Da

Translating to: da

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

- hide - skjul
- hide details - skjultdetaljer
<li> <a href="http://www.wikidot.com/doc" target="_blank">Help &amp; Documentation</a> if you want to learn more or need help. </li> <li> <a href="http://community.wikidot.com" target="_blank">Wikidot.com Community Site</a> with community forums! </li> <li> <a href="http://www.wikidot.com/doc" target="_blank">Hjælp & Dokumentation</a> hvis du gerne vil lære mere eller behøver hjælp. </li> <li> <a href="http://community.wikidot.com" target="_blank">Wikidot.com-fællesskabet</a> med fællesskabsforummer! </li>
<p> Hi, %1! </p> <p> You are changing your email address to <a href="mailto:%3">%3</a>. In order to confirm your new email address and complete the change please click the verification link below: </p> <p> Hej, %1! </p> <p> Du har ændret din e-mailadresse til <a href="mailto:%3">%3</a>. For at bekræfte din nye e-mailadresse og gennemføre ændringen skal du klikke på det nedenstående link: </p>
HTML HTML
HTML block cannot be found. HTML-blokken kan ikke bliver fundet.
Has sticky state Har knappenålstatus (klistret til toppen)
Have everything under control
Have you considered upgrading your account? Pro accounts give you access to tons of new features, lets you create more sites and upload more files. Har du overvejet at opgradere din konto? Pro-konti giver dig adgang til tonsvis af nye funktioner, og du kan oprette flere websteder og uploade flere filer.
Have you made the payment? We have not detected it yet.<br /> However you can safely close this window. Once we receive a confirmation, your account will be upgraded. If this does not happen for a few hours, contact us!
Hello <em>name of the recipient</em>, Hej <em>name of the recipient</em>,
Hello!
Hello,
Help Hjælp
Help resources Hjælperessourcer
Help: <a href="http://www.wikidot.com/doc:quick-reference" target="_blank">wiki text quick reference</a> Hjælp: <a href="http://www.wikidot.com/doc:quick-reference" target="_blank">Koder</a>
Help: <a href="http://www.wikidot.com/doc:quick-reference" target="_blank">wiki text quick reference</a> <a href="http://snippets.wikidot.com" target="_blank">code snippets collection</a> Hjælp: <a href="http://www.wikidot.com/doc:quick-reference" target="_blank">Koder</a> og <a href="http://snippets.wikidot.com" target="_blank">Avancerede koder</a>
Here is a list of pages that do not exist but there are links that point to them. Her er en liste af sider der ikke eksisterer, selvom der er link til dem.
Here you can change your avatar. Her kan du ændre dit profilbillede.
Here you can change your password. Her kan du ændre dit kodeord.
Here you can enable/disable user icon visibility within this Site. Her kan du aktivere/deaktivere brugerikonets synlighed på dette websted.
Hi Hej
Hi, %1! Hej, %1!
Hi, I just want to remind you about the invitation I have sent you some time ago. Hej, jeg ville bare minde dig om invitationen jeg sendte dig for noget tid siden.
Hidden Skjult
Hide Skjul
Hide All Comments Skjul alle kommentarer
Hide hidden Skjul skjulte
Hide nav elements for unauthorized users: Skjul alle nav-elementer for uautoriserede brugere:
Hide your karma / pro icons next to avatar Skjul din karma/proikoner ved siden af din avatar
High-traffic site Højtrafikeret website
Hint: you can select multiple files from the file dialog, simply hold Shift or Ctrl while selecting. Tip: du kan uploade flere filer af gangen. Du skal simpelthen bare holde Shift eller Ctrl nede når du vælger filerne.
History Historie
History of invitations Historie for invitationer
History of orders Historie for sortering
Hotlinking Hotlinking
How does this really work? Hvordan virker dette egentlig?
The <tt>horizontal</tt> parameter forces the horizontal layout, setting the <tt>skipBy</tt> removes the bottom line about Text-Link-Ads.com.
has been accepted. You are now a member of this site. er blevet accepteret. Du er nu et medlem af denne website.
has been declined. er blevet afvist.
heading level 1 Overskrift nummer 1
heading level 1 (largest) Overskrift nummer 1 (den største)
heading level 2 Overskrift nummer 2
heading level 3 Overskrift nummer 3
heading level 4 Overskrift nummer 4
heading level 5 Overskrift nummer 5
heading level 6 Overskrift nummer 6
heading level 6 (smallest) Overskrift nummer 6 (den mindste)
hidden skjult
hide dependencies Skjul afhængige sider
high høj
history historie
horizontal line streg
hours timer
hr timer

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment