Ca

Translating to: ca

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

- hide - ocultar
- hide details - ocultar detalls
<li> <a href="http://www.wikidot.com/doc" target="_blank">Help &amp; Documentation</a> if you want to learn more or need help. </li> <li> <a href="http://community.wikidot.com" target="_blank">Wikidot.com Community Site</a> with community forums! </li> Dgmnggjsgjsjfs
<p> Hi, %1! </p> <p> You are changing your email address to <a href="mailto:%3">%3</a>. In order to confirm your new email address and complete the change please click the verification link below: </p> <p> Hola, %1! </p> <p> Esteu canviant la vostra adreça de correu electrònic a <a href="mailto:%3">%3</a>. Per confirmar la vostra nova adreça de correu electrònic i completar el canvi, feu clic a l'enllaç de verificació següent: </p>
HTML HTML
HTML block cannot be found. No es pot trobar el bloc HTML.
Has sticky state Gbsngz
Have everything under control Teniu tot sota control
Have you considered upgrading your account? Pro accounts give you access to tons of new features, lets you create more sites and upload more files. Dfbsnggsn
Have you made the payment? We have not detected it yet.<br /> However you can safely close this window. Once we receive a confirmation, your account will be upgraded. If this does not happen for a few hours, contact us! Heu fet el pagament? Encara no l'hem detectat. <br /> No obstant això, podeu tancar aquesta finestra amb seguretat. Un cop rebem una confirmació, el vostre compte s'actualitzarà. Si això no passa durant unes hores, contacteu amb nosaltres.
Hello <em>name of the recipient</em>, Benvolgut <em>nom del destinatari</em>,
Hello! Hola!
Hello, Hola,
Help Ajuda
Help resources Recursos d'ajuda
Help: <a href="http://www.wikidot.com/doc:quick-reference" target="_blank">wiki text quick reference</a> Ajuda:<a href="http://www.wikidot.com/doc:quick-reference" target="_blank">wiki text quick reference</a>
Help: <a href="http://www.wikidot.com/doc:quick-reference" target="_blank">wiki text quick reference</a> <a href="http://snippets.wikidot.com" target="_blank">code snippets collection</a> Ajuda: <a href="http://www.wikidot.com/doc:quick-reference" target="_blank">wiki text quick reference</a> <a href="http://snippets.wikidot.com" target="_blank">code snippets collection</a>
Here is a list of pages that do not exist but there are links that point to them. Aquí hi ha una llista de pàgines que no existeixen, però hi ha enllaços que els apunten.
Here you can change your avatar. Aquí pots canviar el teu avatar.
Here you can change your password. Aquí podeu canviar la vostra contrasenya.
Here you can enable/disable user icon visibility within this Site. Aquí podeu habilitar/desactivar la visibilitat d'icones d'usuari dins d'aquest lloc.
Hi Hola
Hi, %1! Hola, %1!
Hi, I just want to remind you about the invitation I have sent you some time ago. Hola, només vull recordar-vos la invitació que us he enviat fa un temps.
Hidden Ocult
Hide Amaga
Hide All Comments Amaga tots els comentaris
Hide hidden Amaga amagat
Hide nav elements for unauthorized users: Amaga elements de navegació per a usuaris no autoritzats:
Hide your karma / pro icons next to avatar Amaga les icones karma/pro al costat de l'avatar
High-traffic site Lloc de trànsit elevat
Hint: you can select multiple files from the file dialog, simply hold Shift or Ctrl while selecting. Suggeriment: podeu seleccionar diversos fitxers del diàleg del fitxer, simplement manteniu premuts Majús o Ctrl mentre seleccioneu.
History Història
History of invitations Història de les invitacions
History of orders Història de comandes
Hotlinking Enllaç ràpid
How does this really work? Com funciona això realment?
The <tt>horizontal</tt> parameter forces the horizontal layout, setting the <tt>skipBy</tt> removes the bottom line about Text-Link-Ads.com. El paràmetre <tt>horizontal</tt> obliga el disseny horitzontal, establint que <tt>skipBy</tt> elimina la línia inferior sobre Text-Link-Ads.com.
has been accepted. You are now a member of this site. has estat acceptat. Ara ets membre d'aquest lloc.
has been declined. s'ha declinat.
heading level 1 encapçalament nivell 1
heading level 1 (largest) encapçalament nivell 1 (major)
heading level 2 encapçalament nivell 2
heading level 3 encapçalament nivell 3
heading level 4 encapçalament nivell 4
heading level 5 encapçalament nivell 5
heading level 6 encapçalament nivell 6
heading level 6 (smallest) encapçalament nivell 6 (més petit)
hidden amagat
hide dependencies amaga dependències
high alt
history història
horizontal line línia horitzontal
hours hores
hr hr

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment