Ca

Translating to: ca

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

- list of subscribers - llista de subscriptors
Landing page is not valid La pàgina de destinació no és vàlida
Language Llenguatge
Language: Llenguatge:
Last edited on Editat per última vegada
Last name Cognom
Last post Última publicació
Last post date Data de la darrera entrada
Layout Disseny
Layout code can't be empty. El codi de disseny no pot estar buit.
Layout code: Codi de disseny:
Layout name Nom del disseny
Layout name must be given. El nom del disseny s'ha de donar.
Layout name should not be longer than 30 characters. El nom del disseny no ha de tenir més de 30 caràcters.
Layout with this name already exists within this site. El disseny amb aquest nom ja existeix dins d'aquest lloc.
Leave blank to keep the original name Deixeu-vos en blanc per conservar el nom original
Let the user invite Permeteu que l'usuari inviti
Let users apply Permet que els usuaris s'apliquin
License Llicència
License preview: Vista prèvia de llicència
Limit: Límit:
Link to your profile Enllaç al teu perfil
Linked from Enllaçat des de
Linked page %s does not exist La pàgina enllaçada %s no existeix
Linked to (wanted page name) Enllaçat amb (nom de la pàgina desitjada)
Links to websites are not allowed in the invitation message Els enllaços a llocs web no estan permesos al missatge d'invitació
List of blocked users Llista d'usuaris bloquejats
List of pages tagged with Llista de pàgines etiquetades
List of pending (not accepted) email invitations Llista d'invitacions per correu electrònic pendents (no acceptades)
List of wanted pages Llista de pàgines desitjades
Loading list of files S'està carregant la llista de fitxers
Loading page revisions… S'estan carregant les revisions de la pàgina …
Loading… S'està carregant …
Location Ubicació
Lock Page Bloqueja la pàgina
Lock Thread Bloqueja el fil
Lock conflict Bloqueja conflicte
Lock has expired El bloqueig ha caducat
Lock intercepted S'ha interceptat el bloqueig
Lock mode Mode de bloqueig
Lock this thread Bloqueja aquest fil
Lock will expire in: %1 seconds (if user remains inactive) El bloqueig caducarà en: %1 segons (si l'usuari roman inactiu)
Locked by Tancat per
Locking a page is a site administrator tool Bloqueig d'una pàgina és una eina d'administrador del lloc
Login Iniciar Sessió
Login email: Correu electrònic d'inici de sessió:
Look who rated this page Mira qui ha puntuat aquesta pàgina
The login and password do not match. L'inici de sessió i la contrasenya no coincideixen.
last edited editat per darrer cop
left esquerra
left with text wrapping (float) deixat amb embolcall de text (flotant)
like UA-XXXXX-X com UA-XXXXX-X
lock page pàgina de bloqueig
low baix

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment