Af

Translating to: af

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

- list of subscribers - Lys van intekenaars
Landing page is not valid Bestemming bladsy is nie geldig nie
Language Taal
Language: Taal:
Last edited on Laaste gewysig op
Last name Van
Last post Laaste boodskap
Last post date Datum van laaste boodskap
Layout Uitleg
Layout code can't be empty. Kode vir die uitleg kan nie leeg wees nie.
Layout code: Uitlegkode:
Layout name Uitlegnaam:
Layout name must be given. Uitleg naam moet gegee word.
Layout name should not be longer than 30 characters. Uitleg naam mag nie langer as 30 karakters wees nie.
Layout with this name already exists within this site. Uitleg met hierdie naam bestaan ​​reeds in hierdie webwerf.
Leave blank to keep the original name Los oop om die oorspronklike naam te behou
Let the user invite Laat die gebruiker lede uitnooi
Let users apply Laat gebruikers lidmaatskap aanvra
License Lisensie
License preview: Lisensievoorskou:
Limit: Limiet
Limiet:
Link to your profile Skakel na jou profiel
Linked from Skakel vanaf
Linked page %s does not exist Ingeskakelde bladsy %s bestaan nie
Linked to (wanted page name) Gekoppel aan (gewenste bladsy naam)
Links to websites are not allowed in the invitation message Skakels na webwerwe word nie toegelaat in die uitnodiging nie
List of blocked users Lys van geblokkeerde gebruikers
List of pages tagged with Lys van bladsye wat met merkers/oortjies ("tags") gekoppel is aan
List of pending (not accepted) email invitations Lys van hangende email uitnodigings (nog nie aanvaar nie).
List of wanted pages Lys van gewenste bladsye
Loading list of files Laai lys van lêers
Loading page revisions… Laai bladsy hersiening …
Loading… Laai …
Location Plek
Lock Page Sluit bladsy
Lock Thread Sluit onderwerp
Lock conflict Sluitings-konflik
Lock has expired Slot het verval
Lock intercepted Slot onderskep
Lock mode Sluit metode
Lock this thread Sluit hierdie onderwerp
Lock will expire in: %1 seconds (if user remains inactive) Slot sal in: %1 sekondes verval (indien die gebruiker inaktief bly).
Locked by Gesluit deur
Locking a page is a site administrator tool Die sluit van 'n bladsy is 'n webwerf-administrateur se hulpmiddel
Login Teken in ("Login")
Login email: Inteken ePos ("Login eMail"):
Look who rated this page Kyk wie hierdie bladsy geëvalueerde
The login and password do not match. Die gebruikersnaam en wagwoord stem nie ooreen nie.
last edited laas verander
left links
left with text wrapping (float) links met wikkel teks ("float")
like UA-XXXXX-X soos UA-XXXXX-X
lock page sluit bladsy
low laag

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment