Uk

Translating to: uk

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

- hide - приховати
- hide details - приховати подробиці
<li> <a href="http://www.wikidot.com/doc" target="_blank">Help &amp; Documentation</a> if you want to learn more or need help. </li> <li> <a href="http://community.wikidot.com" target="_blank">Wikidot.com Community Site</a> with community forums! </li> <li> <a href="http://www.wikidot.com/doc" target="_blank">Допомога та Документація</a>, якщо ви бажаєте дізнатись більше або потребуєте допомоги. </li> <li> <a href="http://community.wikidot.com" target="_blank">Сайт спільноти Wikidot.com</a> з форумами спільноти! </li>
<p> Hi, %1! </p> <p> You are changing your email address to <a href="mailto:%3">%3</a>. In order to confirm your new email address and complete the change please click the verification link below: </p> <p> Вітаємо, %1! </p> <p> Ви змінюєте свою адресу електронної пошти на <a href="mailto:%3">%3</a>. Щоби підтвердити свою нову адресу електронної пошти та внести зміни, будь ласка, натисніть на посилання підтвердження нижче: </p>
HTML HTML
HTML block cannot be found. Блок HTML неможливо знайти.
Has sticky state Закріплена нагорі форуму
Have everything under control Усе під контролем
Have you considered upgrading your account? Pro accounts give you access to tons of new features, lets you create more sites and upload more files. Чи задумувались ви про розширення свого облікового запису? Тарифи Pro нададуть вам безліч нових можливостей, дозволять створити більше сайтів та завантажити більше файлів.
Have you made the payment? We have not detected it yet.<br /> However you can safely close this window. Once we receive a confirmation, your account will be upgraded. If this does not happen for a few hours, contact us! Ви здійснили платіж? Ми ще його не виявили.<br /> Однак ви можете безпечно закрити це вікно. Одержавши підтвердження, ваш обліковий запис буде розширено. Якщо це не відбудеться протягом кількох годин, зв'яжіться з нами!
Hello <em>name of the recipient</em>, Шановний(-на) <em>ім'я одержувача</em>,
Hello! Вітаємо!
Hello, Вітаємо,
Help Допомога
Help resources Допоміжні ресурси
Help: <a href="http://www.wikidot.com/doc:quick-reference" target="_blank">wiki text quick reference</a> Допомога: <a href="http://www.wikidot.com/doc:quick-reference" target="_blank">короткий довідник з розмітки вікі</a>.
Help: <a href="http://www.wikidot.com/doc:quick-reference" target="_blank">wiki text quick reference</a> <a href="http://snippets.wikidot.com" target="_blank">code snippets collection</a> Допомога: <a href="http://www.wikidot.com/doc:quick-reference" target="_blank">короткий довідник з розмітки вікі</a>, <a href="http://snippets.wikidot.com" target="_blank">колекція готових клаптиків коду</a>.
Here is a list of pages that do not exist but there are links that point to them. Ось список сторінок, яких не існує, але на них є посилання.
Here you can change your avatar. Тут ви можете змінити свій аватар.
Here you can change your password. Тут ви можете змінити свій пароль.
Here you can enable/disable user icon visibility within this Site. Тут задається видимість аватара користувача на сайті.
Hi Привіт
Hi, %1! Привіт, %1!
Hi, I just want to remind you about the invitation I have sent you some time ago. Привіт, просто хотів нагадати про запрошення, яке я вислав вам якийсь час тому.
Hidden Приховано
Hide Приховати
Hide All Comments Сховати всі коментарі
Hide hidden Приховати приховані
Hide nav elements for unauthorized users: Сховати навігаційні елементи від неавторизованих користувачів:
Hide your karma / pro icons next to avatar Приховати ваші карму чи іконки Pro під аватаром
High-traffic site Сайт з великою кількістю відвідувань
Hint: you can select multiple files from the file dialog, simply hold Shift or Ctrl while selecting. Підказка: можете вибрати декілька файлів у вікні вибору файлів. Просто затисніть Shift або Ctrl, поки вибираєте.
History Історія
History of invitations Історія запрошень
History of orders Історія замовлень
Hotlinking Хотлінкінґ (вбудовані посилання)
How does this really work? Як це насправді працює?
The <tt>horizontal</tt> parameter forces the horizontal layout, setting the <tt>skipBy</tt> removes the bottom line about Text-Link-Ads.com. <tt>Горизонтальний</tt> параметр змушує горизонтальну розмітку розташовуватися у заданому положенні, <tt>skipBy</tt> прибирає нижній рядок про Text-Link-Ads.com.
has been accepted. You are now a member of this site. була прийнята. Тепер ви — член цього сайту.
has been declined. була відхилена.
heading level 1 заголовок 1 рівня
heading level 1 (largest) заголовок 1 (найвищого) рівня
heading level 2 заголовок 2 рівня
heading level 3 заголовок 3 рівня
heading level 4 заголовок 4 рівня
heading level 5 заголовок 5 рівня
heading level 6 заголовок 6 рівня
heading level 6 (smallest) заголовок 6 (найнижчого) рівня
hidden прихований
hide dependencies приховати залежності
high високий
history історія
horizontal line горизонтальна лінія
hours годин
hr год

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment