Eo

Translating to: eo

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

- list of subscribers - listo de abonantoj
Landing page is not valid Celpaĝo ne estas valida
Language Lingvo
Language: Lingvo:
Last edited on Laste redaktita je
Last name Familia nomo
Last post Lasta mesaĝo
Last post date Lasta mesaĝa dato
Layout Aranĝo
Layout code can't be empty. Aranĝo ne povas esti malplena.
Layout code: Aranĝa kodo:
Layout name Nomo de aranĝo
Layout name must be given. Oni devas doni la nomon de la aranĝo.
Layout name should not be longer than 30 characters. La nomo de la aranĝo devas ne esti pli longa ol 30 simboloj.
Layout with this name already exists within this site. Aranĝo kun ĉi tiu nomo jam ekzistas en ĉi tiu retejo.
Leave blank to keep the original name Lasu malplena por teni la devenan nomon
Let the user invite Permesi al la uzanto inviti
Let users apply Permesi al uzantoj peti membriĝon
License Permesilo
License preview:
Limit: Limo:
Link to your profile
Linked from Ligita de
Linked page %s does not exist Ligita paĝo %s ne ekzistas
Linked to (wanted page name) Ligita al (volita paĝnomo)
Links to websites are not allowed in the invitation message Listo de retejoj kiuj ne estas permesataj en la invitmesaĝo
List of blocked users Listo de malpermesitaj uzantoj
List of pages tagged with
List of pending (not accepted) email invitations Elŝutanta liston de
List of wanted pages Elŝutanta liston de volataj paĝoj
Loading list of files Elŝutanta liston de dosieroj
Loading page revisions… Elŝutanta paĝreviziojn…
Loading… Elŝutanta…
Location Loko
Lock Page Ŝlosi Paĝon
Lock Thread Ŝlosfadeno
Lock conflict Konflikto de ŝloso
Lock has expired Ŝloso ekvalidiĝis
Lock intercepted Ŝloso kaptita
Lock mode Ŝlosstato
Lock this thread Ŝlosi ĉi tiun fadenon
Lock will expire in: %1 seconds (if user remains inactive) Ŝloso ekvalidiĝos post: %1 sekundoj (se la uzanto restas ne aktiva)
Locked by Ŝlosita je
Locking a page is a site administrator tool Ŝlosado de paĝo estas ilo por reteja administranto
Login Ensaluti
Login email: Ensaluta retaderso:
Look who rated this page Vidu kiu taksis ĉi tiun paĝon
The login and password do not match. La ensalutnomo kaj pasvorto ne akordas.
last edited laste redaktita
left maldekstra
left with text wrapping (float)
like UA-XXXXX-X kiel UA-XXXXX-X
lock page ŝlosi paĝon
low malalta

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment