Be

Translating to: be

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

January Студзеня
Join Далучыцца
Join this site Далучыцца да гэтага сайту
Joined Дата далучэння
Joining by password is not supported for this site. Да гэтага сайту нельга далучыцца, выкарыстоўваючы пароль.
July Ліпеня
Jump! Перайсці да
June Чэрвеня
Just move this thread to a different location i.e. different category. This should be also useful to "delete" threads - move to a hidden category somewhere else. Проста перамесціце гэтую тэму ў іншае месца, напрыклад, у іншую катэгорыю. Такім чынам можна "выдаляць" тэмы, то ёсць перамяшчаць іх куды-небудзь у ўтоеную катэгорыю.
Just rename Перайменаваць
just толькі што
just names, nothing graphical проста імёны, нічога графічнага

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment