Ph

Translating to: ph

Translation not started

Translation in progress

Currently editing

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Edit translation

- list of subscribers - listahan ng mga subscriber
Landing page is not valid Ang landing page na ito ay hindi balido
Language Wika
Language: Wika:
Last edited on Huling nai-edit noong
Last name Apelyido
Last post Huling post
Last post date Huling petsa ng post
Layout
Layout code can't be empty. Ang layout code ay hindi pwedeng walang laman.
Layout code: Code ng Layout:
Layout name Pangalan ng Layout
Layout name must be given. Kailangang merong pangalan ang Layout.
Layout name should not be longer than 30 characters. Pangalan ng Layout ay hindi dapat lalagpas ng 30 na characters.
Layout with this name already exists within this site. Layout kasama ang pangalan nito ay nakasulat na sa loob ng site na ito.
Leave blank to keep the original name I-iwan na blank para panatilihing ang lumang pangalan
Let the user invite Hayaan ang user na mag-invite
Let users apply Hayaan ang mga users na mag-apply
License Lisensiya
License preview: Preview ng Lisensiya:
Limit: Limitasyon:
Link to your profile Link sa iyong profile
Linked from Naka-link mula sa
Linked page %s does not exist Naka-link na page na %s ay hindi nakasulat
Linked to (wanted page name) Naka-link sa (ang pangalan ng pahina ay kinakailangan)
Links to websites are not allowed in the invitation message Mga link sa mga website ay hindi pinapayagan sa loob ng mensaheng inbitasyon.
List of blocked users Listahan ng mga blocked na user
List of pages tagged with Listahan ng pahina na naka-tag sa
List of pending (not accepted) email invitations Listahan ng pending (hindi pa naia-accept) ng mga inbitasyon sa email
List of wanted pages Listahan ng ginustong pahina
Loading list of files Loading ang listahan ng files
Loading page revisions… Loading ang mga rebisyon ng pahina
Loading…
Location Lokasyon
Lock Page I-kandado ang pahina
Lock Thread I-kandado ang thread
Lock conflict Tunggalian ng kandado
Lock has expired Expired na ang kandado
Lock intercepted Naharang ang kandado
Lock mode kalakarang kandado
Lock this thread I-kandado ang thread na ito
Lock will expire in: %1 seconds (if user remains inactive) Ang kandado ay mag-iiexpire sa: %1 na segundo (pag-ang user ay inactive)
Locked by Ini-kandado ni
Locking a page is a site administrator tool Ang pagkakandado ng pahina ay isang kagamitan ng tagapangasiwa
Login
Login email: Email ng login
Look who rated this page Tingnan kung sino nag-rate sa pahina na ito
The login and password do not match. Ang login at password ay hindi nagtatagpo.
last edited huling inedit
left kaliwa
left with text wrapping (float) kaliwa kasama ang text wrapping (float)
like UA-XXXXX-X katulad ng UA-XXXXX-X
lock page i-kandado ang pahina
low mababa

See how the translations evolved

Discuss translations from this page

Add a New Comment