Translating to: pl

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

10 extra slots 10 dodatkowych slotów
3. Enjoy the upgrade! 3. Ciesz się swoim ulepszeniem!
5 extra slots 5 dodatkowych slotów
<a href="javascript:;" onclick="%1">Educational upgrade</a> might be available for this site. <a href="javascript:;" onclick="%1">Ulepszenie Edukacyjne</a> może być dostępne dla tego projektu.
E-mail address Adres email
E.g. XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX Np.: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
E.g. system:join. Np.: system:join.
E.g. www.example.com Np.: www.example.com
ERROR: No Site. Błąd: brak projektu.
EU VAT ID: EU VAT ID:
Each Wiki Site obtains a web address in a dedicated <em>%2</em> subdomain. However, it is possible to use an external domain to reach this Site. <br/><br/> If you enable this feature, this Site will be available via both domains, i.e. <em>%1.%2</em> <strong>and</strong> the new domain. <br/><br/> You can also set up to 3 <strong>"301 redirects"</strong>. This means that if these domains are handled by the Wikidot.com servers your visitors will be redirected to the main domain for the Site. This is useful, for example, to handle domains without the "www." prefix. <br/><br/> Note: this is a cool feature and it's totally free! Każda wiki zyskuje adres internetowy w dedykowanej subdomenie <em>%2</em> Jednakże możliwe jest użycie zewnętrznej domeny aby trafić na tą stronę. <br/><br/> Jeśli włączysz tę funkcję to ta strona będzie dostępna pod obiema domenami, np.: <em>%1.%2</em> <strong>i</strong> nową domeną. <br/><br/> Możesz również ustawić do trzech <strong>"301 redirects"</strong>. Oznacza to, że jeśli te domeny są obsługiwane przez serwery Wikidot.com to Twoi odwiedzający zostaną przeniesieni na główną domenę tego projektu. To użyteczne, dla przykładu, do obsługiwania domen bez prefiksa "www" <br/><br/> Uwaga: to fajna funkcja i całkowicie darmowa!
Edit Edytuj
Edit Meta Edytuj tagi meta
Edit Sections Edytuj sekcje
Edit Title & Description Edytuj tytuł i opis
Edit a forum category Edytuj kategorię forum
Edit a forum group Edytuj grupę forum
Edit address Edytuj adres
Edit as New edytuj jako nową
Edit posts (and threads meta) edytowanie wiadomości (i metainformacji wątków)
Edit tags for this page. Edytuj tagi dla tej strony.
Edit template for profile pages: Edytuj szablon dla stron profili:
Edit the page Edytuj stronę
Edit thread stickness Edytuj przeklejenie wątku
Edit your forum signature. Then your signature will be visible under all your forum posts, on all wikis. Edytuj swoją sygnaturę na forum. Wtedy Twoja sygnatura będzie widoczna pod wszystkimi Twoimi postami forumowymi, na wszystkich wiki.
Edits Edycje
Edu upgrade Ulepszenie Edu
Educational Edukacyjne
Effective URL: Efektywny URL:
Email Email
Email "%s" is not valid. Email "%s" nie jest poprawny.
Email address Adres email
Email address change Zmiana adresu email
Email lists Listy email
Email sending failed - please try again later Wysłanie maila nie powiodło się - proszę spróbuj później
Email verification Weryfikacja mailowa
Enable Włącz
Enable OpenID for this Site: Włącz OpenID dla tego projektu:
Enable TLA for this Wiki: Włącz TLA dla tej Wiki:
Enable pingbacks Włącz pingback
Enable site-specific user profiles for this site Włącz odrębne dla projektu strony profili
Enable? Włączyć?
Enabled Włączone
Enabling SSL requires Pro+ subscription. Włączenie SSL wymaga subskrypcji Pro+.
Enter image web address (URL): Wprowadź adres internetowy obrazka (URL)
Enter password Wpisz hasło
Eq.(<em>number</em>), Eq.(<em>numer</em>),
Equation source preview: Podgląd źródła równania:
Error Błąd
Error accessing revisions: please contact Wikidot.com for a better error message Błąd wyboru wersji: skontaktuj się z Wikidot.com dla lepszej wiadomości błędu
Error creating backup. Błąd tworzenia Backup'a
Error fetching flickr image (id: $s) info. The file does not exist, is private or other problem. Błąd przetwarzania obrazka flickr (id: $s). Plik nie istnieje, jest prywatny bądź napotkano inny problem.
Error fetching local image (%s). Sorry, can not load files attached to this page in this mode. You should specify source page for each local image. Błąd przetwarzania lokalnego obrazka (%s). W tym trybie nie można załadować plików przyczepionych do tej strony. Sprecyzuj kod źródłowy strony dla każego lokalnego obrazka.
Error fetching one of the forum categories Błąd podczas przetwarzania jednej z kategorii forum
Error fetching one of the forum groups Błąd przy wyborze jednej z grup forum
Error getting orginal message. Nie można znaleźć oryginalnej wiadomości.
Error getting page information: please contact Wikidot.com for a better error message Nie można znaleźć informacji o stronie: skontaktuj się z Wikidot.com dla lepszej wiadomości błędu
Error processing the feed "%s". The feed can not be accessed or contains errors. Błąd przetwarzania kanału "%s". Kanał nie jest dostępny lub zawiera błędy.
Error processing the request Błąd podczas przetwarzania żądania
Error retrieving page data: please contact Wikidot.com for a better error message Błąd dostępu do strony: skontaktuj się z Wikidot.com dla lepszej wiadomości błędu
Error saving changes - one of the categories could not be found. Błąd zapisu zmian - jedna z kategorii nie mogła być znaleziona.
Error saving permissions - invalid internal format. Please try again and contact Wikidot.com admins if the problem repeats. Błąd zapisu uprawnień - zły wewnętrzny format. Spróbuj ponownie lub zgłoś błąd administratorom Wikidot.com, jeśli problem się powtórzy.
Error selecting a product. Błąd wyboru produktu.
Error selecting a site to restore. Wystąpił błąd podczas wyboru strony do przywrócenia.
Error selecting layout. Błąd wyboru układu.
Error selecting message. Błąd wyboru wiadomości.
Error selecting page. Błąd wyboru strony.
Error selecting revisions: please contact Wikidot.com for a better error message Błąd wyboru wersji: skontaktuj się z Wikidot.com dla lepszej wiadomości błędu
Error selecting the language Błąd wyboru języka
Error selecting the page: please contact Wikidot.com for a better error message Błąd wyboru strony: skontaktuj się z Wikidot.com dla lepszej wiadomości błędu
Error selecting theme. Błąd wyboru tematu.
Error selecting thread: please contact Wikidot.com for a better error message Błąd wyboru wątku: skontaktuj się z Wikidot.com dla lepszej wiadomości błędu
Error! Błąd!
Euro Euro
Every outgoing link will be processed on every page. If the target website supports pingbacks, it will be notified about the link. Każdy wychodzący link będzie procesowany na każdej stronie. Jeśli docelowa witryna obsługuje pingbacki zostanie powiadomiona o tym linku.
Example post. Przykład postu.
Explore Eksploruj
Extended security and privacy Rozszerzone bezpieczeństwo i prywatność
External Zewnętrzny
Extra CSS style: Dodatkowy styl CSS:
Extra access: Dodatkowy dostęp:
The <strong>exact</strong> URL you have submitted to TLA: <strong>Dokładny</strong> URL który udostępniłeś dla TLA:
The edit lock has been (forcibly) removed Blokada edycji została (siłą) usunięta
The educational status is granted per-site. It provides the following extensions over the free Wikidot site: Status edukacyjny jest przydzielany do projektu. Zapewnia następujące rozszerzenia do darmowego projektu Wikidot:
The email address for your Wikidot account has been changed to <strong>%1</strong>.<br /> Please use this email address, or your username, to sign in from now on. Adres mailowy do Twojego konta Wikidot został zmieniony na <strong>%1</strong>.<br /> Od tego momentu używaj proszę tego adresu mailowego lub swojej nazwy użytkownika do logowania się.
e.g. #00245F np.: #00245F
edit edytuj
edit a post in this thread edytować postów w tym wątku
edit meta edytuj meta
edit sections edytuj sekcje
edit this page edytować tej strony
edit this thread edytować ten wątek
edited edytowane
edited page edytowana strona
email invitation zaproszenie mailowe
empty… pusty…
enable włącz
equation reference odniesienie równania
expires wygasa
external image (via URL), zewnętrzy obrazek (via URL),
extra slots dodatkowe sloty

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment