Vi

Translating to: vi

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

%d - number of the page, %s - original title <br/> Example: [Issue %d] %s<br/> Default format is %s, showing just the original title. %d - số của trang, %s - tiêu đề gốc <br/> Ví dụ: [Issue %d] %s<br/> Định dạng mặc định là %s, chỉ hiện tiêu đề gốc.
<p> Dear %1, </p> <p> Thank you for choosing <a href="http://www.wikidot.com">Wikidot.com</a> for your websites. Your %2 expires in %3 days. By extending your %2 account status before it expires, you ensure that all your sites remain editable and that your uploaded files remain accessible. </p> <p> Without %2 status, your account will revert to five sites and 500MB of uploaded files. We will not delete your data: you can upgrade your account at a later time, and regain full control over your sites and files. </p> <p> Act now to keep your %2 status and all the advantages of a Professional Wikidot account. </p> <p> Gửi %1, </p> <p> Cảm ơn vì đã chọn <a href="http://www.wikidot.com">Wikidot.com</a> cho các trang web của bạn. Gói %2 của bạn hết hạn trong %3 ngày. Bằng cách làm mới gói %2 trước khi hết hạn, bạn chắc chắn rằng mọi trang của bạn sẽ vẫn có thể chỉnh sửa được và các tệp bạn đăng tải có thể truy cập được. </p> <p> Nếu không còn gói %2 , tài khoản của bạn sẽ quay về năm trang và 500MB tập tin tải lên. Chúng tôi sẽ không xóa dữ liệu của bạn: bạn có thể nâng cấp sau và nhận lại quyền điểu khiển các trang và tệp của bạn. </p> <p> Hành động bây giờ để giữ gói %2 của bạn. </p>
<p> Dear %1, </p> <p> Thank you for choosing Wikidot for your websites. </p> <p> Your %2 has now expired. Your Wikidot account is now limited to five sites and 500MB of uploaded files. Additionally, your sites will now show the Wikidot toolbar, and bottom sites panel. In some cases, your sites may also show advertisements. </p> <p> We have not deleted your data: you can upgrade your account at any time, and regain full control over your sites and files. Upgrade now to restore your %2 status and all the advantages of a Professional Wikidot account. </p> <p> Gửi %1, </p> <p> Cảm ơn vì đã chọn Wikidot cho các trang web của bạn. </p> <p> %2 của bạn đã hết hạn. Tài khoản Wikidot của bạn đã bị giới hạn về năm trang và 500MB tải lên. Thêm nữa, các trang của bạn sẽ hiển thị toolbar Wikidot, và bảng dưới cùng trang. Trong một vài trường hợp, các trang của bạn cũng sẽ hiển thị quảng cáo. </p> <p> Chúng tôi không xóa dữ liệu của bạn: bạn có thể nâng cấp tài khoản bất kì lúc nào, và nhận lại quyền điều khiển trang và tệp. Nâng cấp ngay để khôi phục trạng thái %2 và các lợi ích đi kèm. </p>
<strong>30-day free Pro Trial</strong>. <strong>Dùng thử Pro miễn phí 30 ngày</strong>.
<strong><a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">Description and comparison of the Pro plans</a></strong> <strong><a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">Mô tả và so sánh các gói Pro</a></strong>
<strong>Do you want to change the Twitter user to post status updates as?</strong> You need to log in to your Twitter account and revoke access for "Tweet My Wiki" application before clicking "Stop posting updates to Twitter". Otherwise Twitter will keep automatically authorizing the application for the account previously set up. <strong>Bạn có muốn thay đổi người dùng Twitter sử dụng để đăng thay đổi?</strong> Bạn cần đăng nhập tài khoản Twitter và từ chối truy cập ứng dụng "Tweet My Wiki" trước khi nhấn "Ngừng đăng cập nhật lên Twitter". Nếu không Twitter sẽ tiếp tục cho phép truy cập ứng dụng.
Dashboard Tổng quan
Data Form definition contains an error: Chỉ định Biểu mẫu Dữ liệu có chứa lỗi:
Data collecting takes time and your statistics may not be available for a while. Thu thập dữ liệu mất thời gian và số liệu có thể không có sẵn một thời gian.
Date Ngày
Date changed Ngày thay đổi
Date completed: Ngày hoàn tất:
Date created Ngày tạo
Date expires Ngày kết thúc
Date requested: Ngày yêu cầu:
Date starts Ngày bắt đầu
Date: Ngày:
Day Ngày
Dear Thân gửi
Dear %1 Thân gửi %1
Dear %2 Thân gửi%2
December Tháng mười hai
Decision sent. Lựa chọn đã gửi.
Default Mặc định
Default currency not set. Đơn vị tiền tệ mặc định chưa được đặt.
Default landing page for unauthorized visitors: Trang mặc định cho người truy cập không phép:
Default landing page name is too long. Tên trang mặc định cho người truy cập không phép quá dài.
Default landing page should be given and be valid. Tên trang mặc định cho người truy cập không phép là bắt buộc và cần hợp lệ.
Default nesting Cài đặt lồng mặc định
Default nesting level: Mức độ lồng mặc định:
Default page source too long (max. %d characters) Mã nguồn trang mặc định quá dài (tối đa %d ký tự)
Default page title too long (max. %d characters) Tiêu đề trang mặc định quá dài (tối đa %d ký tự)
Default start page Trang mở đầu mặc định
Define your own footer instead of standard "Hosted by Wikidot.com" Sử dụng chân trang riêng thay vì
Delete Xóa
Delete Completely Xóa hoàn toàn
Delete Message Xóa tin nhắn
Delete Wiki Xóa Wiki
Delete account Xóa tài khoản
Delete campaign Xóa chiến dịch
Delete file error. Please try again. Lỗi xảy ra khi xóa tệp. Vui lòng thử lại.
Delete forum post Xóa bài đăng
Delete it if you wish. However due to caching issues you might need to hit "reload" in your browser to see the changes. It might also take max 1 hour for the change to be visible for others depending on their image caching. After you delete it, you can upload a new Windows 8 icon. Xóa nó nếu bạn muốn. Tuy nhiên, do những vấn đề về cache, bạn có thể phải nhấn "tải lại" trong trình duyệt của bạn để nhìn thấy thay đổi. Có thể mất tối đa 1 giờ để những người khác nhìn thấy thay đổi tùy thuộc vào cài đặt cache hình ảnh của họ. Sau khi bạn xóa nó, bạn có thể đăng một biểu tượng Windows 8 mới.
Delete it if you wish. However due to caching issues you might need to hit "reload" in your browser to see the changes. It might also take up to 1 hour for the change to be visible for others depending on their image caching. After you delete it, you can upload a new iOS icon. Xóa nó nếu bạn muốn. Tuy nhiên, do những vấn đề về cache, bạn có thể phải nhấn "tải lại" trong trình duyệt của bạn để nhìn thấy thay đổi. Có thể mất tối đa 1 giờ để những người khác nhìn thấy thay đổi tùy thuộc vào cài đặt cache hình ảnh của họ. Sau khi bạn xóa nó, bạn có thể đăng một biểu tượng iOS mới.
Delete it if you wish. However due to caching issues you might need to hit "reload" in your browser to see the changes. It might also take max 1 hour for the change to be visible for others depending on their image caching. After you delete it, you can upload a new favicon. Xóa nó nếu bạn muốn. Tuy nhiên, do những vấn đề về cache, bạn có thể phải nhấn "tải lại" trong trình duyệt của bạn để nhìn thấy thay đổi. Có thể mất tối đa 1 giờ để những người khác nhìn thấy thay đổi tùy thuộc vào cài đặt cache hình ảnh của họ. Sau khi bạn xóa nó, bạn có thể đăng một favicon mới.
Delete layout Xóa bố cục
Delete my Wikidot account Xóa tài khoản Wikidot
Delete page Xóa trang
Delete post Xóa post
Delete theme Xóa theme
Deleted Đã xóa
Deleted forum discussions should go here. Những cuộc trò chuyện đã xóa sẽ được gửi tới đây.
Deleted threads Những chủ đề đã xóa
Delivery failed Gửi tin thất bại
Describe the file for others Miêu tả tệp cho người khác
Description Miêu tả
Destination page Trang đích
Diff changes Xem sự khác nhau giữa các thay đổi
Direct card payment, %1 card ending in …. Thanh toán bằng thẻ, thẻ %1 kết thúc bằng ….
Direct payments with VISA / MasterCard is not yet available. Although we are working hard to bring this functionality as soon as possible, please use secure payments with PayPal at the moment. Thanh toán trực tiếp bằng VISA / MasterCard hiện không khả dụng. Mặc dù chúng tôi đang cố gắng để chức năng này trở lại sớm nhất có thể, vui lòng sử dụng PayPal ở thời điểm này để thay thế.
Disable locks Vô hiệu hóa khóa
Disabled Đã vô hiệu hóa
Disconnect from Facebook Ngắt kết nối Facebook
Discuss Bình luận
Discussion Bình luận
Discussions can have different structures: nested (threaded) of flat (linear). <br/><br/> In the nested mode it is possible (up to the specified nesting level) to answer to any particular post in the discussion, create digressions etc. Replies have larger indentation. <br/><br/> In the linear mode each new post is appended at the end of the topic which does not allow creating independent paths. <br/><br/> WARNING: please note that changing nesting for an active forum can confuse users. Mục thảo luận có thể có các cấu trúc khác nhau: lồng nhau hoặc tuyến tính. <br/><br/> Trong chế độ lồng nhau, có thể trả lời bất kỳ bài đăng nào trong cuộc thảo luận (tới khi đạt mức độ lồng đã định). Các bài trả lời sẽ được lùi vào nhiều hơn. <br/><br/> Trong chế độ tuyến tính, mỗi bài đăng mới được nối vào phía cuối mục thảo luận, và không cho phép tạo các đường dẫn độc lập. <br/><br/> CHÚ Ý: việc thay đổi cấu trúc đối với một diễn đàn đang hoạt động có thể gây bối rối cho người dùng.
Display ads to logged-in Wikidot users. Hiển thị quảng cáo với người dùng Wikidot đã đăng nhập.
Display bottom toolbar Hiển thị thanh công cụ dưới
Display bottom toolbar on sites Hiển thị thanh công cụ dưới trên các trang
Display top toolbar Hiển thị thanh công cụ trên
Display top toolbar on sites Hiển thị thanh công cụ trên trên các trang
Displaying ads in the body of the page Hiển thị quảng cáo ở thân trang
Do not notify watchers Không thông báo thay đổi này cho người theo dõi trang
Do you copy? Bạn đã hiểu chưa?
Do you really want to change your mind and rate this with <strong>%1</strong> point? Bạn có thật sự muốn thay đổi ý định và đánh giá trang này <strong>%1</strong> điểm không?
Do you want to enable "per page" forum threads? If so, every page from marked categories would contain a button at the bottom called "Discuss" which leads to a forum thread dedicated to the discussion about the particular page. <br/><br/> Also note that page discussion/comments can be enabled independently (and embedded within a page) for each page using the <a href="http://www.wikidot.com/doc:comments-module" target="_blank">Comments module</a>. Bạn có muốn bật mục diễn đàn cho từng trang không? Nếu vậy, tất cả các trang thuộc các danh mục được chỉ định sẽ có một nút bấm ở phía cuối là "Bình luận", dẫn tới một mục diễn đàn riêng để bàn luận về một trang cụ thể. <br/><br/> Lưu ý rằng bình luận/thảo luận trên trang có thể được bật một cách độc lập và gắn vào một trang bằng cách sử dụng <a href="http://www.wikidot.com/doc:comments-module" target="_blank">module Bình luận</a>.
Does this page contain objectionable content? Trang này có chứa nội dung không phù hợp không?
Doh! Rất tiếc
Down to editor Xuống hộp sửa đổi
Down to versions Xuống phiên bản
Download Tải về
Download content of your Wiki Tải về nội dung Wiki của bạn
Download data Tải về dữ liệu
Download from an existing web location Tải về từ một địa chỉ web có sẵn
Due to severe abuse Wikidot sites does no longer allow site members to send email invitations. Admins can still invite new members via email though in "Send email invitations" tab. Do lạm dụng nghiêm trọng, các trang Wikidot không cho phép thành viên trang gửi lời mời bằng email. Các quản trị viên vẫn có thể mời thành viên mới bằng email qua tab "Gửi các lời mời email"
The <em>display</em> option refers to the <a href="#petition-display-paragraph">PetitionList</a> module described below.
The data you have entered is: Dữ liệu bạn đã nhập là:
The default footer contains important links and information. Removal of Wikidot.com branding imposes more responsibility on you, the administrator of this Site. When changing the footer please follow the following guidelines. Chân trang mặc định bao gồm các liên kết và thông tin quan trọng. Việc xóa bỏ phần thương hiệu Wikidot.com sẽ đặt nhiều trách nhiệm hơn lên bạn, quản trị viên của Trang này. Khi thay đổi chân trang, hãy tuân thủ các quy tắc sau.
The delegation works fine with the following identity providers:
The destination page does not exist Trang đích đến không tồn tại
The documents are identical - no changes. Văn bản tương tự - không khác biệt
date ngày
days ngày
decline từ chối
decrease indent giảm lùi vào
decrease list nesting giảm mức độ lồng danh sách
default mặc định
default forum permissions quyền hạn mặc định của diễn đàn
definition list danh sách định nghĩa
delegation
delete xóa
delete block xóa khối
delete entry xóa mục
delete file in this page xóa tệp trên trang này
delete pages xóa các trang
delete this page xóa trang này
details chi tiết
disable vô hiệu hóa
disabled đã vô hiệu hóa
div div
div block element khối div
do not tell không cho biết

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment