Ca

Translating to: ca

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

(flat/linear) (pla/lineal)
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Favicon" target="_blank">Favicon</a> is a small image associated with a website and displayed by the web browser next to the address bar. At Wikidot all Sites are getting the default Wikidot favicon, but you can change it. <br/><br/> Your current displayed favicon is: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Favicon" target="_blank">Favicon</a> és una petita imatge associada a un lloc web i que apareix al navegador web al costat de la barra d'adreces. A Wikidot, tots els llocs obtenen el favicon Wikidot per defecte, però podeu canviar-lo. <br/><br/> El favicon que es mostra actualment és:
<a href="http://www.wikidot.com/faq:upgrades" target="_blank">Frequently Asked Questions (FAQ) about the upgrades</a> <a href="http://www.wikidot.com/faq:upgrades" target="_blank"> Preguntes més freqüents (FAQ) sobre les actualitzacions</a>
Facebook Connect Connectat a Facebook
Fatal, but recoverable exception #233. Please contact sales@wikidot.com Excepció fatal, però recuperable #233. Posa't en contacte amb sales@wikidot.com
Fatal, but recoverable exception (355). Please contact sales@wikidot.com Fatal, però excepció recuperable (355). Posa't en contacte amb sales@wikidot.com
Fatal, but recoverable exception. Please contact sales@wikidot.com Fatal, però excepcional recuperable. Posa't en contacte amb sales@wikidot.com
Favicon Evbebrbr
Feature name and description Nom i descripció de la funció
February Febrer
Feed "%s" is temporarily disabled. Please try again in a few minutes. L'alimentació "%s" està desactivada temporalment. Torneu-ho a provar d'aquí a uns minuts.
Field Camp
File "%s" deleted S'ha eliminat el fitxer "%s"
File "%s" moved away to page "%s". L'arxiu "%s" s'ha allunyat de la pàgina "%s".
File "%s" moved from page "%s". S'ha mogut l'arxiu "%s" de la pàgina "%s".
File "%s" renamed to "%s". S'ha canviat el nom del fitxer "%s" a "%s".
File Information Informació d'arxius
File already exists El fitxer ja existeix
File does not exist. L'arxiu no existeix.
File exists El fitxer existeix
File name Nom de l'arxiu
File size Mida de l'arxiu
File to add does not exist El fitxer que voleu afegir no existeix
File to be added to page already exists El fitxer que s'ha d'afegir a la pàgina ja existeix
File type Tipus d'arxiu
File upload Càrrega d'arxius
File uploaded. Arxiu carregat.
File with contacts: Arxiu amb contactes:
File with this name already added Ja s'ha afegit un fitxer amb aquest nom
Files Fitxers
First and last name Nom i cognoms
First and last name: Nom i cognoms:
First name Nom
First row as header: Primera fila com a capçalera:
Flag anonymous user Marca l'usuari anònim
Flag as objectionable Marca com a qüestionable
Flag page Pàgina de bandera
Flag user Usuari de la bandera
Flag user as abusive Marca l'usuari com a abusiu
Flickr.com Rrrrr
Fold Doblar
Fold All Dobla tots
Follow you Et segueixo
Footnotes Notes al peu
For a complete guide on starting a forum look at this <a href="http://community.wikidot.com/howto:forum-step-by-step" target="_blank">Step-by-step Howto</a>. Per obtenir una guia completa sobre com iniciar un fòrum, consulteu aquesta <a href="http://community.wikidot.com/howto:forum-step-by-step" target="_blank">Step-by-step Howto</a>.
For inquiries about sales, orders and offer, the sales representatives can be contacted by email <a href="mailto:sales@wikidot.com">sales@wikidot.com</a>. Per a consultes sobre vendes, comandes i ofertes, els representants de vendes es poden contactar per correu electrònic <a href="mailto:sales@wikidot.com">sales@wikidot.com</a>.
For some reason this web address is not allowed or is reserved for future use. Per alguna raó, aquesta adreça web no està permesa o està reservada per a ús futur.
Force lock acquire Obtenir bloqueig de bloqueig
Force lock removal Forçar l'eliminació de bloqueig
Forcibly recreate lock Recupera de manera forçada el bloqueig
Forgotten your username or password? Heu oblidat el vostre nom d'usuari o contrasenya?
Form errors Errors de formulari
Form errors. Errors de formulari.
Format for minFontSize and maxFontSize must be the same (px, em or %). El format per minFontSize i maxFontSize ha de ser el mateix (px, em or %).
Format for minFontSize and maxFontSize must be the same (px, em, pt or %). El format per minFontSize i maxFontSize ha de ser el mateix (px, em, pt or %).
Forum Fòrum
Forum Permissions Permisos del fòrum
Forum Settings Configuració del fòrum
Forum Structure Estructura del Fòrum
Forum category Categoria del fòrum
Forum category: Categoria del fòrum:
Forum functions use a few special pages. If you have just activated the forum it is very likely that your site does not contain links to these pages. <br/><br/> The special forum pages are: Les funcions del Fòrum utilitzen algunes pàgines especials. Si acaba d'activar el fòrum és molt probable que el vostre lloc no contingui enllaços a aquestes pàgines. <br/><br/> Les pàgines del fòrum especial són:
Forum permissions Permisos del fòrum
Forum settings Configuració del fòrum
Forum signature Fòrum de la signatura
Forum special pages Fòrum pàgines especials
Forum structure Estructura del fòrum
Forum thread Fòrum de discussió
From Des de
From categories De categories
From now on you will receive all emails sent to the list. A partir d'ara rebrà tots els missatges enviats a la llista.
From time to time we send a newsletter that cover the most important changes in the Wikidot.com Services, sometimes promotional offers and other things that might be interesting for you. We certainly do not send anything that would be considered "spam". It is highly recommended to accept our Newsletter. De tant en tant enviem un butlletí informatiu que recull els canvis més importants dels serveis de Wikidot.com, de vegades ofertes promocionals i altres coses que poden ser interessants per a vostè. Certament, no enviem res que es consideri "spam". És molt recomanable acceptar el nostre butlletí informatiu.
From: Des de:
Full customization Personalització completa
Full file URL URL del fitxer complet
Full money-back guarantee if you do not like it Garantia de devolució total si no us agrada
The file containing all the signatures can be downloaded in CSV format (Comma Separated Values). This can be easily imported into major spreadsheet applications such as OpenOffice Calc, Gnumeric or Excel. El fitxer que conté totes les signatures es pot descarregar en format CSV (Valors Separats per Comes). Això es pot importar fàcilment a aplicacions de full de càlcul principals com OpenOffice Calc, Gnumeric o Excel.
The file named %1 already exists as an attachment to page %2. You have no permission to overwrite/delete files on this page. El fitxer anomenat %1 ja existeix com a fitxer adjunt a la pàgina %2. No teniu permís per sobreescriure/suprimir fitxers en aquesta pàgina.
The file named %1 already exists as an attachment to page %2. Do you want to overwrite it? El fitxer anomenat% 1 ja existeix com a fitxer adjunt a la pàgina %2. Voleu sobreescriure'l?
The file named %1 already exists. You have no permission to overwrite/delete files on this page. Please choose another name for the file and try again. Ja existeix el fitxer anomenat %1. No teniu permís per sobreescriure/suprimir fitxers en aquesta pàgina. Trieu un altre nom per al fitxer i torneu-ho a provar.
The file named %1 already exists. Do you want to overwrite it? Ja existeix el fitxer anomenat %1. Voleu sobreescriure'l?
The file with that name already exists. Choose a different name for it. Ja existeix el fitxer amb aquest nom. Trieu un nom diferent per a això.
The following HTML code for label "%1" was not recognized: No s'ha reconegut el codi HTML següent per a l'etiqueta "%1":
The form contains some errors. El formulari conté alguns errors.
The form data could not be sent to the specified email address. Les dades del formulari no es podien enviar a l'adreça electrònica especificada.
The form has been sent. Thank you! S'ha enviat el formulari. Gràcies!
The format of the address is not valid El format de l'adreça no és vàlid
female femella
file action acció d'arxiu
file/attachment action acció de fitxers / fitxers adjunts
files fitxers
files changes canvis dels fitxers
flag user as abusive marca l'usuari com a abusiu
flags banderes
footnote nota al peu
for attached files per als fitxers adjunts
forum default fòrum per defecte
forum only fòrum només
forum post on Th4g3tgt
forums only fòrums només
from des de
from a private IP range des d'un rang d'IP privat
from bonus slots Dc3cdwcqd
from category de la categoria

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment