Vi

Translating to: vi

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

(flat/linear) (phẳng/tuyến tính)
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Favicon" target="_blank">Favicon</a> is a small image associated with a website and displayed by the web browser next to the address bar. At Wikidot all Sites are getting the default Wikidot favicon, but you can change it. <br/><br/> Your current displayed favicon is: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Favicon" target="_blank">Favicon</a> là một hình ảnh nhỏ liên kết với một trang web và hiển thị bởi trình duyệt bên cạnh tiêu đề trang. Tại Wikidot mọi trang đều có favicon Wikidot mặc định, nhưng bạn có thể thay đổi nó. <br/><br/> Favicon hiện tại của bạn là:
<a href="http://www.wikidot.com/faq:upgrades" target="_blank">Frequently Asked Questions (FAQ) about the upgrades</a> <a href="http://www.wikidot.com/faq:upgrades" target="_blank">Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) về nâng cấp</a>
Facebook Connect Kết nối Facebook
Fatal, but recoverable exception #233. Please contact sales@wikidot.com Lỗi nghiêm trọng, nhưng có thể khắc phục #233. Hãy liên hệ sales@wikidot.com
Fatal, but recoverable exception (355). Please contact sales@wikidot.com Lỗi nghiêm trọng, nhưng có thể khắc phục (355). Hãy liên hệ sales@wikidot.com
Fatal, but recoverable exception. Please contact sales@wikidot.com Lỗi nghiêm trọng, nhưng có thể khắc phục. Hãy liên hệ sales@wikidot.com
Favicon Favicon
Feature name and description Tên và miêu tả chức năng
February Tháng hai
Feed "%s" is temporarily disabled. Please try again in a few minutes. Nguồn cấp "%s" bị vô hiệu tạm thời. Hãy thử lại trong vài phút.
Field Trường
File "%s" deleted Tệp "%s" đã bị xóa
File "%s" moved away to page "%s". Tệp "%s" đã được chuyển đến trang "%s".
File "%s" moved from page "%s". Tệp "%s" đã được chuyển từ trang "%s".
File "%s" renamed to "%s". Tệp "%s" đã được đổi tên thành "%s".
File Information Thông tin tệp
File already exists Tệp đã tồn tại
File does not exist. Tệp không tồn tại
File exists Tệp đã tồn tại
File name Tên tệp
File size Kích cỡ tệp
File to add does not exist Tệp để thêm không tồn tại
File to be added to page already exists Tệp sắp được thêm vào trang đã tồn tại
File type Loại tệp
File upload Đăng tệp
File uploaded. Tệp đã đăng
File with contacts: Tệp với liên hệ
File with this name already added Tệp cùng tên đã tồn tại
Files Tệp
First and last name Họ và tên
First and last name: Họ và tên:
First name Tên
First row as header: Hàng đầu của mục đầu
Flag anonymous user Gắn cờ người dùng vô danh
Flag as objectionable Báo cáo trang
Flag page Gắn cờ trang
Flag user Gắn cờ người dùng
Flag user as abusive Gắn cờ người dùng lạm dụng
Flickr.com Flickr.com
Fold Đóng
Fold All Đóng tất cả
Follow you Theo dõi bạn
Footnotes Chú thích
For a complete guide on starting a forum look at this <a href="http://community.wikidot.com/howto:forum-step-by-step" target="_blank">Step-by-step Howto</a>. Hướng dẫn thiết lập diễn đàn tại <a href="http://community.wikidot.com/howto:forum-step-by-step" target="_blank">đây</a>.
For inquiries about sales, orders and offer, the sales representatives can be contacted by email <a href="mailto:sales@wikidot.com">sales@wikidot.com</a>. Tham vấn về sản phẩm, giao dịch và khuyến mãi, có thể liên hệ <a href="mailto:sales@wikidot.com">sales@wikidot.com</a>.
For some reason this web address is not allowed or is reserved for future use. Vì một vài lý do địa chỉ này không được phép.
Force lock acquire Phá khóa thành công
Force lock removal Phá khóa
Forcibly recreate lock Cố tái tạo khóa
Forgotten your username or password? Quên mật khẩu?
Form errors Lỗi biểu mẫu
Form errors. Lỗi biểu mẫu.
Format for minFontSize and maxFontSize must be the same (px, em or %). Định dạng cho minFontSize và maxFontSize phải như nhau (px, em hoặc %).
Format for minFontSize and maxFontSize must be the same (px, em, pt or %). Định dạng cho minFontSize và maxFontSize phải như nhau (px, em, pt hoặc %).
Forum Diễn đàn
Forum Permissions Quyền hạn Diễn đàn
Forum Settings Cài đặt Diễn đàn
Forum Structure Cấu trúc Diễn đàn
Forum category Thư mục Diễn đàn
Forum category: Thư mục Diễn đàn:
Forum functions use a few special pages. If you have just activated the forum it is very likely that your site does not contain links to these pages. <br/><br/> The special forum pages are: Tính năng diễn đàn dùng một vài trang đặc biệt. Nếu bạn mới kích hoạt diễn đàn rất có thể trang của bạn chưa có liên kết đến các trang đó. <br/><br/> Các trang diễn đàn đặc biệt là:
Forum permissions Quyền hạn diễn đàn
Forum settings Cài đặt diễn đàn
Forum signature Chữ ký diễn đàn
Forum special pages Trang đặc biệt diễn đàn
Forum structure Cấu trúc diễn đàn
Forum thread Chủ đề diễn đàn
From Từ
From categories Từ thư mục
From now on you will receive all emails sent to the list. Từ bây giờ bạn sẽ nhận mọi email gửi tới danh sách.
From time to time we send a newsletter that cover the most important changes in the Wikidot.com Services, sometimes promotional offers and other things that might be interesting for you. We certainly do not send anything that would be considered "spam". It is highly recommended to accept our Newsletter. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ gửi tin báo về các thay đổi quan trọng nhất trong các dịch vụ Wikidot.com, có lúc là quảng cáo khuyến mãi và những thứ khác có thể thú vị với bạn. Chúng tôi hoàn toàn không gửi bất kỳ thứ gì có thể cho là "spam". Cực kỳ khuyến nghị chấp nhận nhận Tin báo của chúng tôi.
From: Từ:
Full customization Tùy chỉnh đầy đủ
Full file URL URL đầy đủ
Full money-back guarantee if you do not like it Cam kết hoàn tiền toàn bộ nếu bạn không thích
The file containing all the signatures can be downloaded in CSV format (Comma Separated Values). This can be easily imported into major spreadsheet applications such as OpenOffice Calc, Gnumeric or Excel. Tệp chứa tất cả chữ ký có thể được tải xuống dưới dạng CSV (Comma Separated Values). Tệp này có thể nhập vào các ứng dụng bảng tính như OpenOffice Calc, Gnumeric hoặc Excel.
The file named %1 already exists as an attachment to page %2. You have no permission to overwrite/delete files on this page. Tệp tên là %1 đã tồn tại dưới dạng đính kèm tại trang %2. Bạn không có quyền ghi đè/xóa tệp tại trang này.
The file named %1 already exists as an attachment to page %2. Do you want to overwrite it? Tệp tên là %1 đã tồn tại dưới dạng đính kèm tại trang %2. Bạn có muốn ghi đè tệp khôn?
The file named %1 already exists. You have no permission to overwrite/delete files on this page. Please choose another name for the file and try again. Tệp tên là %1 đã tồn tại. Bạn không có quyền ghi đè/xóa tệp ở trang này. Hãy chọn tên khác cho tệp và thử lại
The file named %1 already exists. Do you want to overwrite it? Tệp cùng tên có tồn tại. Bạn có muốn ghi đè không?
The file with that name already exists. Choose a different name for it. Tệp cùng tên có tồn tại. Hãy chọn tên khác.
The following HTML code for label "%1" was not recognized: Mã HTML cho nhãn "%1" không được nhận diện:
The form contains some errors. Biểu mẫu chứa một vài lỗi.
The form data could not be sent to the specified email address. Dữ liệu biểu mẫu không thể được gửi tới địa chỉ email được chỉ định.
The form has been sent. Thank you! Đã gửi biểu mẫu, cảm ơn bạn!
The format of the address is not valid Định dạng địa chỉ không hợp lệ
female nữ
file action hành động tệp
file/attachment action hành động tệp/đính kèm
files tệp
files changes thay đổi tệp
flag user as abusive gắn cờ người dùng lạm dụng
flags nhãn
footnote chú thích
for attached files cho các tệp đính kèm
forum default diễn đàn mặc định
forum only chỉ diễn đàn
forum post on bài đăng diễn đàn trên
forums only chỉ diễn đàn
from từ
from a private IP range từ dãy IP riêng tư
from bonus slots từ vị trí bổ sung
from category từ thư mục

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment