users. Обговорення можуть мати різні структури: вкладену (деревоподібну) або плоску (лінійну). <br/><br/> Вкладена структура дає можливість відповідати на будь-які повідомлення в темі (до зазначеного рівня вкладеності), створювати відступи тощо. У відповідей відступи більше. <br/><br/> В лінійній структурі кожне нове повідомлення додається вниз теми, через що не можна створити незалежні шляхи. <br/><br/> УВАГА: будь ласка, пам'ятайте, що зміна вкладеності на активному форумі може заплутати користувачів.
Display ads to logged-in Wikidot users. Показувати рекламу зареєстрованим користувачам Wikidot.
Display bottom toolbar Показувати нижню панель інструментів
Display bottom toolbar on sites Показувати нижню панель інструментів на сайтах
Display top toolbar Показувати верхню панель інструментів
Display top toolbar on sites Показувати верхню панель інструментів на сайтах
Displaying ads in the body of the page Відображення реклами у тілі сторінки
Do not notify watchers Не сповіщати спостерігачів
Do you copy?
Do you really want to change your mind and rate this with <strong>%1</strong> point? Ви дійсно передумали і хочете оцінити це на <strong>%1</strong> балів?
Do you want to enable "per page" forum threads? If so, every page from marked categories would contain a button at the bottom called "Discuss" which leads to a forum thread dedicated to the discussion about the particular page. <br/><br/> Also note that page discussion/comments can be enabled independently (and embedded within a page) for each page using the <a href="http://www.wikidot.com/doc:comments-module" target="_blank">Comments module</a>. Чи хочете включити форумні теми для кожної сторінки? Якщо так, то внизу всіх сторінок із зазначених категорій буде знаходитися кнопка "Обговорити", що відкриває форумную тему, призначену для обговорення даної сторінки. <br/><br/> Також зауважте, що обговорення сторінок/коментарів можуть бути підключені незалежно (і вбудовані у сторінку) до кожної сторінки за допомогою <a href="http://www.wikidot.com/doc:comments-module" target="_blank">модуля коментарів</a>.
Does this page contain objectionable content? Ця сторінка містить спірний вміст?
Doh! Д'ох!
Down to editor Униз до редактора
Down to versions Униз до версій
Download Завантажити
Download content of your Wiki Завантажити вміст Вашої Вікі
Download data Завантажити дані
Download from an existing web location Завантажити з дійсної веб-адреси
Due to severe abuse Wikidot sites does no longer allow site members to send email invitations. Admins can still invite new members via email though in "Send email invitations" tab.
The <em>display</em> option refers to the <a href="#petition-display-paragraph">PetitionList</a> module described below. Параметр <em>відображення</em> стосується модуля <a href="#petition-display-paragraph">PetitionList</a>, описаного нижче.
The data you have entered is: Дані, введені Вами:
The default footer contains important links and information. Removal of Wikidot.com branding imposes more responsibility on you, the administrator of this Site. When changing the footer please follow the following guidelines. Нижній колонтитул за замовчуванням містить важливі посилання та інформацію. Видалення брендингу Wikidot.com накладає більшу відповідальність на Вас, адміністратора цього Сайту. Змінюючи нижній колонтитул, дотримуйтесь наступних правил.
The delegation works fine with the following identity providers: Делегування добре працює з наступними провайдерами:
The destination page does not exist Запитувана сторінка не існує
The documents are identical - no changes. Документи ідентичні - немає змін.
date дата
days днів
decline відхилити
decrease indent зменшити відступ
decrease list nesting зменшити рівень вкладеності списку
default за замовчуванням
default forum permissions стандартні права форуму
definition list список визначень
delegation делегування
delete видалити
delete block видалити блок
delete entry видалити запис
delete file in this page видалити файл на цій сторінці
delete pages видалити сторінки
delete this page видалити цю сторінку
details подробиці
disable вимкнути
disabled вимкнено
div
div block element блоковий елемент div
do not tell не скажу

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment