Vi

Translating to: vi

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

GB storage Dung lượng GB
GB storage for 1 year Dung lượng GB trong 1 năm
Gender Giới tính
Gender: Giới tính:
General Chung
General Settings Cài đặt chung
General Wikidot.com documentation and help section. Tài liệu và hỗ trợ chung về Wikidot.com.
Get a new Wikidot account Tạo tài khoản Wikidot mới
Get a new wiki Tạo wiki mới
Get it Nhận
Get my Wikidot site Tạo trang Wikidot của tôi
Get your new Wikidot site Tạo trang Wikidot mới của riêng bạn
Gets all the privileges related to forum. Nhận được quyền hạn liên quan tới diễn đàn.
Gets all the privileges related to wiki pages. Nhận được quyền hạn liên quan tới các trang wiki.
Getting your new free Wikidot site is simple and takes about a minute. <br/> Please read the <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Terms of Service</a> before creating a Wiki. Tạo trang Wikidot mới hoàn toàn miễn phí, đơn giản và chỉ mất một phút. <br/> Hãy đọc <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Điều khoản Dịch vụ</a> trước khi tạo một Wiki.
Go to the cloned Wiki Đi tới Wiki mới đã sao chép
Google Analytics Google Analytics
Great, you are ready to restore this previously deleted wiki. The site should look like and work exactly as before deleting it. <br/><br/> You could also set a new URL address for this recovered site. Bạn đã sẵn sàng để khôi phục wiki này. Trang sẽ hoạt động y như trước khi bạn xóa nó. <br/><br/> Bạn cũng có thể đặt URL mới cho trang này.
Group name: Tên nhóm
Guest Admin of: Quản trị khách của:
Guests and low-karma users are not allowed to publish links on this site. Người dùng khách và người dùng có mức hoạt động thấp không được cho phép đăng đường link trên trang này.
guest khách
guru Chuyên gia

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment