Translating to: pl

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

(flat/linear) (płaskie/liniowe)
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Favicon" target="_blank">Favicon</a> is a small image associated with a website and displayed by the web browser next to the address bar. At Wikidot all Sites are getting the default Wikidot favicon, but you can change it. <br/><br/> Your current displayed favicon is: <a href="https://pl.wikipedia.org/wiki/Favicon" target="_blank">Favicon</a> to mały obrazek połączony z witryną i wyświetlany przez przeglądarkę obok paska adresu. Wszystkie projekty Wikidot otrzymują domyślny favicon Wikidot, ale możesz go zmienić. <br/><br/> Obecnie wyświetlany favicon:
<a href="http://www.wikidot.com/faq:upgrades" target="_blank">Frequently Asked Questions (FAQ) about the upgrades</a> <a href="http://www.wikidot.com/faq:upgrades" target="_blank">Często Zadawane Pytania (FAQ) o ulepszeniach</a>
Facebook Connect Połącz z Facebookiem
Fatal, but recoverable exception #233. Please contact sales@wikidot.com Fatalny, ale nie krytyczny błąd (233). Proszę skontaktuj się z sales@wikidot.com
Fatal, but recoverable exception (355). Please contact sales@wikidot.com Fatalny, ale nie krytyczny błąd (355). Proszę skontaktuj się z sales@wikidot.com
Fatal, but recoverable exception. Please contact sales@wikidot.com Fatalny, ale nie krytyczny błąd. Proszę skontaktuj się z sales@wikidot.com
Favicon Ikonka
Feature name and description Nazwa i opis funkcji
February Luty
Feed "%s" is temporarily disabled. Please try again in a few minutes. Kanał "%s" jest tymczasowo niedostępny. Spróbuj ponownie za kilka minut.
Field Pole
File "%s" deleted Plik "%s" usunięty
File "%s" moved away to page "%s". Plik "%s" przeniesiony na stronę "%s".
File "%s" moved from page "%s". Plik "%s" przeniesiony ze strony "%s".
File "%s" renamed to "%s". Plik "%s" zmienił nazwę na "%s".
File Information Informacja o pliku
File already exists Plik już istnieje
File does not exist. Plik nie istnieje.
File exists Plik istnieje
File name Nazwa pliku
File size Rozmiar pliku
File to add does not exist Plik do dodania nie istnieje
File to be added to page already exists Plik do dodania na stronę już istnieje
File type Typ pliku
File upload Ładowanie pliku
File uploaded. Plik załadowany.
File with contacts: Plik z kontaktami:
File with this name already added Plik z taką nazwą już był dodany
Files Pliki
First and last name Imię i nazwisko
First and last name: Imię i nazwisko:
First name Imię
First row as header: Pierwszy rząd jako nagłówek:
Flag anonymous user Zgłoś anonimowego użytkownika
Flag as objectionable Zgłoś nadużycie
Flag page Zgłoś stronę
Flag user Zgłoś użytkownika
Flag user as abusive Zgłoś nadużywającego użytkownika
Flickr.com Flickr.com
Fold Zwiń
Fold All Zwiń wszystkie
Follow you Obserwuje Cię
Footnotes Przypisy
For a complete guide on starting a forum look at this <a href="http://community.wikidot.com/howto:forum-step-by-step" target="_blank">Step-by-step Howto</a>. Dla kompletnego poradnika odnośnie otworzenia forum zobacz ten <a href="http://community.wikidot.com/howto:forum-step-by-step" target="_blank">Poradnik krok po kroku</a>.
For inquiries about sales, orders and offer, the sales representatives can be contacted by email <a href="mailto:sales@wikidot.com">sales@wikidot.com</a>. Dla zapytań odnośnie sprzedaży, zamówień czy ofert przedstawiciele handlowi mogą skontaktować się poprzez emaila <a href="mailto:sales@wikidot.com">sales@wikidot.com</a>.
For some reason this web address is not allowed or is reserved for future use. Z pewnych powodów ten adres nie jest dozwolony lub jest zarezerwowany.
Force lock acquire Uzyskaj blokadę siłą
Force lock removal Wymuś usunięcie blokady
Forcibly recreate lock Odnów blokadę siłą
Forgotten your username or password? Zapomniałeś nazwy użytkownika lub hasła?
Form errors Błędy formularza
Form errors. Błędy formularza.
Format for minFontSize and maxFontSize must be the same (px, em or %). Format atrybutów minFontSize i maxFontSize musi być taki sam (px, em lub %).
Format for minFontSize and maxFontSize must be the same (px, em, pt or %). Format atrybutów minFontSize i maxFontSize musi być taki sam (px, em, pt lub %).
Forum Forum
Forum Permissions Uprawnienia forum
Forum Settings Ustawienia forum
Forum Structure Struktura forum
Forum category Kategoria forum
Forum category: Kategoria forum:
Forum functions use a few special pages. If you have just activated the forum it is very likely that your site does not contain links to these pages. <br/><br/> The special forum pages are: Funkcje forum używają kilku specjalnych stron. Jeśli dopiero aktywowałeś forum prawdopodobnie Twój projekt nie posiada linków do tych stron. <br/><br/> Specjalne strony forum to:
Forum permissions Uprawnienia na forum
Forum settings Ustawienia forum
Forum signature Sygnatura na forum
Forum special pages Specjalne strony forum
Forum structure Struktura forum
Forum thread Wątek forum
From Od
From categories Z kategorii
From now on you will receive all emails sent to the list. Od tego momentu otrzymasz wszystkie maile wysłane na listę.
From time to time we send a newsletter that cover the most important changes in the Wikidot.com Services, sometimes promotional offers and other things that might be interesting for you. We certainly do not send anything that would be considered "spam". It is highly recommended to accept our Newsletter. Od czasu do czasu wysyłamy newsletter, który pokrywa większość ważnych zmian w Usługach Wikidot.com, czasami zawiera również oferty promocyjne i inne rzeczy, które mogą być dla Ciebie interesujące. Z całą pewnością nie wysyłamy niczego, co można by traktować jako "spam". Gorąco polecamy akceptację naszego Newslettera.
From: Od:
Full customization Pełna personalizacja
Full file URL Pełny adres URL
Full money-back guarantee if you do not like it Gwarancja pełnego zwrotu pieniędzy jeśli tego nie polubisz
The file containing all the signatures can be downloaded in CSV format (Comma Separated Values). This can be easily imported into major spreadsheet applications such as OpenOffice Calc, Gnumeric or Excel. Plik zawierający wszelkie podpisy można pobrać w formacie CSV (Comma Separated Values), który może być łatwo zaimportowany do dużych arkuszy kalkulacyjnych, takich jak OpenOffice Calc, Gnumeric lub Excel.
The file named %1 already exists as an attachment to page %2. You have no permission to overwrite/delete files on this page. Plik nazwany %1 istnieje już jako załącznik do strony %2. Nie masz uprawnień do nadpisania/usunięcia pliku na tej stronie.
The file named %1 already exists as an attachment to page %2. Do you want to overwrite it? Plik nazwany %1 istnieje już jako załącznik do strony %2. Chcesz go zastąpić?
The file named %1 already exists. You have no permission to overwrite/delete files on this page. Please choose another name for the file and try again. Plik nazwany %1 już istnieje. Nie masz uprawnień do zastąpienia/usunięcia plików na tej stronie. Wybierz proszę inną nazwę dla pliku lub spróbuj ponownie.
The file named %1 already exists. Do you want to overwrite it? Plik nazwany %1 już istnieje. Zastąpić go?
The file with that name already exists. Choose a different name for it. Plik z taką nazwą już istnieje. Wybierz dla niego inną nazwę.
The following HTML code for label "%1" was not recognized: Nie został rozpoznany następujący kod HTML dla etykiety "%1" :
The form contains some errors. Formularz zawiera kilka błędów.
The form data could not be sent to the specified email address. Nie można wysłać danych na podany adres email.
The form has been sent. Thank you! Formularz został wysłany. Dziękujemy!
The format of the address is not valid Format adresu nie jest poprawny
female kobieta
file action operacje na pliku
file/attachment action zmiana plików
files Pliki
files changes Zmiany plików
flag user as abusive zgłoś użytkownika
flags flagi
footnote przypis
for attached files do załączonych plików
forum default domyślne forum
forum only tylko forum
forum post on post na forum
forums only tylko fora
from z
from a private IP range z prywatnego zakresu IP
from bonus slots z bonusowych slotów
from category z kategorii

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment