Sr

Translating to: sr

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

- hide — сакриј
- hide details — сакриј детаље
<li> <a href="http://www.wikidot.com/doc" target="_blank">Help &amp; Documentation</a> if you want to learn more or need help. </li> <li> <a href="http://community.wikidot.com" target="_blank">Wikidot.com Community Site</a> with community forums! </li> <li> <a href="http://www.wikidot.com/doc" target="_blank">Помоћ и документација</a> Ако желите да сазнате више или желите помоћ. </li> <li> <a href="http://community.wikidot.com" target="_blank">Wikidot.com заједница</a> са форумима! </li>
<p> Hi, %1! </p> <p> You are changing your email address to <a href="mailto:%3">%3</a>. In order to confirm your new email address and complete the change please click the verification link below: </p> <p> Здраво, %1! </p> <p> Мењате адресу е-поште у <a href="mailto:%3">%3</a>. Да бисте потврдили нову адресе и довршили промену, кликните на потврдни линк испод: </p>
HTML HTML
HTML block cannot be found. Не могу да нађем блок HTML-а
Has sticky state Истакнута
Have everything under control Држите све под контролом
Have you considered upgrading your account? Pro accounts give you access to tons of new features, lets you create more sites and upload more files. Јесте ли размишљали о надоградњи налога? Про налози омогућују приступ многим новим функцијама, а можете отворити још сајтова и достављати више фајлова.
Have you made the payment? We have not detected it yet.<br /> However you can safely close this window. Once we receive a confirmation, your account will be upgraded. If this does not happen for a few hours, contact us! Јесте ли обавили уплату? Нисмо је још примили.<br /> Ипак можете несметано затворити овај прозор. Када потврдимо уплату, ваш налог ће бити надограђен. Обратите нам се ако се то не деси кроз неколико часова.
Hello <em>name of the recipient</em>, Здраво, <em>име примаоца</em>,
Hello! Здраво!
Hello, Здраво,
Help Помоћ (на енглеском)
Help resources Сакриј ресурсе
Help: <a href="http://www.wikidot.com/doc:quick-reference" target="_blank">wiki text quick reference</a> Помоћ (на енглеском): <a href="http://www.wikidot.com/doc:quick-reference" target="_blank">Приручник</a>
Help: <a href="http://www.wikidot.com/doc:quick-reference" target="_blank">wiki text quick reference</a> <a href="http://snippets.wikidot.com" target="_blank">code snippets collection</a> Помоћ (на енглеском): <a href="http://www.wikidot.com/doc:quick-reference" target="_blank">Приручник</a> <a href="http://snippets.wikidot.com" target="_blank">Збирка извода из Викикода</a>
Here is a list of pages that do not exist but there are links that point to them. Ово је списак страница које не постоје али има хипервеза које упућују на њих.
Here you can change your avatar. Овде можете променити аватар.
Here you can change your password. Овде можете променити лозинку.
Here you can enable/disable user icon visibility within this Site. Омогућите/онемогућите видљивост аватара на овом сајту.
Hi Здраво,
Hi, %1! Здраво, %1!
Hi, I just want to remind you about the invitation I have sent you some time ago. Здраво, само да те подсетим за позивницу коју сам ти послао пре неког времена.
Hidden Сакривен
Hide Сакриј
Hide All Comments Сакриј све коментаре
Hide hidden Сакриј сакривено
Hide nav elements for unauthorized users: Сакриј навигациону дугмад неовлашћеним корисницима:
Hide your karma / pro icons next to avatar Сакриј карму / про иконе поред аватара
High-traffic site Високопрометни сајт
Hint: you can select multiple files from the file dialog, simply hold Shift or Ctrl while selecting. Савет: можете да одаберете више фајлова одједном тако што ћете притиснути шифт или ктрл и одабрати.
History Историјат странице
History of invitations Историјат позивница
History of orders Историјат наруџбина
Hotlinking Директно линковање
How does this really work? Како ово заиста ради?
The <tt>horizontal</tt> parameter forces the horizontal layout, setting the <tt>skipBy</tt> removes the bottom line about Text-Link-Ads.com. <tt>Водоравни</tt> параметар намеће водоравни распоред, а подешавајње модула <tt>skipBy</tt> уклања доњу линију о Text-Link-Ads.com.
has been accepted. You are now a member of this site. је прихваћена. Постали сте члан сајта.
has been declined. је одбијена.
heading level 1 заглавље нивоа 1
heading level 1 (largest) заглавље нивоа 1 (највеће)
heading level 2 заглавље нивоа 2
heading level 3 заглавље нивоа 3
heading level 4 заглавље нивоа 4
heading level 5 заглавље нивоа 5
heading level 6 заглавље нивоа 6
heading level 6 (smallest) заглавље нивоа 6 (најмање)
hidden сакривено
hide dependencies Сакриј међузависности
high високо
history историјат
horizontal line водоравна црта
hours часова
hr ч.

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment