Translating to: pl

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

January Styczeń
Join Dołącz
Join this site Dołącz do projektu
Joined Dołączył
Joining by password is not supported for this site. Dołączanie poprzez hasło nie jest wspierane na tym projekcie.
July Lipiec
Jump! Skocz!
June Czerwiec
Just move this thread to a different location i.e. different category. This should be also useful to "delete" threads - move to a hidden category somewhere else. Przenieś wątek w inne miejsce, np. do innej kategorii. Może być to przydatne do "usuwania" wątków - jeśli przenosisz wątek do ukrytej kategorii.
Just rename Tylko zmień nazwę
just tylko
just names, nothing graphical tylko nazwy, nic graficznie

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment