Sr

Translating to: sr

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

(flat/linear) (равно/линеарно)
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Favicon" target="_blank">Favicon</a> is a small image associated with a website and displayed by the web browser next to the address bar. At Wikidot all Sites are getting the default Wikidot favicon, but you can change it. <br/><br/> Your current displayed favicon is: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Favicon" target="_blank">Фавикона</a> је сличица придружена страници и приказана у прегледачу поред адресне траке. Сви сајтовима на Викидоту додељује се подразумевана Викидотова фавикона коју можете променити. <br/><br/> Тренутна фавикона:
<a href="http://www.wikidot.com/faq:upgrades" target="_blank">Frequently Asked Questions (FAQ) about the upgrades</a> <a href="http://www.wikidot.com/faq:upgrades" target="_blank">Често постављана питања (ЧПП) о надоградњама</a>
Facebook Connect Фејсбук — повезивање
Fatal, but recoverable exception #233. Please contact sales@wikidot.com Кобна грешка бр. 233. Обратите се Викидоту на: sales@wikidot.com
Fatal, but recoverable exception (355). Please contact sales@wikidot.com Кобна грешка бр. 355. Обратите се Викидоту на: sales@wikidot.com
Fatal, but recoverable exception. Please contact sales@wikidot.com Кобна грешка. Обратите се Викидоту на: sales@wikidot.com
Favicon Фавикона
Feature name and description Име и опис функције
February фебруар
Feed "%s" is temporarily disabled. Please try again in a few minutes. Довод „%s“ је тренутно онемогућен. Покушајте поново за неколико минута.
Field Поље
File "%s" deleted Обрисан је фајл „%s“
File "%s" moved away to page "%s". Фајл „%s“ је премештен на страницу „%s“.
File "%s" moved from page "%s". Фајл „%s“ је премештен са странице „%s“.
File "%s" renamed to "%s". Фајл „%s“ је преименован у „%s“.
File Information Подаци о фајлу
File already exists Фајл већ постоји
File does not exist. Фајл не постоји.
File exists Фајл постоји
File name Име фајла
File size Величина фајла
File to add does not exist Фајл за додавање не постоји
File to be added to page already exists Фајл за додавање на страницу већ постоји
File type Врста фајла
File upload Достави фајл
File uploaded. Фајл достављен.
File with contacts: Фајлови с контактима:
File with this name already added Већ је додат фајл овог имена
Files Фајлови
First and last name Име и презиме
First and last name: Име и презиме:
First name Име
First row as header: Први ред као заглавље:
Flag anonymous user Пријави анонимног корисника
Flag as objectionable Пријави непримерен сајт
Flag page Пријави непримерену страницу
Flag user Пријави непримереног корисника
Flag user as abusive Пријави злонамерног корисника
Flickr.com Flickr.com
Fold Склопи
Fold All Склопи све
Follow you Следи ме
Footnotes Напомене
For a complete guide on starting a forum look at this <a href="http://community.wikidot.com/howto:forum-step-by-step" target="_blank">Step-by-step Howto</a>. За целокупни водич о изгледу сајта посетите <a href="http://community.wikidot.com/howto:forum-step-by-step" target="_blank">Водич корак по корак</a>.
For inquiries about sales, orders and offer, the sales representatives can be contacted by email <a href="mailto:sales@wikidot.com">sales@wikidot.com</a>. За питања о продаји, наруџбинама и понуди можете се обратити представнику купопродаје имејлом: sales@wikidot.com.
For some reason this web address is not allowed or is reserved for future use. Из неког разлога ова адреса није дозвољена или је причивана за будућу употребу.
Force lock acquire Наметни стицање блокаде
Force lock removal Наметни уклањање блокаде
Forcibly recreate lock Принудно обнови блокаду
Forgotten your username or password? Заборавили сте корисничко име или лозинку?
Form errors Грешке у обрасцу
Form errors. Грешке у обрасцу.
Format for minFontSize and maxFontSize must be the same (px, em or %). Формат за најмању и највећу величину фонта (minFontSize одн. maxFontSize) мора бити исти (px, em или %).
Format for minFontSize and maxFontSize must be the same (px, em, pt or %). Формат за најмању и највећу величину фонта (minFontSize одн. maxFontSize) мора бити исти (px, em, pt или %).
Forum Форум
Forum Permissions Форумске дозволе
Forum Settings Подешавања форума
Forum Structure Структура форума
Forum category Категорија форума
Forum category: Категорија форума:
Forum functions use a few special pages. If you have just activated the forum it is very likely that your site does not contain links to these pages. <br/><br/> The special forum pages are: Форумске функције користе неколико нарочитих страница. Ако сте тек активирали форум, врло је могуће да сајт не садржи везе ка овим страницама. <br/><br/> Нарочите странице форума су:
Forum permissions Форумске дозволе
Forum settings Подешавања форума
Forum signature Форумски потпис
Forum special pages Нарочите странице форума
Forum structure Структура форума
Forum thread Форумска расправа
From Из
From categories Из категорија
From now on you will receive all emails sent to the list. Одсад ћете примати имејлове на овај списак.
From time to time we send a newsletter that cover the most important changes in the Wikidot.com Services, sometimes promotional offers and other things that might be interesting for you. We certainly do not send anything that would be considered "spam". It is highly recommended to accept our Newsletter. С времена на време шаљемо вам инфо-допис с описом најважнијих промена везаних за услуге Викидота. Понекад ћете добијати промотивне понуде и друге за вас занимљиве садржаје. Нипошто не шаљемо било шта што би се сматрало нежељеним порукама („спам“). Препоручујемо да прихватите наш инфо-допис.
From: Локација:
Full customization Пуно корисничко прилагођавање
Full file URL Пуна адреса фајла
Full money-back guarantee if you do not like it Потпуни повраћај новца ако нисте задовољни
The file containing all the signatures can be downloaded in CSV format (Comma Separated Values). This can be easily imported into major spreadsheet applications such as OpenOffice Calc, Gnumeric or Excel. Фајл који садржи све потписе може се преузети у формату .CSV (Comma Separated Values). Он се може лако увести у главне апликације за табеларни приказ, попут Отвореног уреда, Џинумерика или Ексела (OpenOffice Calc, Gnumeric, Excel).
The file named %1 already exists as an attachment to page %2. You have no permission to overwrite/delete files on this page. Фајл под именом „%1“ већ постоји као прилог на страници „%2“. Немате дозволе да прегазите/обришете фајлове на овој страници.
The file named %1 already exists as an attachment to page %2. Do you want to overwrite it? Фајл под именом „%1“ већ постоји као прилог на страници „%2“. Желите ли да га прегазите?
The file named %1 already exists. You have no permission to overwrite/delete files on this page. Please choose another name for the file and try again. Фајл под именом „%1“ већ постоји. Немате дозволу да прегазите/обришете фајлове на овој страници. Одаберите друго име фајла и покушајте поново.
The file named %1 already exists. Do you want to overwrite it? Фајл под именом „%1“ већ постоји. Желите ли да га прегазите?
The file with that name already exists. Choose a different name for it. Фајл с тим именом већ постоји. Изаберите друго име.
The following HTML code for label "%1" was not recognized: Следећи HTML код за ознаку „%1“ није препознат:
The form contains some errors. Грешка у обрасцу.
The form data could not be sent to the specified email address. Податке из обрасца није могуће послати на назначени имејл.
The form has been sent. Thank you! Образац је послат. Хвала вам.
The format of the address is not valid Формат адресе је неважећи
female женски
file action радња у вези с фајлом
file/attachment action радња у вези с фајлом/прилогом
files фајлови
files changes промене фајлова
flag user as abusive пријави непримерено понашање корисника
flags Врста измене
footnote напомена
for attached files приложених фајлова
forum default подразумевано за форум
forum only само форум
forum post on
forums only само форуми
from Аутор:
from a private IP range од приватног опсега IP адреса
from bonus slots од додатних места
from category у категорији

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment