Translating to: pl

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

- hide - schowaj
- hide details - schowaj szczegóły
<li> <a href="http://www.wikidot.com/doc" target="_blank">Help &amp; Documentation</a> if you want to learn more or need help. </li> <li> <a href="http://community.wikidot.com" target="_blank">Wikidot.com Community Site</a> with community forums! </li> <li> <a href="http://www.wikidot.com/doc" target="_blank">Pomoc i dokumentacja</a> jeśli chcesz się dowiedzieć więcej lub uzyskać pomoc. </li> <li> <a href="http://community.wikidot.com" target="_blank">Serwis społeczności Wikidot.com Community Site</a> z forum dyskusyjnym </li>
<p> Hi, %1! </p> <p> You are changing your email address to <a href="mailto:%3">%3</a>. In order to confirm your new email address and complete the change please click the verification link below: </p> <p> Witaj, %1! </p> <p> Zmieniasz swój adres email na <a href="mailto:%3">%3</a>. Aby potwierdzić swój nowy adres email i zakończyć zmianę kliknij poniższy link weryfikacji: </p>
HTML HTML
HTML block cannot be found. Blok HTML nie może zostać znaleziony.
Has sticky state Ma atrybut przyklejenia
Have everything under control Miej wszystko pod kontrolą
Have you considered upgrading your account? Pro accounts give you access to tons of new features, lets you create more sites and upload more files. Rozważyłeś ulepszenie swojego konta? Konta Pro dają Ci dostęp do masy nowych funkcji, pozwolą Ci stworzyć więcej projektów i przesłać więcej plików.
Have you made the payment? We have not detected it yet.<br /> However you can safely close this window. Once we receive a confirmation, your account will be upgraded. If this does not happen for a few hours, contact us! Wykonałeś płatność? Jeszcze jej nie wykryliśmy.<br /> Mimo to możesz bezpiecznie zamknąć to okno. Kiedy już otrzymamy potwierdzenie Twoje konto zostanie ulepszone. Jeśli nie stanie się to w ciągu kilku godzin skontaktuj się z nami!
Hello <em>name of the recipient</em>, Witaj <em>imię odbiorcy</em>,
Hello! Witaj!
Hello, Witaj,
Help Pomoc
Help resources Materiały pomocy
Help: <a href="http://www.wikidot.com/doc:quick-reference" target="_blank">wiki text quick reference</a> Pomoc: <a href="http://www.wikidot.com/doc:quick-reference" target="_blank">składnia wiki</a>
Help: <a href="http://www.wikidot.com/doc:quick-reference" target="_blank">wiki text quick reference</a> <a href="http://snippets.wikidot.com" target="_blank">code snippets collection</a> Pomoc: <a href="http://www.wikidot.com/doc:quick-reference" target="_blank">składnia wiki</a> <a href="http://snippets.wikidot.com" target="_blank">przykłady wiki-kodu</a>
Here is a list of pages that do not exist but there are links that point to them. Oto lista stron, które nie istnieją, ale do których prowadzą odnośniki z innych stron.
Here you can change your avatar. Tutaj możesz zmienić swój avatar.
Here you can change your password. Tutaj możesz zmienić swoje hasło.
Here you can enable/disable user icon visibility within this Site. Tutaj możesz włączyć/wyłączyć wyświetlanie ikon użytkowników wewnątrz projektu.
Hi Cześć
Hi, %1! Cześć, %1!
Hi, I just want to remind you about the invitation I have sent you some time ago. Witaj, chciałem tylko przypomnieć o zaproszeniu, które niedawno do Ciebie wysłałem.
Hidden Ukryte
Hide Ukryj
Hide All Comments Ukryj wszystkie komentarze
Hide hidden Ukryj ukryte
Hide nav elements for unauthorized users: Schowaj elementy nawigacyjne przed nieuprawnionymi użytkownikami:
Hide your karma / pro icons next to avatar Schowaj swoje ikony karmy / pro obok avatara
High-traffic site Witryna wysokiego ruchu
Hint: you can select multiple files from the file dialog, simply hold Shift or Ctrl while selecting. Wskazówka: możesz zaznaczyć wiele plików w oknie dialogu przytrzymując klawisz Shift lub Ctrl w czasie wybierania.
History Historia
History of invitations Historia zaproszeń
History of orders Historia zamówień:
Hotlinking Hotlinkowanie
How does this really work? Jak to właściwie działa:
The <tt>horizontal</tt> parameter forces the horizontal layout, setting the <tt>skipBy</tt> removes the bottom line about Text-Link-Ads.com. Parament <tt>poziomy</tt> wymusza poziomy układ, ustawienie <tt>skipBy</tt> usuwa dolną linię o Text-Link-Ads.com.
has been accepted. You are now a member of this site. została zaakceptowana. Jesteś teraz członkiem tego projektu.
has been declined. została odrzucona.
heading level 1 nagłówek poziomu 1
heading level 1 (largest) nagłówek poziomu 1 (największy)
heading level 2 nagłówek poziomu 2
heading level 3 nagłówek poziomu 3
heading level 4 nagłówek poziomu 4
heading level 5 nagłówek poziomu 5
heading level 6 nagłówek poziomu 6
heading level 6 (smallest) nagłówek poziomu 6 (najmniejszy)
hidden ukryty
hide dependencies Ukryj zależności
high wysoka
history historia
horizontal line linia pozioma
hours godziny
hr hr

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment