Nl

Translating to: nl

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

Karma level Karma level
Karma level: Karma level:
Keep your Wiki organized Houd je Wiki georganiseerd
Keep your community together, make contacts easier. This is what email lists are for. Houd uw groep bij elkaar, maak het makkelijker om contacten te maken. Daar zijn e-maillijsten voor bedoeld.
The key must have the form UA-XXXXX-X. If you don't want to use GA anymore, uncheck 'Use Google Analytics'. De sleutel moet de vorm UA-XXXX-X hebben. Als je GA niet meer wil gebruiken, schakel je 'Gebruik Google Analytics' uit.

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment