Uk

Translating to: uk

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

%1 is an advertising program that allows you to sell advertising space on your Site. At Wikidot we made it as easy as possible to join and configure your Wiki to work with TLA. %1 — рекламна програма, яка дозволяє продавати рекламний простір на своєму сайті. У Wikidot ми зробили якнайлегше приєднання та налаштування роботи вашої Вікі у TLA.
%1 is powered by and hosted at <a href="http://www.wikidot.com">Wikidot.com</a> - an online platforms that enables individuals, professionals, groups and communities to rapidly build online websites and collaboration tools. %1 підтримується та розміщується за адресою <a href="http://www.wikidot.com">Wikidot.com</a> — інтернет-платформи, яка дозволяє окремим особам, професіоналам, групам і спільнотам швидко створювати інтернет-сайти та інструменти співпраці.
(includes %1%2 VAT) (з урахуванням %1%2 ПДВ)
<li> <strong>Invite your friends or coworkers!</strong><br/> It is easy to invite new people to join your site as members (if you need members at all).<br/> You can just send them <a href="javascript:;" onclick="%1">e-mails with special invitations</a>. </li> <li> Or even better:<br/> <a href="javascript:;" onclick="%2"><strong>you can allow your members to invite their friends</strong></a><br/> if you want the community to grow quickly! </li> <li> <strong>Запрошуйте своїх друзів і колег! </strong><br/> Запросити нових людей, щоб зробити їх членами вашого сайту — легко! Якщо, звичайно, вам взагалі потрібні члени.<br/> Ви можете просто надіслати їм <a href="javascript:;" onclick="%1">електронного листа з запрошеннями</a>. </li> <li> Або ще краще:<br/> <a href="javascript:;" onclick="%2"><strong>ви можете дозволити членам вашого сайту запрошувати своїх друзів, </strong></a><br/> якщо бажаєте, щоб ваша спільнота зростала швидше! </li>
<li> If you make changes that apply to live wiki pages <u>make sure the changes do not affect site functionality</u>. Please check your styles with different browsers and create a sandbox category with test pages for experiments. </li> <li> Якщо ви внесете зміни, які стосуються чинних сторінок вікі, <u>переконайтеся, що зміни не впливають на функціональність сайту</u>. Перевірте свої стилі за допомогою різних вебпереглядачів та створіть категорію пісочниці з тестовими сторінками для експериментів.</li>
<li> If your footer does not contain a link to Wikidot.com as the hosting provider, make sure you provide sufficient <strong>contact information</strong> (or link to such information) so that people know how to contact either you or us. </li> <li> You must promptly either respond to or forward to us emails and feedback regarding copyright issues, legal issues or problem reports related to the Wikidot.com platform. </li> <li> If you allow <strong>3rd party contributions</strong> (like on community sites, blog, collaboration pages etc), make sure that your Site follows our <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Terms of Service</a> and your contributors are aware of this, either by providing a link to the original Terms, or by creating your own page with sufficient information. </li> <li> Якщо ваш нижній колонтитул не містить посилання на Wikidot.com як хостинг-провайдер, переконайтесь, що ви надали достатню кількість <strong>контактної інформації</strong> (чи посилання на таку інформацію), щоб люди знали, як зв'язатися з вами чи нами. </li> <li> Ви мусите негайно відповісти чи надіслати нам електронні листи та відгук щодо проблем з авторськими правами, правових питань чи повідомлень про проблеми, які стосуються платформи Wikidot.com. </li> <li> Якщо ви дозволяєте <strong>внески з боку третіх осіб</strong> (наприклад, на сайтах спільноти, блозі, спільних сторінках тощо), переконайтеся, що ваш сайт відповідає нашим <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Загальним положенням та умовам</a>, і ваші учасники усвідомлюють це, надавши їм посилання на оригінальні Загальні положення, чи створивши власну сторінку з необхідною інформацією. </li>
I am authorized to purchase services at Wikidot.com on behalf of the company. Я уповноважений придбати послуги на Wikidot.com від імені компанії.
I am fine with sites and storage included in the plan. Мене влаштовують сайти і сховище, що містяться у плані.
I don't like it Мені не сподобалось
I have read and agree to the <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Terms of Service</a>. Я прочитав та приймаю <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Загальні положення та умови</a>.
I like it Мені сподобалось
I want to delete this site Я хочу видалити цей сайт
I want to receive invitations: Я хочу одержувати запрошення:
I will use this Wikidot site for… Я використовуватиму цей сайт Wikidot для…
IMPORTANT: The transaction will appear on the credit card / bank statement as: <strong>2BuySafe.com</strong>. ВАЖЛИВО: Операція буде позначена на кредитній картці / історії банківських операцій як: <strong>2BuySafe.com</strong>.
IP IP
IP address IP-адреса
IP address(es): IP-адреса(-и):
IP address: <strong>%1</strong> IP-адреса: <strong>%1</strong>
IP already in the list. IP вже у списку.
IP block prevents users from editing and commenting on pages. Blocked IPs will no longer be able to do any harm to your Wiki. Yet, it <strong> does not </strong> block viewing of the content. Блокування IP запобігає редагуванню і коментуванню сторінок користувачами. Заблоковані IP більше не зможуть зашкодити вашій Вікі. Однак це <strong> не </strong> завадить їм переглядати її вміст.
Icons Іконки
Identifier Ідентифікатор
If a thread is "sticky" - it remains on top of the threads list in the forum category view. This feature is recommended for threads of exceptional importance. Якщо тема закріплена, вона залишиться у верхній частині списку тем на сторінці в категорії форуму. Ця функція рекомендована для тем виняткової важливості.
If checked - unauthorized users will not be able to see <br/> neither your side bar nor top bar navigation elements. <br/> See a note below. Якщо поставлено прапорець — неавторизовані користувачі не зможуть бачити <br/> ні бічні панелі, ні верхні елементи навігації. <br/> Див. примітку нижче.
If enabled - regular users will not be able to post new messages to this thread, but Administrators and Forum Moderators will still be allowed. Якщо увімкнено, то звичайний користувач не зможе писати в цю тему, проте це право досі залишиться в адміністраторів і модераторів.
If the company is a registered <b>VAT payer</b> <br/> in the <b>European Union</b> and use Wikidot for business purposes, <br/> please enter your European VAT ID. Якщо компанія є зареєстрованим <b>платником ПДВ</b> <br/> в <b>Європейському Союзі</b> та використовує Wikidot для комерційних цілей,<br/> введіть свій європейський ідентифікаційний номер платника ПДВ.
If unchecked - these navigation elements will not be rendered. Якщо не поставлено прапорець — ці навігаційні елементи не виводитимуться.
If you already have a Wikidot account and want to use Facebook Connect for the first time, we advise you to: Якщо у вас уже є обліковий запис Wikidot і ви хочете вперше використати Facebook Connect, ми радимо Вам:
If you already have a Wikidot.com account you will be able to join the mentioned Site. If not, getting a Wikidot.com account is easy and takes less than a minute. <br/><br/> To accept this invitation (and obtain a Wikidot.com account if you don't have one yet) click the following link:<br/> <em>(generated link will be placed here)</em> Якщо у вас уже є обліковий запис Wikidot.com, то ви зможете приєднатись до зазначеного сайту. Якщо ж ні, створення облікового запису легке, і займе всього хвилинку. <br/><br/> Для того, щоб прийняти запрошення (і одержати обліковий запис Wikidot.com, якщо у вас такого ще немає), натисніть на це посилання:<br/> <em>(згенероване посилання буде розташоване тут)</em>
If you already have an account, please <a href="javascript:;" onclick="%1">sign in</a>. Якщо у вас уже є обліковий запис, будь ласка, <a href="javascript:;" onclick="%1">увійдіть</a>.
If you are <strong>absolutely</strong> sure that the lock is not valid or have a very good reason to remove it, you can force the lock removal manually pressing the button below. Якщо ви <strong>абсолютно</strong> впевнені, що блок недійсний, або у вас є серйозна причина для того, щоб його зняти, можна вручну прибрати блок, натиснувши кнопку внизу.
If you are <strong>absolutely</strong> sure that the lock is not valid, you can force the lock removal manually pressing the button below. Якщо ви <strong>абсолютно</strong> впевнені, що блок недійсний, можна вручну його прибрати, натиснувши кнопку внизу.
If you are interested in a more advanced and flexible templating solution for your pages, make sure you read the documentation about the <a href="http://www.wikidot.com/doc:templates">"live templates" feature</a>. Якщо вас цікавить сучасніше й гнучкіше рішення шаблонів для ваших сторінок, переконайтеся, що ви ознайомилися з документацією <a href="http://www.wikidot.com/doc:templates">"живих шаблонів"</a>.
If you are not sure, check out the <a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">detailed comparison</a>. You can also change your plan (e.g. from Pro Lite to Pro+) later. Our 30-day full refund policy makes the purchase absolutely risk-free. Якщо ви не впевнені, перегляньте <a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">докладне порівняння</a>. Ви також можете змінити свій план (наприклад, з Pro Lite на Pro+) пізніше. Наша 30-денна політика повного повернення робить купівлю абсолютно безризиковою.
If you are the master administrator of this site, please either <a href="https://www.wikidot.com/account/upgrade">upgrade your account</a> to enable secure access. You can also disable SSL access in the <a href="/_admin">Site Manager</a> for this site. Якщо ви є головним адміністратором цього сайту, будь ласка, <a href="https://www.wikidot.com/account/upgrade">розширте свій обліковий запис</a>, щоб забезпечити безпечніший доступ. Ви також можете вимкнути SSL-доступ для цього сайту у <a href="/_admin">Менеджері сайтів</a>.
If you are using this site for education purposes (classroom, research, student project): <a href="javascript:;" onclick="%1">get a free educational upgrade</a>. Якщо ви використовуєте сайт в освітніх цілях (школа, дослідження, студентський проєкт) — <a href="javascript:;" onclick="%1">одержте безплатне освітнє розширення</a>.
If you change your mind, simply delete this email, your account will not be deleted. Якщо ви передумаєте, просто видаліть це повідомлення, ваш обліковий запис не буде видалено.
If you choose the "single pages" option you will have to make<br/> separate submissions for your pages.<br/> Site-wide links appear on all pages in this Wiki. Якщо ви виберете опцію "поодиноких сторінок", вам треба буде зробити<br/> окремі подання для ваших сторінок.<br/> Наскрізні посилання з'являться на всіх сторінках цієї Вікі.
If you consider upgrading your account to Pro+, please look at the <a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">detailed plan comparison</a>. Якщо ви плануєте розширити свій обліковий запис до Pro+, будь ласка, прогляньте <a href="http://www.wikidot.com/plans" target="_blank">докладне порівняння планів</a>.
If you do not want <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Breadcrumb_%28navigation%29" target="_blank">breadcrumbs navigation</a> for this page - just leave the field below blank. Якщо ви не хочете, щоб у цієї сторінки була <a href="https://uk.wikipedia.org/wiki/Навігаційна_стежка" target="_blank">навігаційна стежка</a> — просто залиште поле нижче пустим.
If you do not wish to receive such notification digests please go to %1 [you account settings] and configure the Notifications section. Якщо ви не бажаєте одержувати такі повідомлення, будь ласка, зайдіть у %1 [налаштування вашого акаунту] і налаштуйте розділ "Сповіщення".
If you have NOT attempted to change your email address associated with a Wikidot account or you are not a Wikidot user it is possible that you have received this email because someone else mistyped her/his own email address. If you however suspect any abuse, please contact the Wikidot team at <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a>. Якщо ви НЕ намагалися змінити вашу електронну адресу, пов'язану з обліковим записом Wikidot чи ви не є користувачем Wikidot, цілком можливо, що ви одержали цей лист через те, що хтось інший неправильно ввів свою електронну адресу. Проте якщо ви підозрюєте про спроби злому, будь ласка, зв'яжіться з командою Wikidot на <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a>.
If you have NOT attempted to delete your account at Wikidot, it means somebody else has triggered the procedure. Which means your account at Wikidot might be hijacked. If you suspect any abuse, please contact Wikidot support staff by sending an email to <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a>. Якщо ви НЕ намагалися видалити ваш обліковий запис на Wikidot, це означає, що хтось інший запустив процедуру видалення. А це означає, що ваш обліковий запис на Wikidot може бути викраденим. Якщо ви підозрюєте про спроби злому, будь ласка, зв'яжіться зі співробітниками служби підтримки Wikidot, надіславши електронного листа на <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a>.
If you have NOT started the password recovery procedure it means that someone has entered your email address in the password recovery form. Please ignore this email if you believe you received it by mistake but please report it to <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a> if your suspect any abuse. Якщо ви НЕ починали процедуру відновлення пароля, це означає, що хтось інший ввів вашу електронну адресу у форму відновлення пароля. Будь ласка, проігноруйте цей лист, якщо ви вважаєте, що одержали його помилково, проте повідомте про це у <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a>, якщо ви підозрюєте про спроби злому.
If you have made significant changes to the document and not saved it we can try to recreate the lock so you can safely continue editing. Please note however that it will not be possible if the page has changed meanwhile on the server or somebody else is editing the page now. Якщо ви внесли суттєві зміни до документа і не зберегли його, ми спробуємо поновити блокування, щоб ви могли продовжувати безпечно його редагувати. Щоправда, зауважте, що цього не відбудеться, якщо тим часом сторінку змінили на сервері чи хтось інший зараз її редагує.
If you have no idea what this email is about this means someone has entered your email address, most probably by mistake. If you expect abuse, please report it to: <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a> Якщо ви гадки не маєте, про що йдеться в цьому електронному листі, це означає, що хтось ввів вашу електронну адресу, скоріш за все помилково. Якщо ви підозрюєте про злом, будь ласка, повідомте це нам: <a href="mailto:support@wikidot.com">support@wikidot.com</a>
If you have not received your verification link for more than 5 minutes it could indicate one of the following problems: Якщо ваше посилання для підтвердження не приходить довше 5 хвилин, це може вказувати на одну з таких проблем:
If you have started your account prior to 15 Dec 2008, some of the Pro-only features might be already enabled in your free account. Якщо ви завели свій профіль до 15 грудня 2008 року, деякі функції, доступні лише для Pro акаунтів, можуть уже бути включеними у вашому безкоштовному обліковому записі.
If you really want to terminate your Wikidot.com account, click the button below. Якщо ви дійсно хочете видалити свій обліковий запис Wikidot.com, натисніть кнопку нижче.
If you run a forum, or display page comments, ads will be displayed between selected posts. Якщо ви розпочнете форум чи відобразите коментарі на сторінці, рекламу буде розміщено між вибраними повідомленнями.
If you still have questions, please contact us at <a href="mailto:sales@wikidot.com">sales@wikidot.com</a>. Якщо у вас ще є запитання, зв'яжіться з нами за адресою <a href="mailto:sales@wikidot.com">sales@wikidot.com</a>.
If you think that the user who connects to internet via: Якщо ви вважаєте, що користувач, який під'єднується до Інтернету через:
If you think they should be fixed - please do it by manually editing them. Якщо ви вважаєте, що вони повинні бути виправлені, то зробіть це вручну, відредагувавши їх.
If you think this page violates Wikidot.com's <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Terms of Service</a>, contains objectionable content, may offend etc., you can flag this page as objectionable. <br/><br/> No content will be automatically removed but the responsible authorities will be notified about the page and (if necessary) take some action. <br/><br/> Click below to toggle the flag. Якщо ви вважаєте, що ця сторінка порушує <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Загальні положення та умови</a> Wikidot.com, містить неприйнятний вміст, може ображати чиїсь почуття тощо, ви можете позначити цю сторінку як неприйнятну. <br/><br/> Її вміст не буде автоматично видалено, але адміністрація буде повідомлена про нього і (у разі потреби) вживе певних заходів. <br/><br/> Натисніть нижче, щоб змінити прапорець.
If you think this user violates wikidot.com <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Terms of Service</a>, posts objectionable content, may offend by his/her actions etc., you can flag him/her as abusive. <br/><br/> No user will be automatically blocked, banned nor removed but the responsible authorities will be notified about the user and (if necessary) take some action. <br/><br/> Click below to toggle the flag. Якщо ви вважаєте, що цей користувач порушує <a href="http://www.wikidot.com/legal:terms-of-service" target="_blank">Загальні положення та умови</a> Wikidot.com, публікує неприйнятний вміст, може ображати своїми діями тощо, ви можете позначити його як порушника. <br/><br/> Користувача не буде автоматично заблоковано чи видалено, але адміністрація буде повідомлена про нього і (у разі потреби) вживе певних заходів. <br/><br/> Натисніть нижче, щоб змінити прапорець.
If you think you have found a bug or simply something does not work as expected, please fill a bug report. <br/><br/> Currently the list of bugs is maintained at: Якщо ви вважаєте, що знайшли ваду чи просто щось не працює так, як повинно, будь ласка, заповніть звіт про ваду. <br/><br/> Наразі список вад розташований тут:
If you want the invited users to become your contacts and vice versa (i.e. add them to your list of contacts and add yourself to their lists) - toggle the "to contacts" checkboxes above. <br/><br/> You can not send more than <strong>200</strong> invitations at once. Якщо ви хочете, щоб запрошені користувачі додались до ваших контактів і навпаки (тобто додати їх до списку ваших контактів, а себе — до їхніх) — поставте прапорець вище у "до контактів". <br/><br/> Ви не можете надіслати більше, ніж <strong>200</strong> запрошень водночас.
If you want to allow users to become members of your Site, insert <a href="http://www.wikidot.com/doc:join-module" target="_blank">Join module</a> on your Site. The precise behavior of the Join module depends on the access policy of the site: Якщо ви хочете дозволити користувачам стати членами вашого сайту, вставте <a href="http://www.wikidot.com/doc:join-module" target="_blank">модуль "Приєднатися"</a> на вашому сайті. Точна поведінка модуля "Приєднатися" залежить від політики доступу сайту:
If you want to discuss contents of this page - this is the easiest way to do it. Якщо Ви бажаєте обговорити вміст цієї сторінки, це найпростіший спосіб це зробити.
If you wish to learn more about Wikidot, here are a few great starting points:
* [http://community.wikidot.com Wikidot Community] -- active portal with thousands of participants
* [http://handbook.wikidot.com Handbook] -- community-edited, guide to Wikidot available in multiple languages
* [http://www.wikidot.com/doc online Wikidot documentation]
* [http://www.wikidot.com Wikidot front page]
Якщо ви бажаєте дізнатись більше про Wikidot, ось кілька чудових відправних точок: * [http://community.wikidot.com Wikidot Community] — активний портал з тисячами учасників * [http://handbook.wikidot.com Handbook] — створений спільнотою посібник до Wikidot, доступний багатьма мовами * [http://www.wikidot.com/doc online Документація Wikidot] * [http://www.wikidot.com Головна сторінка Wikidot]
If you wish, you can use your own avatar: Якщо хочете, ви можете використовувати свій аватар:
If your web browser does not open automatically, copy and paste the following link into your browser: Якщо ваш вебпереглядач не відкриває це автоматично, скопіюйте та вставте таке посилання в адресний рядок:
In a few easy steps we will confirm you are the owner of the user account you claim. First please provide the email <u>you have registered with</u>: За кілька простих кроків ми підтвердимо, що ви є власником потрібного вам облікового запису. Спочатку вкажіть адресу електронної пошти, <u>через яку зареєстровані</u>:
In case your account is not upgraded automatically please contact us. Якщо ваш обліковий запис не буде розширено автоматично, будь ласка, зв'яжіться з нами.
In future please log in using your email address: @@%1@@ or username: %2. Відтепер, будь ласка, входьте, використовуючи свою електронну адресу: @@%1@@ або ім'я користувача: %2.
In order for the domain mapping to work you should also do a few things: Для того, щоб прив'язка домену запрацювала, вам слід зробити декілька речей:
In order to view the feed you must authenticate via Basic HTTP Authentication mechanism. Many of the news aggregators support that method. Для того, щоб переглянути стрічку новин, вам треба пройти автентифікацію через механізм базової автентифікації HTTP. Багато агрегаторів новин підтримують цей метод.
In order to view the feed you must authenticate via Basic HTTP Authentication mechanism. Many of the news aggregators support that method. Для того, щоб переглянути стрічку новин, вам треба пройти автентифікацію через механізм базової автентифікації HTTP. Багато агрегаторів новин підтримують цей метод.
In the field below please insert any of the following: У полі нижче, вставте, будь ласка, одне з наведеного:
In the next steps: На наступних етапах:
Inbox Вхідні
Inbox folder Папка вхідних
Include file attachments Включити вкладені файли
Include page sources Включити вихідні коди сторінок
Included page "%s" does not exist ([%s/%s/edit/true create it now]) Вкладеної сторінки "%s" не існує ([%s/%s/edit/true створіть її зараз])
Includes 10 Pro sites and 100 GB storage. <br/> This extends your Pro subscription for another year. Включає 10 сайтів Pro та 100 ГБ пам'яті. <br/> Це продовжує вашу підписку Pro на ще один рік.
Includes 10 Pro sites, 100 GB storage and more features. Включає 10 сайтів Pro, 100 ГБ пам'яті та багато іншого.
Includes 30 Pro+ sites and 200 GB storage, SSL and priority email support. Включає 30 сайтів Pro+ і 200 ГБ пам'яті, SSL та пріоритетну підтримку електронною поштою.
Includes 30 sites and 200 GB storage. <br/> This extends your Pro+ subscription for another year. Включає 30 сайтів та 200 ГБ пам'яті. <br/> Це продовжує вашу підписку Pro+ на ще один рік.
Includes 5 Pro sites and 30 GB storage. <br/> This extends your Pro subscription for another year. Включає 5 сайтів Pro та 30 ГБ пам'яті. <br/> Це продовжує вашу підписку Pro на ще один рік.
Inclusions Включення
Inclusions (using <tt>[[include]]</tt>) Включення (використовуючи <tt>[[include]]</tt>)
Individial pages Особисті сторінки
Individual Особисте
Info Інформація
Inherit from <tt>_default</tt>: Успадковано від <tt>_default</tt>:
Initial content Початковий зміст
Install Встановити
Instructions Інструкція
Internal error while selecting forum category (code CNS) Внутрішня помилка при виборі категорії форуму (код CNS)
Internal error: no site. Внутрішня помилка: немає такого сайту.
Invalid PayPal transaction token. Please retry the purchase. Недійсний маркер транзакції PayPal. Повторіть спробу придбання.
Invalid entity type. Недійсний тип сутності
Invalid file name Неправильна назва файлу
Invalid name for file Неправильна назва файлу
Invalid page Недійсна сторінка
Invalid page name Недійсна назва сторінки
Invalid site Недійсний сайт
Invalid verification code. If you are terminating your account, please start again Недійсний код підтвердження. Якщо ви видаляєте свій обліковий запис, то, будь ласка, почніть спочатку
Invitation can not be found. Запрошення не знайдено.
Invitation could not be found. Запрошення не було знайдено.
Invitation sent. Запрошення відправлено.
Invitation-by-member is not enabled: please ask your site admin for help Запрошення учасниками не підключено: будь ласка, зверніться за допомогою до адміністратора сайту
Invitations Запрошення
Invite Запросити
Invite members Запросити учасників
Invite new members via email Запросити нових учасників через ел. пошту
Invite people to your Wiki Запросіть людей на свою Вікі
Invoice # Рахунок-фактура #
Invoice (PDF) Рахунок-фактура (PDF)
Invoices for all your purchases, including this one, are available in the <a href="javascript:;" onclick="%1" >Upgrades / Order history and invoices</a> tab. Рахунки-фактури для всіх ваших купівель, включно з цією, доступні у <a href="javascript:;" onclick="%1" >Розширення / Історія замовлень та рахунків-фактур</a> tab.
Invoices, order history and other details are available at <a href="%1">Wikidot Account &#187; Upgrade</a> Рахунки-фактури, історія замовлень та інші деталі доступні у <a href="%1">Обліковий запис Wikidot » Розширення</a>
Is <em>%1</em> an abusive user? Чи є користувач <em>%1</em> порушником?
Is it worth it? It's easy to start, see for yourself: Воно того варте? Почати легко, подивіться самі:
Is this user abusive? Чи є цей користувач порушником?
It might be because we still do not support the advertising network you are using, our code recognition mechanism failed, or a malformed code was pasted. <br/><br/> If you believe the above should work, please let us know - we will look at it and get back to you. Це можу бути через те, що ми досі не підтримуємо рекламну мережу, яку ви використовуєте, наш механізм розпізнавання коду дав збій чи неправильний код було введено. <br/><br/> Якщо ви вважаєте, що це повинно працювати, повідомте нам — ми проглянемо його і зв'яжемось з вами.
It seems that the page is currently being edited by another user(s): Схоже, ця сторінка зараз редагується іншими користувачами:
It seems that the page you have been editing has been changed meanwhile by another author. In such a case it is not possible to save your changes and the only reasonable solution is to cancel editing and start page edit again. <br/><br/> It is recommended that you now see the "diff" changes of your current edit, wait until the other lock expires or is released and edit the page source and insert your changes again. Схоже, що сторінка, яку ви редагували, тим часом була змінена іншим автором. У такому випадку неможливо зберегти ваші зміни, і єдине розумне рішення — скасувати редагування і почати редагувати сторінку знову. <br/><br/> Рекомендується, щоб ви спершу проглянули "зміни" до вашого поточного редагування, почекали, доки час іншого блокування завершиться чи буде знято, почали редагування коду сторінки і вставили ваші зміни знову.
It seems that the page you want to create already exists. Схоже, сторінка, яку ви хочете створити, вже є.
It seems that you already possess the edit lock for this page. However it is not possible to open edit form because current situation suggests there might be another window opened by you where the page is edited or you have not exited previous edit properly. Схоже, що ви вже заблокували редагування для цієї сторінки. Однак неможливо відкрити форму редагування, тому що теперішня ситуація свідчить про те, що може бути інше вікно, відкрите вами, де редагується сторінка, або ви не вийшли як слід з попереднього редагування .
It seems you already are a member of this site. Ви вже є учасником цього сайту.
It seems you already are an admin of this site. Ви вже є адміном цього сайту.
It seems you have already applied for membership. Ви вже подали запит на членство.
It seems you have already rated this content and your current rating is: Ви вже оцінили цю сторінку і ваша поточна оцінка:
It seems you have no tags attached to pages. To attach a tag simply click on the <em>tags</em> button at the bottom of any page. Схоже, у вас немає теґів, прикріплених до сторінок. Щоб прикріпити теґ, просто натисніть кнопку <em>теґи</em> внизу будь-якої сторінки.
Item total Загальна кількість елементів
Items you are watching Спостережуване вами
The id attribute should be unique. Атрибут id має бути унікальним.
The invitation does not exist, or has been deleted Запрошення не існує або воно було видалено
[%2 %1] is hosted at [http://www.wikidot.com Wikidot.com], the third largest wiki farm in the world.
Wikidot enables individuals and communities from all over the world to quickly build active websites and publish content within minutes. Go to %3 to create your own site.
[%2 %1] розміщено на [http://www.wikidot.com Wikidot.com], третім по величині хостингом вікі у світі. Wikidot дозволяє окремим особам і спільнотам з усього світу швидко створювати активні вебсайти і публікувати вміст за лічені хвилини. Перейдіть на %3, щоб створити власний сайт.
iOS iOS
if you already have a Wikidot.com account якщо у вас уже є обліковий запис на Wikidot.com
image зображення
image wizard майстер зображень
in discussion в обговоренні
includes включає
includes VAT for European Union customers з урахуванням ПДВ для клієнтів з Євросоюзу
increase indent збільшити відступ
increase list nesting збільшити рівень вкладеності списку
inline math формула в тексті
inline mathematical expression математичний вираз у межах рядка
insert any HTML code, including widgets and video or audio players вставити код HTML (зокрема віджети, відео- чи аудіопрогравачі)
insert image вставити зображення
insert image wizard майстер вставки зображення
invitation запрошення
invitation to site запрошення до сайту
invited by запрошений користувачем
invites you to join! запрошує вас приєднатися!
it is worth it and is free воно того варте і це безплатно
it is worth it and is free. воно того варте і це безплатно.
italic курсив
italic (ctrl+i) курсив (ctrl+i)

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment