Ca

Translating to: ca

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

January Gener
Join Uneix-te
Join this site Uneix-te a aquest lloc
Joined Es va unir
Joining by password is not supported for this site. La unió per contrasenya no és compatible amb aquest lloc.
July Juliol
Jump! Salta!
June Juny
Just move this thread to a different location i.e. different category. This should be also useful to "delete" threads - move to a hidden category somewhere else. Això mou aquest fil a una altra ubicació, és a dir, a la categoria diferent. Això també hauria de ser útil per "esborrar" subprocessos: moure a una categoria oculta en un altre lloc.
Just rename Només has de canviar el nom
just només
just names, nothing graphical Només noms, res gràfic

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment