Vi

Translating to: vi

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

10 extra slots Thêm 10 chỗ
3. Enjoy the upgrade! 3. Tận hưởng nâng cấp!
5 extra slots Thêm 5 chỗ
<a href="javascript:;" onclick="%1">Educational upgrade</a> might be available for this site. <a href="javascript:;" onclick="%1">Gói nâng cấp giáo dục</a> có thể có cho trang này.
E-mail address Địa chỉ email
E.g. XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX Ví dụ XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
E.g. system:join. Ví dụ system:join.
E.g. www.example.com Ví dụ www.example.com
ERROR: No Site. LỖI: Không có trang.
EU VAT ID: Mã số thuế EU:
Each Wiki Site obtains a web address in a dedicated <em>%2</em> subdomain. However, it is possible to use an external domain to reach this Site. <br/><br/> If you enable this feature, this Site will be available via both domains, i.e. <em>%1.%2</em> <strong>and</strong> the new domain. <br/><br/> You can also set up to 3 <strong>"301 redirects"</strong>. This means that if these domains are handled by the Wikidot.com servers your visitors will be redirected to the main domain for the Site. This is useful, for example, to handle domains without the "www." prefix. <br/><br/> Note: this is a cool feature and it's totally free! Mỗi trang Wiki có một địa chỉ web dưới dạng một miền phụ của <em>%2</em>. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng một tên miền tùy chỉnh để truy cập trang này. <br/><br/> Nếu bạn bật tính năng này, trang này sẽ khả dụng trên cả hai miền, <em>%1.%2</em> <strong>và</strong> tên miền mới. <br/><br/> Bạn cũng có thể thiết lập tối đa 3 <strong>"chuyển hướng 301"</strong>. Điều này nghĩa là nếu những tên miền đó được xử lý bởi máy chủ Wikidot.com, người truy cập sẽ được chuyển hướng tới tên miền chính của trang. Điều này rất hữu dụng, ví dụ như trong trường hợp bạn cần xử lý các tên miền không có tiền tố "www." <br/><br/> Chú ý: Đây là một tính năng hay và hoàn toàn miễn phí!
Edit Chỉnh sửa
Edit Meta Chỉnh sửa Meta
Edit Sections Chỉnh sửa Thành phần
Edit Title & Description Chỉnh sửa Tựa đề và Mô tả
Edit a forum category Chỉnh sửa thư mục diễn đàn
Edit a forum group Chỉnh sửa nhóm diễn đàn
Edit address Chỉnh sửa địa chỉ
Edit as New Chỉnh sửa như mới
Edit posts (and threads meta)
Edit tags for this page. Chỉnh sửa tag trên trang này
Edit template for profile pages:
Edit the page Chỉnh sửa trang
Edit thread stickness Chỉnh sửa chủ đề đã ghim
Edit your forum signature. Then your signature will be visible under all your forum posts, on all wikis. Chỉnh sửa chữ ký của bạn. Chữ ký của bạn sẽ xuất hiện bên dưới post của bạn.
Edits Chỉnh sửa
Edu upgrade Gói nâng cấp giáo dục
Educational Giáo dục
Effective URL:
Email Email
Email "%s" is not valid. Email "%s" không hợp lệ.
Email address Địa chỉ email
Email address change Chuyển đổi địa chỉ email
Email lists Danh sách email
Email sending failed - please try again later Gửi email thất bại - vui lòng thử lại sau
Email verification Xác nhận Email
Enable Kích hoạt
Enable OpenID for this Site: Bật OpenID cho trang này
Enable TLA for this Wiki: Bật TLA cho trang này
Enable pingbacks
Enable site-specific user profiles for this site
Enable? Kích hoạt?
Enabled Đã kích hoạt
Enabling SSL requires Pro+ subscription. Yêu cầu gói Pro+ để bật SSL.
Enter image web address (URL):
Enter password Nhập mật khẩu
Eq.(<em>number</em>), Phương trình (<em>number</em>),
Equation source preview:
Error Lỗi
Error accessing revisions: please contact Wikidot.com for a better error message
Error creating backup. Lỗi khi tạo bản sao
Error fetching flickr image (id: $s) info. The file does not exist, is private or other problem.
Error fetching local image (%s). Sorry, can not load files attached to this page in this mode. You should specify source page for each local image.
Error fetching one of the forum categories
Error fetching one of the forum groups
Error getting orginal message.
Error getting page information: please contact Wikidot.com for a better error message
Error processing the feed "%s". The feed can not be accessed or contains errors.
Error processing the request Đã có lỗi khi xử lý yêu cầu
Error retrieving page data: please contact Wikidot.com for a better error message Lỗi truy xuất dữ liệu trang: liên hệ Wikidot.com để xem thông báo lỗi tốt hơn
Error saving changes - one of the categories could not be found.
Error saving permissions - invalid internal format. Please try again and contact Wikidot.com admins if the problem repeats.
Error selecting a product.
Error selecting a site to restore.
Error selecting layout.
Error selecting message.
Error selecting page.
Error selecting revisions: please contact Wikidot.com for a better error message
Error selecting the language
Error selecting the page: please contact Wikidot.com for a better error message
Error selecting theme.
Error selecting thread: please contact Wikidot.com for a better error message
Error! Lỗi!
Euro Euro
Every outgoing link will be processed on every page. If the target website supports pingbacks, it will be notified about the link.
Example post. Post ví dụ.
Explore Khám phá
Extended security and privacy Tăng bảo mật và riêng tư
External
Extra CSS style:
Extra access:
The <strong>exact</strong> URL you have submitted to TLA:
The edit lock has been (forcibly) removed Khóa chỉnh sửa đã bị phá
The educational status is granted per-site. It provides the following extensions over the free Wikidot site: Gói nâng cấp giáo dục được cung cấp cho từng trang. Nó cung cấp các tính năng sau ngoài các tính năng cơ bản của gói miễn phí:
The email address for your Wikidot account has been changed to <strong>%1</strong>.<br /> Please use this email address, or your username, to sign in from now on. Địa chỉ email cho tài khoản Wikidot của bạn đã được thay đổi thành <strong>%1</strong>.<br /> Từ bây giờ, hãy sử dụng địa chỉ email này, hoặc tên người dùng của bạn, để đăng nhập.
e.g. #00245F ví dụ #00245F
edit chỉnh sửa
edit a post in this thread chỉnh sửa post trên chủ đề này
edit meta chỉnh sửa meta
edit sections chỉnh sửa thành phần
edit this page chỉnh sửa trang này
edit this thread chỉnh sửa chủ đề này
edited đã chỉnh sửa
edited page trang đã chỉnh sửa
email invitation
empty… trống…
enable kích hoạt
equation reference
expires kết thúc
external image (via URL), hình ảnh ngoài (qua URL),
extra slots chỗ trống thêm

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment