Ca

Translating to: ca

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

GB storage Emmagatzematge GB
GB storage for 1 year Emmagatzematge de GB durant 1 any
Gender Gènere
Gender: Gènere:
General General
General Settings Configuració general
General Wikidot.com documentation and help section. General Wikidot.com documentació i secció d'ajuda.
Get a new Wikidot account Obteniu un nou compte de Wikidot
Get a new wiki Obteniu un wiki nou
Get it Obtin-ho
Get my Wikidot site Obteniu el meu lloc Wikidot
Get your new Wikidot site Obteniu el vostre nou lloc de Wikidot
Gets all the privileges related to forum. Obté tots els privilegis relacionats amb el fòrum.
Gets all the privileges related to wiki pages. Obté tots els privilegis relacionats amb les pàgines wiki.
Getting your new free Wikidot site is simple and takes about a minute. <br/> Please read the <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Terms of Service</a> before creating a Wiki. Obtenir el teu nou lloc gratuït de Wikidot és senzill i triga un minut. <br/> Si us plau, llegiu el <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Condicions del servei</a> abans de crear una wiki.
Go to the cloned Wiki Aneu a Wiki clonat
Google Analytics Google Analytics
Great, you are ready to restore this previously deleted wiki. The site should look like and work exactly as before deleting it. <br/><br/> You could also set a new URL address for this recovered site. Molt bé, esteu preparat per restaurar aquesta wiki prèviament eliminada. El lloc ha de ser semblant i funcionar exactament com abans de suprimir-lo. <br/><br/> També podeu establir una adreça URL nova per a aquest lloc recuperat.
Group name: Nom del grup:
Guest Admin of: Administrador convidat de:
Guests and low-karma users are not allowed to publish links on this site. Els usuaris i els usuaris de baix consum de karma no poden publicar enllaços en aquest lloc.
guest convidat
guru Guru

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment