Translating to: pl

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

%1 is an advertising program that allows you to sell advertising space on your Site. At Wikidot we made it as easy as possible to join and configure your Wiki to work with TLA. 1% to program reklamowy, który pozawala Ci sprzedać powierzchnię reklamową na Twojej witrynie. W Wikidocie zrobiliśmy to tak łatwym, jak to tylko możliwe aby dołączyć i skonfigurować Twoją Wiki do działania z TLA.
%1 is powered by and hosted at <a href="http://www.wikidot.com">Wikidot.com</a> - an online platforms that enables individuals, professionals, groups and communities to rapidly build online websites and collaboration tools. %1 zasilana jest przez i hostowana na <a href="http://www.wikidot.com">Wikidot.com</a> - internetowej platformie umożliwiającej pojedynczym osobom, grupom i społecznościom natychmiastowe zbudowanie witryn internetowych i narzędzi kolaboracyjnych.
(includes %1%2 VAT) (zawiera %1%2 VAT)
<li> <strong>Invite your friends or coworkers!</strong><br/> It is easy to invite new people to join your site as members (if you need members at all).<br/> You can just send them <a href="javascript:;" onclick="%1">e-mails with special invitations</a>. </li> <li> Or even better:<br/> <a href="javascript:;" onclick="%2"><strong>you can allow your members to invite their friends</strong></a><br/> if you want the community to grow quickly! </li> <li><strong>Zaproś swoich znajomych i współpracowników</strong><br/> Zapraszanie użytkowników do projektu jest bardzo łatwe. (o ile potrzebujesz użytkowników) <br/>Możesz np. wysłać im <a href="javascript:;" onclick="%1">specjalne zaproszenia poprzez pocztę elektroniczną</a>.</li>
<li>Albo nawet lepiej:<br/>
<a href="javascript:;" onclick="%2"><strong>pozwól członkom Twojego projektu zapraszać kolejnych członków</strong></a><br/> jeśli chcesz, aby Twoja społeczność szybko rosła!</li>
<li> If you make changes that apply to live wiki pages <u>make sure the changes do not affect site functionality</u>. Please check your styles with different browsers and create a sandbox category with test pages for experiments. </li> <li> Jeśli wykonujesz zmiany, które wpłyną na aktywne strony wiki <u>upewnij się, że zmiany nie wpłyną na funkcjonalność projektu</u>. Sprawdź swoje style na różnych przeglądarkach i utwórz kategorię sandbox dla stron testowy dla celów eksperymentów </li>
<li> If your footer does not contain a link to Wikidot.com as the hosting provider, make sure you provide sufficient <strong>contact information</strong> (or link to such information) so that people know how to contact either you or us. </li> <li> You must promptly either respond to or forward to us emails and feedback regarding copyright issues, legal issues or problem reports related to the Wikidot.com platform. </li> <li> If you allow <strong>3rd party contributions</strong> (like on community sites, blog, collaboration pages etc), make sure that your Site follows our <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Terms of Service</a> and your contributors are aware of this, either by providing a link to the original Terms, or by creating your own page with sufficient information. </li> <li> Jeśli Twoja stopka nie posiada linku do Wikidot.com jako hosta upewnij się, że zapewniasz wystarczające <strong>informacje kontaktowe</strong> (bądź link do takich informacji), aby ludzie wiedzieli, jak skontaktować się z Tobą bądź nami. </li> <li> Musisz niezwłocznie odpowiadać albo przesyłać nam maile i wiadomości dotyczące problemów prawa własności, problemów prawnych czy raportów problemów związanych z platformą Wikidot.com </li> <li> Jeśli zezwalasz <strong>kontrybucje osób trzecich</strong> (jak projekty społecznościowe, blog, strony kolaboracyjne itp.) upewnij się, że Twój projekt przestrzega naszych <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Warunków Usługi</a> a Twoi kontrybutorzy są tego świadomi, poprzez zapewnienie linka do oryginalnych Warunków bądź stworzenie własnej strony z wystarczającą ilością informacji. </li>
I am authorized to purchase services at Wikidot.com on behalf of the company. Jestem autoryzowany do zakupu usług Wikidot.com w imieniu firmy.
I am fine with sites and storage included in the plan. Pasują mi projekty i magazyn zawarte w planie.
I don't like it Nie podoba mi się
I have read and agree to the <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Terms of Service</a>. Przeczytałem i zgadzam się z <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Regulaminem serwisu</a>.
I like it Podoba mi się
I want to delete this site Chcę usunąć ten projekt
I want to receive invitations: Chcę otrzymywać zaproszenia:
I will use this Wikidot site for… Chcę używać tego projektu Wikidot do…
IMPORTANT: The transaction will appear on the credit card / bank statement as: <strong>2BuySafe.com</strong>. WAŻNE: Transakcja pokaże się na powiadomieniu karty kredytowej/ banku jako: <strong>2BuySafe.com</strong>.
IP IP
IP address Adres IP
IP address(es): Adres(y) IP:
IP address: <strong>%1</strong> Adres IP: <strong>%1</strong>
IP already in the list. Adres IP juz jest na liście.
IP block prevents users from editing and commenting on pages. Blocked IPs will no longer be able to do any harm to your Wiki. Yet, it <strong> does not </strong> block viewing of the content. Blokada IP uniemożliwi użytkownikom edytowanie i komentowanie stron. Zablokowane IP nie będą mogły już wyrządzić krzywdy Twojej Wiki. Jednak<strong> nie zablokuje to </strong> oglądania jej zawartości.
Icons Ikony
Identifier Identyfikator
If a thread is "sticky" - it remains on top of the threads list in the forum category view. This feature is recommended for threads of exceptional importance. Gdy wątek jest "przyklejony" zostaje na górze listy wątków w widoku kategorii forum. Możesz użyć tej funkcji dla podkreślenia wyjątkowego znaczenia danego wątku.
If checked - unauthorized users will not be able to see <br/> neither your side bar nor top bar navigation elements. <br/> See a note below. Jeśli zaznaczone - nieautoryzowani użytkownicy nie będą mogli zobaczyć <br/> elementów nawigacyjnych: paska bocznego ani paska górnego <br/> Zobacz notatkę poniżej.
If enabled - regular users will not be able to post new messages to this thread, but Administrators and Forum Moderators will still be allowed. Jeśli zaznaczone - zwykli użytkownicy nie będą mieli możliwości tworzenia nowych postów w tym wątku. Administratorzy i Moderatorzy Forum nadal będą posiadać do tego uprawnienia.
If the company is a registered <b>VAT payer</b> <br/> in the <b>European Union</b> and use Wikidot for business purposes, <br/> please enter your European VAT ID. Jeżeli firma jest zarejestrowanym <b>płatnikiem VAT</b> <br/> w <b>Unii Europejskiej </b> i używa Wikidota w celach biznesowych <br/> wprowadź proszę swój europejski identyfikator VAT
If unchecked - these navigation elements will not be rendered. Jeśli odznaczone - te elementy nawigacyjne nie będą renderowane.
If you already have a Wikidot account and want to use Facebook Connect for the first time, we advise you to: Jeśli już posiadasz konto Wikidot i chcesz użyć Facebook Connect po raz pierwszy radzimy Ci:
If you already have a Wikidot.com account you will be able to join the mentioned Site. If not, getting a Wikidot.com account is easy and takes less than a minute. <br/><br/> To accept this invitation (and obtain a Wikidot.com account if you don't have one yet) click the following link:<br/> <em>(generated link will be placed here)</em> Jeśli posiadasz już konto Wikidot.com to będziesz mógł dołączyć do wspomnianej Strony. Jesli nie, założenie konta Wikidot.com jest łątwe i zajmuje mniej niz minutę. <br/><br/> Aby zaakceptować to zaproszenie (i założyć konto Wikidot.com jeśli jeszcze go nie posiadasz) kliknij poniższy link:<br/> <em>(wygenerowany link zostanie umieszony tutaj)</em>
If you already have an account, please <a href="javascript:;" onclick="%1">sign in</a>. Jeśli masz już konto, <a href="javascript:;" onclick="%1"> zaloguj się </a>.
If you are <strong>absolutely</strong> sure that the lock is not valid or have a very good reason to remove it, you can force the lock removal manually pressing the button below. Jeśli jesteś <strong>całkowicie</strong> pewien, że blokada jest nieważna lub jeśli masz dobry powód do jej usunięcia, możesz wymusić usunięcie poprzez kliknięcie w przycisk poniżej.
If you are <strong>absolutely</strong> sure that the lock is not valid, you can force the lock removal manually pressing the button below. Jeśli jesteś <strong>całkowicie</strong> pewien, że blokada jest nieważna, możesz wymusić usunięcie poprzez kliknięcie w przycisk poniżej.
If you are interested in a more advanced and flexible templating solution for your pages, make sure you read the documentation about the <a href="http://www.wikidot.com/doc:templates">"live templates" feature</a>. Jeśli jesteś zainteresowany bardziej zaawansowanymi i elastycznymi rozwiązaniami szablonów dla Twoich stron przeczytaj naszą dokumentację o <a href="http://www.wikidot.com/doc:templates">funkcji "żywych szablonów"</a>.
If you are not sure, check out the <a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">detailed comparison</a>. You can also change your plan (e.g. from Pro Lite to Pro+) later. Our 30-day full refund policy makes the purchase absolutely risk-free. Jeśli nie jesteś pewien, sprawdź <a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">dokładne porównanie</a>. Później możesz zmienić swój plan (np. z Pro Lite na Pro+). Nasza 30 dniowa polityka pełnego zwrotu sprawia, że zakup jest całkowicie pozbawiony ryzyka.
If you are the master administrator of this site, please either <a href="https://www.wikidot.com/account/upgrade">upgrade your account</a> to enable secure access. You can also disable SSL access in the <a href="/_admin">Site Manager</a> for this site. Jeśli jesteś głównym administratorem tego projektu, proszę <a href="https://www.wikidot.com/account/upgrade">ulepsz swoje konto</a> aby włączyć bezpieczny dostęp. Możesz również zablokować dostęp SSL w <a href="/_admin">Panelu Administratora</a> tego projektu.
If you are using this site for education purposes (classroom, research, student project): <a href="javascript:;" onclick="%1">get a free educational upgrade</a>. Jeśli Twój projekt jest używany w celach edukacyjnych (strona internetowa szkoły, klasy, studencka strona itp.): <a href="javascript:;" onclick="%1">możesz otrzymać dodatkową funkcjonalność "edu"</a>.
If you change your mind, simply delete this email, your account will not be deleted. Jeśli zmienisz zdanie po prostu skasuj ten mail, Twoje konto nie zostanie usunięte.
If you choose the "single pages" option you will have to make<br/> separate submissions for your pages.<br/> Site-wide links appear on all pages in this Wiki. Jeśli wybierzesz opcję "pojedyncze strony" będziesz musiał utworzyć<br/> oddzielne submisje dla swoich stron.<br/> Linki na całej witrynie pokażą się na wszystkich stronach tej Wiki.
If you consider upgrading your account to Pro+, please look at the <a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">detailed plan comparison</a>. Jeśli rozważasz ulepszenie swojego konta do Pro+ spójrz na <a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">dokładne porównanie planów</a>.
If you do not want <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Breadcrumb_%28navigation%29" target="_blank">breadcrumbs navigation</a> for this page - just leave the field below blank. Jeśli nie chcesz używać ścieżki nawigacyjnej to pozostaw to pole puste.
If you do not wish to receive such notification digests please go to %1 [you account settings] and configure the Notifications section. Jeśli nie chcesz otrzymywać takich powiadomień, wejdź proszę w %1 [Twoje ustawienia konta] i skonfiguruj sekcję Powiadomień.
If you have NOT attempted to change your email address associated with a Wikidot account or you are not a Wikidot user it is possible that you have received this email because someone else mistyped her/his own email address. If you however suspect any abuse, please contact the Wikidot team at <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a>. Jeśli NIE próbowałeś zmienić swojego adresu mailowego związanego z kontem Wikidot bądź nie jesteś użytkownikiem Wikidot możliwe jest, że otrzymałeś ten email, ponieważ ktoś źle napisał swój adres mailowy. Jeśli jednak podejrzewasz naruszenie zasad, skontaktuj się z ekipą Wikidot poprzez <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a>.
If you have NOT attempted to delete your account at Wikidot, it means somebody else has triggered the procedure. Which means your account at Wikidot might be hijacked. If you suspect any abuse, please contact Wikidot support staff by sending an email to <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a>. Jeśli NIE próbowałeś usunąć swojego konta Wikidot oznacza to, że ktoś inny zainicjował procedurę. Oznacza to, że Twoje konto Wikidot mogło zostać ukradzione. Jeśli podejrzewasz naruszenie zasad skontaktuj się z pomocą Wikidot poprzez wysłanie maila na <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a>.
If you have NOT started the password recovery procedure it means that someone has entered your email address in the password recovery form. Please ignore this email if you believe you received it by mistake but please report it to <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a> if your suspect any abuse. Jeśli NIE zainicjowałeś procedury odzyskania hasła oznacza to, że ktoś inny wpisał Twój adres mailowy w formularz odzyskania hasła. Zignoruj ten mail jeśli uważasz, że otrzymałeś go przez przypadek, ale skontaktuj się z <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a> jeśli podejrzewasz jakiekolwiek naruszenie zasad.
If you have made significant changes to the document and not saved it we can try to recreate the lock so you can safely continue editing. Please note however that it will not be possible if the page has changed meanwhile on the server or somebody else is editing the page now. Jeśli wprowadziłeś znaczące zmiany do dokumentu, a nie zapisałeś go, możemy spróbować odtworzyć blokadę, dzięki czemu będzie można bezpiecznie kontynuować edycję. Należy jednak pamiętać, że nie będzie to możliwe, jeżeli strona zmieniła się w międzyczasie na serwerze lub jeśli ktoś inny edytuje stronę w tym momencie.
If you have no idea what this email is about this means someone has entered your email address, most probably by mistake. If you expect abuse, please report it to: <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a> Jeśli nie masz pojęcia, czego dotyczy ten mail oznacza to, że ktoś inny użył Twojego adresu email, najprawdopodobniej przez przypadek. Jeśli podejrzewasz naruszenie zasad, zgłoś to: <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a>
If you have not received your verification link for more than 5 minutes it could indicate one of the following problems: Jeśli nie otrzymałeś linku weryfikującego w ciągu 5 minut może to oznaczać jeden z poniższych problemów:
If you have started your account prior to 15 Dec 2008, some of the Pro-only features might be already enabled in your free account. Jeżeli założyłeś swoje konto przed 15 grudnia 2008 niektóre z funkcji wyłącznie dla kont Pro mogą być dostępne na Twoim darmowym koncie.
If you really want to terminate your Wikidot.com account, click the button below. Jeśli na pewno chcesz usunąć swoje konto Wikidot.com kliknij guzik poniżej.
If you run a forum, or display page comments, ads will be displayed between selected posts. Jeśli posiadasz forum bądź wyświetlasz komentarze strony reklamy będą pokazane pomiędzy wybranymi postami.
If you still have questions, please contact us at <a href="mailto:sales@wikidot.com">sales@wikidot.com</a>. Jeśli wciąż masz pytania skontaktuj się z nami: <a href="mailto:sales@wikidot.com">sales@wikidot.com</a>.
If you think that the user who connects to internet via: Jeśli uważasz, że użytkownik łączący się z Internetem poprzez:
If you think they should be fixed - please do it by manually editing them. Jeśli uważasz, że należy te zależności naprawić - musisz zrobić to ręcznie, edytując je.
If you think this page violates Wikidot.com's <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Terms of Service</a>, contains objectionable content, may offend etc., you can flag this page as objectionable. <br/><br/> No content will be automatically removed but the responsible authorities will be notified about the page and (if necessary) take some action. <br/><br/> Click below to toggle the flag. Jeśli uważasz, że ta strona narusza <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">zasady serwisu</a>, zawiera niewłaściwe treści, obraża innych użytkowników itp. możesz ją zgłosić do administratorów.<br/><br/> Nie spowoduje to od razu jej usunięcia, ale odpowiednie osoby zostaną powiadomione o podejrzeniach wobec strony i jeśli to konieczne podejmą stosowne akcje.
If you think this user violates wikidot.com <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Terms of Service</a>, posts objectionable content, may offend by his/her actions etc., you can flag him/her as abusive. <br/><br/> No user will be automatically blocked, banned nor removed but the responsible authorities will be notified about the user and (if necessary) take some action. <br/><br/> Click below to toggle the flag. Jeśli uważasz, że ten użytkownik narusza <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">zasady serwisu</a>, umieszcza niewłaściwe treści, obraża innych użytkowników itp. możesz go zgłosić do administratorów.<br/><br/> Nie spowoduje to od razu jego zablokowania czy wyrzucenia z serwisu, ale odpowiednie osoby zostaną powiadomione o podejrzeniach wobec użytkownika i jeśli to konieczne dokonają blokady.
If you think you have found a bug or simply something does not work as expected, please fill a bug report. <br/><br/> Currently the list of bugs is maintained at: Jeśli znalazłeś błąd w oprogramowaniu Wikidot lub po prostu coś nie zadziało jak powinno, zgłoś raport błędu. <br/><br/> Lista błędów i formularz zgłoszenia nowych dostępne są pod adresem:
If you want the invited users to become your contacts and vice versa (i.e. add them to your list of contacts and add yourself to their lists) - toggle the "to contacts" checkboxes above. <br/><br/> You can not send more than <strong>200</strong> invitations at once. Jeśli chcesz, aby zaproszeni użytkownicy byli dodawani do Twoich kontaktów i vice versa zaznacz opcję "do kontaktów". <br/><br/> Nie możesz wysłać więcej niż <strong>200</strong> zaproszeń na raz.
If you want to allow users to become members of your Site, insert <a href="http://www.wikidot.com/doc:join-module" target="_blank">Join module</a> on your Site. The precise behavior of the Join module depends on the access policy of the site: Umieść <a href="http://www.wikidot.com/doc:join-module" target="_blank">moduł Join</a> na swoim projekcie, aby umożliwić użytkownikom łatwe przyłączanie się do Twojego projektu. Moduł Join działa w zależności od polityki dostępu projektu:
If you want to discuss contents of this page - this is the easiest way to do it. Jeśli chcesz zobaczyć dyskusję o tej stronie - kliknij.
If you wish to learn more about Wikidot, here are a few great starting points:
* [http://community.wikidot.com Wikidot Community] -- active portal with thousands of participants
* [http://handbook.wikidot.com Handbook] -- community-edited, guide to Wikidot available in multiple languages
* [http://www.wikidot.com/doc online Wikidot documentation]
* [http://www.wikidot.com Wikidot front page]
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Wikidocie, poniższe miejsca to dobry początek: * [http://community.wikidot.com Społeczność Wikidot] -- aktywny portal z tysiącami uczestników * [http://handbook.wikidot.com Podręcznik] -- tworzony przez społeczność poradnik Wikidot, w wielu językach * [http://www.wikidot.com/doc internetowa dokumentacja Wikidot] * [http://www.wikidot.com Strona główna Wikidot]
If you wish, you can use your own avatar: Jeśli chcesz, możesz użyć swój własny avatar:
If your web browser does not open automatically, copy and paste the following link into your browser: Jeśli Twoja przeglądarka nie otworzy się automatycznie, skopiuj i wklej to łącze do swojej przeglądarki:
In a few easy steps we will confirm you are the owner of the user account you claim. First please provide the email <u>you have registered with</u>: W kilku prostych krokach potwierdzimy, że Ty jesteś właścicielem konta, które podałeś. Po pierwsze podaj swój email <u>którym się zarejestrowałeś</u>:
In case your account is not upgraded automatically please contact us. Jeśli Twoje konto nie ulepszy się automatycznie, skontaktuj się z nami.
In future please log in using your email address: @@%1@@ or username: %2. W przyszłości loguj się używając swojego adresu mailowego: @@%1@@ bądź nazwy użytkownika: %2.
In order for the domain mapping to work you should also do a few things: Aby ustawienie domeny zadziałało, musisz zrobić jeszcze kilka rzeczy:
In order to view the feed you must authenticate via Basic HTTP Authentication mechanism. Many of the news aggregators support that method. Aby zobaczyć przekaz musisz go uwierzytelnić poprzez podstawowy mechanizm uwierzytelniania HTTP. Wiele agregatorów nowości wspiera tę metodę.
In order to view the feed you must authenticate via Basic HTTP Authentication mechanism. Many of the news aggregators support that method. Aby zobaczyć przekaz musisz go uwierzytelnić poprzez podstawowy mechanizm uwierzytelniania HTTP. Wiele agregatorów nowości wspiera tę metodę.
In the field below please insert any of the following: W polu poniżej umieść dowolne z następujących:
In the next steps: W następnych krokach:
Inbox Skrzynka odbiorcza
Inbox folder Skrzynka odbiorcza
Include file attachments Dołącz pliki
Include page sources Uwzględnij źródła stron
Included page "%s" does not exist ([%s/%s/edit/true create it now]) Dołączona strona "%s" nie istnieje ([%s/%s/edit/true utwórz ją teraz])
Includes 10 Pro sites and 100 GB storage. <br/> This extends your Pro subscription for another year. Zawiera 10 projektów Pro i 100 GB magazynu. <br/> Przedłuża to Twoją subskrypcję Pro o kolejny rok.
Includes 10 Pro sites, 100 GB storage and more features. Zawiera 10 projektów Pro, 100 GB magazynu i więcej funkcji.
Includes 30 Pro+ sites and 200 GB storage, SSL and priority email support. Zawiera 30 projektów Pro+, 200 GB magazynu, SSL i priorytetową pomoc email.
Includes 30 sites and 200 GB storage. <br/> This extends your Pro+ subscription for another year. Zawiera 30 projektów i 200 GB magazynu. <br/> Przedłuża to Twoją subskrypcję Pro+ o kolejny rok.
Includes 5 Pro sites and 30 GB storage. <br/> This extends your Pro subscription for another year. Zawiera 5 projektów Pro i 300 GB magazynu. <br/> Przedłuża to Twoją subskrypcję Pro o kolejny rok.
Inclusions Włączenia
Inclusions (using <tt>[[include]]</tt>) Włączenia (poprzez <tt>[[include]]</tt>)
Individial pages Indywidualne strony
Individual Indywidualne
Info Info
Inherit from <tt>_default</tt>: Dziedziczy od <tt>_default</tt>:
Initial content Treść początkowa
Install Zainstaluj
Instructions Wskazówki
Internal error while selecting forum category (code CNS) Wewnętrzny problem wyboru kategorii forum (kod błędu CNS)
Internal error: no site. Wewnętrzny błąd: brak projektu.
Invalid PayPal transaction token. Please retry the purchase. Niepoprawny klucz transakcji PayPal. Proszę spróbuj zacząć zakup ponownie.
Invalid entity type. Nieprawidłowy typ.
Invalid file name Nieprawidłowa nazwa pliku
Invalid name for file Nieprawidłowa nazwa dla pliku
Invalid page Nieprawidłowa strona
Invalid page name Nieprawidłowa nazwa strony
Invalid site Nieprawidłowy projekt
Invalid verification code. If you are terminating your account, please start again Nieprawidłowy kod weryfikacyjny. Jeśli chcesz usunąć konto, przeprowadź procedurę ponownie
Invitation can not be found. Nie można znaleźć zaproszenia.
Invitation could not be found. Nie można znaleźć zaproszenia.
Invitation sent. Zaproszenie wysłane.
Invitation-by-member is not enabled: please ask your site admin for help Wysyłanie zaproszeń przez użytkowników nie jest włączone: skontaktuj się z administratorem projektu
Invitations Zaproszenia
Invite Zaproś
Invite members Zaproś członków
Invite new members via email Zaproś nowych członków e-mailem
Invite people to your Wiki Zaproś ludzi na swoją Wiki
Invoice # Faktura numer
Invoice (PDF) Faktura (PDF)
Invoices for all your purchases, including this one, are available in the <a href="javascript:;" onclick="%1" >Upgrades / Order history and invoices</a> tab. Faktury dla wszystkich Twoich zakupów, włączając w to obecny, dostępne są w zakładce <a href="javascript:;" onclick="%1" >Historia i faktury Ulepszeń / Zamówień</a>.
Invoices, order history and other details are available at <a href="%1">Wikidot Account &#187; Upgrade</a> Faktury, historia zamówień i inne szczegóły dostępne są: <a href="%1">Konto Wikidot &#187; Ulepszenia</a>
Is <em>%1</em> an abusive user? Czy użytkownik <em>%1</em> nadużywa serwis Wikidot?
Is it worth it? It's easy to start, see for yourself: Czy jest to tego warte? Łatwo jest zacząć, sam zobacz:
Is this user abusive? Czy ten użytkownik nadużywa serwis Wikidot?
It might be because we still do not support the advertising network you are using, our code recognition mechanism failed, or a malformed code was pasted. <br/><br/> If you believe the above should work, please let us know - we will look at it and get back to you. Może tak być, ponieważ ciągle nie wspieramy sieci reklamowej, której używasz, nasz mechanizm rozpoznania kodu zepsuł się bądź wklejono niepoprawny kod. <br/><br/> Jeśli uważasz, że powyższe powinno działać, daj nam znać - przyjrzymy się temu i odpowiemy.
It seems that the page is currently being edited by another user(s): Wygląda na to, że ta strona jest akurat edytowana przez innego użytkownika(-ów):
It seems that the page you have been editing has been changed meanwhile by another author. In such a case it is not possible to save your changes and the only reasonable solution is to cancel editing and start page edit again. <br/><br/> It is recommended that you now see the "diff" changes of your current edit, wait until the other lock expires or is released and edit the page source and insert your changes again. Wygląda na to, że strona którą edytujesz, została edytowana w międzyczasie przez innego autora. W takim przypadku nie jest możliwe, aby zapisać zmiany i jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest anulowanie edycji i rozpocząć ponownie edycję strony.<br/><br/>Zaleca się, aby zerknąć na różnice w zmianach bieżącej edycji, poczekać aż blokada wygaśnie lub zostanie zwolniona, a następnie wprowadzić swoje zmiany ponownie.
It seems that the page you want to create already exists. Strona, którą chcesz utworzyć, już istnieje.
It seems that you already possess the edit lock for this page. However it is not possible to open edit form because current situation suggests there might be another window opened by you where the page is edited or you have not exited previous edit properly. Wygląda na to, że posiadasz już swoją blokadę edycji. Jednakże nie można otworzyć okna edycji. Prawdopodobnie okno edycji jest otwarte w innej karcie/oknie przeglądarki.
It seems you already are a member of this site. Wygląda na to, że już należysz do tego projektu.
It seems you already are an admin of this site. Wygląda na to, że już jesteś administratorem tego projektu.
It seems you have already applied for membership. Wygląda na to że już wysłałeś aplikację o członkostwo.
It seems you have already rated this content and your current rating is: Wygląda na to, że już oceniłeś zawartość tej strony i Twoja ocena wynosi:
It seems you have no tags attached to pages. To attach a tag simply click on the <em>tags</em> button at the bottom of any page. Wygląda na to, że nie masz jeszcze żadnych tagów dołączonych do stron. Aby otagować stronę, po prostu kliknij przycisk <em>Tagi</em> na dole dowolnej strony.
Item total Razem:
Items you are watching Przedmioty, które obserwujesz
The id attribute should be unique. Nazwa id powinna być unikalna.
The invitation does not exist, or has been deleted Podanie nie istnieje lub zostało usunięte
[%2 %1] is hosted at [http://www.wikidot.com Wikidot.com], the third largest wiki farm in the world.
Wikidot enables individuals and communities from all over the world to quickly build active websites and publish content within minutes. Go to %3 to create your own site.
Hostem [%2 %1] jest [http://www.wikidot.com Wikidot.com], trzecia największa farma wiki na świecie. Wikidot umożliwia pojedynczym osobom i społecznościom z całego świata na szybkie zbudowanie aktywnych witryn i publikację treści w ciągu kilku minut. Odwiedź %3 aby utworzyć swoją własną stronę.
iOS iOS
if you already have a Wikidot.com account jeśli już masz konto na Wikidot.com
image obrazek
image wizard kreator obrazka
in discussion w dyskusji
includes zawiera
includes VAT for European Union customers zawiera VAT dla klientów z Unii Europejskiej
increase indent zwiększ wcięcie
increase list nesting zwiększ zagnieżdżenie listy
inline math matematyka liniowa
inline mathematical expression wyrażenie matematyki liniowej
insert any HTML code, including widgets and video or audio players wstaw dowolny kod HTML, włączając w to widgety i odtwarzacze audio bądź wideo
insert image wstaw obrazek
insert image wizard kreator wstawiania obrazka
invitation zaproszenie
invitation to site zaproszenie na strone
invited by zaproszony przez
invites you to join! zaprosił Cię, abyś się przyłączył
it is worth it and is free warto i za darmo
it is worth it and is free. warto i za darmo.
italic kursywa
italic (ctrl+i) kursywa (ctrl+i)

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment