Sr

Translating to: sr

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

10 extra slots 10 додатних места
3. Enjoy the upgrade! 3. Уживајте у новим функцијама!
5 extra slots 5 додатних места
<a href="javascript:;" onclick="%1">Educational upgrade</a> might be available for this site. Доступна је <a href="javascript:;" onclick="%1">Образовна надоградња</a> за сајт.
E-mail address Адреса е-поште
E.g. XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
E.g. system:join. На пример: Придружи се!
E.g. www.example.com На пример: www.primer.com
ERROR: No Site. Грешка: нема сајта.
EU VAT ID: Европски број за обрачун ПДВ-а
Each Wiki Site obtains a web address in a dedicated <em>%2</em> subdomain. However, it is possible to use an external domain to reach this Site. <br/><br/> If you enable this feature, this Site will be available via both domains, i.e. <em>%1.%2</em> <strong>and</strong> the new domain. <br/><br/> You can also set up to 3 <strong>"301 redirects"</strong>. This means that if these domains are handled by the Wikidot.com servers your visitors will be redirected to the main domain for the Site. This is useful, for example, to handle domains without the "www." prefix. <br/><br/> Note: this is a cool feature and it's totally free! Сваки сајт на Викидоту прибавља веб адресу у посвећеном <em>%2</em> поддомену. Међутим, могуће је користити спољни домен ка овом сајту. <br/><br/> Ако ово омогућите, сајт ће бити доступан путем оба домена, тј. путем <em>%1.%2</em> <strong>и</strong> новог домена. Можете подесити до три <strong>преусмерења 301</strong>. То значи да ако овим доменима управљају Викидотови сервери, ваши посетиоци ће бити преусмерени на главни домен. То је од користи за обраду домена без предметка „www“. <br/><br/> Напомена: ово је сјајна функција и потпуно је бесплатна!
Edit Уреди
Edit Meta Уреди метатагове
Edit Sections Уреди наслове
Edit Title & Description Уреди наслов и опис
Edit a forum category Уреди форумску категорију
Edit a forum group Уреди форумску групу
Edit address Уреди адресу
Edit as New Уреди као ново
Edit posts (and threads meta) Уређуј поруке
Edit tags for this page. Уређуј тагове за ову страну.
Edit template for profile pages: Уређуј предложак за страницу с профилима:
Edit the page Уреди страницу
Edit thread stickness Уређуј истакнутост теме
Edit your forum signature. Then your signature will be visible under all your forum posts, on all wikis. Уредите свој потпис за форум. Биће видљив у свим вашим порукама и на свим викијима.
Edits Уређивања
Edu upgrade Образовна надоградња
Educational Образовни
Effective URL: Важећи URL:
Email Имејл
Email "%s" is not valid. Имејл „%s“ је неважећи.
Email address Адреса е-поште
Email address change Промена адресе е-поште
Email lists Спискови имајлова
Email sending failed - please try again later Неуспешно слање имејла — покушајте поново касније
Email verification Потврдни имејл
Enable Омогући
Enable OpenID for this Site: Омогући OpenID за овај сајт:
Enable TLA for this Wiki: Омогући TLA за ову вики:
Enable pingbacks Омогући повратне пингове
Enable site-specific user profiles for this site Омогућите корисничке профиле по сајту
Enable? Омогући?
Enabled Омогућено
Enabling SSL requires Pro+ subscription. Да бисте омогућили SSL шифровање, морате имати про плус претплату.
Enter image web address (URL): Унесите URL слике:
Enter password Унесите лозинку
Eq.(<em>number</em>), Једначина (<em>број</em>),
Equation source preview: Преглед извора једначине:
Error Грешка
Error accessing revisions: please contact Wikidot.com for a better error message Грешка у приступу изменама — обратите се Викидоту за више информација
Error creating backup. Грешка при прављењу сигурносне копије.
Error fetching flickr image (id: $s) info. The file does not exist, is private or other problem. Грешка при добављању података о слици са Фликра ($s). Слика не постоји, приватна је или је посреди други проблем.
Error fetching local image (%s). Sorry, can not load files attached to this page in this mode. You should specify source page for each local image. Грешка приликом добављања локалне слике „%s“. Немогуће је приступити сликама које су послате на ову страницу у овом режиму. Морате назначити изворну страницу за сваку локалну слику.
Error fetching one of the forum categories Грешка при добављању форумских категорија
Error fetching one of the forum groups Грешка при добављању форумских група
Error getting orginal message. Грешка при добављању изворне поруке.
Error getting page information: please contact Wikidot.com for a better error message Грешка при добављању информација о страници — обратите се Викидоту за више информација
Error processing the feed "%s". The feed can not be accessed or contains errors. Грешка при обради довода „%s“. Немогуће му је приступити или садржи грешке.
Error processing the request Грешка при обради захтева
Error retrieving page data: please contact Wikidot.com for a better error message Грешка при преузимању података о страници — обратите се Викидоту за више информација
Error saving changes - one of the categories could not be found. Грешка при чувању измена — није могуће пронаћи једну или више категорија
Error saving permissions - invalid internal format. Please try again and contact Wikidot.com admins if the problem repeats. Грешка при чувању дозвола — неважећи унутрашњи формат. Покушајте поново и обратите се администраторима Викидота ако се проблем понови.
Error selecting a product. Грешка при одабиру производа.
Error selecting a site to restore. Грешка при одабиру сајта за повраћај.
Error selecting layout. Грешка при одабиру распореда.
Error selecting message. Грешка при одабиру поруке.
Error selecting page. Грешка при одабиру странице.
Error selecting revisions: please contact Wikidot.com for a better error message Грешка при одабиру измена странице — обратите се Викидоту за више информација
Error selecting the language Грешка при одабиру језика
Error selecting the page: please contact Wikidot.com for a better error message Грешка при одабиру странице — обратите се Викидоту за више информација
Error selecting theme. Грешка при одабиру теме форума.
Error selecting thread: please contact Wikidot.com for a better error message Грешка при одабиру расправе — обратите се Викидоту за више информација
Error! Грешка!
Euro
Every outgoing link will be processed on every page. If the target website supports pingbacks, it will be notified about the link. Свака одлазна веза биће обрађена на свакој страници. Ако циљни сајт подржава повратне пингове, примиће обавештење о линку.
Example post. Пример поруке.
Explore Истражи
Extended security and privacy Прошири безбедност и приватност
External Спољни
Extra CSS style: Додатни CSS стилови:
Extra access: Додатни приступ:
The <strong>exact</strong> URL you have submitted to TLA: <strong>Тачан</strong> URL који морате доставити TLA-у:
The edit lock has been (forcibly) removed Уредничка блокада је (присилно) уклоњена
The educational status is granted per-site. It provides the following extensions over the free Wikidot site: Образовни статус се додељује по сајту. Њиме се стичу следеће проширене могућности у односу на бесплатне сајтова на Викидоту:
The email address for your Wikidot account has been changed to <strong>%1</strong>.<br /> Please use this email address, or your username, to sign in from now on. Имејл адреса Вашег налога на Викидоту промењена је у <strong>%1</strong>.<br /> Користите ову имејл адресу или корисничко име да бисте се надаље пријављивали на форум.
e.g. #00245F нпр. #00245F
edit уређивање
edit a post in this thread уреди поруку у овој теми
edit meta уреди метатекст
edit sections уреди одељке
edit this page Уреди ову страницу
edit this thread Уреди ову тему
edited уређивано
edited page је уредио страницу
email invitation Позивнице путем имејла
empty… празно…
enable омогући
equation reference референтна једначина
expires истиче
external image (via URL), спољна слика (преко URL-а)
extra slots додатних места

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment