Sr

Translating to: sr

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

%1 is an advertising program that allows you to sell advertising space on your Site. At Wikidot we made it as easy as possible to join and configure your Wiki to work with TLA. %1 је огласни програм који вам омогућује да продајете огласни простор на сајту. На Викидоту Вам олакшавамо учлањење и подешавање сајта за рад са TLA.
%1 is powered by and hosted at <a href="http://www.wikidot.com">Wikidot.com</a> - an online platforms that enables individuals, professionals, groups and communities to rapidly build online websites and collaboration tools. %1 покреће Викидот и ускладиштен је на <a href="http://www.wikidot.com">Викидоту</a> — платформе на мрежи која омогућује појединцима, професионалцима, групама и заједницама брзу израду веб-сајтова и алатки за међусобну сарадњу.
(includes %1%2 VAT) (уз %1%2 ПДВ)
<li> <strong>Invite your friends or coworkers!</strong><br/> It is easy to invite new people to join your site as members (if you need members at all).<br/> You can just send them <a href="javascript:;" onclick="%1">e-mails with special invitations</a>. </li> <li> Or even better:<br/> <a href="javascript:;" onclick="%2"><strong>you can allow your members to invite their friends</strong></a><br/> if you want the community to grow quickly! </li> <li> <strong>Позовите пријатеље или сараднике!</strong><br/> Лако је позвати нове људе да се придруже Вашем сајту као чланови (ако су вам потребни).<br/> Једноставно им пошаљите <a href="javascript:;" onclick="%1">имејлове с посебном позивницом</a>. </li> <li> Још боље:<br/> <a href="javascript:;" onclick="%2"><strong>омогућите постојећим члановима да позивају своје пријатеље</strong></a><br/> ако желите да се ваша заједница брзо увећа! </li>
<li> If you make changes that apply to live wiki pages <u>make sure the changes do not affect site functionality</u>. Please check your styles with different browsers and create a sandbox category with test pages for experiments. </li> <li> Ако правите промене у живим викијима,<u> побрините се да не утичу на функционалност</u>. Проверите стилове у разним прегледачима и направите пробну категорију за испитивање и огледе са страницама. </li>
<li> If your footer does not contain a link to Wikidot.com as the hosting provider, make sure you provide sufficient <strong>contact information</strong> (or link to such information) so that people know how to contact either you or us. </li> <li> You must promptly either respond to or forward to us emails and feedback regarding copyright issues, legal issues or problem reports related to the Wikidot.com platform. </li> <li> If you allow <strong>3rd party contributions</strong> (like on community sites, blog, collaboration pages etc), make sure that your Site follows our <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Terms of Service</a> and your contributors are aware of this, either by providing a link to the original Terms, or by creating your own page with sufficient information. </li> <li> Ако подножје не садржи везу ка Викидоту као домаћину, постарајте се да имате довољно <strong>података за контакт</strong> (или спољну везу ка њима), како би људи знали како да контактирају вас или нас. </li> <li> Морате у најкраћем року одговорити или проследити нама имејл и повратне информације у случају проблема с ауторским правом или пријаве проблема с Викидотовом платформом. </li> <li> Ако дозволите <strong>доприносе треће стране</strong> (заједнице, блог, странице са сарадњом итд.), обавезно упознајте ваше сараднике с <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Условима коришћења</a> тако што ћете дати линк ка Условима или направити страницу с довољно информација, и такође сами их следити на свом сајту.
I am authorized to purchase services at Wikidot.com on behalf of the company. Имам одобрење за набавку услуга на Викидоту у име предузећа.
I am fine with sites and storage included in the plan. Одговарају ми број сајтова и смештајни простор укључени у план.
I don't like it Не допада ми се
I have read and agree to the <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Terms of Service</a>. Прочитао сам <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Услове коришћења</a> и сагласан сам с њима.
I like it Допада ми се
I want to delete this site Желим да обришем овај сајт
I want to receive invitations: Желим да примам позивнице:
I will use this Wikidot site for… Користићу сајт за…
IMPORTANT: The transaction will appear on the credit card / bank statement as: <strong>2BuySafe.com</strong>. ВАЖНО: Уплата ће бити назначена у извештају с банковног рачуна или о кредитној картици као: <strong>2BuySafe.com</strong>.
IP IP
IP address IP адреса
IP address(es): IP адреса (адресе):
IP address: <strong>%1</strong> IP адреса: <strong>%1</strong>
IP already in the list. IP адреса је већ на списку.
IP block prevents users from editing and commenting on pages. Blocked IPs will no longer be able to do any harm to your Wiki. Yet, it <strong> does not </strong> block viewing of the content. Блокада IP адресе спречава кориснике да уређују и коментаришу странице. Блокиране IP адресе више неће моћи да наштете вашој вики. То их ипак НЕ спречава да гледају садржај.
Icons Иконе
Identifier Идентификатор
If a thread is "sticky" - it remains on top of the threads list in the forum category view. This feature is recommended for threads of exceptional importance. Ако је тема истакнута, остаће на врху свих тема у изгледу категорије форума. Ова функција се препоручује за изузетно занимљиве/важне теме.
If checked - unauthorized users will not be able to see <br/> neither your side bar nor top bar navigation elements. <br/> See a note below. Уколико попунице кућицу, неовлашћени корисници неће моћи да виде <br/> нити вашу бочну нити горњу траку <br/> Погледајте доње напомене.
If enabled - regular users will not be able to post new messages to this thread, but Administrators and Forum Moderators will still be allowed. Уколико је омогућено, обични корисници неће моћи да одговарају у теми, али администратори и модератори ће моћи.
If the company is a registered <b>VAT payer</b> <br/> in the <b>European Union</b> and use Wikidot for business purposes, <br/> please enter your European VAT ID. Ако ваше предузеће <b>плаћа ПДВ</b> <br/> у <b>Европској унији</b> и користи Викидот у пословне сврхе, <br/> унесите свој европски број ПДВ-а.
If unchecked - these navigation elements will not be rendered. Ако је кућица празна, дугмад за навигацију неће бити приказана.
If you already have a Wikidot account and want to use Facebook Connect for the first time, we advise you to: Ако имате налог на Викидоту и желите користити повезивање преко Фејсбука, неколико савета:
If you already have a Wikidot.com account you will be able to join the mentioned Site. If not, getting a Wikidot.com account is easy and takes less than a minute. <br/><br/> To accept this invitation (and obtain a Wikidot.com account if you don't have one yet) click the following link:<br/> <em>(generated link will be placed here)</em>
If you already have an account, please <a href="javascript:;" onclick="%1">sign in</a>. Ако већ имате налог, <a href="javascript:;" onclick="%1">пријавите се</a>.
If you are <strong>absolutely</strong> sure that the lock is not valid or have a very good reason to remove it, you can force the lock removal manually pressing the button below. Ако сте потпуно <strong>сигурни</strong> да је блокада неважећа или имате добар разлог да је уклоните, можете наметнути уклањање блокаде ручно притиском на доње дугме.
If you are <strong>absolutely</strong> sure that the lock is not valid, you can force the lock removal manually pressing the button below. Ако сте потпуно <strong>сигурни</strong> да је блокада неважећа, можете ручно наметнути уклањање блокаде притиском на доње дугме.
If you are interested in a more advanced and flexible templating solution for your pages, make sure you read the documentation about the <a href="http://www.wikidot.com/doc:templates">"live templates" feature</a>. Ако Вас занимају напреднији и прилагодљивији предлошци за странице, обавезно прочитајте документацију о <a href="http://www.wikidot.com/doc:templates">прилагодљивим предлошцима</a>.
If you are not sure, check out the <a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">detailed comparison</a>. You can also change your plan (e.g. from Pro Lite to Pro+) later. Our 30-day full refund policy makes the purchase absolutely risk-free. Ако нисте сигурни, погледајте <a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">упоређење планова</a>. Можете и променити план (нпр. са про лајта на про плус) касније. Због наше политике враћања новца унутар 30 дана у случају да нисте задовољни, ово је куповина без ризика.
If you are the master administrator of this site, please either <a href="https://www.wikidot.com/account/upgrade">upgrade your account</a> to enable secure access. You can also disable SSL access in the <a href="/_admin">Site Manager</a> for this site. Ако сте главни администратор сајта, <a href="https://www.wikidot.com/account/upgrade">надоградите налог</a> да омогућите безбедан приступ (SSL). SSL можете онемогућити у <a href="/_admin">Администраторској табли</a> сајта.
If you are using this site for education purposes (classroom, research, student project): <a href="javascript:;" onclick="%1">get a free educational upgrade</a>. Уколико користите сајт у образовне сврхе (учионица, истраживање, ученички пројекти) — <a href="javascript:;" onclick="%1">набавите бесплатну образовну надоградњу</a>.
If you change your mind, simply delete this email, your account will not be deleted. Ако се предомислите, обришите овај имејл и ваш налог неће бити обрисан.
If you choose the "single pages" option you will have to make<br/> separate submissions for your pages.<br/> Site-wide links appear on all pages in this Wiki. Ако одаберете „појединачне странице“, мораћете да направите<br/> одвојене поднеске за странице.<br/> Везе су доступне на целом сајту и свим страницама ове вики.
If you consider upgrading your account to Pro+, please look at the <a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">detailed plan comparison</a>. Ако размишљате да надоградите налог на про плус, погледајте <a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">шире упоређење планова</a>.
If you do not want <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Breadcrumb_%28navigation%29" target="_blank">breadcrumbs navigation</a> for this page - just leave the field below blank. Ако не желите да направите навигациону путању за ову страницу, једноставно оставите ово поље празно.
If you do not wish to receive such notification digests please go to %1 [you account settings] and configure the Notifications section. Ако не желите да примате обавештења, посетите %1 (подешавања налога) и подесите то у одељку Обавештења.
If you have NOT attempted to change your email address associated with a Wikidot account or you are not a Wikidot user it is possible that you have received this email because someone else mistyped her/his own email address. If you however suspect any abuse, please contact the Wikidot team at <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a>. Ако НИСТЕ покушали да промените имејл адресу придружену овом налогу или нисте корисник Викидота, добили сте овај имејл зато што је неко вероватно унео откуцао своју имејл адресу. Ако ипак сумњате на злоупотребу, обратите се Викидотовом тиму на <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a>.
If you have NOT attempted to delete your account at Wikidot, it means somebody else has triggered the procedure. Which means your account at Wikidot might be hijacked. If you suspect any abuse, please contact Wikidot support staff by sending an email to <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a>. Ако НИСТЕ покушали да обришете налог на Викидоту, значи да је неко други отпочео поступак. То значи да вам је можда проваљено у налог. Ако сумњате на злоупотребу, обратите се подршци Викидота на <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a>.
If you have NOT started the password recovery procedure it means that someone has entered your email address in the password recovery form. Please ignore this email if you believe you received it by mistake but please report it to <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a> if your suspect any abuse. Ако НИСТЕ отпочели поступак за повраћај лозинке, неко је унео вашу адресу е-поште у образац за повраћај лозинке. Занемарите овај имејл ако сумњате на грешку, али пријавите ово на адресу <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a> ако сумњате на злоупотребу.
If you have made significant changes to the document and not saved it we can try to recreate the lock so you can safely continue editing. Please note however that it will not be possible if the page has changed meanwhile on the server or somebody else is editing the page now. Ако сте значајно изменили страницу и нисте сачували своје измене, можемо покушати да обновимо вашу уређивачку блокаду како бисте могли да без проблема наставите с уређивањем. Имајте у виду да то неће бити могуће уколико је у међувремену страница на серверу измењена, или ако је неко управо уређује.
If you have no idea what this email is about this means someone has entered your email address, most probably by mistake. If you expect abuse, please report it to: <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a> Ако не знате о чему је овај имејл, значи да је неко можда грешком унео вашу имејл адресу. Ако сумњате на злоупотребу, пријавите ово на <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a>.
If you have not received your verification link for more than 5 minutes it could indicate one of the following problems: Ако нисте примили потврдни линк за мање од 5 минута, то може значити да постоје следећи проблеми:
If you have started your account prior to 15 Dec 2008, some of the Pro-only features might be already enabled in your free account. Ако сте отворили налог пре 15. 12. 2008, неке про функције су можда већ омогућене на вашем бесплатном налогу.
If you really want to terminate your Wikidot.com account, click the button below. Ако желите да угасите налог на Викидоту, кликните испод.
If you run a forum, or display page comments, ads will be displayed between selected posts. Ако водите форум или приказујете странице за разговор, огласи ће се појављивати између одабраних порука.
If you still have questions, please contact us at <a href="mailto:sales@wikidot.com">sales@wikidot.com</a>. Ако и даље имате питања, пишите нам на sales@wikidot.com.
If you think that the user who connects to internet via: Ако мислите да корисник који се повезује на интернет преко:
If you think they should be fixed - please do it by manually editing them. Ако мислите да их треба поправити — учините то ручно их уређујући.
If you think this page violates Wikidot.com's <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Terms of Service</a>, contains objectionable content, may offend etc., you can flag this page as objectionable. <br/><br/> No content will be automatically removed but the responsible authorities will be notified about the page and (if necessary) take some action. <br/><br/> Click below to toggle the flag. Ако сматрате да страница крши Викидотове <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Услове коришћења</a>, садржи непримерен садржај, може неког увредити итд., обележите страницу као увредљиву. <br/><br/> Никакав садржај неће бити аутоматски уклоњен, али одговорна лица ће бити обавештена о страници и (уколико је потребно) предузети потребне мере. Кликните испод да бисте пријавили страницу.
If you think this user violates wikidot.com <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Terms of Service</a>, posts objectionable content, may offend by his/her actions etc., you can flag him/her as abusive. <br/><br/> No user will be automatically blocked, banned nor removed but the responsible authorities will be notified about the user and (if necessary) take some action. <br/><br/> Click below to toggle the flag. Ако сматрате да овај корисник крши Викидотове <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Услове коришћења</a>, поставља недоличан садржај, замера се својим поступцима и сл., можете га пријавити као непримереног. <br/><br/> Ниједан корисник неће бити аутоматски удаљен, али одговорна лица ће бити обавештена о кориснику и (ако је потребно) предузети даље мере. <br/><br/> Кликните овде да бисте га пријавили.
If you think you have found a bug or simply something does not work as expected, please fill a bug report. <br/><br/> Currently the list of bugs is maintained at: Ако мислите да сте пронашли грешку или нешто једноставно не ради како се очекује, попуните извештај о грешци. Текући списак грешака чије је отклањање у току потражите овде:
If you want the invited users to become your contacts and vice versa (i.e. add them to your list of contacts and add yourself to their lists) - toggle the "to contacts" checkboxes above. <br/><br/> You can not send more than <strong>200</strong> invitations at once.
If you want to allow users to become members of your Site, insert <a href="http://www.wikidot.com/doc:join-module" target="_blank">Join module</a> on your Site. The precise behavior of the Join module depends on the access policy of the site: Ако желите да омогућите корисницима да постану чланови на сајту, уметните <a href="http://www.wikidot.com/doc:join-module" target="_blank">Модул за приступ</a> на сајт. Рад Модула за приступ зависи од приступне политике сајта:
If you want to discuss contents of this page - this is the easiest way to do it. Ако желите да коментаришете садржај ове странице, ово је најлакши начин да то урадите.
If you wish to learn more about Wikidot, here are a few great starting points:
* [http://community.wikidot.com Wikidot Community] -- active portal with thousands of participants
* [http://handbook.wikidot.com Handbook] -- community-edited, guide to Wikidot available in multiple languages
* [http://www.wikidot.com/doc online Wikidot documentation]
* [http://www.wikidot.com Wikidot front page]
Ако желите да научите нешто више о Викидоту, ево неколико одличних полазишта: * [http://community.wikidot.com Wikidot Community] -- активни портал са неколико хиљада учесника * [http://handbook.wikidot.com Приручник за коришћење Викидота] -- вишејезично упутство за коришћење Викидота чији су аутори чланови Викидотове заједнице * [http://www.wikidot.com/doc online Документација] * [http://www.wikidot.com Насловна страна Викидота]
If you wish, you can use your own avatar: Можете користити свој аватар ако желите:
If your web browser does not open automatically, copy and paste the following link into your browser: Ако ваш веб прегледач не отвори линк, копирајте следећи линк у адресну траку:
In a few easy steps we will confirm you are the owner of the user account you claim. First please provide the email <u>you have registered with</u>: У неколико лаких корака потврдићемо да сте ви власник овог налога. Прво нам доставите имејл <u>с којим сте се регистровали</u>:
In case your account is not upgraded automatically please contact us. Уколико ваш рачун не буде надограђен аутоматски, пишите нам.
In future please log in using your email address: @@%1@@ or username: %2. Убудуће се пријављујте својом имејл адресом: @@%1@@ или корисничким именом: %2.
In order for the domain mapping to work you should also do a few things: Да би пресликавање домена радило, обратите пажњу и на следеће:
In order to view the feed you must authenticate via Basic HTTP Authentication mechanism. Many of the news aggregators support that method. За прегледање довода морате извршити потврду путем механизма Basic HTTP Authentication. Многи агрегатори вести подржавају овај начин.
In order to view the feed you must authenticate via Basic HTTP Authentication mechanism. Many of the news aggregators support that method. За прегледање довода морате извршити потврду путем механизма Basic HTTP Authentication. Многи агрегатори вести подржавају овај начин.
In the field below please insert any of the following: Уметните у доње поље било шта од наведеног:
In the next steps: У следећим корацима:
Inbox Пријемно сандуче
Inbox folder Фолдер пријемног сандучета
Include file attachments Укључи приложене фајлове
Include page sources Укључи изворе странице
Included page "%s" does not exist ([%s/%s/edit/true create it now]) Укључена страница „%s“ не постоји ([%s/%s/уреди/направи је сад])
Includes 10 Pro sites and 100 GB storage. <br/> This extends your Pro subscription for another year.
Includes 10 Pro sites, 100 GB storage and more features.
Includes 30 Pro+ sites and 200 GB storage, SSL and priority email support.
Includes 30 sites and 200 GB storage. <br/> This extends your Pro+ subscription for another year.
Includes 5 Pro sites and 30 GB storage. <br/> This extends your Pro subscription for another year.
Inclusions Убрајања
Inclusions (using <tt>[[include]]</tt>) Убрајања (користи <tt>[[include]]</tt>)
Individial pages Независне странице
Individual Појединачно
Info Информације
Inherit from <tt>_default</tt>: Наследи од <tt>_default</tt>:
Initial content Шаблон
Install Инсталирај
Instructions Упутства
Internal error while selecting forum category (code CNS) Унутарња грешка при одабиру категорије форума (код CNS)
Internal error: no site. Унутрашња грешка: нема сајта.
Invalid PayPal transaction token. Please retry the purchase. Неважећа дознака при размени новца путем PayPal-а. Поновите куповину.
Invalid entity type. Неважећа врста уноса.
Invalid file name Неважеће име фајла
Invalid name for file Неважеће име фајла:
Invalid page Неважећа страница
Invalid page name Неважеће име странице
Invalid site Неважећи сајт
Invalid verification code. If you are terminating your account, please start again Неважећи потврдни код. Уколико гасите налог, покушајте поново
Invitation can not be found. Не могу да пронађем позивницу.
Invitation could not be found. Нисам могао да пронађем позивницу.
Invitation sent. Позивница послата
Invitation-by-member is not enabled: please ask your site admin for help „Позивница по члану“ није омогућена — обратите се администратору сајта за помоћ
Invitations Позивнице
Invite Упути позивницу
Invite members Упути позивницу члановима
Invite new members via email Упути позивницу новим члановима имејлом
Invite people to your Wiki Упутите позивнице људима на своју вики
Invoice # Бр. рачуна
Invoice (PDF) Рачун (ПДФ)
Invoices for all your purchases, including this one, are available in the <a href="javascript:;" onclick="%1" >Upgrades / Order history and invoices</a> tab. Рачуни свих Ваших куповина, укључујући и ову, доступни су у језичку <a href="javascript:;" onclick="%1" >Надоградња / Наруџбине и рачуни</a>.
Invoices, order history and other details are available at <a href="%1">Wikidot Account &#187; Upgrade</a> Фактуре, историјат наруџбина и друге појединости доступне су на адреси <a href="%1">Надоградња</a>
Is <em>%1</em> an abusive user? Да ли је <em>%1</em> злонамеран корисник?
Is it worth it? It's easy to start, see for yourself: Исплати ли се? Лако је, уверите се и сами:
Is this user abusive? Да ли је овај корисник злонамеран?
It might be because we still do not support the advertising network you are using, our code recognition mechanism failed, or a malformed code was pasted. <br/><br/> If you believe the above should work, please let us know - we will look at it and get back to you. Можда зато што ваша огласна мрежа још није подржана на Викидоту, можда је наш механизам за препознавање кода заказао или сте унели неважећи код. <br/><br/> Ако мислите да би ваш код ипак морао да ради, обратите нам се. Ми ћемо га прегледати и одговорити вам.
It seems that the page is currently being edited by another user(s): Изгледа да страницу тренутно уређује други корисник:
It seems that the page you have been editing has been changed meanwhile by another author. In such a case it is not possible to save your changes and the only reasonable solution is to cancel editing and start page edit again. <br/><br/> It is recommended that you now see the "diff" changes of your current edit, wait until the other lock expires or is released and edit the page source and insert your changes again. Изгледа да је страницу коју сте уређивали у међувремену променио други корисник. У том случају није могуће сачувати Ваше измене и једино разумно решење јесте да прекинете с уређивањем и почнете изнова. <br/><br/> Препоручујемо да одмах погледате разлике у изменама које сте направили при уређивању, сачекате истек или отпуштање друге блокаде, а потом изнова почнете са уређивањем странице, поново уносећи своје измене.
It seems that the page you want to create already exists. Изгледа да страница коју желите да направите већ постоји.
It seems that you already possess the edit lock for this page. However it is not possible to open edit form because current situation suggests there might be another window opened by you where the page is edited or you have not exited previous edit properly. Изгледа да већ поседујете уређивачку блокаду за ову страницу. Међутим, није могуће отворити образац за уређивање, јер тренутно стање ствари указује на то да сте можда отоворили још један прозор у коме уређујете страницу или нисте исправно затворили пређашње уређивање.
It seems you already are a member of this site. Изгледа да сте већ члан овог сајта.
It seems you already are an admin of this site. Изгледа да сте већ администратор овог сајта.
It seems you have already applied for membership. Изгледа да сте се већ пријавили за чланство.
It seems you have already rated this content and your current rating is: Изгледа да сте већ оценили овај садржај и да је ваша тренутна оцена:
It seems you have no tags attached to pages. To attach a tag simply click on the <em>tags</em> button at the bottom of any page. Изгледа да нема тагова прикључених страницама. Да бисте их прикључили, само кликните на дугме <em>Тагови</em> у дну било које странице.
Item total Укупно ставки
Items you are watching Стакве које пратите
The id attribute should be unique. Идентификационa особина мора бити јединствена.
The invitation does not exist, or has been deleted Позивница не постоји или је обрисана
[%2 %1] is hosted at [http://www.wikidot.com Wikidot.com], the third largest wiki farm in the world.
Wikidot enables individuals and communities from all over the world to quickly build active websites and publish content within minutes. Go to %3 to create your own site.
[%2 %1] хостује [http://www.wikidot.com Wikidot.com], трећа по величини вики фарма на свету. Викидот омогућава појединцима и заједницама из целог света да брзо стварају активне веб-сајтове и објављују садржај у року од неколико минута. Кликните на %3 како бисте направили сопствени веб сајт.
iOS iOS
if you already have a Wikidot.com account уколико већ имате налог на Викидоту
image слика
image wizard чаробњак за слику
in discussion у расправи
includes укључује
includes VAT for European Union customers
increase indent повећај увлачење
increase list nesting повећај угнеждавање списка
inline math једноредни изрази
inline mathematical expression једноредни математички изрази
insert any HTML code, including widgets and video or audio players уметните било какав HTML код, укључујући посредничке елементе и аудио или видео приказиваче
insert image убаци слику
insert image wizard чаробњак за убацивање слике
invitation позивница
invitation to site
invited by позивницу упутио
invites you to join! позива Вас да се придружите!
it is worth it and is free вреди и бесплатно је
it is worth it and is free. вреди и бесплатно је.
italic курзив
italic (ctrl+i) курзив (ctrl + i)

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment