Translating to: pl

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

Karma level Poziom karmy
Karma level: Poziom karmy:
Keep your Wiki organized Utrzymaj swoją Wiki w porządku
Keep your community together, make contacts easier. This is what email lists are for. Utrzymuj swoją społeczność i nawiązuj łatwiej kontakty. Do tego zostały stworzone listy mailowe.
The key must have the form UA-XXXXX-X. If you don't want to use GA anymore, uncheck 'Use Google Analytics'. Klucz musi być w formacie UA-XXXXX-X. Jeśli nie chcesz już używać GA, odznacz "Używaj Google Analytics".

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment