Cs

Translating to: cs

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

- list of subscribers - seznam předplatitelů
Landing page is not valid Úvodní stránka není platná
Language Jazyk
Language: Jazyk:
Last edited on Naposledy editováno dne
Last name Příjmení
Last post Poslední příspěvek
Last post date Data posledně zveřejněného příspěvku
Layout Šablona
Layout code can't be empty. Kód pro šablonu nesmí být prázdný.
Layout code: Kód šablony:
Layout name Název šablony
Layout name must be given. Šablona musí být pojmenována
Layout name should not be longer than 30 characters. Název šablony by neměl přesáhnout 30 znaků.
Layout with this name already exists within this site. Šablona s tímto názvem již existuje na tomto webu.
Leave blank to keep the original name Ponechte prázdné pro zachování původního názvu
Let the user invite Nechat uživatele pozívat jiné uživatele
Let users apply Nechat uživatele žádat o členství
License Licence
License preview: Náhled licence:
Limit: Limit:
Link to your profile Připojit k tvému profilu
Linked from Připojeno z
Linked page %s does not exist Odkazovaná stránka %s neexistuje
Linked to (wanted page name) Odkazuje na (jméno odkazované stránky)
Links to websites are not allowed in the invitation message Odkazy na webové stránky nejsou povolené v pozvánkách
List of blocked users Seznam blokovaných uživatelů
List of pages tagged with Seznam stránek se štítkem
List of pending (not accepted) email invitations Seznam čekajících (nepřijatých) emailových pozvánek
List of wanted pages Seznam požadovaných stránek
Loading list of files Načítám seznam souborů
Loading page revisions… Načítám revize stránky…
Loading… Načítání…
Location Lokace
Lock Page Zamknout stránku
Lock Thread Zamknout vlákno
Lock conflict Konflikt zámku
Lock has expired Zámek vypršel
Lock intercepted Zámek byl přerušen
Lock mode
Lock this thread Uzamknout toto vlákno
Lock will expire in: %1 seconds (if user remains inactive) Zámek vyprší v: %1 vteřinách (pokud zůstane uživatel neaktivní)
Locked by Zamčeno uživatelem
Locking a page is a site administrator tool Uzamykání stránky je nástroj administrátorů stránky.
Login Přihlásit
Login email: Přihlašovací email:
Look who rated this page Podívat se, kdo hodnotil tuto stránku
The login and password do not match. Přihlašovací údaje se neshodují
last edited naposledy editováno
left levo
left with text wrapping (float)
like UA-XXXXX-X
lock page zamknout stránku
low nízká

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment