Uk

Translating to: uk

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

(flat/linear) (плаский/лінійний)
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Favicon" target="_blank">Favicon</a> is a small image associated with a website and displayed by the web browser next to the address bar. At Wikidot all Sites are getting the default Wikidot favicon, but you can change it. <br/><br/> Your current displayed favicon is: <a href="https://uk.wikipedia.org/wiki/Favicon" target="_blank">Favicon</a> — невеличке зображення, пов'язане з вебсайтом, яке відображається поруч із адресним рядком. У Wikidot всі сайти отримують стандартний значок Wikidot, але ви можете змінити його. <br/><br/> Ваш поточний значок сайту:
<a href="http://www.wikidot.com/faq:upgrades" target="_blank">Frequently Asked Questions (FAQ) about the upgrades</a> <a href="http://www.wikidot.com/faq:upgrades" target="_blank">Часті Питання (ЧаПи) щодо розширення</a>
Facebook Connect З'єднання з Facebook
Fatal, but recoverable exception #233. Please contact sales@wikidot.com Помилка #233 фатальна, та виправити її можна. Будь ласка, зв'яжіться з sales@wikidot.com
Fatal, but recoverable exception (355). Please contact sales@wikidot.com Помилка (355) фатальна, та виправити її можна. Будь ласка, зв'яжіться з sales@wikidot.com
Fatal, but recoverable exception. Please contact sales@wikidot.com Помилка фатальна, та виправити її можна. Будь ласка, зв'яжіться з sales@wikidot.com
Favicon Значок сайту
Feature name and description Назва та опис функції
February Лютого
Feed "%s" is temporarily disabled. Please try again in a few minutes. Канал "%s" тимчасово вимкнений. Будь ласка, спробуйте ще раз за кілька хвилин.
Field Поле
File "%s" deleted Файл "%s" видалено
File "%s" moved away to page "%s". Файл "%s" переміщено на сторінку "%s".
File "%s" moved from page "%s". Файл "%s" переміщено зі сторінки "%s".
File "%s" renamed to "%s". Файл "%s" перейменовано на "%s".
File Information Інформація про файл
File already exists Файл уже існує
File does not exist. Файлу не існує.
File exists Файл існує
File name Ім'я файлу
File size Розмір файлу
File to add does not exist Завантажуваного файлу не існує
File to be added to page already exists Завантажуваний на сторінку файл уже існує
File type Тип файлу
File upload Завантаження файлу
File uploaded. Файл завантажено.
File with contacts: Файл з контактами:
File with this name already added Файл з такою назвою вже завантажено
Files Файли
First and last name Ім'я та прізвище
First and last name: Ім'я та прізвище:
First name Ім'я
First row as header: Перший рядок як заголовок:
Flag anonymous user Повідомити про анонімного користувача
Flag as objectionable Відмітити як неприйнятну
Flag page Відмітити сторінку
Flag user Відмітити користувача
Flag user as abusive Відмітити користувача як порушника
Flickr.com Flickr.com
Fold Згорнути
Fold All Згорнути всі коментарі
Follow you Підписані на вас
Footnotes Виноски
For a complete guide on starting a forum look at this <a href="http://community.wikidot.com/howto:forum-step-by-step" target="_blank">Step-by-step Howto</a>. Повний порядок дій зі створення форуму описаний у <a href="http://community.wikidot.com/howto:forum-step-by-step" target="_blank">покроковому посібнику</a>.
For inquiries about sales, orders and offer, the sales representatives can be contacted by email <a href="mailto:sales@wikidot.com">sales@wikidot.com</a>. За запитами щодо продажів, замовлень та пропозицій, з торговельними представниками можна зв'язатися через електронну пошту <a href="mailto:sales@wikidot.com">sales@wikidot.com</a>.
For some reason this web address is not allowed or is reserved for future use. З тієї чи іншої причини цю вебадресу не дозволено використовувати або резервувати.
Force lock acquire Примусове перехоплення блокування
Force lock removal Примусове видалення блокування
Forcibly recreate lock Примусове відновлення блокування
Forgotten your username or password? Забули своє ім'я користувача чи пароль?
Form errors Помилки форми
Form errors. Помилки форми.
Format for minFontSize and maxFontSize must be the same (px, em or %). Формат для minFontSize і maxFontSize має бути однаковим (px, em або %).
Format for minFontSize and maxFontSize must be the same (px, em, pt or %). Формат для minFontSize і maxFontSize має бути однаковим (px, em, pt або %).
Forum Форум
Forum Permissions Дозволи форуму
Forum Settings Налаштування форуму
Forum Structure Структура форуму
Forum category Категорія форуму
Forum category: Категорія форуму:
Forum functions use a few special pages. If you have just activated the forum it is very likely that your site does not contain links to these pages. <br/><br/> The special forum pages are: Функції форуму використовують кілька спеціальних сторінок. Якщо ви щойно активували форум, цілком ймовірно, що ваш сайт не містить посилань на ці сторінки. <br/><br/> Ось спеціальні сторінки форуму:
Forum permissions Дозволи форуму
Forum settings Налаштування форуму
Forum signature Підпис на форумі
Forum special pages Спеціальні сторінки форуму
Forum structure Структура форуму
Forum thread Тема форуму
From Від
From categories З категорії
From now on you will receive all emails sent to the list. Тепер ви отримуватиме всі листи, що розсилаються за списком.
From time to time we send a newsletter that cover the most important changes in the Wikidot.com Services, sometimes promotional offers and other things that might be interesting for you. We certainly do not send anything that would be considered "spam". It is highly recommended to accept our Newsletter. Час від часу ми надсилаємо інформаційний бюлетень, який містить найважливіші зміни у послугах Wikidot.com, іноді рекламні пропозиції та інші речі, які можуть зацікавити вас. Ми, звичайно, не надсилаємо нічого, що вважатиметься "спамом". Настійно рекомендується прийняти наш Інформаційний бюлетень.
From: Від:
Full customization Повне керування сайтом
Full file URL Повний URL файлу
Full money-back guarantee if you do not like it Гарантія повного повернення плати за товар, якщо вам він не сподобається
The file containing all the signatures can be downloaded in CSV format (Comma Separated Values). This can be easily imported into major spreadsheet applications such as OpenOffice Calc, Gnumeric or Excel. Файл, що містить усі підписи, може бути завантажений у форматі CSV (значення, розділені комою). Це легко імпортується у більшість програм електронних таблиць, такі як OpenOffice Calc, Gnumeric чи Excel.
The file named %1 already exists as an attachment to page %2. You have no permission to overwrite/delete files on this page. Файл з назвою %1 вже існує як вкладення на сторінці %2. У вас немає прав перезаписувати/видаляти файли на цій сторінці.
The file named %1 already exists as an attachment to page %2. Do you want to overwrite it? Файл з назвою %1 вже існує як вкладення на сторінці %2. Ви хочете перезаписати його?
The file named %1 already exists. You have no permission to overwrite/delete files on this page. Please choose another name for the file and try again. Файл %1 вже існує. У вас немає прав перезаписувати/видаляти файли на цій сторінці. Будь ласка, виберіть іншу назву для файлу та спробуйте знову.
The file named %1 already exists. Do you want to overwrite it? Файл з назвою %1 вже існує. Ви хочете перезаписати його?
The file with that name already exists. Choose a different name for it. Файл з такою назвою вже існує. Виберіть іншу назву.
The following HTML code for label "%1" was not recognized: Такий код HTML для мітки "%1" не розпізнано:
The form contains some errors. Форма містить помилки.
The form data could not be sent to the specified email address. Ці форми неможливо відправити на вказану адресу електронної пошти.
The form has been sent. Thank you! Форма відправлена. Дякуємо!
The format of the address is not valid Формат адреси неправильний.
female жінка
file action дії з файлом
file/attachment action дії з файлом/вкладенням
files файли
files changes зміни файлів
flag user as abusive повідомити про користувача-порушника
flags прапорці
footnote виноска
for attached files для вкладених файлів
forum default типовий форум
forum only лише форум
forum post on на форумі
forums only лише форуми
from від
from a private IP range з приватного діапазону IP
from bonus slots з бонусного слота
from category з категорії

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment