Uk

Translating to: uk

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

10 extra slots 10 додаткових слотів
3. Enjoy the upgrade! 3. Насолоджуйтесь розширенням!
5 extra slots 5 додаткових слотів
<a href="javascript:;" onclick="%1">Educational upgrade</a> might be available for this site. <a href="javascript:;" onclick="%1">Освітнє розширення</a> може бути доступним для цього сайту.
E-mail address Адреса email
E.g. XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX Наприклад, XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
E.g. system:join. Наприклад, system:join.
E.g. www.example.com Наприклад, www.example.com
ERROR: No Site. ПОМИЛКА: сайту немає.
EU VAT ID: ID ЄС ПДВ:
Each Wiki Site obtains a web address in a dedicated <em>%2</em> subdomain. However, it is possible to use an external domain to reach this Site. <br/><br/> If you enable this feature, this Site will be available via both domains, i.e. <em>%1.%2</em> <strong>and</strong> the new domain. <br/><br/> You can also set up to 3 <strong>"301 redirects"</strong>. This means that if these domains are handled by the Wikidot.com servers your visitors will be redirected to the main domain for the Site. This is useful, for example, to handle domains without the "www." prefix. <br/><br/> Note: this is a cool feature and it's totally free! Кожен сайт Вікі отримує вебадресу в спеціальному піддомені <em>%2</em>. Втім, щоб відвідати цей сайт, можна використовувати зовнішній домен. <br/><br/> Якщо ви ввімкнете цю функцію, цей сайт буде доступним через обидва домени, тобто <em>%1.%2</em> <strong>та</strong> новий домен. <br/><br/> Ви також можете встановити до 3 <strong>"перенаправлень 301"</strong>. Це означає, що якщо ці домени обробляються серверами Wikidot.com, ваші відвідувачі будуть перенаправлені до основного домену сайту. Це корисно, наприклад, для обробки доменів без префікса "www." <br/><br/> Примітка: це класна функція і вона абсолютно безкоштовна!
Edit Редагувати
Edit Meta Редагувати мета
Edit Sections Редагувати частинами
Edit Title & Description Редагувати заголовок та опис
Edit a forum category Редагувати категорію форуму
Edit a forum group Редагувати групу форуму
Edit address Редагувати адресу
Edit as New Редагувати як нову
Edit posts (and threads meta) Редагувати повідомлення (і опис теми)
Edit tags for this page. Редагувати теґи для цієї сторінки.
Edit template for profile pages: Редагувати шаблон сторінки профілю:
Edit the page Редагувати сторінку
Edit thread stickness Редагувати закріпленість теми
Edit your forum signature. Then your signature will be visible under all your forum posts, on all wikis. Відредагуйте свій форумний підпис. Потім він з'явиться під усіма вашими повідомленнями на форумах усіх вікі.
Edits Редагування
Edu upgrade Осв. розширення
Educational Освітній
Effective URL: Дійсний URL:
Email Електронна пошта
Email "%s" is not valid. Електронна пошта "%s" недійсна.
Email address Адреса електронної пошти
Email address change Зміна електронної адреси
Email lists Списки електронних адрес
Email sending failed - please try again later Помилка під час розсилання електронною поштою — будь ласка, повторіть пізніше
Email verification Перевірка адреси електронної пошти
Enable Увімкнути
Enable OpenID for this Site: Увімкнути OpenID для цього сайту:
Enable TLA for this Wiki: Увімкнути TLA для цієї Вікі:
Enable pingbacks Увімкнути сповіщення
Enable site-specific user profiles for this site Дозволити спеціальні профілі користувачів для цього сайту
Enable? Увімкнути?
Enabled Увімкнено
Enabling SSL requires Pro+ subscription. Для роботи з SSL необхідна передплата Pro+.
Enter image web address (URL): Введіть вебадресу (URL) зображення:
Enter password Введіть пароль
Eq.(<em>number</em>), Екв.(<em>число</em>),
Equation source preview: Попередній перегляд вихідного коду рівняння:
Error Помилка
Error accessing revisions: please contact Wikidot.com for a better error message Помилка під час отримання доступу до версій: будь ласка, зв'яжіться з Wikidot.com для уточнення інформації.
Error creating backup. Помилка під час створення резервної копії.
Error fetching flickr image (id: $s) info. The file does not exist, is private or other problem. Помилка під час отримання інформації про Flickr-зображення (id: $s). Файл не існує, є приватним або якась інша проблема.
Error fetching local image (%s). Sorry, can not load files attached to this page in this mode. You should specify source page for each local image. Помилка під час отримання локального зображення (%s). Вибачте, у цьому режимі ви не можете завантажувати файли на сторінку. Ви мусите вказати джерела для кожного локального зображення.
Error fetching one of the forum categories Помилка під час завантаження однієї з категорій форуму
Error fetching one of the forum groups Помилка під час завантаження однієї з груп форуму
Error getting orginal message. Помилка під час отримання оригінального повідомлення.
Error getting page information: please contact Wikidot.com for a better error message Помилка під час отримання інформації про сторінку: будь ласка, зв'яжіться з Wikidot.com для уточнення інформації.
Error processing the feed "%s". The feed can not be accessed or contains errors. Помилка під час обробки каналу "%s". Неможливо отримати доступ до каналу або він містить помилки.
Error processing the request Помилка під час обробки запиту.
Error retrieving page data: please contact Wikidot.com for a better error message Помилка під час отримання даних сторінки: будь ласка, зв'яжіться з Wikidot.com для уточнення інформації.
Error saving changes - one of the categories could not be found. Помилка під час збереження змін — одну з категорій не знайдено.
Error saving permissions - invalid internal format. Please try again and contact Wikidot.com admins if the problem repeats. Помилка під час збереження прав доступу — неправильний внутрішній формат. Будь ласка, повторіть спробу та зв'яжіться з адміністраторами Wikidot.com, якщо проблема повториться.
Error selecting a product. Помилка під час вибору продукту.
Error selecting a site to restore. Помилка під час вибору сайту для відновлення.
Error selecting layout. Помилка під час вибору макета.
Error selecting message. Помилка під час вибору повідомлення.
Error selecting page. Помилка під час вибору сторінки.
Error selecting revisions: please contact Wikidot.com for a better error message Помилка під час вибору версій: будь ласка, зв'яжіться з Wikidot.com для уточнення інформації.
Error selecting the language Помилка під час вибору мови.
Error selecting the page: please contact Wikidot.com for a better error message Помилка під час вибору сторінки: будь ласка, зв'яжіться з Wikidot.com для уточнення інформації.
Error selecting theme. Помилка під час вибору теми.
Error selecting thread: please contact Wikidot.com for a better error message Помилка під час вибору теми: будь ласка, зв'яжіться з Wikidot.com для уточнення інформації.
Error! Помилка!
Euro Євро
Every outgoing link will be processed on every page. If the target website supports pingbacks, it will be notified about the link. Кожне зовнішнє посилання буде оброблено на кожній сторінці. Якщо зазначений вебсайт підтримує сповіщення, з'явиться повідомлення про посилання.
Example post. Приклад публікації.
Explore Огляд
Extended security and privacy Розширені опції безпеки та доступів
External Зовнішній
Extra CSS style: Додатковий стиль CSS:
Extra access: Додатковий доступ:
The <strong>exact</strong> URL you have submitted to TLA: <strong>Точна</strong> URL-адреса, яку ви надіслали TLA:
The edit lock has been (forcibly) removed Заборона редагування була (примусово) знята
The educational status is granted per-site. It provides the following extensions over the free Wikidot site: Освітній стан надається сайту. Він дає такі розширення порівняно з безплатним сайтом Wikidot:
The email address for your Wikidot account has been changed to <strong>%1</strong>.<br /> Please use this email address, or your username, to sign in from now on. Електронна адреса вашого облікового запису Wikidot була змінена на <strong>%1</strong>.<br /> Використовуйте цю електронну адресу або своє ім'я користувача, щоб віднині увійти.
e.g. #00245F наприклад, #00245F
edit редагувати
edit a post in this thread редагувати публікацію в цій темі
edit meta редагувати мета
edit sections редагувати розділ
edit this page редагувати цю сторінку
edit this thread редагувати цю тему
edited відредагував(-ла)
edited page відредагував(-ла) сторінку
email invitation запрошення електронною поштою
empty… порожньо…
enable увімкнути
equation reference посилання на математичний вираз
expires закінчується
external image (via URL), зображення ззовні (за URL),
extra slots додаткових слотів

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment